ITPB2/4511-805/15/IB | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą „nadwyżki polikwidacyjnej”.
ITPB2/4511-805/15/IBinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą „nadwyżki polikwidacyjnej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą „nadwyżki polikwidacyjnej” (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2 i 3 w części dotyczącej udziałowca będącego osobą fizyczną). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 14 października 2015 r. Nr ITPB3/4510-424/15-2/AW ITPB2/4511-805/15-2/IB wezwano Spółkę do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 26 października 2015 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Upadły jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od źródła ich osiągania (jest polskim rezydentem podatkowym).

Wobec M.L. prowadzone jest obecnie postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, w którym wykonano ostateczny plan podziału funduszy masy, co pozwoliło syndykowi na wszczęcie procedury zakończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia spółki M.L. z Krajowego Rejestru Sądowego, tj. na faktyczną likwidację Spółki. Tymczasem, mimo zaspokojenia w 100% wszystkich wierzycieli, na rachunku bankowym pozostała nadwyżka środków finansowych, których ewentualne opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Udziałowcami M.L. są następujące podmioty:

 • X.X.X. mit X. GmbH Co. XX (zwana dalej „X.X.”), posiadająca 40% udziałów, oraz
 • M.C.” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (zwana dalej „M.C.”) będąca polskim rezydentem podatkowym, posiadająca 60% udziałów.

M.C. posiada ponad 10% udziałów M.L. przez ponad dwuletni nieprzerwany okres. M.C. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

L.A. jest spółką komandytową prawa niemieckiego, transparentną podatkowo (dochód opodatkowany jest na poziomie jej pośrednich wspólników). Wspólnikiem X.X. jest spółka S.P. GmbH Co. KG (również niemiecka spółka komandytowa transparentna podatkowo), (zwana dalej „S.KG”). Udziały w S. posiadają następujący wspólnicy (zwani dalej łącznie „Pośredni udziałowcy”):

 • Y.Y. Y GmbH (80% udziałów), (zwana dalej „YYY”), spółka będąca niemieckim rezydentem podatkowym, oraz
 • Pan X, niemiecki rezydent podatkowy, (2% udziałów osobiście, 18% udziałów posiada C. V mbH jako powiernik dla Pana X).

W dniu 26 sierpnia 2013 r. YYY, M.L., X.X., M.C. i The B. (zwany dalej „B.”) zawarły porozumienie, które dotyczy ich wzajemnych rozliczeń wpływających na sposób przekazania kwot w ramach postępowania upadłościowego toczącego się wobec M.L. („Porozumienie 1”).

Jak wskazano w preambule Porozumienia 1 YYY jest kredytobiorcą i dłużnikiem z tytułu Umów Kredytowych z 2005 r., na podstawie których m.in. spółka X.X. stała się gwarantem. Na podstawie Umowy Powierniczej z 2005 r. YYY oraz gwaranci dokonali abstrakcyjnego uznania długu na rzecz wskazanego w niej agenta zabezpieczeń.

YYY, M.L., M.C. są kredytobiorcami i współdłużnikami Umowy Kredytowej Najwyższego Pierwszeństwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. zawartej z B. Na podstawie Umowy Powierniczej z 2007 r. YYY, M.L. i M.C. dokonały abstrakcyjnego uznania długu na rzecz B jako agenta zabezpieczeń w związku z zobowiązaniami z Umów kredytowych z 2005 r. oraz z Umowy Kredytowej Najwyższego Pierwszeństwa.

W 2007 r. otwarto postępowanie upadłościowe w stosunku do YYY i X.X. oraz ogłoszono upadłość M.C. i M.L.

24 listopada 2011 r. Syndyk M.L. zawarł porozumienie z wierzycielami, w tym z B. Wierzytelność B. uznana przez Syndyka M.L. w wyniku ww. porozumienia została zaspokojona w całości w toku postępowania upadłościowego.

Wierzytelność zgłoszona przez YYY została ujęta na liście wierzytelności. Syndyk M.L. wniósł o wykreślenie tej wierzytelności z listy wierzytelności, gdyż – jego zdaniem – wygasła ona w wyniku potrącenia z przysługującym mu – jego zdaniem – roszczeniem regresowym w związku z zaspokojeniem wierzytelności B. Syndyk YYY kwestionował zasadność przedmiotowego potrącenia. W związku z toczącym się sporem wierzytelność YYY wobec M.L. nie została ujęta w częściowym planie podziału z dnia 7 listopada 2012 r. (na wypadek nieuwzględnienia wniosku o zmianę listy wierzytelności, w majątku M.L. znajdować się miały środki na zaspokojenie wierzytelności YYY).

