Zrzeczenie się | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zrzeczenie się. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania kwoty otrzymanej za zrzeczenie się ustanowionej służebności.

Fragment:

Środki te są wyłącznie zapłatą za zrzeczenie się prawa do służebności osobistej obciążającej nieruchomość. Jednocześnie wyjaśnić należy, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni przychód w postaci otrzymanej kwoty za zrzeczenie się służebności nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wypłata bowiem przedmiotowego świadczenia za zrzeczenie się służebności nie była skutkiem odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie zrzeczenia się ustanowionej służebności osobistej, Wnioskodawczyni nie była właścicielką nieruchomości i stroną umowy sprzedaży.

2012
22
mar

Istota:

Opodatkowanie zrzeczenia się służebności.

Fragment:

Świadczeniu pieniężnemu osób zobowiązanych wobec Wnioskodawczyni z tytułu służebności osobistej towarzyszyło bowiem świadczenie wzajemne – zrzeczenie się tej służebności, które jednocześnie było przyczyną wypłaty świadczenia pieniężnego. Z tego też powodu nie może być ono uznane za darowiznę. Wystąpienie świadczenia wzajemnego sprawia bowiem, że nie zostały wyczerpane ustawowe przesłanki do uznania danej czynności za umowę darowizny. Jednocześnie wyjaśnić należy, że zrzeczenie się służebności i otrzymanie w zamian świadczenia pieniężnego nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, określającym sposoby nabycia, powodujące powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku. Z tego też względu, mając na uwadze konstytucyjną zasadę, iż opodatkowaniu mogą podlegać zdarzenia prawne wprost wymienione w ustawie podatkowej, nabycie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych w zamian za zrzeczenie się służebności, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Nieodpłatne zrzeczenie się prawa własności gruntowej przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne zrzeczenie się prawa własności gruntowej przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy K. na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy czynność nieodpłatnego zrzeczenia się praw do nieruchomości w trybie art. 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.) nie jest dostawą towarów ani świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT, w związku z czym jest wyłączona spod działania tej ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nabył grunty nieodpłatnie na podstawie zawartego aktu notarialnego i przy ich nabyciu nie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z czym zrzeczenie się prawa własności gruntu na rzecz Gminy jako czynność określona w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie będzie podlegała opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie przychodu z tytułu zrzeczenia się służebności.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że otrzymując rekompensatę za zrzeczenie się służebności osobistej niewątpliwe wystąpiło u Pani przysporzenie majątkowe, skutkujące powstaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągnięto ten przychód. Jednocześnie wyjaśnić należy, że wbrew Pani twierdzeniom przychód w postaci rekompensaty za zrzeczenie się służebności nie korzysta z żadnego ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności świadczenie to nie może być uznane za zadośćuczynienie korzystające ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy. Wypłata przedmiotowej rekompensaty za zrzeczenie się służebności czy też zadośćuczynienia, jak określa to Wnioskodawczyni, nie znajduje bowiem swojego źródła w przepisach ustaw czy też wydanych na ich podstawie rozporządzeń, co wyklucza zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3, zgodnie z którego treścią wolne od podatku dochodowego (...)

2011
1
sie

Istota:

1. Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług („Ustawa o VAT”) zrzeczenie się przez Spółkę praw i roszczeń do Nieruchomości Spółki B za wynagrodzeniem (opłatą) nie będzie podlegało opodatkowaniu” podatkiem od towarów i usług („VAT”)?

2. Czy w świetle Ustawy o VAT zwrot nakładów poniesionych przez Spółkę na Nieruchomość Spółki B za wynagrodzeniem” (opłatą) otrzymanym przez Spółkę będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

Fragment:

W ocenie Spółki, podjęcie określonych czynności procesowych, takich jak złożenie wniosku o zawieszenie postępowania, a także innych czynności procesowych przez Spółkę związanych ze zrzeczeniem się roszczeń, nie zawiera się w przytoczonym powyżej przepisie. W opinii Spółki, opłata za zrzeczenie się roszczeń jest zbliżona swym charakterem do odszkodowania lub też zadośćuczynienia. Ma ona na celu zrekompensowanie Spółce potencjalnych praw do Nieruchomości Spółki B, które Spółka ewentualnie mogłoby uzyskać w rezultacie toczących się postępowań. Warto w tym miejscu zauważyć, iż organy podatkowe są zgodne co do tego, że odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu VAT. Reasumując, w ocenie Spółki, opłata otrzymana przez Spółkę za zrzeczenie się roszczeń względem Nieruchomości Spółki B nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Ad.2 W ocenie Spółki, zwrot nakładów poniesionych przez Spółkę na Nieruchomość Spółki B za wynagrodzeniem (opłatą) otrzymaną przez Spółkę będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Powyższe stanowisko Spółki wynika z następujących przepisów Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Tym samym, odpłatne przekazanie nakładów przez Spółkę na rzecz Spółki B będzie świadczeniem usług w rozumieniu powyższego przepisu prawa.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności nieodpłatnego zrzeczenia się przez spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego i niezabudowanego.

