ITPB4/423-153/14/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Polską Wierzytelności Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności w dacie nabycia Wierzytelności przez Spółkę Polską, w dacie dokonania zapłaty wierzytelności bezpośrednio do Spółki Polskiej lub w jakimkolwiek innym momencie)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie wypełniania obowiązków płatnika w związku z wypłatą należności na rzecz polskiego rezydenta z tytułu zawartej umowy licencyjnej z nierezydentem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie wypełniania obowiązków płatnika w związku z wypłatą należności na rzecz polskiego rezydenta z tytułu zawartej umowy licencyjnej z nierezydentem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zawarła umowę licencyjną z inną spółką („Umowa”) z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Luksemburska”). W związku z Umową Spółka jest zobowiązana do zapłaty uzgodnionej kwoty na rzecz Spółki UE w okresach uzgodnionych w Umowie (należności licencyjne, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z informacją uzyskaną przez Spółkę, Wierzytelności wynikające z Umowy nabędzie inna spółka z siedzibą w Polsce („Spółka Polska”) i to Spółka Polska będzie uprawniona do otrzymania od Spółki zapłaty Wierzytelności. Spółka dokona w przyszłości zapłaty Wierzytelności do Spółki Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Polską Wierzytelności Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności w dacie nabycia Wierzytelności przez Spółkę Polską, w dacie dokonania zapłaty wierzytelności bezpośrednio do Spółki Polskiej lub w jakimkolwiek innym momencie)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoba prawna, która dokonuje wypłat należności określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy jest zobowiązana, w dniu dokonania wypłaty, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Co do zasady, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, należności licencyjne wypłacane na rzecz podmiotu nie będącego polskim rezydentem dla celów podatkowych (np. na rzecz Spółki Luksemburskiej) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę), a Spółka jako płatnik podatku zobowiązana jest do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego organu podatkowego.

Zgodnie z powyższymi przepisami obowiązek poboru 20% podatku (lub niższego, zależnie od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) powstaje, jeśli płatność (która może być zakwalifikowana jako wypłata, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy) na rzecz podmiotu, który nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Tymczasem Spółka, w związku z nabyciem wierzytelności przez Spółkę Polską, będzie dokonywała zapłaty na rzecz Spółki Polskiej (a nie Spółki Luksemburskiej). W wyniku nabycia Wierzytelności, to Spółka Polska staje się podmiotem uprawnionym do otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności (i na Spółkę Polską przechodzi ogół praw związanych z Wierzytelnością). W przypadku płatności dokonywanych miedzy podmiotami będącymi polskimi rezydentami podatkowymi obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy (w związku z art. 21 ust. 1 ustawy) nie powstaje; to Spółka Polska zobowiązana jest samodzielnie rozpoznać przychód z tytułu otrzymania od Spółki płatności jako przychód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem.

Obowiązek poboru 19% podatku nie powstaje również w związku samym faktem nabycia Wierzytelności przez Spółkę Polską. Nabycie Wierzytelności przez Spółkę Polską (i ewentualne płatności na rzecz Spółki UE, dokonywane przez Spółkę Polską w związku z nabyciem Wierzytelności) nie mogą bowiem być uznane za „dokonanie wypłaty” na rzecz Spółki UE (o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy), ponieważ:

  • Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat na rzecz Spółki UE;
  • przejęcie Wierzytelności przez Spółkę Polską nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania Spółki do zapłaty kwoty Wierzytelności (zmieni się jedynie podmiot uprawniony do otrzymania zapłaty).

Stanowisko takie jest również prezentowane przez organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach, np.:

  • interpretacja IPTPB3/423-321/13-4/GG: Wnioskodawca jest dłużnikiem spółki akcyjnej prawa szwajcarskiego z tytułu umów pożyczek – będącej jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy. Pożyczki zostały udzielone na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca jako dłużnik powinien na rzecz powyższej spółki spłacić kwotę pożyczki (należność główna, kapitał) oraz odsetki. Wierzytelności z tytułu umów pożyczek zostaną w najbliższych miesiącach przeniesione na spółkę handlową prawa ukraińskiego (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). (...) Wnioskodawca zamierza spłacić pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Spłata pożyczek wraz z odsetkami nastąpi już na rzecz spółki handlowej prawa ukraińskiego. (...) W opisanej wyżej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie z dnia 12 stycznia 1993 r.;
  • interpretacja ILPB3/423-553/08-4/MM: W wyniku cesji wierzytelności Dxxx stał się podmiotem praw wynikających z zawartej umowy (...) Zatem, Dxxx jest osobą uprawnioną do odsetek, gdyż jest stroną przedmiotowej umowy. (...) Oznacza to, że przedmiotowe odsetki podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech;
  • interpretacja ILPB3/423-449/09-6/KS: celem przedmiotowej umowy cesji jest zwolnienie Spółki z zobowiązań wobec pożyczkodawcy poprzez przeniesienie ogółu praw i obowiązków (...) na Kupującego hotel. Udzielona pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona przez Kupującego zgodnie z pierwotną umową pożyczki, tj. w 2010 r. W związku z powyższym beneficjentami przedmiotowych odsetek będą nierezydenci z siedzibą na Cyprze, a podmiotem wypłacającym – Kupujący. Zatem Spółki nie można uznać za płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 26 ust. 1 (...) Cesja umów pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu naliczonych do momentu jej dokonania odsetek.

Organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały też, że obowiązki płatnika należy „weryfikować” na moment dokonania zapłaty, np. interpretacja IPPB5/423-780/11-2/PS: Wskutek przejęcia wierzytelności odsetkowej przysługującej Bankowi wobec Spółki, to Poręczyciel stanie się wierzycielem Spółki uprawnionym do otrzymania kwoty odsetek.

Podsumowując, w związku z przejęciem Wierzytelności przez Spółkę Polską Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru 20% podatku dochodowego (lub niższego, zależnie od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) zarówno w dacie przejęcia

Wierzytelności, w dacie dokonania zapłaty Wierzytelności do Spółki Polskiej lub w jakimkolwiek innym momencie (to Spółka Polska zobowiązana jest samodzielnie rozpoznać otrzymane od Spółki płatności jako przychód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym w Polsce).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.