W związku z udziałem w kapitale zakładowym M.L., X.X. i M.C. mogą być uprawnione do otrzymania, w odpowiednich proporcjach, kwot pozostałych w majątku M.L. po zaspokojeniu pozostałych wierzycieli wskutek wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości („Nadwyżka polikwidacyjna”. „Nadwyżka M.L.”).

Syndyk M.C. uznał warunkowo na liście wierzytelności wierzytelność B. (warunkiem było istnienie Nadwyżki M.L. w kwocie odpowiadającej spornej wierzytelności YYY). Ziszczenie się tego warunku możliwe było tylko w przypadku zmiany listy wierzytelności M.L. zgodnie z wnioskiem Syndyka M.L. Na mocy Porozumienia 1 B. cofnął zgłoszenie wierzytelności oraz zrzekł się tej warunkowej wierzytelności.

W ramach Porozumienia 1 ustalono m.in. że Syndyk M.L. cofnie oświadczenie o potrąceniu i wniosek o zmianę listy wierzytelności M.L. oraz sporządzi nowy plan podziału uwzględniający sporną wierzytelność przekazując określone kwoty YYY, X.X. oraz B.

Ponadto X.X. przelała na B. m.in. roszczenia wobec M.L. z tytułu wypłaty Nadwyżki M.L. („Przelew Roszczeń”). Jeżeli w związku z Przelewem Roszczeń B. otrzyma kwotę ponad pewną określoną kwotę, połowę nadwyżki ponad tę kwotę przekaże X.X.

W Porozumieniu 1 Strony ustaliły również, że Syndyk M.L. nie będzie zmierzał do uznania w postępowaniu upadłościowym X.X. wierzytelności M.L. wobec X.X. (Syndyk X.X. odmówił jej uznania). Syndyk M.L. otrzymał zgodę Sędziego-komisarza na zawarcie Porozumienia 1.

Porozumienie z dnia 19 grudnia 2014 r. („Porozumienie 2”) w części dotyczącej Nadwyżki M.L. stanowi wykonanie Porozumienia 1. W szczególności potwierdzono następujący podział Nadwyżki M.L.:

 • kwota odpowiadająca 60% Nadwyżki M.L. zostanie przekazana na rachunek M.C.,
 • kwota odpowiadająca 40% Nadwyżki M.L. zostanie przekazana na rachunek B. (jeżeli przekroczy równowartość pewnej określonej kwoty, połowa nadwyżki ponad tę kwotę zostanie przekazana X.X.).

Umowa spółki M.L. w § 29 stanowi, że rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, przy czym każdy ze wspólników posiada takie same prawa w zakresie podziału środków rozwiązanej Spółki. Zastrzeżenie dotyczy jedynie pierwszeństwa wspólnika do otrzymania rzeczy, które uprzednio wniósł aportem na pokrycie objętych w Spółce udziałów.

W uzupełnieniu wniosku wyjaśniono ponadto, że nadwyżka polikwidacyjna wypłacona na rzecz M.C. oraz wypłacona na rzecz X.X. oraz przypadająca na X.X., w tym wypłacona na rachunek B. w związku z Przelewem Roszczeń jest wartością majątku likwidacyjnego przypadającego do podziału między wspólników zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks spółek handlowych i umową spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy prawidłowe jest stanowisko Syndyka, zgodnie z którym:

 1. w sytuacji, gdy nadwyżka polikwidacyjna wypłacona na rzecz M.C. przekroczy koszt objęcia udziałów Spółki przez M.C., Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaty nadwyżki polikwidacyjnej na rzecz M.C. na podstawie art. 22 ust. 4 pod warunkiem uzyskania oświadczenia, że odbiorca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania...
 2. w sytuacji, gdy nadwyżka polikwidacyjna wypłacona na rzecz X.X. przekroczy koszt objęcia udziałów Spółki przez X.X., Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu uzyskanego przez Pośrednich udziałowców według 15% stawki wynikającej z art. 10 UPO pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji Pośrednich udziałowców oraz dokumentów wskazujących na sposób podziału zysku S. KG...
 3. w sytuacji, gdy nadwyżka polikwidacyjna przypadająca na X.X, w tym wypłacona na rachunek B. w związku z Przelewem Roszczeń, przekroczy koszt objęcia udziałów Spółki przez X.X., Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu uzyskanego przez Pośrednich udziałowców, wypłaconego na rachunek B., według 15% stawki wynikającej z art. 10 UPO pod warunkiem uzyskania certyfikatów rezydencji Pośrednich udziałowców oraz dokumentów wskazujących na sposób podziału zysku S. KG...

Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2 i 3 w części dotyczącej Pośredniego udziałowca będącego osobą fizyczną. W pozostałym zakresie zostaną Spółce wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 – przychód Pośrednich udziałowców uzyskany w związku z wypłatą Nadwyżki polikwidacyjnej w części przypadającej X.X. będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce wg 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych, chyba że Spółka otrzyma certyfikat rezydencji Pośrednich udziałowców oraz dokumenty wskazujące na sposób podziału zysku S. KG (wtedy stawka zostanie obniżona do 15% na podstawie art. 10 UPO). Przychód Pośrednich udziałowców będzie pomniejszony o koszty objęcia lub nabycia udziałów w Spółce przez X.X., przy czym przychód poszczególnych Pośrednich udziałowców będzie określony w proporcji do ich udziału w zysku S. KG.

Uzasadnienie stanowiska Spółki (dotyczy pytania nr 2).

Zarówno w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej kwalifikowana jest jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według 19% stawki (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przychód należy pomniejszyć o koszt nabycia lub objęcia udziałów w likwidowanej spółce oraz o ewentualne dopłaty podlegające zwrotowi na rzecz udziałowców (art. 12 ust. 4 pkt 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 21 ust. 1 pkt 50a i 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Płatnikiem podatku jest likwidowana spółka (w przypadku spółki w upadłości, w jej imieniu działa syndyk).

Stawka podatku (19%) może zostać obniżona na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli płatnik otrzyma certyfikat rezydencji odbiorcy płatności.

Zgodnie z art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych i art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/zamieszkania podatnika. Dokument spełniający powyższą definicję, w szczególności wydany przez organy podatkowe, uprawnia płatnika do zastosowania obniżonej stawki wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego X.X jest w świetle niemieckiego prawa spółką transparentną podatkowo. Oznacza to, że dochód X.X. nie jest opodatkowany na poziomie spółki, tylko na poziomie jej wspólników. Biorąc pod uwagę fakt, że jedynym wspólnikiem X.X. jest S. KG – kolejna spółka transparentną podatkowo – dochody X.X. podlegają opodatkowaniu „na poziomie” Pośrednich udziałowców (wspólników S. KG).

Spółki transparentne podatkowo nie mają statusu rezydentów podatkowych w Niemczech i nie mogą uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego opodatkowanie od całości światowych dochodów w Niemczech. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego niemieckimi rezydentami podatkowymi są natomiast Pośredni udziałowcy.

Nadwyżka polikwidacyjna, która zostanie wypłacona X.X. nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie zostanie spełniony warunek opodatkowania odbiorcy nadwyżki polikwidacyjnej podatkiem dochodowym od całości dochodów w jednym z państw UE, EOG lub w Szwajcarii (nie jest rezydentem podatkowym, jest spółką transparentną podatkowo).

Natomiast oceniając spełnienie warunków zastosowania zwolnienia z perspektywy pośredniego udziałowca X.X., na poziomie którego Nadwyżka polikwidacyjna podlegać będzie potencjalnie opodatkowaniu (zwolnieniu), tj. YYY, należy dojść do wniosku, że nie jest spełniony warunek bezpośredniego posiadania udziału w kapitale płatnika (Spółki) przez co najmniej dwuletni nieprzerwany okres, gdyż udziały są posiadane za pośrednictwem X.X. i S. KG.

W związku ze statusem podatkowym X.X. i S. KG (spółki transparentne podatkowo), wyplata Nadwyżki polikwidacyjnej może powodować powstanie przychodu po stronie Pośrednich udziałowców (osoby prawnej i osoby fizycznej). Przychód podatkowy powstanie, jeżeli wartość Nadwyżki polikwidacyjnej przypadająca na danego Pośredniego udziałowca (zgodnie z udziałem w zysku S. KG) przekroczy koszt objęcia udziałów w Spółce przez X.X. Koszt objęcia udziałów w M.L. przez X.X. należy przypisać do Pośrednich udziałowców również wg ich udziału w zysku S. KG.

Do opodatkowania przychodu Pośrednich udziałowców, będących niemieckimi rezydentami podatkowymi, będą miały zastosowanie postanowienia UPO.

Przekazanie majątku polikwidacyjnego mieści się w definicji dywidendy zawartej w art. 10 pkt 3 UPO, która za dywidendę uznaje wszelki dochód, który w świetle prawa podmiotu wypłacającego (tj. prawa polskiego) traktowany jest jak dochód z akcji. Zgodnie z art. 10 pkt 1 UPO dywidendy wypłacane przez polskie spółki mogą być opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce wg następujących maksymalnych stawek:

 • 5%, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent lub
 • 15% we wszystkich pozostałych przypadkach.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym nie będą spełnione warunki do zastosowania stawki 5%. Zastosowanie 15% stawki będzie uzależnione od uzyskania przez Spółkę aktualnego certyfikatu rezydencji Pośrednich udziałowców. Spółka zastosuje obniżone stawki do przychodu obliczonego według dokumentów (np. umowy spółki osobowej), z których wynikać będzie podział zysku pomiędzy wspólników S. KG (zakładając, że formalnie S. KG jest uprawniona do całego zysku X.X.). Ponadto Spółka odliczy od wypłacanej kwoty przypadający na Pośrednich udziałowców koszt nabycia udziałów w Spółce (w takiej samej proporcji jak podział zysku).