Fragment:

Czy zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych i niezabudowanych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od faktu czy zrzeczenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych i niezabudowanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, zrzeczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) podatkowi temu podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie (...)

2011
1
lip

Istota:

Zrzeczenie się przez Członka Spółdzielni ustanowionego spółdzielczego prawa do lokali stanowić będzie dostawę towarów o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, korzystającą ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

Fragment:

Wypłata na rzecz Członka Spółdzielni, który zrzeknie się praw do Lokali wartości rynkowej tych praw nie będzie natomiast stanowiła ekwiwalentu (odpłatności) za zrzeczenie się przez Członka Spółdzielni przedmiotowych praw na rzecz Spółdzielni. Fakt ten skutkuje brakiem możliwości uznania takiej czynności za odpłatną dostawę towarów, co również wynika z uzasadnienia przytoczonego powyżej wyroku WSA w sprawie III SA/Wa 236/09 (str. 10). „(…) z chwilą zrzeczenia się prawo wygasa a rozliczenia które następują po jego wygaśnięciu mają jedynie na celu zwrot uprawnionemu pieniędzy wcześniej zapłaconych. Z odpłatnym zrzeczeniem się prawa mielibyśmy do czynienia wtedy jeżeli zrzekający uzależniałby zrzeczenie się od wypłaty określonej kwoty pieniędzy”. Z powyższych względów pozbawione podstawy prawnej byłoby również twierdzenie, że zrzeczenie się spółdzielczych własnościowych praw do Lokali będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy o VAT. Skoro bowiem w świetle art. 246 § 1 Kodeksu cywilnego, zrzeczenie się przez Członka Spółdzielni przedmiotowych praw na rzecz Spółdzielni skutkuje ich wygaśnięciem, to w wyniku takiej czynności nie nastąpi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT.

2011
1
lip

Istota:

Odpłatne zrzeczenie się prawa użytkowania nieruchomości zabudowanych podlega podatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zrzeczenie się w formie aktu notarialnego części ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego, tzn. prawa użytkowania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy zrzeczenie się części ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego, tzn. prawa użytkowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ samo zrzeczenie się nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ww. ustawy). Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2011
1
cze

Istota:

Czy Spółka powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od transakcji zrzeczenia się na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania gruntów?

Fragment:

Poniesione nakłady związane z inwestycjami w toku w związku ze zrzeczeniem się prawa użytkowania wieczystego zostaną przekazane Gminie. Przekazanie to będzie miało charakter nieodpłatny. Wraz ze zrzeczeniem się prawa użytkowania wieczystego gruntów nastąpi również wydanie gruntów. Nastąpi to z chwilą podpisania stosownego aktu notarialnego. Informacje zawarte w ww. faksie zostały potwierdzone pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2008 r.). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od takiej transakcji... Zdaniem Spółki zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntów jest równoznaczne z przekazaniem w myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego czynność tego przekazania gruntów będących w użytkowaniu wieczystym wycenionych wg wartości rynkowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%. Stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią aktywa spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie mają wartości podatkowej, zgodnie z powyższym transakcja takiego zrzeczenia się gruntów powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%.

2011
1
cze

Istota:

Czy nieodpłatne zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego ww. działek gruntowych wraz z jazem piętrzącym podlega ustawie o podatku od towarów i usług tzn. czy powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Fragment:

Jednocześnie skoro zrzeczenie się jest czynnością jednostronną to między stronami tej czynności nie może zostać ustalona żadna forma wynagrodzenia, a więc jest to czynność z natury nieodpłatna. Ustawodawca dla celów podatku od towarów i usług zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne. I tak, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, czyli przez odpłatną dostawę towarów, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.