IPPB5/4510-1129/15-3/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji z innego państwa na X. ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ?
IPPB5/4510-1129/15-3/AJinterpretacja indywidualna
 1. podatek
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. zryczałtowany podatek dochodowy
 4. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z zapłatą Kwoty Meczowej

 • na rzecz Spółki z Czech – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Spółki z Islandii – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Federacji fińskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Spółki fińskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Federacji litewskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Spółki litewskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Federacji holenderskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Spółki holenderskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Federacji serbskiej – jest nieprawidłowe,
 • na rzecz Spółki serbskiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki z Czech, Spółki z Islandii, Federacji fińskiej, Spółki fińskiej, Federacji litewskiej, Spółki litewskiej, Federacji holenderskiej, Spółki holenderskiej, Federacji serbskiej oraz Spółki serbskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

X. jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.) oraz stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.). Podstawę działania X. stanowi statut (dalej: „Statut”). Ponadto, zgodnie ze . Statutem, X. w wykonywaniu swoich zadań przestrzega statutów, regulaminów, innych przepisów Międzynarodowej Federacji Związków Piłki Nożnej oraz Europejskiej Unii Piłkarskiej oraz innych przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami Statutu, X. jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn i kobiet). X. samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania.

Cele działalności X. zostały określone w Statucie. Są nimi:

 1. stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz jej promowanie, regulowanie i kontrolowanie na terytorium Polski, z uwzględnieniem zasad „fair play” oraz jej wartości integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą programów rozwojowych oraz programów opracowywanych dla młodych zawodników;
 2. organizowanie rozgrywek piłki nożnej, we wszystkich jej postaciach na poziomie krajowym, przez dokładne określenie, odpowiednio do potrzeb, zakresów uprawnień, przekazanych właściwym ligom piłkarskim;
 3. opracowywanie reguł i przepisów dotyczących piłki nożnej oraz zabezpieczenie ich przestrzegania;
 4. ochrona interesów członków związku;
 5. przestrzeganie statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA i wydanych przez organy statutowe X. oraz Przepisów Gry i zapobieganie ich naruszeniom, a także zapewnianie ich przestrzegania przez członków X.;
 6. zapobieganie wszelkim metodom i praktykom, które mogłyby zagrażać uczciwości meczów lub rozgrywek względnie być przyczyną nadużyć w piłce nożnej;
 7. kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski;
 8. zarządzanie międzynarodowymi relacjami sportowymi, związanymi z piłką nożną, we wszystkich jej postaciach;
 9. pełnienie roli gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz na różnych poziomach krajowych.

Zgodnie ze Statutem, X. realizuje swoje cele, między innymi poprzez:

 • kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej w Polsce,
 • organizowanie i prowadzenie zawodów międzypaństwowych i międzynarodowych,
 • przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów reprezentacyjnych do udziału w eliminacjach i finałach Mistrzostw Świata, Europy, Igrzysk Olimpijskich oraz w innych rozgrywkach międzynarodowych,
 • współpracę oraz wyłączne organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z narodowymi federacjami piłkarskimi za granicą, a także współudział w realizacji celów i zadań FIFA i UEFA.

Wykonując swoje zadania i realizując cele statutowe Wnioskodawca, między innymi, organizuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mecze towarzyskie reprezentacji Polski (w różnych kategoriach wiekowych, mężczyzn lub kobiet, piłki nożnej jedenastoosobowej, halowej bądź plażowej) z reprezentacjami innych państw. X. zawiera w tym celu umowy dotyczące rozegrania meczów towarzyskich (miało to miejsce zarówno w bieżącym roku, umowy będą też zawierane w odniesieniu do kolejnych spotkań w przyszłości). Podpisywane są one z federacjami piłkarskimi właściwych państw (dalej: „Federacje”), bądź spółkami odpowiedzialnymi za udział reprezentacji tych krajów w meczach towarzyskich (dalej: „Spółki”). Federacje są odpowiednikami X. w ich jurysdykcjach. Z prawnego punktu widzenia mają one różną formę prawną w zależności od regulacji danego kraju. W większości jednak przypadków posiadają osobowość prawną i uznawane są, co do zasady, za podatników podatku dochodowego w krajach swojej siedziby, podobnie jak wyżej wymienione Spółki, a Wnioskodawca uzyskuje od tych podmiotów aktualne certyfikaty rezydencji podatkowej.

