IPPB5/4510-903/15-5/AK | Interpretacja indywidualna

Obowiązek poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego
IPPB5/4510-903/15-5/AKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. podatek pobierany u źródła
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. skutki podatkowe
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) oraz pismem z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 1 września 2015 r. nastąpił podział spółki M. S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części jej majątku związanego z Działalnością Elewatorową do innej spółki kapitałowej (B. Sp. z o.o.). Jednocześnie spółka M. S.A. dokonała zmian w strukturze organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa, odzwierciedlających rozdzielenie dwóch opisanych niżej rodzajów działalności. Spółka M. S.A. planuje dalszą restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, polegającą na dokonaniu kolejnego podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części jej majątku do innej spółki kapitałowej, tj. do P. Sp. z o.o. (która oczekuje na rejestrację w KRS zmiany swojej nazwy na „N. Sp. z o.o.”)

W związku z planowaną restrukturyzacją P. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka Dzielona”) wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska co do skutków podatkowych planowanej transakcji.

Planowana transakcja będzie dokonywana w następujących okolicznościach:

 1. Opis działalności gospodarczej M. i związanych z nią składników majątkowych i niemajątkowych

Spółka M. S.A. (dalej: „Spółka Dzielona” lub „M.”) prowadzi obecnie działalność gospodarczą w obszarze produkcji i sprzedaży mąki, kasz, otrąb pszennych i żytnich oraz mieszanek piekarniczych, nazywaną dalej „Działalnością Młynarską”.

Działalność Młynarska obejmuje również posiadanie udziałów w spółkach kapitałowych i spółdzielniach, które to składniki są historycznie związane z tą częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która prowadzi Działalność Młynarską.

Niezależnie od powyższego, M. osiągają również przychody z działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami będącymi własnością spółki, lub w stosunku do których M. przysługuje prawo wieczystego użytkowania lub inny tytułu prawny, a które nie są wykorzystywane do Działalności Młynarskiej (dalej: „Działalność Nieruchomościowa”). W ramach tej działalności spółka osiąga przychody m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym nieruchomości mieszkalnych, z dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego, a także majątku niezwiązanego z Działalnością Młynarską (przeznaczonego na inwestycje), tj. dawna Kaszarnia i Młyn, dawny Młyny, wraz ze znajdującymi się w nich nieczynnymi maszynami i urządzeniami. Spółka M. posiada również działkę inwestycyjną zlokalizowaną w miejscowości W.

Działalność gospodarcza M. prowadzona jest w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przyjętej w drodze uchwały Rady Nadzorczej M. S.A. i Regulaminu Organizacyjnego spółki. Struktura ta obejmuje Piony i usługi:

 1. Produkcyjno-Inwestycyjny,
 2. Pion Handlu,
 3. Pion Zarządu,
 4. Pion Nieruchomości,
 5. Usługi zewnętrzne.

Działaniami Pionów: Produkcyjno-Inwestycyjnego i Handlu kierują Dyrektorzy Zarządzający, natomiast Pionem Nieruchomości – Dyrektor.

(i) Działalność Młynarska

Działalność Młynarska zorganizowana w Pionie Produkcyjno-Inwestycyjnym i Pionie Handlu zarządzana jest w całości przez Prezesa Zarządu, przy wsparciu Członka Zarządu odpowiedzialnego za dostawę surowca na potrzeby produkcyjne.

W Pionie Produkcyjno-Inwestycyjnym wyodrębnione zostały 3 Zakłady Produkcyjne, w skład których wchodzą młyny. Organizacją funkcjonowania zakładów zajmują się Dyrektorzy Zakładów.

Pion Handlu obejmuje m. in. Regionalne Centra Dystrybucji, zlokalizowane w T., N., K., R. i B., w tym również stanowisko ds. handlu, prowadzące sprzedaż wyrobów gotowych i mąk. Ponadto elementem Pionu Handlu jest m.in. stanowisko do spraw marketingu.

Działalność Młynarska oparta jest przede wszystkim na współpracy 3 Pionów (Zarządu, Produkcyjno-Inwestycyjnego, Handlowego) oraz na nabywanych przez M. usług zewnętrznych, obejmujących m. in. zarządzanie zasobami ludzkimi, inwentaryzację, prowadzenie księgowości, doradztwo prawne, zakup surowca, risk management, jakość i zrównoważony rozwój, logistykę i flotę samochodową, usługi informatyczne, inwestycje, oraz skup i kontraktację surowca.