Biorąc powyższe pod uwagę, przychód Pośrednich udziałowców uzyskany w związku z wypłatą Nadwyżki polikwidacyjnej w części przypadającej X.X. będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce wg 19% stawki podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, chyba że Spółka otrzyma certyfikat rezydencji Pośrednich udziałowców oraz dokumenty wskazujące na sposób podziału zysku S. KG (wtedy stawka zostanie obniżona do 15% na podstawie art. 10 UPO). Przychód Pośrednich udziałowców będzie pomniejszony o koszty objęcia udziałów w Spółce przez X.X., przy czym przychód poszczególnych Pośrednich udziałowców będzie określony w proporcji do ich udziału w zysku S. KG.

Pobrany podatek Spółka będzie musiała ująć w:

 • deklaracji CIT-10Z oraz w informacji IFT-2/2R (przekazywanej zarówno podatnikowi osobie prawnej, jak i urzędowi skarbowemu) – dotyczy wypłaty w części przypisanej YYY;
 • deklaracji PIT-8AR oraz informacji IFT-1/1R (przekazywanej podatnikowi osobie fizycznej i urzędowi skarbowemu) – dotyczy wypłaty w części przypisanej Panu X.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 3 – przychód Pośrednich udziałowców uzyskany w związku z wypłatą nadwyżki polikwidacyjnej w części przypadającej X.X., w tym wypłaconej na rachunek B. w związku z Przelewem Roszczeń, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce wg 19% stawki podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych chyba, że Spółka otrzyma certyfikat rezydencji Pośrednich udziałowców oraz dokumenty wskazujące na sposób podziału zysku S. KG (wtedy stawka zostanie obniżona do 15% na podstawie art. 10 UPO). Przychód Pośrednich udziałowców będzie pomniejszony o koszt objęcia lub nabycia udziałów w Spółce przez L. A., przy czym przychód poszczególnych Pośrednich udziałowców będzie określony w proporcji do ich udziału w zysku S. KG.

Uzasadnienie stanowiska Spółki (dotyczy pytania nr 3).

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego część Nadwyżki polikwidacyjnej zostanie wypłacona B. w związku z przelewem przez X.X. na rzecz B. roszczenia wobec Spółki z tytułu wypłaty Nadwyżki polikwidacyjnej.

W ocenie Spółki Przelew Roszczeń nic wpływa na podatkowe traktowanie wypłaty Nadwyżki polikwidacyjnej. W szczególności Nadwyżka polikwidacyjna nie traci swojego charakteru prawnego (majątek polikwidacyjny należny udziałowcom) i jej przekazanie na rachunek B. nie jest wypełnieniem jakiegokolwiek innego zobowiązania Spółki wobec B. (z treści Porozumienia 1 wynika, że B. nie przysługują żadne wierzytelności wobec Spółki poza tą wynikającą z Przelewu Roszczeń). Porozumienie 1 i uzgodniony w nim Przelew Roszczeń stanowią z perspektywy Spółki jedynie wskazówkę co do technicznego sposobu przekazania Nadwyżki polikwidacyjnej i jako taki nie powinien wpływać na jej opodatkowanie.

W związku z powyższym Nadwyżka polikwidacyjna w części wypłaconej na rachunek B. będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie – odnosząc się do części uzasadnienia stanowiska Spółki w kwestii pomniejszenia przychodu o koszt nabycia lub objęcia udziałów w likwidowanej spółce oraz o ewentualne dopłaty podlegające zwrotowi na rzecz udziałowców (art. 21 ust. 1 pkt 50a i 51 ww. ustawy) – należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej. Należy zatem uznać, że w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy – dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka pomiędzy przypadającym na danego wspólnika przychodem z podziału majątku likwidowanej spółki a kwotą poniesionych wydatków na objęcie lub nabycie jej udziałów (akcji). Spółka kapitałowa w likwidacji, dokonując podziału majątku i wypłaty z tego tytułu środków pieniężnych lub wydania rzeczy, ma obowiązek dokonania m.in. zwrotu dopłat. Tym samym nadwyżka polikwidacyjna nie obejmuje „ewentualnych” zwrotów dopłat na rzecz udziałowców (są to dwa odrębne tytuły uzyskiwania świadczeń od Spółki przez udziałowców). Niniejsze pozostaje jednakże bez wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. Tym bardziej, że zagadnienie zwrotu dopłat nie stanowi przedmiotu niniejszej interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.