IPPB5/4510-732/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od odsetek wypłacanych Spółce irlandzkiej.
IPPB5/4510-732/15-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. ograniczony obowiązek podatkowy
 3. pożyczka
 4. płatnik
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

D. S.A. Sp.k. (dalej jako: „Spółka” oraz „Wnioskodawca’) jest spółką komandytową - w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. - dalej jako: „k.s.h.’) - z siedzibą w W. Jest to zatem spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka nie posiada oddziału (zakładu) zagranicznego.

Wspólnikami Spółki są dwie spółki kapitałowe podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (będące polskimi rezydentami podatkowymi).

Wspólnikiem, który jako komplementariusz odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania Spółki wobec jej wierzycieli jest D. Polska S.A., spółka akcyjna z siedzibą w W. (dalej jako: „DLL’). Komandytariuszem Spółki, odpowiadającym za zobowiązania Spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, jest inny krajowy podmiot gospodarczy.

Wspólnicy Spółki są powiązani kapitałowo z D. Company, spółką kapitałową z siedzibą w Irlandii (dalej jako: „Spółka irlandzka” oraz „pożyczkodawca”), która posiada osobowość prawną.

Wspólnicy nie posiadają w Irlandii zakładu, a Spółka irlandzka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Polsko-Irlandzkiej UPO.

Spółka jako spółka osobowa prawa handlowego inna niż spółka komandytowo-akcyjna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (innymi słowy, jest transparentna podatkowo).

Zgodnie z treścią art. 8 k.s.h., spółka osobowa (w tym spółka komandytowa) może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, która wymaga finansowania, pozyskiwanego przez Spółkę w drodze zaciągania pożyczek, w tym od podmiotów zagranicznych. W konsekwencji powyższego, Spółka i Spółka irlandzka będą zawierać umowy pożyczek, na mocy których Spółka irlandzka jako pożyczkodawca będzie udzielać pożyczek Spółce jako pożyczkobiorcy a Spółka będzie obowiązana do zwrotu pożyczkodawcy kwot pożyczek, powiększonych o należne odsetki.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą stosowania odpowiednich przepisów ustawy o pdop (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej także updop) oraz Polsko-Irlandzkiej UPO (umowa z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz. U. z 1996 roku, Nr 29, poz. 129 z późn. zm., dalej także umowa polsko – irlandzka UPO) w odniesieniu do poboru podatku u źródła z tytułu odsetek wypłacanych do Irlandii. W konsekwencji powyższego, powstała konieczność zwrócenia się z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 i 7 ustawy o pdop, Spółka, będąca jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która będzie wypłacać odsetki od pożyczek Spółce irlandzkiej (pożyczkodawcy), będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobierania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tychże odsetek...
 2. W przypadku udokumentowania miejsca siedziby Spółki irlandzkiej dla celów podatkowych przy użyciu uzyskanego od niej certyfikatu rezydencji, czy Spółka, działając jako płatnik, będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek, przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku wynikającej z art. 11 ust. 2 Polsko-Irlandzkiej UPO...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, działając w charakterze płatnika, będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych Spółce irlandzkiej także wówczas, gdy Spółka jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 1 ustawy o pdop, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółekniemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski (art. 3 ust. 2 ustawy o pdop).

Spółka Irlandzka, jako osoba prawna i mająca siedzibę w Irlandii, w związku z tym, że będzie osiągała dochody na terytorium Polski w postaci odsetek będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce tylko od dochodów, które osiągnie na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przychodów z odsetek powinien wynieść 20% tych przychodów. Niemniej jednak należy zauważyć, że przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o pdop).

Idąc dalej, należy zwrócić uwagę na treść art. 26 ust. 1 ustawy o pdop, zgodnie z którym osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Przytoczony powyżej przepis nie wymaga zatem, aby płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego był podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, lecz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, tj. zarówno spółka osobowa niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (w tym spółka komandytowa) jak i spółka komandytowo-akcyjna (będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych).

