IPTPB1/415-514/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w latach 2013-2014 Wnioskodawczyni winna być „płatnikiem” zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, czy „płatnikiem” podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót ogólnobudowlanych i drogowych PKD-43.11.Z. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, która miała miejsce w okresie 27 stycznia 2014 r. - 5 marca 2014 r. (protokół kontroli podatkowej z dnia 5 marca 2014 r.) i dotyczyła lat 2011 - 2012, kontrolne podsumowanie ewidencji przychodów wykazało błąd w podsumowaniu przychodów. W latach 2010-2011, Wnioskodawczyni przekroczyła limit przychodów pozwalających na opodatkowanie w formie ryczałtu. Decyzją Organu podatkowego za lata 2011-2012 Wnioskodawczyni została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty zostały wyliczone z ewidencji zakupów VAT oraz wszelkich dowodów, które posiadała.

Wnioskodawczyni za lata 2010 - 2011 złożyła stosowne korekty PIT-36, a w latach 2012-2013, nie przekroczyła limitu uprawniającego Ją do opodatkowania w formie ryczałtu.

Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi fakt, czy w latach 2013-2014 ma prawo do opodatkowania w formie ryczałtu, czy też winna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni nadmienia, że wiedząc, że rozlicza się w formie ryczałtu za lata 2013 - 2014 nie składała oświadczeń o wyborze formy opodatkowania. Wnioskodawczyni za rok 2013 nie składała żadnych korekt deklaracji i za ten okres również nie została wydana decyzja organu podatkowego. W roku 2013 i roku 2014 opłacała i opłaca zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w latach 2013-2014 Wnioskodawczyni winna być „płatnikiem” zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, czy „płatnikiem” podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na fakt, że nie przekroczyła obrotów w latach 2012-2013, uprawniających Ją do opodatkowania za lata 2013-2014 formą zryczałtowaną, winna zachować prawo do tej formy opodatkowania.

W opinii Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeśli podatnik do 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji lub nie dokonał innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Ponadto stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Z uwagi na fakt, że w latach 2010 – 2011, Wnioskodawczyni przekroczyła limit przychodów pozwalający na opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, decyzją organu podatkowego za lata 2011 - 2012 rozliczenie podatku nastąpiło na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie zaś do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że przekroczenie w latach 2010 - 2011 limitu przychodu spowodowało, że Wnioskodawczyni w 2012 r. nie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z cytowanego art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Decyzją organu podatkowego Wnioskodawczyni za lata 2011 - 2012 została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych.

Zatem od 2011 r. dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z pozarolniczej działalności gospodarczej były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych.

W związku z powyższym, aby można było opodatkowywać osiągane w latach 2013 - 2014 przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym należało złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2013 r. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Niedopełnienie tej czynności we wskazanym terminie powoduje, że do podatnika mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei aby korzystać z tej formy od 1 stycznia 2014 r. wyżej wskazane oświadczenie należało złożyć do 20 stycznia 2014 r.

Niezłożenie ww. oświadczenia z mocy obowiązującego prawa podatkowego zobowiązywało Wnioskodawczynię do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponowne niespełnienie tego warunku, tj. niezgłoszenie wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 20 stycznia 2014 r. spowodowało, że w roku 2014 z mocy obowiązującego prawa podatkowego Wnioskodawczyni nadal jest zobowiązana do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, należało uznać stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Niespełnienie bowiem warunków, jakie wynikają z art. 6 ust. 4 i art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne spowodowało, że Wnioskodawczyni za lata 2013 - 2014 utraciła prawo do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w ww. ustawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.