Zstępny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zstępny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy.

Fragment:

(...) o podatku od spadków i darowizn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizny, a uwagi na fakt, iż strony czynności prawnej zaliczają się do I grupy podatkowej. Pomimo, iż w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja ww. ustawy, w akcie notarialnym brak jest jakiegokolwiek odniesienia do art. 4a wprowadzającego, przy spełnieniu określonych w nim przesłanek, zwolnienie z podatku od spadku lub darowizny nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż z tytułu nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, czy też jest z tego podatku zwolnione?

Fragment:

(...) lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od daty przyjęcia spadku lub darowizny. Zwolnienie to dotyczy zatem wyłącznie nabywców wymienionych w wyżej cytowanym przepisie , a więc małżonka i zstępnych. Zstępnymi są osoby, które łączy stosunek pokrewieństwa i które pochodzą od wspólnego przodka w linii prostej, a więc: dzieci i wnuki itd. Natomiast w myśl tej zasady zięć nie jest zstępnym lecz powinowatym. Powinowactwo oznacza stosunek prawnorodzinny zachodzący między jednym małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, a żródłem powinowactwa jest stosunek rodzinny powstały w następstwie zawarcia małżeństwa (art.26 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Reasumując zatem, przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zatem bez zwolnienia wynikającego z art.4 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jeden ze współmałżonków może przekazać dziecku odpłatnie w drodze umowy kupna-sprzedaży swój udział we współwłasności lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 26.01.2006 r. uzupełnionym pismem z dnia 14.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe w części dotyczącej sprzedaży udziału lokalu. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku oraz piśmie uzupełniającymjest następujący : Od roku 1974 są Państwo współwłaścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Warszawie o pow. 52 m2. Poza Państwem w lokalu tym mieszka syn , synowa i wnuczka. W związku z koniecznością wykorzystania przez syna do końca bieżącego roku oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej zamierzają Państwo przekazać (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów.... po stronie kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz prawny uznaje stanowisko w złożonym wniosku - za nieprawidłowe. Stan faktyczny sprawy: Podatnik postanowił przekazać w drodze darowizny prowadzoną jednoosobowo na zasadach pełnej rachunkowości firmę w całości swoim zstępnym. Pytanie podatnika: Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów .... po stronie kosztów uzyskania przychodów ? Stanowisko podatnika: Obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów ... po stronie kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w przeciwnym przypadku ich sprzedaż powodowałaby uszczuplenie jego majątku. Odpowiedź: Naczelnik Urzędu (...)