Związek komunalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek komunalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy Celowy Związek Gmin działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 marca 2005 r. Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 )i po rozpatrzeniu wniosku nr CZG-12/40/2005 Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie z dnia 26 stycznia 2005r. uzupełnionego pismem nr CZG-12/77/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. udzielam : następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz 84 ze zm) w indywidualnej sprawie wnioskodawcy: Wszystkie nieruchomości zajmowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie w tym także na potrzeby organów Związku jak i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie utylizacji odpadów komunalnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2005 r, (...)

2011
1
mar

Istota:

Zażalenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. na postanowienie Burmistrza Sulęcina wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Fragment:

(...) spełniały one określone zadania na rzecz samorządu terytorialnego.W myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) gminy mogą tworzyć związki międzygminne (komunalne) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek komunalny jest odrębnym podmiotem i zarazem odrębną strukturą organizacyjną wyposażoną we własne organy, ma osobowość prawną odrębną od osobowości gmin tworzących związek.Do gmin upodabnia związek komunalny charakter wykonywanych zadań i ich "pochodzenie" (na zadania związku składają się zadania przekazane przez gminy - członków związku) oraz pewne rozwiązania organizacyjne. Związki komunalne jednak nie są organami lub częścią administracji samorządu terytorialnego, lecz odrębnymi podmiotami prawa spełniającymi zadania publicznoprawne na rzecz gmin.Zgodnie z art. 65 ustawy o samorządzie gminnym, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymane od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i opracowanie niezbędnej dokumentacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2005 r. …. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i opracowaniem niezbędnej dokumentacji w roku 2005 i następnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 10.06.2005 r. jest prawidłowe. Pismem z dnia 10.06.2005 r. … zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych od gminy środków na inwestycję. W (...)