Zrzeszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zrzeszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania grupy producentów rolnych.

Fragment:

(...) podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do dochodów przeznaczonych przez Zrzeszenie na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opłacanie podatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, nabycie obligacji Skarbu Państwa i bonów skarbowych, papierów wartościowych, oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych - art. 17 ust.1b, 1e, 1f w.w ustawy. Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego, stwierdza się co następuje: Zrzeszenie, jako osoba prawna, w zakresie podatku dochodowego podlega unormowaniom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywane usługi w zakresie nieodpłatnego świadczenia na rzecz swoich członków usługi określonej w PKWiU 63.21.25-00.10 "obsługa centrali wzywania radio taxi"?

Fragment:

(...) instancji powyższe rozważania nie mogą być jednak, co do zasady stosowane wobec wszystkiego rodzaju składek członkowskich. Jeżeli bowiem określona organizacja została utworzona w celu wykonywania na rzecz swoich członków jednego, czy też kilku konkretnych świadczeń - z czym mamy do czynienia w rozpatrywanym przypadku - to w tym przypadku składkę na jej rzecz można potraktować jako zapłatę za określone świadczenie (usługę). W ocenie organu II instancji świadczona przez zrzeszenie usługa w zakresie przyjmowania od klientów telefonicznych zleceń przewozu i przekazywania ich drogą radiową poszczególnym członkom, świadczącym usługę przewozu, jest wykonywana odpłatnie. Można bowiem uznać, że składka na rzecz zrzeszenia ma charakter zapłaty za tą usługę, ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy płaconą składką a otrzymywanym świadczeniem (przekazaniem zlecenia przewozu), które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je (...)