ITPB1/4511-601/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy któraś z zawartych umów spowoduje konieczność zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianach jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej oraz czy zawarcie powyższych umów spowoduje utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub ma wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej?
ITPB1/4511-601/15/WMinterpretacja indywidualna
 1. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich opodatkowaną w formie karty podatkowej. W ramach tej działalności zawarł jedną umowę zlecenia z osobą do spraw czystościowych z określonym konkretnie zakresem prac oraz drugą umowę zlecenia na wykonanie prac z zakresu kowalstwa artystycznego, polegających na wykonaniu balustrad balkonowych i ogrodzenia z metalu z elementami zdobniczymi w kształcie kwiatów.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że osoba zatrudniona na umowę zlecenia wykonała na jego rzecz wyłącznie prace z zakresu kowalstwa artystycznego, polegające na ręcznym kształtowaniu (tj. wyginaniu i wykuwaniu na kowadle w odpowiedniej temperaturze nagrzania metalu) elementów dekoracyjnych w kształcie kwiatów, do zamocowania w balustradach i ogrodzeniu, bez świadczenia usług spawalniczych, tokarskich oraz mechanicznej obróbki metalu. Zlecenie wykonania prac z zakresu kowalstwa artystycznego dotyczyło jednostkowego zamówienia wykonania balustrady i ogrodzenia z metalu z elementami zdobniczymi dla konkretnego klienta. Obecnie nie jest kontynuowana stała współpraca ze zleceniobiorcą. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenia było konieczne, ponieważ zakres zleconej usługi przez klienta, tj. wykonania balustrady i ogrodzenia z elementami dekoracyjnymi w kształcie kwiatów wykraczał poza zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (usług ślusarskich). Wnioskodawca nie mógł osobiście wykonać zleconej usługi, ponieważ nie posiada wiedzy, ani umiejętności w zakresie kowalstwa artystycznego, dlatego zatrudnienie osoby na umowę zlecenia w celu wykonania prac z zakresu kowalstwa artystycznego było konieczne dla wykonania zleconej Wnioskodawcy usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy któraś z zawartych umów spowoduje konieczność zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianach jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej oraz czy zawarcie powyższych umów spowoduje utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub ma wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 23 podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej jeżeli przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Art. 25 ust. 3. wskazuje, że za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Prace z zakresu usług czystościowych, czy też z zakresu kowalstwa artystycznego polegającego na wykonaniu balustrad balkonowych i ogrodzeń z metalu z elementami zdobniczymi w kształcie kwiatów, nie wchodzą w przedmiot działalności osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich. Na podstawie powyższego Wnioskodawca uważa, że zawarcie jednej z takich umów zleceń nie będzie miało wpływu na utratę warunków opodatkowania w formie karty podatkowej, ani też nie spowoduje zmiany w wysokości podatku dochodowego. Nie podlegają one również zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

W części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, pod pozycją 1, wymienione zostały usługi ślusarskie, natomiast pod pozycją 8, wymienione zostały jako odrębne - usługi kowalskie.

Zgodnie z objaśnieniami do części I Tabeli zawartymi w załączniku nr 4 Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, usługi ślusarskie obejmują - wyrób, naprawę i konserwację wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności: narzędzi prostych, narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego; sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp.

Natomiast usługi kowalskie, obejmują naprawę i konserwację narzędzi, sprzętu i maszyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z metali żelaznych, podwozi, przyczep do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych i wózków ręcznych. Wyrób części do maszyn rolniczych i pojazdów techniką plastycznej obróbki metali. Wyrób kutych okuć budowlanych. Wyrób i naprawę kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych, wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki. Podkuwanie koni. Wyrób, naprawa i konserwacja resorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Stosownie do art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4 – o czym stanowi art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 36 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego:

 1. o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
  1. powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
  2. mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
 2. o likwidacji prowadzonej działalności.
 3. /

Stosownie do treści art. 39 ust. 1 tej ustawy, podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:

 1. ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
 2. właściwe księgi – chyba że jest zwolniony od tego obowiązku – i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich opodatkowaną w formie karty podatkowej. W ramach tej działalności zawarł umowę zlecenia z osobą do spraw czystościowych z określonym konkretnie zakresem prac oraz umowę zlecenia na wykonanie prac z zakresu kowalstwa artystycznego polegających na wykonaniu elementów zdobniczych w kształcie kwiatów do zleconej Wnioskodawcy usługi wykonania balustrady balkonowej i ogrodzenia z metalu. Zatrudnienie osoby na umowę zlecenia było konieczne, ponieważ zakres zleconej usługi przez klienta, tj. wykonania balustrady i ogrodzenia z elementami dekoracyjnymi w kształcie kwiatów wykraczał poza zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie usług ślusarskich. Wnioskodawca nie mógł osobiście wykonać zleconej usługi, ponieważ nie posiada wiedzy, ani umiejętności w zakresie kowalstwa artystycznego, dlatego zatrudnienie osoby na umowę zlecenia w celu wykonania prac z zakresu kowalstwa artystycznego było konieczne dla wykonania zleconej Wnioskodawcy usługi.

Przystępując do analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zwrócić należy uwagę, że zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych. Choć są to zamienne formy opodatkowania, to jednak karta podatkowa nie ma – w przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych – zastosowania powszechnego. Jest to konstrukcja, której zastosowanie ogranicza się do podmiotów i warunków wyraźnie wskazanych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnik podatku w formie karty podatkowej ma określone obowiązki wobec naczelnika urzędu, których musi bezwzględnie dotrzymywać, jeżeli chce korzystać z tej formy opodatkowania swej działalności gospodarczej. Stawka karty podatkowej jest bowiem wyszacowana dla małych przedsięwzięć, niemających charakteru produkcyjnego. Założeniem jest zatem, aby uprawnienie to przysługiwało podatnikom prowadzącym działalność usługową lub wytwórczo-usługową w takim tylko zakresie, w jakim jest to uzasadnione charakterem danego rodzaju rzemiosła, czy usługi.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych dotyczących ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że okolicznością wykluczającą możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej jest m.in. korzystanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy z usług innych zakładów, za wyjątkiem usług specjalistycznych. Za usługi specjalistyczne ustawodawca uznał czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4. Podkreślić należy, że ustawodawca zaznacza, że aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Za usługi specjalistyczne - w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę - należy uznać czynności i prace spoza zakresu usług ślusarskich, które są niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi, tj. zarówno usługi porządkowe określone przez Wnioskodawcę jako usługi czystościowe, jak i usługi kowalstwa artystycznego polegające na wykonaniu elementów zdobniczych w kształcie kwiatów, niezbędne do wykonania zleconej Wnioskodawcy usługi wykonania balustrady i ogrodzenia z metalu.

Mając na uwadze powyższą analizę przepisów prawa oraz opisanego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca, w przypadku skorzystania z opisanych we wniosku usług porządkowych (czystościowych) oraz usług kowalstwa artystycznego (w kształcie opisanym we wniosku) nie utraci prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak również Wnioskodawca nie był – z tego względu - zobowiązany, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit a i b) ww. ustawy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, czy też mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na częściowo pokrywający się zakres działalności gospodarczej w zakresie ślusarstwa i kowalstwa. Usługi ślusarskie obejmują m in. wyrób, naprawę i konserwację ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, natomiast usługi kowalskie obejmują m. in. wyrób i naprawę kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych.

Gdyby zatem okazało się, że osoba zatrudniona przez Wnioskodawcę na umowę zlecenia świadczyła na jego rzecz usługi kowalstwa artystycznego polegające na wykonaniu balustrad i ogrodzeń z metalu z elementami zdobniczymi w kształcie kwiatów, czyli faktycznie wykonywała usługi wchodzące w zakres działalności Wnioskodawcy, wówczas nie byłoby możliwości uznania takich usług za usługi specjalistyczne do świadczonych przez Wnioskodawcę usług ślusarskich, ponieważ są to usługi związane z realizacją usług polegających na wykonywaniu balustrad lub ogrodzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zryczałtowany podatek dochodowy
ITPB1/4511-650/15/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.