Zrzeczenie się służebności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zrzeczenie się służebności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
23
maj

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia za zrzeczenie się dożywotniej służebności mieszkania.

Fragment:

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że otrzymanie kwoty pieniężnej w związku ze zrzeczeniem się służebności mieszkania, skutkuje po stronie Wnioskodawczyni powstaniem przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Przy czym ww. kwoty nie sposób utożsamiać z uzyskaniem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż Wnioskodawczyni nie była jej właścicielką i stroną umowy sprzedaży. Zatem wydatkowanie tych środków pieniężnych na cele mieszkaniowe nie umożliwia skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dotyczy ono wyłącznie dochodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
11
lut

Istota:

Rekompensata za zrzeczenie się służebności osobistej.

Fragment:

Jednocześnie wyjaśnić należy, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy przychód w postaci rekompensaty za zrzeczenie się służebności nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłata bowiem przedmiotowej rekompensaty za zrzeczenie się służebności nie była skutkiem odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów. W momencie zrzeczenia się ustanowionej służebności osobistej, w konsekwencji którego Wnioskodawca otrzymał kwotę pieniężną, nie był On właścicielem przedmiotowej nieruchomości, ani udziału w tej nieruchomości. Podsumowując, otrzymana przez Wnioskodawcę rekompensata za zrzeczenie się służebności osobistej stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ przychód ten nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
maj

Istota:

Czy otrzymane w wyniku ugody wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności osobistej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w wyniku zawartej w dniu 25.04.2007 r. ugody podatnik otrzymał wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności osobistej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę. Pytanie brzmi: czy otrzymane wynagrodzenie podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i terminie. Stanowisko wnioskodawcy w związku z przedstawionym stanem faktycznym jest następujące: otrzymane wynagrodzenie stanowi swego rodzaju zadośćuczynienie za dobrowolne zrzeczenie się służebności. Jest także rekompensatą za poniesione w związku z tą zmianą wydatków takich jak: budowa pomieszczenia gospodarczego czy też nowego ogrodzenia. Oceniając stanowisko wnioskodawcy Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia. Zgodnie z art. 296 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. W przedmiotowej sprawie służebność osobista miała polegać na prawie przejazdu i przejścia przez obciążoną nieruchomość. W odróżnieniu od służebności gruntowej służebność osobista przysługuje oznaczonej osobie fizycznej i ma zaspokoić jej potrzeby podczas gdy służebność gruntowa jest prawem związanym z nieruchomością władnącą i stanowi jej cześć składową (art. 50 i 47 k.c.).