ITPB4/423-153/14/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Polską Wierzytelności Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności w dacie nabycia Wierzytelności przez Spółkę Polską, w dacie dokonania zapłaty wierzytelności bezpośrednio do Spółki Polskiej lub w jakimkolwiek innym momencie)?
ITPB4/423-153/14/AMinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. nabycie wierzytelności
 3. obowiązek płatnika
 4. rezydent podatkowy
 5. sprzedaż wierzytelności
 6. umowa licencyjna
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie wypełniania obowiązków płatnika w związku z wypłatą należności na rzecz polskiego rezydenta z tytułu zawartej umowy licencyjnej z nierezydentem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie wypełniania obowiązków płatnika w związku z wypłatą należności na rzecz polskiego rezydenta z tytułu zawartej umowy licencyjnej z nierezydentem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zawarła umowę licencyjną z inną spółką („Umowa”) z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Luksemburska”). W związku z Umową Spółka jest zobowiązana do zapłaty uzgodnionej kwoty na rzecz Spółki UE w okresach uzgodnionych w Umowie (należności licencyjne, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zgodnie z informacją uzyskaną przez Spółkę, Wierzytelności wynikające z Umowy nabędzie inna spółka z siedzibą w Polsce („Spółka Polska”) i to Spółka Polska będzie uprawniona do otrzymania od Spółki zapłaty Wierzytelności. Spółka dokona w przyszłości zapłaty Wierzytelności do Spółki Polskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem przez Spółkę Polską Wierzytelności Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności w dacie nabycia Wierzytelności przez Spółkę Polską, w dacie dokonania zapłaty wierzytelności bezpośrednio do Spółki Polskiej lub w jakimkolwiek innym momencie)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoba prawna, która dokonuje wypłat należności określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy jest zobowiązana, w dniu dokonania wypłaty, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Co do zasady, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, należności licencyjne wypłacane na rzecz podmiotu nie będącego polskim rezydentem dla celów podatkowych (np. na rzecz Spółki Luksemburskiej) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę), a Spółka jako płatnik podatku zobowiązana jest do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego organu podatkowego.

Zgodnie z powyższymi przepisami obowiązek poboru 20% podatku (lub niższego, zależnie od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) powstaje, jeśli płatność (która może być zakwalifikowana jako wypłata, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy) na rzecz podmiotu, który nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Tymczasem Spółka, w związku z nabyciem wierzytelności przez Spółkę Polską, będzie dokonywała zapłaty na rzecz Spółki Polskiej (a nie Spółki Luksemburskiej). W wyniku nabycia Wierzytelności, to Spółka Polska staje się podmiotem uprawnionym do otrzymania zapłaty z tytułu Wierzytelności (i na Spółkę Polską przechodzi ogół praw związanych z Wierzytelnością). W przypadku płatności dokonywanych miedzy podmiotami będącymi polskimi rezydentami podatkowymi obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy (w związku z art. 21 ust. 1 ustawy) nie powstaje; to Spółka Polska zobowiązana jest samodzielnie rozpoznać przychód z tytułu otrzymania od Spółki płatności jako przychód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem.

Obowiązek poboru 19% podatku nie powstaje również w związku samym faktem nabycia Wierzytelności przez Spółkę Polską. Nabycie Wierzytelności przez Spółkę Polską (i ewentualne płatności na rzecz Spółki UE, dokonywane przez Spółkę Polską w związku z nabyciem Wierzytelności) nie mogą bowiem być uznane za „dokonanie wypłaty” na rzecz Spółki UE (o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy), ponieważ:

 • Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat na rzecz Spółki UE;
 • przejęcie Wierzytelności przez Spółkę Polską nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania Spółki do zapłaty kwoty Wierzytelności (zmieni się jedynie podmiot uprawniony do otrzymania zapłaty).

Stanowisko takie jest również prezentowane przez organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach, np.:

 • interpretacja IPTPB3/423-321/13-4/GG: Wnioskodawca jest dłużnikiem spółki akcyjnej prawa szwajcarskiego z tytułu umów pożyczek – będącej jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy. Pożyczki zostały udzielone na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca jako dłużnik powinien na rzecz powyższej spółki spłacić kwotę pożyczki (należność główna, kapitał) oraz odsetki. Wierzytelności z tytułu umów pożyczek zostaną w najbliższych miesiącach przeniesione na spółkę handlową prawa ukraińskiego (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). (...) Wnioskodawca zamierza spłacić pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Spłata pożyczek wraz z odsetkami nastąpi już na rzecz spółki handlowej prawa ukraińskiego. (...) W opisanej wyżej sytuacji zastosowanie znajdują postanowienia Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie z dnia 12 stycznia 1993 r.;
 • interpretacja ILPB3/423-553/08-4/MM: W wyniku cesji wierzytelności Dxxx stał się podmiotem praw wynikających z zawartej umowy (...) Zatem, Dxxx jest osobą uprawnioną do odsetek, gdyż jest stroną przedmiotowej umowy. (...) Oznacza to, że przedmiotowe odsetki podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech;
 • interpretacja ILPB3/423-449/09-6/KS: celem przedmiotowej umowy cesji jest zwolnienie Spółki z zobowiązań wobec pożyczkodawcy poprzez przeniesienie ogółu praw i obowiązków (...) na Kupującego hotel. Udzielona pożyczka wraz z odsetkami zostanie spłacona przez Kupującego zgodnie z pierwotną umową pożyczki, tj. w 2010 r. W związku z powyższym beneficjentami przedmiotowych odsetek będą nierezydenci z siedzibą na Cyprze, a podmiotem wypłacającym – Kupujący. Zatem Spółki nie można uznać za płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 26 ust. 1 (...) Cesja umów pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku u źródła z tytułu naliczonych do momentu jej dokonania odsetek.

Organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały też, że obowiązki płatnika należy „weryfikować” na moment dokonania zapłaty, np. interpretacja IPPB5/423-780/11-2/PS: Wskutek przejęcia wierzytelności odsetkowej przysługującej Bankowi wobec Spółki, to Poręczyciel stanie się wierzycielem Spółki uprawnionym do otrzymania kwoty odsetek.

Podsumowując, w związku z przejęciem Wierzytelności przez Spółkę Polską Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru 20% podatku dochodowego (lub niższego, zależnie od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) zarówno w dacie przejęcia

Wierzytelności, w dacie dokonania zapłaty Wierzytelności do Spółki Polskiej lub w jakimkolwiek innym momencie (to Spółka Polska zobowiązana jest samodzielnie rozpoznać otrzymane od Spółki płatności jako przychód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym w Polsce).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.