Zrzeczenie się | Interpretacje podatkowe

Zrzeczenie się | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zrzeczenie się. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie zrzeczenia się służebności.
Fragment:
(...) wyjaśnić należy, że zrzeczenie się służebności i otrzymanie w zamian świadczenia pieniężnego nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, określającym sposoby nabycia, powodujące powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku. Z tego też względu, mając na uwadze konstytucyjną zasadę, iż opodatkowaniu mogą podlegać zdarzenia prawne wprost wymienione w ustawie podatkowej, nabycie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych w zamian za zrzeczenie się służebności, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się (...)
2012
22
mar

Istota:
Nieodpłatne zrzeczenie się prawa własności gruntowej przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
(...) prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek: 1786, 1788, 3058, 3063, 3064, 3065, 3066, 3071/2. Wnioskodawca nabył przedmiotowe nieruchomości nieodpłatnie i w związku z tym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego nabycia. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż przekazanie nieodpłatnie (zrzeczenie się) przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy nieruchomości gruntowych składających się z działek: 1786, 1788, 3058, 3063, 3064, 3065, 3066, 3071/2 nie podlega pod przepisy ustawy o VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z (...)
2011
1
paź

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu zrzeczenia się służebności.
Fragment:
(...) w art. 21 ust. 1 pkt 3b, na podstawie którego wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Podsumowując, otrzymana przez Panią rekompensata za zrzeczenie się służebności osobistej stanowi dla Pani przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ przychód ten nie korzysta z żadnego ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)
2011
1
paź

Istota:
1. Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług („Ustawa o VAT”) zrzeczenie się przez Spółkę praw i roszczeń do Nieruchomości Spółki B za wynagrodzeniem (opłatą) nie będzie podlegało opodatkowaniu” podatkiem od towarów i usług („VAT”)?

2. Czy w świetle Ustawy o VAT zwrot nakładów poniesionych przez Spółkę na Nieruchomość Spółki B za wynagrodzeniem” (opłatą) otrzymanym przez Spółkę będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) a odnoszącego się do przysługujących mu praw wieczystego użytkowania części Nieruchomości wraz z własnością budynków znajdujących się tej części Nieruchomości. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku opisanym we wniosku możemy wskazać konkretnego beneficjenta tej usługi – w zamian za zrzeczenie się praw i roszczeń do części Nieruchomości (korzyść po stronie kontrahenta), Wnioskodawca otrzymuje określone świadczenie pieniężne. Podsumowując, zrzeczenie się przez Wnioskodawcę praw i roszczeń do części Nieruchomości należy traktować jako określone świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spełniona zatem zostanie przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu (...)
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności nieodpłatnego zrzeczenia się przez spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego i niezabudowanego.
Fragment:
(...) odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi towarami i usługami wykorzystanymi do ich wzniesienia. Nadto budynki te stanowią budynki użytkowe i nie były przedmiotem wydania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przyjęto również założenie, iż przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania (nabycie pierwotne lub wtórne) Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych i niezabudowanych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od faktu czy zrzeczenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zrzeczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w (...)
2011
1
sie

Istota:
Zrzeczenie się przez Członka Spółdzielni ustanowionego spółdzielczego prawa do lokali stanowić będzie dostawę towarów o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, korzystającą ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
Fragment:
(...) na fakt, iż ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali nastąpiło w 2001 roku, wówczas też nastąpiło pierwsze zasiedlenie przedmiotowych lokali i od tego momentu minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym została spełniona dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto ustawodawca na mocy art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy jednoznacznie wskazuje, iż dostawą towarów jest także zbycie spółdzielczego prawa do lokalu. Powyższe oznacza wprost, iż zrzeczenie się przez Członka Spółdzielni ustanowionego spółdzielczego prawa do lokali stanowić będzie dostawę towarów o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, korzystającą ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem dokonanie czynności prawnych o których mowa powyżej między Spółdzielnią a jej Członkiem nie będzie skutkować powstaniem po stronie Spółdzielni ewentualnego podatku naliczonego, o który mogłaby ona obniżyć kwotę podatku naliczonego na (...)
2011
1
lip

Istota:
Odpłatne zrzeczenie się prawa użytkowania nieruchomości zabudowanych podlega podatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) się zobowiązać do określonego działania, bądź powstrzymania się od dokonania czynności, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość należną w zamian za usługi wykonane na rzecz usługobiorcy. Oznacza to, że z danego zobowiązania, na podstawie którego wykonywana jest usługa i przekazywane jest wynagrodzenie, wynikają bezpośrednie korzyści zarówno dla świadczącego usługę, jak i dla odbiorcy usługi. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że zrzeczenie się ustanowionego prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej za wynagrodzeniem – jak wynika z wniosku czynność ta była dokonana za odpłatnością - stanowi odpłatne świadczenie usług w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, iż w tym przypadku użytkownikowi nieruchomości, a więc osobie uprawnionej do korzystania i pobierania pożytków z przysługującego jej prawa (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Spółka powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od transakcji zrzeczenia się na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania gruntów?
Fragment:
(...) miało charakter nieodpłatny. Wraz ze zrzeczeniem się prawa użytkowania wieczystego gruntów nastąpi również wydanie gruntów. Nastąpi to z chwilą podpisania stosownego aktu notarialnego. Informacje zawarte w ww. faksie zostały potwierdzone pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2008 r.). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od takiej transakcji... Zdaniem Spółki zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntów jest równoznaczne z przekazaniem w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego czynność tego przekazania gruntów będących w użytkowaniu wieczystym wycenionych wg wartości rynkowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%. Stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią aktywa spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy nieodpłatne zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego ww. działek gruntowych wraz z jazem piętrzącym podlega ustawie o podatku od towarów i usług tzn. czy powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
Fragment:
(...) się prawa wieczystego użytkowania gruntu następuje zmiana właściciela posadowionych na gruncie budowli, stanowiących przed dokonaniem tej czynności odrębną własność wieczystego użytkownika gruntu. Pomimo, iż zrzeczenie jest czynnością prawną jednostronną to jednak w jego wyniku następuje przeniesienie nie tylko prawa własności lecz również prawa do rozporządzania towarem w postaci gruntu i budowli trwale z tym gruntem związanej, jak właściciel. Jednocześnie skoro zrzeczenie się jest czynnością jednostronną to między stronami tej czynności nie może zostać ustalona żadna forma wynagrodzenia, a więc jest to czynność z natury nieodpłatna. Ustawodawca dla celów podatku od towarów i usług zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne. I tak, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, czyli przez odpłatną dostawę towarów, rozumie się również (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli będzie skutkowało powstaniem przychodu?
Fragment:
(...) nieruchomości tego samego rodzaju. Z kolei w art. 14 ust. 1 przedmiotowej ustawy ustawodawca stwierdza, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości rynkowej. Żaden z przytoczonych wyżej przepisów nie przewiduje, aby zrzeczenie się praw oraz nieruchomości na rzecz Gminy stanowiło źródło przychodów. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), środki (...)
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.