ITPB1/4511-1074/15/MPŁ | Interpretacja indywidualna

Jaka stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajdzie zastosowanie do przychodów osiąganych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
ITPB1/4511-1074/15/MPŁinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

Od stycznia 2016 roku Wnioskodawca zamierza podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca w tym celu zamierza złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie, o którym mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do dnia 20 stycznia 2016 roku.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są:

 1. usługi zarządzania i administracji danymi w systemie telekomunikacyjnym (PKWiU 63.11.19.0); usługa polega na zarządzaniu i administracji zasobem danych w systemie telekomunikacyjnym usługobiorcy, dzięki któremu usługobiorca świadczy usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne;
 2. usługi udostępniania oprogramowania użytkowego z scentralizowanego środowiska komputerowego dla wielu usługobiorców (PKWiU 63.11.13); usługa polega na udostępnianiu dostępu do oprogramowania użytkowego oraz różnych dodatkowych modułów oprogramowania. Dostęp jest ograniczony lub nieograniczony czasowo, oprogramowanie jest dostępne z sieci Internet.
 3. modyfikacja oraz usprawnianie strony internetowej usługobiorcy (PKWiU 62.01.11.0); usługa polega na bieżącym dostosowywaniu oraz usprawnianiu modułów oprogramowania strony internetowej, znajdującej się w systemie telekomunikacyjnym usługobiorcy.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w innym zakresie niż podany powyżej. Ponadto, Wnioskodawca nie uzyskał w 2015 roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej 150.000 euro. Nie korzysta i nie zamierza korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, nie korzysta z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego. Nie wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy ani spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajdzie zastosowanie do przychodów osiąganych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zarządzania i administracji danymi w systemie telekomunikacyjnym (PKWiU 63.11.19.0) oraz usługi udostępniania oprogramowania użytkowego z scentralizowanego środowiska komputerowego dla wielu usługobiorców (PKWiU 63.11.13) winny zostać opodatkowane stawką 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zaś modyfikacja oraz usprawnianie strony internetowej usługobiorcy (PKWiU 62.01.11.0) winny zostać opodatkowane stawką 17% ww. podatku.

Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) stanowi, że ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, wskazać potrzeba, że Wnioskodawca wykonuje działalności gospodarczą. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem według stawki 17% podlegają usługi oznaczone według PKWiU 63.11.2 oraz z zakresu grupowania PKWiU 63.11.1 usługi przetwarzania danych.

Przy czym Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania i administracji danymi w systemie telekomunikacyjnym (PKWiU 63.11.19.0) oraz usług udostępniania oprogramowania użytkowego z scentralizowanego środowiska komputerowego dla wielu usługobiorców (PKWiU 63.11.13).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż co do zasady, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 63.11.19.0 oraz 63.11.13.0, będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy.

Z kolei, według art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) przedmiotowej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza polega na modyfikacji oraz usprawnianiu strony internetowej usługobiorcy (PKWiU 62.01.11.0). Jest ona związana z oprogramowaniem, w związku z czym winna być opodatkowana stawką 17 % ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) i h) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),

Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z powyższego wynika, że usługi związane z oprogramowaniem z zakresu grupowania PKWiU 62.01.1., jak również usługi związane z przetwarzaniem danych z zakresu PKWiU 63.11.1. podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 17%.

Zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy są:

 1. usługi zarządzania i administracji danymi w systemie telekomunikacyjnym (PKWiU 63.11.19.0); usługa polega na zarządzaniu i administracji zasobem danych w systemie telekomunikacyjnym usługobiorcy, dzięki któremu usługobiorca świadczy usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne;
 2. usługi udostępniania oprogramowania użytkowego ze scentralizowanego środowiska komputerowego dla wielu usługobiorców (PKWiU 63.11.13); usługa polega na udostępnianiu dostępu do oprogramowania użytkowego oraz różnych dodatkowych modułów oprogramowania. Dostęp jest ograniczony lub nieograniczony czasowo, oprogramowanie jest dostępne z sieci Internet.
 3. modyfikacja oraz usprawnianie strony internetowej usługobiorcy (PKWiU 62.01.11.0); usługa polega na bieżącym dostosowywaniu oraz usprawnianiu modułów oprogramowania strony internetowej, znajdującej się w systemie telekomunikacyjnym usługobiorcy.

Ponadto, Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w innym zakresie niż podany powyżej ani nie uzyskał w 2015 roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej 150.000 euro.

Wykonywane przez wnioskodawcę usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z wniosku, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania i administracji danymi w systemie telekomunikacyjnym (PKWiU 63.11.19.0) jak również usługi udostępniania oprogramowania użytkowego z scentralizowanego środowiska komputerowego dla wielu usługobiorców (PKWiU 63.11.13), nie mają związku z przetwarzaniem danych. Nie mieszczą się zatem w zakresie dyspozycji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) i w związku z tym mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wprawdzie grupowanie PKWiU 63.11.1, o którym mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 63.11.19.0 oraz symbolem 63.11.13, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie „ex” oznacza, iż 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych.

Natomiast wykonywane przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oraz usprawniania strony internetowej usługobiorcy (PKWiU 62.01.11.0) są usługami związanymi z oprogramowaniem i w związku z tym podlegają opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z tym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że gdyby wykonywane przez Wnioskodawcę usługi z zakresu grupowania PKWiU 63.11.1. były usługami związanymi z przetwarzaniem danych, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPTPB1/4511-687/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

zryczałtowany podatek dochodowy
IPTPB1/4511-714/15-4/SK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.