Zryczałtowany podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca jest kierowcą. Prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod numerami PKD 74.50B, 60.24A, 60.24B. Wnioskodawca rozszerzył działalność o usługi konserwacji i naprawy pojazdów PKD 50.20A Czy Wnioskodawca w 2008 r. może wybrać jako formę opodatkowania zryczałtowany podatek dochodowy i w jakiej stawce ?.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania oraz piśmie z dnia 31.03.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r., data wpływu 04.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-29/08-2/AJ z dnia 19.03.2008 r. (data nadania 20.03.2008 r., data doręczenia 26.03.2008 r.) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7.01.2008 r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007 r., (data wpływu 19.04.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT RR jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 19.04.2007 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana ............. z zapytaniem, czy zaliczenie nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT, wynikającego z faktur VAT RR (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności w zakresie usług kierowcy

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pana Zygmunta J. z dnia 7.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku, o ile usługi świadczone przez podatnika mieszczą się w grupowaniu oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem PKWiU ? 74.50.2 . Wnioskiem z dnia 7.02.2006 r. pan Zygmunt J. zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kierowcy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku 2005 przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w roku 1996?

Fragment:

(...) Postanowieniem Nr US-34/DZ/411/32/WL/2005 z dnia 11.10.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga uznał za prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie braku podstawy do opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych od uzyskanego w roku 2005 przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do kolalu mieszkalnego nabytego w roku 1996. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w roku 1996 uzyskał przydział lokalu mieszkalnego typu własnościowego, na skutek choroby i utraty pracy przestał opłacać czynsz i w związku z tym uchwałą Rady Nadzorczej strona w roku 2003 została wykluczona ze Spółdzielni, a uchwałą z roku 2005 Zarząd Spółdzielni ponownie ustanowił na rzecz strony spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zdaniem strony przychód uzyskany w roku 2005 ze (...)

2011
1
mar

Istota:

- opodatkowanie podatkiem dochodowym u usób fizycznych przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony C. z dnia 29.06.2005 r., sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie: - opodatkowania podatkiem dochodowym u usób fizycznych przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w sprawie objętej zapytaniem z dnia 29.06.2006 r. jest prawidłowe . W dniu 29.06.2005 r. Pani Iwona C. zwróciła się z pisemnym zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy kwota przychodów z najmu określona w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dotyczy obojga małżonków?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniou wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z najmu stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnicy pismem z dnia 11.01.2005 r. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że (...)

2011
1
lut

Istota:

W 2002r. podatnik nabył nieruchomość, będąc stanu wolnego, na swoją wyłączną własność. W 2004r. zawarł związek małżeński. Po zawarciu związku małżeńskiego sprzedał w/w nieruchomość i zameldował się w domu będącym własnością żony, która nabyła go przed zawarciem związku małżeńskiego w drodze darowizny od swoich rodziców. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojego domu zamierza przeznaczyć na remont domu, w którym mieszka ( czyli na włane, wspólne cele mieszkaniowe).

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 16.06.2004r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku zryczałtowanego w wysokości 10% przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki i domu przed upływem 5 lat od daty ich nabycia oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem w przedstawionej przez Pana sytuacji, wyjaśnia: Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 lit a - c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r., źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie : nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni (...)

2011
1
sty

Istota:

Od 1 czerwca podatnik rozpoczął działalność gospodarczą i w dniu 28 czerwca wystawił pierwszą fakturę. Za ten okres rozliczył się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wegług stawki 5,5 %. W dniu 7 lipca 2004 r. złożył zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Czy ma prawo do tej formy płacenia podatku ?

Fragment:

(...) W deklaracji NIP – 1 z dnia 21.05.2004r. nie wskazał Pan w części C6 żadnego rodzaju prowadzonej dokumentacji podatkowej. W dniu 07.07.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu Pana zawiadomienie z dnia 07.07.2004r. informujące, że rozpoczyna działalność gospodarczą z dniem 01.06.2004r. i rozliczać się będzie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930, ze zm.) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego składa naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ustęp 3 artykułu 9 ww. ustawy stanowi, że w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku (...)