Działalność Młynarska w ramach wskazanych wyżej Pionów realizowana jest w oparciu o organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 • 3 zakłady produkcyjne, w tym nieruchomości (grunty, budynki i budowle), w których zlokalizowane są młyny, magazyny, budynki administracyjne i socjalne, lokale mieszkalne (o zasadniczym przeznaczeniu służbowym) związane z działalnością produkcyjną , a także elewatory „przymłyńskie”,
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy) wykorzystywane w Pionach Produkcji, Handlu,
 • wartości niematerialne i prawne, tj. znak towarowy „M...” i „M.”, jak również licencje na korzystanie z programów komputerowych, np. program księgowy,
 • zapasy,
 • stanowiska pracy (pracownicy) różnych szczebli organizacyjnych dotyczące Działalności Młynarskiej i ich wyposażenie,
 • należności i zobowiązania,
 • inne składniki związane funkcjonalnie z Działalnością Młynarską.

Z Działalnością Młynarską funkcjonalnie związane są także umowy wieloletnie, dotyczące zakupu zbóż (pszenica, żyto) stanowiących surowiec do produkcji, umowy sprzedaży wyrobów gotowych, jak również umowy o dostawę energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telefonicznych, usług budowlanych, remontowych i serwisowych, dotyczące lokalizacji, w których prowadzona jest Działalność Młynarska, oraz składników majątkowych wykorzystywanych w Zakładach Produkcyjnych.

Na nieruchomościach, na których posadowione są młyny, zlokalizowane są także elewatory (tzw. „przymłyńskie”), służące do magazynowania surowca do przemiału. Elewatory te są również wykorzystywane do świadczenia usług przechowywania zbóż dla podmiotów trzecich, głównie rolników indywidualnych, oraz do działalności handlowej. Usługi przechowania zboża oraz wykorzystywanie elewatorów przymłyńskich do działalności handlowej stanowi jednak działalność uboczną w stosunku do Działalności Młynarskiej, wykonywaną w celu optymalnego wykorzystania posiadanych składników majątkowych, służących Działalności Młynarskiej.

(ii) Działalność Nieruchomościowa

Działalność Nieruchomościowa, polegająca na zarządzaniu nieruchomościami niezwiązanymi z Działalnością Młynarską, realizowana jest w ramach Pionu Nieruchomości, którym kieruje Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami.

Do zadań realizowanych w ramach Pionu Nieruchomości należą w szczególności te związane z zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi, w tym: dawną Kaszarnią i dawnym Młynem w K., dawnym Młynem w B., dawnym Młynem w P., ul. R..., działką w miejscowości W., oraz zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi, B., S., N., w B., oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym, z których spółka osiąga przychody z ich najmu i dzierżawy. Spółka M. nie wyklucza możliwości zbycia niektórych składników majątkowych, w oparciu o które wykonywana jest Działalność Nieruchomościowa, w szczególności Ośrodka Wypoczynkowego w D.

Zadania zarządzania powyższymi nieruchomościami (Pion Nieruchomości) realizowane są w budynku w K. W ramach zarządzania powyższymi nieruchomościami Pion Nieruchomości zajmuje się także sprzedażą nieruchomości, planowaniem i realizacją na ich terenie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Działalność Nieruchomościowa jest realizowana także przy wykorzystaniu usług zewnętrznych (outsourcingowanych) obejmujących m. in. usługi prawne, informatyczne, rachunkowo-księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, realizowane na podstawie umowy współpracy z firmami zewnętrznymi.

Do Pionu Nieruchomości (Działalności Nieruchomościowej) przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym:

 • Nieruchomości w: B., B., D., K., N., P., S., W., W.,
 • Środki trwałe, w tym nieużywane maszyny i urządzenia znajdujące się na wynajmowanych lub dzierżawionych nieruchomościach,
 • Wartości niematerialne (oprogramowanie komputerowe)
 • Stanowisko pracy i jego wyposażenie w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Ponadto z Działalnością Nieruchomościową związane są umowy „przychodowe” (umowy najmu i dzierżawy nieruchomości), jak również umowy „kosztowe” (w tym: dostawa energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, najmu pomieszczeń biurowych, konserwacji sprzętu gaśniczego, ochrony mienia, usługi „outsourcingowane” dotyczące w szczególności usług informatycznych, prawnych, rachunkowo-księgowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansowych).

