Związek przyczynowo-skutkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek przyczynowo-skutkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółce wolno uznawać za koszty uzyskania przychodu wszelkie koszty powstałe przed rozpoczęciem „projektu”? (wg propozycji Spółki rozpoczęcie „projektu” to podpisanie umowy dzierżawy).

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z powyższego przepisu wynika zatem, iż aby wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między nim a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Tym samym, aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych. Obowiązkiem podatników, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Spółce wolno uznawać jej wewnętrzne koszty (które, jak opisano, nie służą uzyskaniu pozwolenia na budowę, tylko koordynacji) za koszty uzyskania przychodu?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „nie”, jak powinien odbywać się proces podziału tych kosztów (przede wszystkim wynagrodzeń i kosztów podróży)?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z powyższego przepisu wynika zatem, iż aby wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między nim a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Tym samym, aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszty uzyskania przychodu, muszą być one poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych. Obowiązkiem podatników, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy koszty kursów medycznych (szkoleń) oraz zakwaterowania podczas kursów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z wykładni użytego przez ustawodawcę zwrotu „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów” wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesiony wydatek ma wpływ lub może mieć wpływ na powstanie czy też zwiększenie przychodu. Powyższa norma prawna ma charakter klauzuli generalnej. Kwalifikacja danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów będzie więc uzależniona od ścisłego określenia warunków „realizujących” tę klauzulę generalną. Do warunków tych zaliczamy poniesienie wydatku oraz odpowiednie – celowe działanie podatnika, skierowane na osiągnięcie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy kwoty wypłacone odbiorcy w związku z niezrealizowaniem przez Spółkę dostaw stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) odbiorcę (o ile jest wyższa niż określona w kontrakcie). Bezpośrednią przyczyną konieczności poniesienia wydatku jest więc odstąpienie odbiorcy od kontraktu, zawarcie kontraktu anulującego, zakup zakontraktowanej ilości towaru handlowego przez odbiorcę od innej firmy i wyrównanie mu strat z powodu niezrealizowania kontraktu. Wypowiedzenie umowy – niezależnie od tego z jakiej przyczyny – powoduje, że nie dochodzi do sprzedaży towaru (brak jest przychodu z tego tytułu) i związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a przychodem w ogóle nie wystąpi. Spółka podkreśla, że utrzymanie dobrych relacji ze spółką matką, która jest głównym i najważniejszym odbiorcą Jej towarów, leży w szeroko rozumianym interesie Spółki i ma na celu zapewnienie możliwości podpisania kolejnych kontraktów. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż jest Ona spółką zależną od odbiorcy. Przy czym z aktualnego odpisu z Rejestru (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatek poniesiony przez Spółkę w związku z umową wypożyczenia transformatorów w okresie od 21 marca 2006 r. (tj. data zwrotu pożyczonych transformatorów) do 31 marca 2006 r. (tj. data wygaśnięcia umowy wypożyczenia) jest kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 23 maja 2006 r. (data wpływu do urzędu: 24 maja 2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 czerwca 2006 r. (data wpływu do urzędu: 23 czerwca 2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące zapytania nr 2 nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny opisany we wniosku: Spółka w związku z awarią części składowej środka trwałego (transformatory do pieca indukcyjnego), na okres naprawy wypożyczyła te części składowe na podstawie zawartej umowy. Umowa wypożyczenia została zawarta na okres 5 miesięcy tj. od XI/2005 - III/2006. Firma wypożyczająca w swej ofercie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatek poniesiony przez Spółkę w związku z wypożyczeniem transformatorów w okresie kiedy stanowiły zabezpieczenie rozruchu transformatorów naprawionych (tj. od 21 marca 2006 r. - data zwrotu pożyczonych transformatorów) jest kosztem uzyskania przychodu Spółki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 23 maja 2006 r. (data wpływu do urzędu: 24 maja 2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 czerwca 2006 r. (data wpływu do urzędu: 23 czerwca 2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące zapytania nr 1. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny opisany we wniosku: Spółka w związku z awarią części składowej środka trwałego (transformatory do pieca indukcyjnego), na okres naprawy wypożyczyła te części składowe na podstawie zawartej umowy. Umowa wypożyczenia została zawarta na okres 5 miesięcy tj. od XI/2005 - III/2006. Firma wypożyczająca w swej ofercie określiła (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości Podatnika budzi, czy kwota 44.000 zł zapłacona na mocy porozumienia z dnia 07 czerwca 2006 r. stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie koszty uzyskania przychodu - wynagrodzenie za wyłączność na świadczenie usług badania jakości i klasyfikacji zboża stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE „T” Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w listopadzie 2005r. przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie badania jakości i klasyfikacji zboża, na zlecenie firm handlujących zbożem. Jedną z większych firm handlujących hurtowo zbożem działających na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego wydatki na opłatę czesnego za studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, a także opłaty związane z późniejszą praktyką oraz egzaminem państwowym na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego stanowią koszt uzyskania przychodu z ww. pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) katalogu negatywnym, tj. ustawowym wykazie kosztów nieuznawanych za koszt podatkowy. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których bezpośrednim celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. (...) aby poniesiony wydatek uznać można było za koszt uzyskania przychodu, musi istnieć pomiędzy jego poniesieniem a przychodem związek przyczynowo-skutkowy. Z przedstawionego przez pana stanu faktycznego wynika, iż obecnie prowadzi pan działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego kwiatami, roślinami oraz innymi artykułami i jedynie ma pan zamiar w przyszłości, po odbyciu cyklu szkoleń, wykonywać usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Biorąc więc pod uwagę, iż w opisanym stanie rzeczy nie zachodzi związek pomiędzy wskazanymi przez pana wydatkami a prowadzoną działalnością gospodarczą, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacone przez spółkę na rzecz swoich emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia przedemerytalne, a także wdów, wdowców i sierot pobierających renty po zmarłych pracownikach, ekwiwalenty pieniężne pokrywające część ponoszonych przez te osoby odpłatności za energię elektryczną stanowią koszt uzyskania przychodów spółki?

Fragment:

(...) za energię elektryczną oraz wdów (wdowców) i sierot, które pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach - wynikający z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego nie jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpatrując możliwość zaliczenia ww. wydatku do kosztów uzyskania przychodów trzeba mieć na uwadze wskazany powyżej związek przyczynowo-skutkowy z przychodami. Tutejszy organ podatkowy stwierdza, że istotna dla oceny charakteru powyższego wydatku jest okoliczność, iż Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego wraz z załącznikami stanowi źródło prawa pracy, do którego przestrzegania przedsiębiorcy są zobligowani. Skoro spółka została zobowiązana postanowieniami ww. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione przez spółkę koszty udostępnienia akcji pracownikom spółki na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, takie jak: koszt zakupu komputera, programu komputerowego, druku akcji, materiałów biurowych, opłat pocztowych, ogłoszeń w prasie, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z treścią przytoczonego powyżej art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, jeżeli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Zasadniczym kryterium zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu jest związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem a uzyskanym przychodem. Kosztami uzyskania przychodów są koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z funkcjonowaniem firmy. Jeżeli poniesione koszty można bezpośrednio powiązać z przychodem, to koszty te powinny być przyporządkowane do okresu rozliczeniowego, w którym nastąpił przychód. Natomiast koszty, które dotyczą danego (...)