Zgodnie z treścią przedmiotowych umów, Wnioskodawca:

 • jest gospodarzem meczu, odpowiedzialnym za jego zorganizowanie, w tym zapewnienie odpowiedniego stadionu, udziału sędziów, piłek meczowych, dystrybucji biletów, transmisji telewizyjnej, powierzchni reklamowej dla sponsorów,
 • zapewnia udział właściwej reprezentacji Polski w meczu, w miarę możliwości, w aktualnie najsilniejszym składzie (umowa nie określa jednak konkretnych graczy, którzy mają wystąpić),
 • zapewnia i pokrywa koszty pobytu ustalonej w umowie, ograniczonej liczby osób z delegacji gości (nie wskazuje się jednak ani konkretnych osób, ani też funkcji, które spełniają) w tym pobytu w hotelu, udostępnienia niezbędnych sal konferencyjnych, pomieszczeń odnowy biologicznej, pomieszczeń do przechowywania sprzętu, wyżywienia w czasie ich pobytu w Polsce (X. wskazuje uprzednio propozycje hoteli, z których dokonywany jest wybór), transportu na terenie Polski,
 • zapewnia na swój koszt odpowiednie warunki treningowe dla reprezentacji gości (boisko, szatnie, itd.), w tym możliwość przeprowadzenia treningu na stadionie, na którym będzie odbywał się mecz,
 • przekazuje drugiej stronie określoną w umowie, ograniczoną ilość biletów i tzw. „pakietów hospitality” (obejmujących bilet na spotkanie i możliwość skorzystania z zapewnionego cateringu na stadionie),
 • nieodpłatnie przekazuje Federacji lub Spółce sygnał telewizyjny z transmisji meczu i udziela jej nieodpłatnej licencji na emitowanie transmisji w mediach w kraju drużyny gości (przy czym wszelkie prawa komercyjne, takie jak, na przykład, możliwość umieszczenia reklam na stadionie, pozostają przy X.),
 • notyfikuje zamiar rozegrania meczu towarzyskiego w odpowiednich organach międzynarodowych federacji piłki nożnej (FIFA, UEFA, itd.) i uzyskuje wymagane zgody.

Federacja bądź Spółka (w zależności od państwa) jest z kolei odpowiedzialna za:

 • zarezerwowanie i opłacenie podróży (najczęściej przelotów) delegacji gości do i z Polski,
 • zapewnienie udziału w meczu towarzyskim właściwej reprezentacji danego kraju, w miarę możliwości, w aktualnie najsilniejszym składzie; umowa nie wskazuje jednak nazwisk konkretnych graczy, którzy mają wystąpić, nawet w formie alternatywnej, ani też wskazania graczy, których udział w meczu byłby preferowany,
 • zapewnienie i opłacenie ubezpieczenia dla wszystkich członków delegacji gości,
 • opłacenie wszelkich dodatkowych kosztów hotelowych związanych z pobytem delegacji gości w hotelu, takich jak koszty rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń zamawianych w hotelu w czasie pobytu (np. napoje i dodatkowe posiłki).

W umowie Wnioskodawca zobowiązuje się także (miało to miejsce w bieżącym roku i może odnosić się także do umów dotyczących meczów towarzyskich zawieranych w przyszłości) do przekazania, odpowiednio, Federacji lub Spółce ustalonej w umowie kwoty pieniężnej (określanej jako „Kwota Meczowa”), która ma kompensować tej Federacji lub Spółce poniesione w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski koszty (stanowić częściowy zwrot ponoszonych kosztów, między innymi, ubezpieczenia, przelotów) oraz działania organizacyjne i osobiste przedstawicieli bądź pracowników Federacji lub Spółki. Co istotne, Kwota Meczowa (uzgadniana w postaci stałej kwoty) stanowić może także kompensatę związaną z udziałem w organizacji po stronie Federacji bądź Spółki także osób innych niż piłkarze, trenerzy i sztab medyczny (np. przedstawiciele Federacji/Spółki). Federacja lub Spółka decyduje, na co konkretnie przeznaczy Kwotę Meczową w ramach swojej działalności (może, przykładowo, wykorzystać ją do sfinansowania kosztów związanych ze swoimi pracownikami administracyjnymi).