(iii) Pion Zarządu

W Pionie Zarządu, którym kieruje Prezes Zarządu M., realizowane są zadania dotyczące obu rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Zadania te realizowane są w budynkach administracyjnych w Warszawie (Siedziba Spółki) i T. (Centrala Spółki - Pion Zarządu). Do pionu tego przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Do zadań realizowanych w ramach Pionu Zarządu należą w szczególności zadania związane z obszarem prawnym, informatycznym, rachunkowo - księgowym, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyką i zarządzaniem flotą, jak również zarządzaniem udziałami w spółkach i spółdzielniach. Większość tych czynności jest wykonywana na rzecz M. przez podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług (outsourcing).

 1. Ewidencja Księgowa

Spółka M. posiada ewidencję księgową, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących Działalności Młynarskiej i Nieruchomościowej. To umożliwia ustalanie dla celów informacji zarządczej rachunku zysków i strat osobno w odniesieniu do Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej.

Odrębnie dla Działalności Nieruchomościowej i Działalności Młynarskiej sporządzane są plany finansowe (prognozy, budżety).

M. na dzień poprzedzający podział będą utrzymywać oddzielne rachunki bankowe, służące finansowaniu Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej. Na rachunek bankowy przypisany do Działalności Nieruchomościowej trafiać będą środki pochodzące z ewentualnej sprzedaży składników majątkowych funkcjonalnie związanych z tą działalnością.

Ponadto, M. prowadzą rejestr składników majątkowych oraz umów (przychodowych i kosztowych), który umożliwia identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do Działalności Młynarskiej i Działalności Nieruchomościowej.

 1. Założenia planowanej transakcji

Akcjonariusze M. i udziałowcy Spółki Przejmującej rozważają restrukturyzację działalności M., polegającą na oddzieleniu w przedsiębiorstwie M. Działalności Nieruchomościowej od Działalności Młynarskiej i skoncentrowanie się M. na prowadzeniu działalności produkcyjnej (Działalności Młynarskiej). Rozważany jest w związku z tym podział M. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie do P. Sp. z o.o, składników majątku przedsiębiorstwa M. związanych z Działalnością Nieruchomościową.

Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest m.in. świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym poszukiwanie ich najemców/dzierżawców lub nabywców. Na Spółkę Przejmującą przeszedłby zatem zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z tymi składnikami, przeznaczony do prowadzenia Działalności Nieruchomościowej, obejmujący w szczególności określone w planie podziału następujące składniki:

 • nieruchomości położone w W., N., S., B., B., na których znajdują się m. in. budynki mieszkalne,
 • nieruchomość w D., na której znajduje się ośrodek wypoczynkowy,
 • nieruchomości w K., B. i P., wyłączone z Działalności Młynarskiej, na których znajdują się m. in. dawne młyny i magazyny,
 • działka w miejscowości W.,
 • umowa najmu pomieszczeń w K., w których wykonywana jest Działalność Nieruchomościowa,
 • środki trwałe i wyposażenie,
 • składniki niemajątkowe, w tym wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością Nieruchomościową
 • prawa i obowiązki z umów „kosztowych” i „przychodowych”, dotyczących Działalności Nieruchomościowej,
 • prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z Działalnością Nieruchomościową, w tym środki pochodzące ze zbycia poszczególnych składników majątkowych związanych z Działalnością Nieruchomościową,
 • stanowisko pracy (Dział Zarządzania Nieruchomości) i jego wyposażenie, związane funkcjonalnie z Działalnością Nieruchomościową,
 • należności i zobowiązania dotyczące Działalności Nieruchomościowej,
 • inne składniki funkcjonalnie związane z Działalnością Nieruchomościową.