Mając na względzie powyższe należy wskazać, że w przypadku wypłaty odsetek przez Spółkę do Spółki irlandzkiej, pożyczkodawca podlega obowiązkowi podatkowemu od dochodów (in casu z tytułu odsetek), które osiąga na terytorium Polski. W konsekwencji, Spółka irlandzka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o pdop, wypłata, o której mowa w art. 26 ust. 1 tejże ustawy, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiekolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która wypłaca odsetki Spółce irlandzkiej, która to zapłata stanowi wypłatę w rozumieniu art. 26 ust. 7 ustawy o pdop, Wnioskodawca jest zdania, że - w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o pdop - Spółka, działając w charakterze płatnika, będzie obowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek w dniu dokonania ich wypłaty.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, działając w charakterze płatnika, będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z zastosowaniem stawki podatku przewidzianej w art. 11 ust. 2 Polsko-Irlandzkiej UPO, pod warunkiem że Spółka irlandzka (podatnik) będzie dostarczać Spółce certyfikat rezydencji, dokumentujący miejsce siedziby Spółki irlandzkiej dla celów podatkowych.

Jak zostało wcześniej wspomniane, w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop ustawodawca przewidział, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przychodów z odsetek, co do zasady, wynosi 20% przychodów. Niemniej jednak przywołany w zdaniu poprzedzającym przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska, o czym explicite przesądza treść art. 21 ust. 2 ustawy o pdop.

Polska i Irlandia zawarły umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

W konsekwencji stosowane postanowienia Polsko-Irlandzkiej UPO będą znajdować zastosowanie do opodatkowania wypłacanych odsetek, pod warunkiem że wszystkie wymogi przewidziane przez ustawodawcę w art. 26 ust. 1 ustawy o pdop będą spełnione.

Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że w art. 26 ust. 1 ustawy o pdop ustawodawca uzależnił pobieranie zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych odsetek z użyciem stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania od uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji podatnika.

Zakładając, że Spółka irlandzka będzie dostarczać Spółce certyfikat rezydencji, Spółka, działając jako płatnik, będzie uprawniona do zastosowania stawki podatku wynikającej z art. 11 Polsko-Irlandzkiej UPO.

W art. 11 ust. 1 Polsko-Irlandzkiej UPO przewidziano, że odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (Polska) i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Irlandii), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (Irlandii). W Art. 11 ust. 2 tejże umowy wskazano z kolei, że odsetki, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają (Polska), i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz jeżeli odbiorca jest właścicielem odsetek, podatek w ten sposób wymierzony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.

Należy zauważyć, że odsetki z tytułu udzielonych Spółce pożyczek stanowią „odsetki” w rozumieniu art. 11 ust. 4 Polsko-Irlandzkiej UPO. Są to bowiem „dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów” stanowiące „każdy inny dochód, który zgodnie z prawem tego Państwa, w którym ten dochód powstaje, jest traktowany jako dochód z tytułu pożyczonych pieniędzy” (który nie jest traktowany jako dywidenda na gruncie art. 10 Polsko- Irlandzkiej UPO). Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki irlandzkiej nie jest traktowane jako dywidenda, lecz będzie stanowiło odsetki w rozumieniu polskiego prawa i na potrzeby Polsko-Irlandzkiej UPO.

W konsekwencji powyższego, jeżeli Spółka irlandzka będąca odbiorcą odsetek będzie ich właścicielem (ang. bénéficiai owner), wypłacająca je Spółka, działając w charakterze płatnika, będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przez Spółkę irlandzką na terytorium Polski odsetek w wysokości 10% kwoty brutto tych odsetek. Tym samym, stawka przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop nie powinna znaleźć zastosowania, przy założeniu że płatnik będzie w posiadaniu ważnego certyfikatu rezydencji.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie Spółka, działając w charakterze płatnika, będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych do Spółki irlandzkiej w wysokości 10% kwoty brutto odsetek, pod warunkiem że:

 • Spółka irlandzka będąca odbiorcą odsetek będzie ich właścicielem (ang. Beneficial owner) oraz
 • Spółka irlandzka będzie doręczać płatnikowi (Spółce) ważny certyfikat rezydencji.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.