Należy podkreślić, że delegacja gości obejmuje grupę kilkudziesięciu osób, w skład której może wchodzić nie tylko reprezentacja piłkarzy, ale też inne osoby, w tym także takie, które nie występują w spotkaniu piłkarskim, na przykład: sztab szkoleniowy, medyczny, fizjoterapeuci i masażyści, przedstawiciele Federacji bądź Spółki, kierownik drużyny, rzecznik prasowy drużyny, zaproszeni goście związani ze środowiskiem piłkarskim. Umowa zawierana pomiędzy X. a Federacją bądź Spółką nie określa konkretnie żadnego z zawodników drużyny gości, którzy mają znaleźć się w reprezentacji gości lub wystąpić w spotkaniu (i nawet nie wskazuje preferencji co do konkretnych piłkarzy), sztabu trenerskiego, medycznego czy pozostałych członków delegacji gości. Nie określa również liczebności tej delegacji - jedynie wskazuje, dla ilu maksymalnie osób Wnioskodawca ma zapewnić niektóre świadczenia związane z ich pobytem w Polsce (np. zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, przejazdy, itd.). Decyzje w tym zakresie pozostawione są Federacji/Spółce.

Również zapłata Kwoty Meczowej ani jej wysokość nie są uzależnione w umowie od uczestnictwa po stronie gości oznaczonych osób (w tym piłkarzy) czy ich liczby. X. nie przekazuje jej jako wynagrodzenia dla którychkolwiek spośród uczestników delegacji (włączając w to zawodników). Nie ma też wiedzy, czy Federacja lub Spółka przekazuje komukolwiek spośród członków delegacji gości jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie wie również, na pokrycie dokładnie których kosztów Federacja lub Spółka przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

W uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego o poniższe kwestie.

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Spółki z Czech

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego stanu faktycznego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”) oraz art. 7 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 991 ze zm., dalej: „Konwencja Polsko-Czeska”).

W przypadku spotkania towarzyskiego rozegranego w Polsce z reprezentacją Czech X. zawarł umowę ze Spółką odpowiedzialną za udział reprezentacji tego kraju w meczach towarzyskich mającą osobowość prawną i będącą rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej, która prowadzi działalność gospodarczą (dalej: „Spółka Czeska”). Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką Czeską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadają regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową ze Spółką Czeską, zapłata Kwoty Meczowej dokonywana jest przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Spółka Czeska nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Czeskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność, ani zależnego agenta).

X. nie ma wiedzy, czy Spółka Czeska przekazuje komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie wie również, na pokrycie dokładnie których kosztów Spółka Czeska przeznacza otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Spółki z Islandii

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego stanu faktycznego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1999 r., Nr 79, poz. 890 ze zm., dalej: „Konwencja Polsko- Islandzka”).

W przypadku spotkania towarzyskiego rozgrywanego na terenie Polski z reprezentacją Islandii X. zawarł umowę ze Spółką odpowiedzialną za udział reprezentacji tego kraju w meczach towarzyskich mającą osobowość prawną i będącą rezydentem podatkowym Islandii, która prowadzi działalność gospodarczą (dalej: „Spółka Islandzka”). Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką Islandzką, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadają regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową ze Spółką Islandzką, zapłata Kwoty Meczowej dokonywana jest przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Spółka Islandzka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Islandzkiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność, ani zależnego agenta).

X. nie ma wiedzy, czy Spółka Islandzka przekazuje komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie wie również, na pokrycie dokładnie których kosztów Spółka Islandzka przeznacza otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Federacji fińskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. (Dz.U. 2010 nr 37, poz. 205 ze zm., dalej: „Konwencja Polsko-Fińska”).