Do Spółki Przejmującej przeszedłby pracownik Spółki Dzielonej dotychczas zatrudniony w Dziale Zarządzania Nieruchomościami.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast pozostała część przedsiębiorstwa M., określona w strukturze organizacyjnej M. jako Pion Produkcyjno-Inwestycyjny, Pion Handlu i Pion Zarządu, obejmująca cały zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane i przeznaczone do prowadzenia Działalności Młynarskiej, określone w planie podziału, a w szczególności:

 • 3 zakłady produkcyjne, w tym nieruchomości (grunty, budynki i budowle) w S., T., N., K., P., w których zlokalizowane są młyny i elewatory „przymłyńskie”, magazyny, budynki administracyjne i socjalne,
 • umowa najmu powierzchni biurowej przy ul. P... w W. (siedziba Spółki),
 • umowy najmu nieruchomości w R. i B.,
 • środki trwałe (maszyny i urządzenia, sprzęt biurowy) wykorzystywane w Pionach Produkcji, Zarządu i Handlu,
 • wartości niematerialne i prawne (znak towarowy „M...” i „M.”, programy komputerowe, w tym program księgowy),
 • umowy wieloletnie, dotyczące zakupu zbóż (pszenica, żyto, kukurydza) dla celów Działalności Młynarskiej, jak również inne umowy, związane z Działalnością Młynarską, w szczególności umowy o dostawę energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, usług telefonicznych, usług budowlanych, remontowych i serwisowych, dotyczące lokalizacji, w których prowadzona jest Działalność Młynarska lub składników majątkowych wykorzystywanych w Zakładach Produkcyjnych,
 • umowy z podmiotami zewnętrznymi (outsourcing) o świadczenie usług w zakresie dotyczącym Działalności Młynarskiej, obejmujące m.in. usługi w zakresie organizacji skupu surowców, doradztwa prawnego, informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki i zarządzania flotą,
 • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych i środki zgromadzone na tych rachunkach, niezwiązane z Działalnością Nieruchomościową,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej,
 • zapasy,
 • należności i zobowiązania dotyczące Działalności Młynarskiej,
 • udziały/akcje w spółkach i spółdzielniach,

W Spółce Dzielonej pozostaliby pracownicy zatrudnieni przede wszystkim w Zakładach Produkcyjnych (Pion Produkcyjno-Inwestycyjny), jak również w Pionie Zarządu i Pionie Handlu, a także inni pracownicy zatrudnieni przy działalności gospodarczej tej części przedsiębiorstwa, która pozostanie w Spółce Dzielonej.

 1. Uzasadnienie transakcji

W ocenie Wnioskodawcy, operacja ta ma uzasadnienie gospodarcze i ekonomiczne. Obecna struktura organizacyjna związana z utrzymaniem w M. zarówno Działalności Młynarskiej jak i Działalności Nieruchomościowej wymaga utrzymywania w ramach jednego podmiotu gospodarczego osobnych struktur związanych z oboma profilami działalności, co rodzi zbędne koszty administracyjne, utrudnia stosowanie jednolitych zasad gospodarowania majątkiem M., powoduje konieczność sporządzania osobnych planów finansowych. Obecna struktura M. utrudnia osiąganie przez tę spółkę zamierzonych celów gospodarczych i z tego powodu nie jest gospodarczo uzasadniona.

Z kolei przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest m. in. świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym poszukiwanie ich najemców/dzierżawców lub nabywców, a zatem działalność w zakresie Działalności Nieruchomościowej dotychczas prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa M. Z tego też względu, wydzielenie Działalności Nieruchomościowej do Spółki Przejmującej jest gospodarczo uzasadnione.

W ocenie władz Wnioskodawcy, transakcja podziału M. ma zapewnić:

 1. scentralizowanie i zwiększenie efektywności zarządzania Działalnością Młynarską w ramach M. Działalnością Nieruchomościową w ramach Spółki Przejmującej;
 2. uproszczenie struktury operacyjnej M. powodujące większą przejrzystość przedmiotu i zasad działalności dla kontrahentów i klientów;
 3. rozwój oraz umocnienie na rynku marki M. jako producenta wyrobów zbożowych;
 4. ułatwienie procesu zarządzania płynnością finansową;
 5. redukcję kosztów działalności w M. poprzez koncentrację na jednym rodzaju działalności (Działalności Młynarskiej);
 6. redukcję i podział kosztów finansowania;
 7. ułatwienie procesu zarządu majątkiem trwałym;.

