ITPP1/443-1408/12/DM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.
ITPP1/443-1408/12/DMinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. zryczałtowany zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2012 r. (data wpływu 16 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą, zajmuje się m.in. produkcją „galanterii ogrodowej” takiej jak: płoty lamelowe, rollbordery, palisady, donice. Materiał do produkcji, to przede wszystkim drewno sosnowe. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w ramach działalności zaopatruje się w ościennych nadleśnictwach oraz u prywatnych właścicieli lasów – rolników, którzy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, mają status rolników ryczałtowych.

Nie wszystkie transakcje zakupu drewna mają charakter bezgotówkowy, ponieważ nie wszyscy dostawcy – rolnicy, chcą aby zapłata za drewno następowała na rachunek bankowy. W składanych oświadczeniach rolnicy zaznaczyli, że nie posiadają takiego rachunku, a w przypadku gdy taki posiadali, woleliby otrzymać zapłatę w formie gotówki.

Dokonując nabycia drewna od rolników, o których mowa wyżej, Wnioskodawca z tego tytułu wystawia faktury VAT RR na zasadach określonych w art. 116 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ujmując w fakturze kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych. Wnioskodawca zauważył także, że wobec stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, a w szczególności Ministra Finansów oraz Krajowej Informacji Podatkowej, wykazany w fakturze VAT RR zryczałtowany zwrot podatku nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zdaniem organów, zryczałtowany zwrot podatku jest podatkiem naliczonym VAT, a że nie zostały dopełnione warunki dokonania zapłaty w formie przelewu za produkty rolne, podatek naliczony VAT nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, o czym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy nawet wtedy, gdy nie dokonał zapłaty za nabyte produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego dokonującego tej dostawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykazana w fakturze VAT RR kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, nie stanowi podatku od towarów i usług, a w szczególności naliczonego podatku VAT.

Powołując art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wskazał, że kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego VAT, o której mowa w art. 86 ust. 2 powołanej ustawy pod warunkiem, że zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez dostawcę produktów rolnych. Wobec tego, w przypadku niedokonania zapłaty w formie przelewu przez nabywcę produktów rolnych na rzecz dostawcy - rolnika ryczałtowanego, kwota zryczałtowanego zwrotu podatku nie zwiększa kwoty podatku naliczonego VAT, w związku z czym nie jest podatkiem naliczonym VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 2 powołanej ustawy. Wnioskodawca wskazał ponadto, że w orzecznictwie sądowym ugruntował się również pogląd, iż „spełnienie warunku dokonania zapłaty przelewem na wskazane konto rolnika ryczałtowanego kwoty zapłaty za produktu rolne, kwota zwrotu zryczałtowanego podatku zwiększa u nabywcy tych produktów kwotę podatku naliczonego VAT”, w tym zakresie Wnioskodawca powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt I FSK 1938/09. Wnioskodawca zauważył, że system jaki został stworzony dla podatnika podatku VAT, ma na celu umożliwienie podatnikowi obniżenie kosztów zakupu poprzez odliczenie podatku naliczonego, gdyby zastosował się do procedury wynikającej z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wskazując, że nie wszyscy rolnicy ryczałtowi domagają się zapłaty w formie przelewu za dostarczone przez siebie produkty rolne, Wnioskodawca zauważył, że nie można ograniczać prawa do prowadzenia transakcji z podmiotami tylko dlatego, że nie posiadają oni rachunków bankowych. Takie postępowanie zdaniem Wnioskodawcy prowadziłoby do naruszenia art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Reasumując, Wnioskodawca uważa, iż kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), nie stanowi u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 powołanej wyżej ustawy pod warunkiem, iż nabywca nie dokonał wpłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, nabywa m.in. od rolników ryczałtowych – „prywatnych właścicieli lasów” – drewno sosnowe, które wykorzystuje dla celów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji „galanterii ogrodowej”. Dokonując nabycia drewna, Wnioskodawca wystawia faktury VAT RR na zasadach określonych w ustawie, ujmując w nich kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych. Nie wszystkie transakcje mają charakter bezgotówkowy, bowiem część rolników ryczałtowych otrzymuje zapłatę w formie gotówki.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z powołanym przepisem faktura VAT RR nie jest wystawiana przez sprzedawcę, lecz przez nabywcę. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest sprzedawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu. Należy również podkreślić, iż celem faktury oraz dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty jest w tym przypadku przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a dodatkowo – dla nabywcy produktów rolnych – potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego uprawniającej do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 116 ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
  2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Celem regulacji zawartej w powyższym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych oraz określenie warunków, na jakich podatnik może zrealizować prawo do odliczenia.

Stosownie do art. 116 ust. 7 ww. ustawy, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Należy także zauważyć, że art. 116 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9 cyt. ustawy, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

  1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
  2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Zgodnie natomiast z art. 116 ust. 9a ww. ustawy przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy zapłata za nabyte produkty rolne nie została dokonana na rachunek bankowy (jak również z wniosku nie wynika by została dokonana na zasadach określonych w art. 116 ust. 8-9a ustawy), lecz w formie gotówkowej, ponieważ nie zostały spełnione warunki wynikające z art. 116 ust. 6-9a ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do odliczenia zryczałtowanego zwrotu.

Końcowo wskazać należy, że kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zawarte w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek naliczony
ITPP2/443-1463/12/EK | Interpretacja indywidualna

zryczałtowany zwrot podatku
ITPP1/443-659//12/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.