W związku z planowanym rozegraniem w Polsce spotkania towarzyskiego z reprezentacją Finlandii X. zamierza zawrzeć umowę z będącą odpowiednikiem Wnioskodawcy piłkarską Federacją tego kraju (dalej: „Federacja Fińska”), która jest rezydentem podatkowym Finlandii i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Federacją Fińską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową z Federacją Fińską, zapłata Kwoty Meczowej dokonywana będzie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Federacji.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Federacja Fińska nie posiada i nie będzie w dniu zapłaty Kwoty Meczowej posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko- Fińskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność ani zależnego agenta).

X. nie będzie dysponował informacjami na temat tego, czy Federacja Fińska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Federacja Fińska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Spółki fińskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Konwencji Polsko-Fińskiej).

W przypadku spotkania towarzyskiego rozgrywanego w Polsce z reprezentacją Finlandii możliwe jest także, iż X. umowę dotyczącą rozegrania meczu podpisze ze Spółką odpowiedzialną za udział reprezentacji tego kraju meczach towarzyskich, mającą osobowość prawną, będącą rezydentem podatkowym Republiki Finlandii (dalej: „Spółka Fińska”) i prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką Fińską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową ze Spółką Fińską, zapłata Kwoty Meczowej dokonana zostanie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Spółka Fińska nie posiada i w dniu zapłaty Kwoty Meczowej nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko- Fińskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność ani zależnego agenta).

X. nie będzie w posiadaniu informacjami na temat tego, czy Spółka Fińska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Spółka Fińska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Federacji litewskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r. (Dz. U. 1995, Nr 51, poz. 277 ze zm., dalej: „Konwencja Polsko-Litewska”).

W związku z planowanym rozegraniem w Polce towarzyskiego spotkania z reprezentacją Litwy X. zamierza zawrzeć umowę z będącą odpowiednikiem Wnioskodawcy piłkarską Federacją tego kraju (dalej: „Federacja Litewska”), która jest rezydentem podatkowym Litwy i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Federacją Litewską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową z Federacją Litewską, zapłata Kwoty Meczowej dokonywana będzie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Federacji.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Federacja Litewska nie posiada i w dniu zapłaty Kwoty Meczowej nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Litewskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność, ani zależnego agenta).

X. nie będzie w posiadaniu informacji na temat tego, czy Federacja Litewska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Federacja Litewska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Spółki litewskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Konwencji Polsko-Litewskiej).

W przypadku spotkania towarzyskiego rozgrywanego w Polsce z reprezentacją Litwy możliwe jest także, iż X. umowę dotyczącą rozegrania meczu podpisze ze Spółką odpowiedzialną za udział reprezentacji tego kraju meczach towarzyskich, mającą osobowość prawną i będącą rezydentem podatkowym Republiki Litewskiej (dalej: „Spółka Litewska”), prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką Litewską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową ze Spółką Litewską, zapłata Kwoty Meczowej dokonana zostanie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Spółka Litewska nie posiada i nie będzie w dniu zapłaty Kwoty Meczowej posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko- Litewskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność, ani zależnego agenta).

X. nie będzie dysponował informacjami na temat tego, czy Spółka Litewska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Spółka Litewska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Federacji holenderskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. 2003, Nr 261, poz. 2120 ze zm., dalej: „Konwencja Polsko- Holenderska”).

W związku z planowanym rozegraniem w Polsce spotkania z reprezentacją Holandii X. zamierza zawrzeć umowę z będącą odpowiednikiem Wnioskodawcy piłkarską Federacją tego kraju (dalej: „Federacja Holenderska”), która jest rezydentem podatkowym Holandii (Królestwa Niderlandów) i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Federacją Holenderską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową z Federacją Holenderską, zapłata Kwoty Meczowej dokonywana będzie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Federacji.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Federacja Holenderska nie posiada i w dniu zapłaty Kwoty Meczowej nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Holenderskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność ani zależnego agenta).

