Zużycie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zużycie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
15
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania i zużycia produktów spożywczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

Zatem, skoro osoby te nie są podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zużycie przez nie wymienionych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w oparciu o ten przepis. W związku z tym rozważyć trzeba, czy nieodpłatne udostępnienie i zużycie tych towarów przez współpracowników/kontrahentów Spółki podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy. Jak wskazano wcześniej, ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów. Przepis ten przewiduje opodatkowanie wszelkiego nieodpłatnego przekazania (darowizny) towarów, natomiast nie odnosi się on do zużycia towarów, z którym mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Należy zatem stwierdzić, że nieodpłatne udostępnienie i zużycie ww. artykułów spożywczych przez współpracowników lub kontrahentów Wnioskodawcy, niebędących pracownikami, w czasie spotkań na trenie spółki, nie stanowi darowizny towarów na rzecz tych osób, a zatem czynności tych nie można uznać za czynności podlegające opodatkowaniu również w oparciu o przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Reasumując, nieodpłatne udostępnienie i zużycie wymienionych we wniosku artykułów spożywczych, zarówno przez pracowników jak i współpracowników/kontrahentów Spółki, w czasie spotkań wewnętrznych, narad, posiedzeń, szkoleń i w czasie pracy, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012
24
lis

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 99.

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe, to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 27 załącznika nr 1 wskazano, na wyroby mieszczące się w pozycji CN 2710. Do wyrobów energetycznych, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz 2704 do 2715. Wnioskodawca wskazał, iż zajmować się będzie m.in. produkcją amortyzatorów olejowych i olejowo-powietrznych do pojazdów samochodowych. W chwili obecnej nie jest on podatnikiem podatku akcyzowego. Spółka zamierza dokonywać zakupów dwóch rodzajów specjalnego oleju przeznaczonego do produkcji tych amortyzatorów (tzw. cylinder oil) od producenta tego oleju w Niemczech. Oba rodzaje oleju, który Wnioskodawca zamierza kupować w Niemczech posiadają kod nomenklatury scalonej CN 2710 19 99. Zainteresowany wskazał, iż zakupiony przez niego olej do produkcji amortyzatorów nie będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży i będzie przez niego wykorzystywany wyłącznie do produkcji amortyzatorów, które będą następnie sprzedawane odbiorcom zarówno krajowym, jaki zagranicznym.

2012
24
lis

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 99.

Fragment:

(...) zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że nabycie przez nią przedmiotowego oleju od niemieckiego producenta będzie korzystało ze zwolnienia od podatku akcyzowego z uwagi na jego przeznaczenie po spełnieniu warunków opisanych powyżej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe, to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 27 załącznika nr 1 wskazano, na wyroby mieszczące się w pozycji CN 2710. Do wyrobów energetycznych, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz 2704 do 2715. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

2012
24
lis

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowej.

Fragment:

Nr 108, poz. 626 ze zm.) zobowiązany jest, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej    - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Natomiast w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej    - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego (art. 21 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, obowiązek składania deklaracji oraz wpłaty podatku akcyzowego nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany do składania deklaracji podatkowych dla celów podatku akcyzowego.

2012
14
lis

Istota:

Czy pył węgla brunatnego, nabywany przez Wnioskodawcę w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego i zużywany w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będzie zwolniony z podatku akcyzowego przy spełnieniu warunków określonych w art. 31a ust. 4-7 ustawy o podatku akcyzowym?

Fragment:

Zużycie wyrobu węglowego w rozumieniu ustawy następuje wyłącznie poprzez użycie tego wyrobu do celów opałowych, tak więc w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę zużycie pyłu węgla brunatnego następuje poprzez podgrzanie masy (tj. suszenia i ogrzewania kruszywa) podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Definicja produkcji wyrobów energetycznych dla potrzeb ustawy o podatku akcyzowym została określona w art. 87 ust. 1, zgodnie z którą produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Tym samym wytwarzanie przez Wnioskodawcę mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie 2715 00 00 należy uznać za produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378) z dniem 02 stycznia 2012 r. znowelizowano ustawę o podatku akcyzowym m.in. poprzez dodanie art. 3la, który dotyczy zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych.

2012
8
lis

Istota:

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej nabytej i zużytej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Fragment:

Miesięczne zużycie energii na potrzeby własne wynosi od 12,5 MWh do 28 MWh, i zależne jest od wielkości instalacji i pory roku. Na generatorze zainstalowany jest tzw. licznik brutto, pokazujący wyprodukowaną energię bez pomniejszenia o zużycie na potrzeby produkcji. Natomiast za transformatorem zainstalowany jest licznik netto, pokazujący energię kierowaną do sieci, tj. energię brutto minus energię zużytą w procesie produkcji. Spółka pragnie wskazać, że zużycie energii na potrzeby związane z ciągłością procesu produkcyjnego zaspokajane jest z produkcji wytworzonej przez generatory i pomniejsza sprzedaż. W przypadku silników o mocy ok. 500 kW zużycie własne, tj. zużycie energii przez generatory na potrzeby procesu produkcji energii, należy przyjąć na poziomie ok. 25 kW, natomiast silników o mocy większej niż 700 kW – na poziomie ok. 30 kW. Dokładna ewidencja wykorzystania energii na potrzeby podtrzymania procesu produkcji w okresie serwisu, czy okresowego przeglądu technicznego instalacji może zostać wykazana na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych przy instalacji. Energia wyprodukowana przez Spółkę w całości sprzedawana jest do sieci energetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej - Spółka zawarła umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych z lokalnym operatorem sieci dystrybucji.