Pismem z dnia 12 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) strona poinformowała, że dnia 22 października 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy Wnioskodawcy i obecna nazwa to: N. sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP...
 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie udziałowców Spółki Dzielonej nabywających (obejmujących) udziały w kapitale Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu, a w konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika po stronie Wnioskodawcy, tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 3. W zakresie pytań oznaczonych numerami 1 i 2 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie pytań 1 i 3 w części odnoszącej się do podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania trzeciego, w związku z dokonaniem transakcji podziału przez wydzielenie, po stronie udziałowców Spółki Dzielonej, nabywających (obejmujących) udziały w kapitale Wnioskodawcy, nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy PDOP oraz Ustawy PDOF i na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i wypłacenia podatku z tytułu takiego przychodu (dochodu)

W wyniku zrealizowania planowanej transakcji Wnioskodawca otrzyma składniki majątkowe Spółki Dzielonej na powiększenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Mając na uwadze, art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy PDOF, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość majątku Spółki Dzielonej, jaką otrzyma Wnioskodawca na powiększenie jego kapitału zakładowego, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto, w świetle opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, ewentualna nadwyżka wartości otrzymanego majątku Spółki Dzielonej ponad wartość nominalną udziałów wydanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy PDOP nie będzie dla Wnioskodawcy stanowić przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, że w związku z dokonaniem transakcji podziału przez wydzielenie, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach i Ustawy PDOP.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy PDOP, nie stanowi przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą. Jednakże, w związku z zawartym w powyższym przepisie odesłaniem do art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy PDOP, w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce przejmującej, dochód w wysokości nadwyżki wartości nominalnej przydzielonych udziałów (akcji) nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej mógłby powstać jedynie wówczas, gdyby majątek przejmowany przez spółkę przejmującą lub majątek pozostający w spółce dzielonej, nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Analogiczna regulacja, w odniesieniu do udziałowców spółki dzielonej będących osobami fizycznymi, wynika z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PDOF.

Jednakże, jak wykazano wyżej, zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Przejmującą, jak również majątek pozostający w Spółce Dzielonej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP i art. 5a pkt 4 Ustawy PDOF. W rezultacie, po stronie akcjonariuszy Spółki Dzielonej nie powstanie przychód (dochód) i dlatego Wnioskodawca, w świetle art. 26 ust. 6 Ustawy PDOP i art. 41 ust. 4c ustawy PDOF, nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego - jest prawidłowe.

Przepisy prawa handlowego pozwalają na dokonanie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2013 r. 1030 j.t. z późn. zm.; dalej: KSH). Art. 530 § 2 KSH wskazuje, że w przypadku przeniesienia tej części majątku na istniejącą spółkę wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

Dla dokonania podziału konieczne jest uprzednie sporządzenie tzw. planu podziału. Jednym z koniecznych elementów tego dokumentu jest dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym (art. 534 § 1 pkt 7 KSH). Zgodnie z art. 531 § 5 KSH, z dniem wydzielenia lub podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Jednocześnie art. 12 ust. 4 pkt 12 updop stanowi, że do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 26 ust. 6 updop w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updop, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika.

Z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 wynika jednak, że w przypadku, gdy majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielany będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, podział przez wydzielenie pozostanie neutralny podatkowo dla udziałowca spółki dzielonej, tj. nie powstanie przychód podatkowy u udziałowca spółki dzielonej. W konsekwencji, zastosowania nie znajdzie art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP i w rezultacie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa tym przepisie.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 updop pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdy kumulatywnie zostaną spełnione następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zatem dla uznania Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Z przedstawionego we Wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że podział Spółki M. S.A. nastąpi przez wydzielenie z wyżej wymienionej Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki, tj. do N. Sp. z o.o. (dawniej: P. Sp. z o.o.).

W interpretacji indywidualnej wydanej dnia 23 listopada (data nadania 25 listopada 2015 r. Nr IPPB5/4510-903/15-4/AK, Organ Podatkowy potwierdził stanowisko Strony, zgodnie z którym majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W rezultacie planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie skutkować dla Udziałowców powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 updop. Podział przez wydzielenie powoduje konieczność ustalenia przychodu dla Udziałowców Spółki Dzielonej w sytuacji, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w majątku Spółki Dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, u Udziałowców nie powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru i wypłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 26 ust. 6 updop.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek płatnika
IBPB-1-2/4510-633/15/MM | Interpretacja indywidualna

podatek pobierany u źródła
IPPB5/423-165/13-4/AJ | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-959/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
ITPB1/4511-673/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

zryczałtowany podatek dochodowy
IPTPB1/4511-618/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.