X. nie będzie posiadał informacji na temat tego, czy Federacja Holenderska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Federacja Holenderska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Spółki holenderskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Konwencji Polsko-Holenderskiej).

W przypadku spotkania towarzyskiego rozgrywanego w Polsce z reprezentacją Holandii możliwe jest także, iż X. umowę dotyczącą rozegrania meczu podpisze ze Spółką odpowiedzialną za udział reprezentacji tego kraju meczach towarzyskich, mającą osobowość prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych i będącą rezydentem podatkowym Królestwa Niderlandów (Holandii) (dalej: „Spółka Holenderska”). Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką Holenderską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową ze Spółką Holenderską, zapłata Kwoty Meczowej dokonana zostanie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Spółka Holenderska nie posiada i nie będzie w dniu zapłaty Kwoty Meczowej posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko- Holenderskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność, ani zależnego agenta).

X. nie będzie dysponował informacjami na temat tego, czy Spółka Holenderska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Spółka Holenderska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Federacji serbskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca1997 r. (Dz.U. 2001, nr 104, poz. 1137 ze zm., dalej: „Konwencja Polsko- Serbska”).

W związku z planowanym rozegraniem w Polsce spotkania z reprezentacją Serbią X. zamierza zawrzeć umowę z będącą odpowiednikiem Wnioskodawcy piłkarską Federacją tego kraju (dalej: „Federacja Serbska”), która jest rezydentem podatkowym Serbii i prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę z Federacją Serbską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową z Federacją Serbską, zapłata Kwoty Meczowej dokonywana będzie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Federacji.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez X., Federacja Serbska nie posiada i w dniu zapłaty Kwoty Meczowej nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko- Serbskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność, ani zależnego agenta).

X. nie będzie posiadał informacji na temat tego, czy Federacja Serbska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie wie również, na pokrycie dokładnie których kosztów Federacja Serbska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

Kwota Meczowa uiszczana na rzecz Spółki serbskiej

Przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji w odniesieniu do niniejszego zdarzenia przyszłego: art. 3 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22a i art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP oraz art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Konwencji Polsko-Serbskiej).

W przypadku spotkania towarzyskiego rozgrywanego w Polsce z reprezentacją Serbii możliwe jest także, iż X. umowę dotyczącą rozegrania meczu podpisze ze Spółką odpowiedzialną za udział reprezentacji tego kraju meczach towarzyskich, mającą osobowość prawną i będącą rezydentem podatkowym Serbii (dalej: „Spółka Serbska”), prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Postanowienia umowy zawartej przez Wnioskodawcę ze Spółką Serbską, w tym prawa i obowiązki stron, tytuł zapłaty i charakter Kwoty Meczowej, brak określenia konkretnych osób ze składu drużyny i pozostałych członków delegacji gości, jej liczebności, itd. odpowiadać będą regulacjom umowy opisanym przez X. we Wniosku. Zgodnie z umową ze Spółką Serbką, zapłata Kwoty Meczowej dokonana zostanie przez Wnioskodawcę na rzecz tej Spółki.

Zgodnie z posiadanymi przez X. informacjami Spółka Serbska nie posiada i nie będzie w dniu zapłaty Kwoty Meczowej posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko- Serbskiej (stałej placówki, przez którą prowadzi działalność ani zależnego agenta).

X. nie będzie posiadał informacji na temat tego, czy Spółka Serbska przekaże komukolwiek spośród członków delegacji tego kraju jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestniczeniem w meczu. Nie będzie wiedział również, na pokrycie dokładnie których kosztów Spółka Serbska przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu zostaną one tą Kwotą pokryte (Kwota Meczowa ma charakter ryczałtowy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Czeskiej na X. ciąży, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekazuje Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 2. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Islandzkiej na X. ciąży, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekazuje Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 3. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Fińskiej na X. ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 4. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Fińskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 5. Czy w Związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Litewskiej na X. ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 6. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Litewskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 7. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Holenderskiej na X. Ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 8. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Holenderskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 9. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Serbskiej na X. ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
 10. Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Serbskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji bądź Spółki z innego kraju na podstawie zawieranej umowy, stanowiąca kompensatę ponoszonych przez tę Federację lub Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski kosztów oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji lub Spółki, powinna być traktowane jako:

 • tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Modelowej Konwencji OECD (oraz analogicznych regulacjach art. 7 właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), w przypadku, kiedy, odpowiednio, Federacja lub Spółka z innego kraju prowadzi działalność gospodarczą lub
 • tzw. „dochody z innych źródeł” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 21 Modelowej Konwencji OECD (oraz analogicznych regulacjach art. 21 właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), w przypadku, kiedy ta Federacja lub Spółka nie wykonuje działalności gospodarczej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w obu powyższych sytuacjach (zarówno wskazanych w pkt. „a” jak i pkt. „b”) pod warunkiem, że:

 • Federacja/Spółka nie posiada na terytorium Polski zakładu lub przychód / zysk osiągnięty w wyniku otrzymania Kwoty Meczowej nie będzie mógł być do tego zakładu przypisany zgodnie z zasadami wyrażonymi we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (gdyby taki zakład na terytorium Polski istniał) oraz
 • Spółka dysponować będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Federacji/Spółki (odpowiednio).

Spółka dysponować będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Federacji/Spółki (odpowiednio).

Zatem X. nie jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na podstawie zawartej z Federacją lub Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o PDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Z kolei art. 21 ust. 1 Ustawy o PDOP stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know- how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze- ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 2 Ustawy o PDOP, wynikające z powyżej art. 21 ust. 1 tej ustawy zasady opodatkowania są modyfikowane przez obowiązujące umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Analogiczna zasada wynika także z art. 22a Ustawy o PDOP.

Zasadą wynikającą z art. 7 ust. 1 Konwencji Modelowej oraz z analogicznych regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (np. z Islandią, Holandią) jest, że „zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi”.

Powyższa reguła podlega ograniczeniu wskazanemu w ust. 7 powołanego artykułu 7 Konwencji Modelowej, zgodnie z którym „jeżeli w zyskach mieszczą się dochody lub zyski majątkowe, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Konwencji, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu”.

W przedmiotowej sprawie należy więc w pierwszej kolejności wykluczyć zastosowanie do Kwoty Meczowej uiszczanej przez Wnioskodawcę zagranicznej Federacji bądź Spółce regulacji szczególnych właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W tym zakresie regulacje Konwencji Modelowej (i odpowiadające im przepisy właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) obejmują:

 1. żeglugę morską, transport śródlądowy drogami wodnymi i transport lotniczy (art. 8 Konwencji Modelowej),
 2. dywidendy (art. 10 Konwencji Modelowej),
 3. odsetki (art. 11 Konwencji Modelowej),
 4. należności licencyjne (art. 12 Konwencji Modelowej),
 5. zyski majątkowe (art. 13 Konwencji Modelowej),
 6. dochody z pracy najemnej (art. 15 Konwencji Modelowej),
 7. wynagrodzenia dyrektorów (art. 16 Konwencji Modelowej),
 8. przychody artystów i sportowców (art. 17 Konwencji Modelowej),
 9. przychody z emerytur i rent (art. 18 Konwencji Modelowej),
 10. przychody z funkcji publicznych (art. 19 Konwencji Modelowej),
 11. przychody studentów (art. 20 Konwencji Modelowej).

W praktyce i doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się stosowanie do wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania opracowanego przez OECD Komentarza do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD. Sam w sobie nie stanowi on instrumentu międzynarodowego prawa publicznego, będąc jedynie zbiorem uniwersalnych uwag opracowanych przez ekspertów delegowanych do Komitetu ds. Podatkowych przez Rządy państw członkowskich. Jest jednak powszechnie traktowany jako rodzaj drogowskazu przy stosowaniu i interpretacji dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a który wraz z tekstem Konwencji został zalecony do stosowania przez państwa członkowskie OECD, w tym przez Polskę jako jej członka (tak np. J. Banach w: „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, Przedmowa). Stanowisko takie potwierdzane jest też przez liczne wyroki sądów administracyjnych (np. wyroki II FSK 2575/13, II FSK 1911/13).