2012
8
lis

Istota:

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej nabytej i zużytej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Fragment:

Miesięczne zużycie energii na potrzeby własne wynosi od 12,5 MWh do 28 MWh, i zależne jest od wielkości instalacji i pory roku. Na generatorze zainstalowany jest tzw. licznik brutto, pokazujący wyprodukowaną energię bez pomniejszenia o zużycie na potrzeby produkcji. Natomiast za transformatorem zainstalowany jest licznik netto, pokazujący energię kierowaną do sieci, tj. energię brutto minus energię zużytą w procesie produkcji. Spółka pragnie wskazać, że zużycie energii na potrzeby związane z ciągłością procesu produkcyjnego zaspokajane jest z produkcji wytworzonej przez generatory i pomniejsza sprzedaż. W przypadku silników o mocy ok. 500 kW zużycie własne, tj. zużycie energii przez generatory na potrzeby procesu produkcji energii, należy przyjąć na poziomie ok. 25 kW, natomiast silników o mocy większej niż 700 kW – na poziomie ok. 30 kW. Dokładna ewidencja wykorzystania energii na potrzeby podtrzymania procesu produkcji w okresie serwisu, czy okresowego przeglądu technicznego instalacji może zostać wykazana na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych przy instalacji. Energia wyprodukowana przez Spółkę w całości sprzedawana jest do sieci energetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej - Spółka zawarła umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych z lokalnym operatorem sieci dystrybucji.

2012
18
maj

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?

Fragment:

Zatem, opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu. Nie podlegają zatem opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy (potencjalny kontrahent) – osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją.

2012
18
kwi

Istota:

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych w procesie produkcji wyrobów energetycznych

Fragment:

W związku z powyższym nie można się zgodzić z argumentacją Wnioskodawcy, iż poprzez zużycie wyrobu węglowego w procesie produkcji wyrobu energetycznego należy rozumieć zarówno sytuację kiedy jeden wyrób stanowi surowiec do produkcji drugiego, jak również sytuację, kiedy dany wyrób jest zużywany w toku procesu technologicznego, zachodzącego w instalacji przemysłowej w celu produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Zużycie wyrobu węglowego w rozumieniu ustawy następuje wyłącznie poprzez użycie tego wyrobu do celów opałowych, tak więc w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę zużycie pyłu węgla brunatnego następuje poprzez ogrzanie kruszywa podczas produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, będących wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Definicja produkcji wyrobów energetycznych dla potrzeb ustawy o podatku akcyzowym została określona w art. 87 ust. 1, zgodnie z którą produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Tym samym wytwarzanie przez Wnioskodawcę mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie 2715 00 00 należy uznać za produkcję wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

2012
3
mar

Istota:

1. Czy wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
2. Czy zużycie energii elektrycznej, na cele między innymi ogrzewania domu, oświetlenia, itp, wyprodukowanej w własnym źródle na podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i jednocześnie wyprodukowanej z generatorów o mocy zainstalowanej 77 kW (mniej niż 1MW), jest opodatkowane podatkiem akcyzowym?
3. Czy wnioskodawca ma obowiązek składania oświadczeń o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

Fragment:

Opodatkowaniu akcyzą podlega zatem (art. 9 ust. 1 pkt 1-6 ustawy): sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu, sprzedaż energii do końcowego nabywcy, w tym przez podmiot nie posiadający koncesji na dystrybucję, przesyłanie lub obrót energią, gdy sprzedającym energię jest podmiot który wyprodukował tą energię, zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję na przesył, dystrybucję lub obrót tą energią, zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na przesył, dystrybucję lub obrót tą energią, który wyprodukował tę energię, zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, iż sytuacja w której podmiot posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i jednocześnie zużywa na własne potrzeby (ogrzewania domu, oświetlenia) mieści się w zakresie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Niezależnie od tego czy podmiot, który posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej przeznacza ją do sprzedaży czy też tylko ją zużywa, koncesja ta w żadnym wypadku nie wiąże się z zużyciem tej energii na własne potrzeby. W tym zakresie, gdy podmiot zużywa energię na własne potrzeby (nie przeznacza do sprzedaży) staje się nabywcą końcowym, jak każdy inny podmiot (ostateczny konsument), który zużywa energię na własne potrzeby.