ITPB3/4510-259/16/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dania 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu 9 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

X sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej (Spółka X) jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu niezależnie od źródła ich osiągania (jest polskim rezydentem podatkowym).

Jedynym wspólnikiem X posiadającym 100% udziałów jest XY GmbH (XY) który posiada 4.200 udziałów w kapitale zakładowym X, o łącznej wartości nominalnej 4.200.000 zł nieprzerwanie od 24 lutego 2002 r. Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy ogłosił otwarcie postępowania upadłościowego wobec XY.

XY jest kredytobiorcą oraz głównym dłużnikiem na podstawie umów kredytowych zawartych w dniu 7 grudnia 2005 r. z Bank X (XXY). Spółki zależne XY w tym między innymi Spółka X stały się gwarantami spłaty kredytu zaciągniętego przez XY. Na podstawie Umowy Powierniczej XY oraz gwaranci dokonali abstrakcyjnego uznania długu (Dług Równoległy) na rzecz XYZ S.A. działającego w charakterze Agenta Zabezpieczeń. W dniu 21 grudnia 2005 r. została zawarta umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Spółki X na rzecz XYZ (Zastaw Rejestrowy). Na podstawie tej umowy XY dokonał przelewu na rzecz XYZ praw majątkowych związanych z udziałami X w szczególności z tytułu dywidendy zwrotu dopłat oraz udziału w kwocie likwidacyjnej X. Następcą prawnym XYZ jest XXYY siedzibą w L. (XXYY).

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki X obejmującą likwidację majątku.

W dniu 15 maja 2012 r. Syndyk Spółki X zawarł porozumienie z szeregiem instytucji finansowych, które zgłosiły wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Spółki X z tytułu Umowy Kredytowej Najwyższego Pierwszeństwa z dni 20 kwietnia 2007 r. Wszystkie wierzytelności, które zostały zgłoszone i umieszczone na wszystkich listach wierzytelności sporządzonych przez Syndyka Spółki X i zatwierdzonych przez Sędziego - Komisarza w postępowaniu upadłościowym X zostały zaspokojone. Po zakończeniu postępowania upadłościowego na rachunku Spółki X pozostaną środki finansowe, które mogłyby przypaść w udziale jedynemu wspólnikowi, tj. XY, jako majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli („Nadwyżka X”). W majątku Spółki X po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli pozostaną zatem środki finansowe, których ewentualne opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Porozumieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. zawartym pomiędzy XY, Spółką X, XXYY, XXY, oraz innymi spółkami w celu ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń ustalono, że Nadwyżka X zostanie podzielona pomiędzy XY a XXY w następujący sposób:

 1. jeżeli Nadwyżka X wyniesie równowartość kwoty 400.000 euro lub poniżej tej kwoty - 50% Nadwyżki X zostanie przekazana na rachunek Syndyka XY, pozostałe 50% nadwyżki X zostanie przekazane na rachunek XXY,
 2. jeżeli nadwyżka X wyniesie równowartość kwoty wyższej niż 400.000 euro, wówczas kwota Nadwyżki X której równowartość wynosi 400.000 euro zostanie podzielona jak w pkt 1 a nadto 25% nadwyżki ponad kwotę stanowiąca równowartość 400.000 euro zostanie przekazana na rzecz Syndyka XY, zaś 75% nadwyżki ponad kwotę stanowiąc równowartość 400.000 euro zostanie przekazana na rzecz XXY.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu 9 sierpnia 2016 r.) Wnioskodawca wskazuje, że pierwszym (pierwotnym) wspólnikiem Spółki X był XZZ sp., który 4 200 udziałów Wnioskodawcy w wartości nominalnej 1 000 zł każdy objął za ich wartość nominalną, wynoszącą łącznie 4 200 000,00 zł. Pokrycie kapitału zakładowego nastąpiło gotówka w zakresie kwoty 3 200 000,00 zł oraz aportem w postaci nieruchomości w zakresie kwoty 1 000 000,00 zł. Koszt objęcia udziałów odpowiadał ich wartości nominalnej. Następnie XZZ sp. sprzedał wszystkie udziały na rzecz XY. XY nabył 4 200 udziałów Wnioskodawcy o wartości nominalnej 1 000 zł każdy na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 22 listopada 2006 r. z XZZ sp. Łączna cena za jaką XY nabył udziały wynosiła 4 200 000,00 zł i odpowiadała łącznej wartości nominalnej wszystkich udziałów, tj. kwocie kapitału zakładowego. Koszt nabycia udziałów przez XY odpowiadał ich wartości nominalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji gdy Nadwyżka X nie przekroczy kosztów objęcia udziałów przez XY (tj. wartości nominalnej udziałów w wysokości 4.200.000 zł), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY?
 2. Czy w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY (tj. wartość nominalną udziałów w wysokości 4.200.000 zł), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY, na podstawie art. 22 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY?
 3. Czy w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XXY, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY?
 4. Czy w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY i nie zostaną spełnione określone w art. 22 ust. 4, i 4a, art. 22b, art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych warunki zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY oraz XXY w wysokości 5% kwoty brutto, na podstawie art. 10 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY, w sytuacji gdy Nadwyżka X nie przekroczy kosztów objęcia udziałów przez XY (tj. wartości nominalnej udziałów w wysokości 4.200.000 zł).
 2. Na podstawie art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY (kwota kapitału zakładowego 4.200.000 zł), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY.
 3. Na podstawie art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XXY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY.
 4. Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY oraz XXY w wysokości 5% kwoty brutto, na podstawie art. 10 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY i nie zostaną spełnione określone w art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b. art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, warunki zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Uzasadnienie

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 1:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

W konsekwencji, w związku z wypłatą na rzecz XY lub XXY środków finansowych stanowiących majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli (Nadwyżka X) Wnioskodawca nie powinien zaliczyć do przychodów podatkowych wartości otrzymanego majątku likwidacyjnego w części stanowiącej koszt nabycia udziałów w Spółce X w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcom.

Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY, na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji gdy Nadwyżka X nie przekroczy kosztów objęcia udziałów przez XY (tj. wartości nominalnej udziałów w wysokości 4.200.000 zł).

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 2:

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość majątku otrzymanego z związku z likwidacją osoby prawnej jest dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych. Do przychodu nie wlicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej art. 12 ust 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W myśl art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto stosownie do art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jak stanowi art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90): właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały informacje, które są niezbędne do stosowania niniejszej umowy, oraz informacje dotyczące ustawodawstwa wewnętrznego Umawiających się Państw w odniesieniu do podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, które pobierane są na rzecz Umawiających się Państw lub ich jednostek terytorialnych w zakresie, w jakim opodatkowanie przewidziane w tym ustawodawstwie nie jest sprzeczne z umową. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym organom sądowym albo administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków wymienionych w zdaniu 1.

Takie osoby lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach i z uwzględnieniem ograniczeń ustalonych przez właściwy organ dostarczający dane Umawiającemu się Państwu. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub w postanowieniach sądowych pod warunkiem, że właściwy organ drugiego Umawiającego się Państwa nie wniesie żadnego zastrzeżenia. Informacje te mogą być przekazywane innym agendom tylko za uprzednią zgodą właściwego organu drugiego Umawiającego się Państwa.

Tym samym warunek istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między organami podatkowymi Polski i Niemiec jest spełniony.

W świetle art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

 1. jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub
 2. istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

W myśl art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Przywołane przepisy wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz pobierania podatku z tego tytułu przez podmiot dokonujący wypłaty zgodnie z art. 26 ust 1 tej ustawy.

Wszystkie wskazane w przepisach art. 22 ust. 4 i następne omawianej ustawy warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z tymi przepisami.

W ocenie Wnioskodawcy w niniejszej sprawie spełnione zostaną wymogi określone w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego Nadwyżki X wypłaconej dla XY, jeżeli Wnioskodawca na dzień wypłaty Nadwyżki X będzie w posiadaniu certyfikatów rezydencji XY oraz oświadczenia XY, że nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Z przedstawionego wniosku wynika, że Spółka X jest polską spółką z o.o., której udziałowcem jest spółka niemiecka GmbH (XY,) posiadająca 100% udziałów Spółki X, które są w jego posiadaniu nieprzerwanie od 2005 r.

Wobec powyższego do zbadania pozostaje, czy spełnione będą wszystkie warunki zwolnienia wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I tak:

 1. Nadwyżka X będzie wypłacana przez Wnioskodawcę z majątku Spółki X będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski;
 2. uzyskującą dochody (przychody) wskazane w pkt 1 będzie XY, tj. spółka niemiecka GmbH;
 3. XY posiada 100% udziałów Spółki X nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
 4. XY nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone jej pisemnym oświadczeniem o spełnieniu tegoż warunku; Wnioskodawca niniejsze oświadczenie uzyska;
 5. Wnioskodawca będzie dysponował certyfikatem rezydencji dokumentującym miejsce siedziby XY dla celów podatkowych.

W związku z powyższym, mając na względzie zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz postanowienia umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku spełniania powyższych warunków wypłata Nadwyżki X na rzecz XY będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych i Wnioskodawca jako płatnik nie będzie miał obowiązku naliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 3

Z zawartego w dniu 19 grudnia 2014r. porozumienia wynika sposób rozdysponowania majątku polikwidacyjnego Spółki X (Nadwyżki X), który zostanie przekazany częściowo na rzecz wspólnika XY i częściowo na rzecz XXY. W ocenie Wnioskodawcy przekazanie części Nadwyżki X bezpośrednio na rzecz XXY w związku z dokonanym przelewem roszczeń nie wpływa na podatkowe traktowanie wypłaty Nadwyżki X. W szczególności nie zmienia ona swojego charakteru prawnego, nadal stanowi majątek polikwidacyjny przekazywany udziałowcom Spółki X i jej przekazanie na rachunek XXY nie jest wypełnieniem jakiegokolwiek innego zobowiązania Spółki X wobec XXY. Uzgodniony w porozumieniu z dnia 19 grudnia 2014r. sposób wzajemnych rozliczeń jest jedynie technicznym sposobem przekazania Nadwyżki X i nie ma wpływu na zasady jej opodatkowania.

Dlatego w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XXY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY.

Uzasadnienie odpowiedzi na pytanie 4

Zgodnie z art. 10 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

 1. 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,
 2. 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Pojęcie dywidendy użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym. Pojęciem dywidendy obejmującym zatem także dochód w zyskach osób prawnych jest także wartość majątku otrzymanego z związku z likwidacją osoby prawnej.

W ocenie Wnioskodawcy jeżeli Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY i nie zostaną spełnione warunki zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) o których mowa w art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY lub XXY w wysokości 5% kwoty brutto, na podstawie art. 10 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.