W świetle literalnego brzmienia zapisów Konwencji Modelowej (i odpowiadających im regulacji zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) oraz komentarza OECD do tej Konwencji, spośród wymienionych powyżej tytułów opodatkowania z całą pewnością nie znajdą w przedmiotowej sprawie zastosowania regulacje wskazane w powyższych punktach a) (inny rodzaj działalności), b) (brak powiązań o charakterze udziałowym), c) (brak wcześniejszego stosunku prawnego, który mógłby być podstawą naliczenia odsetek), d) (PZNP nie nabywa w wyniku zawieranej umowy od Federacji czy Spółki praw o charakterze licencji w rozumieniu art. 12 Konwencji Modelowej, a licencja na transmisję meczu udzielana jest przez Wnioskodawcę). Kwota Meczowa nie może być również uznana za zysk z przeniesienia własności majątku (art. 13 Konwencji Modelowej), gdyż w wyniku Umowy nie następuje przeniesienie na X. żadnego majątku czy też wartości niematerialnej i prawnej. W ocenie Wnioskodawcy nie powinna być kwalifikowana także do tytułów wskazanych w pkt f) - k) powyżej, gdyż dotyczą one dochodów osób fizycznych z ich własnej pracy, osobistych.

Jeżeli możliwe byłoby ograniczenie rozważań wyłącznie do przepisów Ustawy o PDOP to mogłoby być brane pod uwagę zakwalifikowanie wypłacanej Kwoty Meczowej jako opłaty za świadczone usługi pośrednio związane z działalnością sportową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 tej Ustawy. Jednakże, jak już wspomniano, ustęp 2 tego artykułu, a także art. 22a Ustawy o PDOP wskazuje, iż powyższe regulacje art. 21 Ustawy o PDOP stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zatem w omawianym przypadku, w sytuacji kiedy Federacja/Spółka jest rezydentem podatkowym w kraju, z którym Polskę łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, pierwszeństwo mają odpowiednie regulacje tej międzypaństwowej umowy podatkowej.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z brzmieniem Konwencji Modelowej i przygotowanego przez OECD komentarza do niej, regulacje art. 15 - 20 Konwencji Modelowej (i odpowiadającej im regulacje właściwym umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) dotyczą dochodów, których źródłem jest działalność osobista osób fizycznych. Odnosi się to również do art. 17 Konwencji Modelowej, regulującej opodatkowanie tzw. przychodów artystów i sportowców. W przedmiotowej sprawie zaś:

 • umowa zawierana pomiędzy X. a Federacją bądź Spółką nie określa z imienia i nazwiska żadnego z zawodników drużyny gości, którzy mają znaleźć się w reprezentacji gości lub wystąpić w spotkaniu (nie wskazuje też przybliżonego jej składu nawet w części, ani też preferencji co do obecności konkretnych piłkarzy), sztabu trenerskiego, medycznego czy pozostałych członków delegacji gości,
 • nie jest określona dokładna liczebność delegacji - umowa jedynie wskazuje, dla ilu maksymalnie osób niektóre z aspektów pobytu w Polsce (hotel, wyżywienie, przejazdy, itd.) zapewnić ma Wnioskodawca, zapłata przez X. Kwoty Meczowej ani jej wysokość nie są uzależnione od uczestnictwa po stronie gości ściśle oznaczonych osób (w tym piłkarzy) czy ich liczby,
 • Kwota Meczowa nie jest przekazywana przez Wnioskodawcę jako wynagrodzenie dla uczestników delegacji gości za przyjazd do Polski na mecz towarzyski czy jego przygotowanie (włączając w to zawodników) - X. płaci Federacji/Spółce umówioną kwotę ryczałtową i to w jej gestii jest sposób wykorzystania otrzymanych środków,
 • X. nie ma wiedzy, czy Federacja lub Spółka przekazuje komukolwiek spośród członków delegacji gości jakiekolwiek wynagrodzenie (wypłatę z jakiegokolwiek tytułu) w związku z przyjazdem do Polski czy uczestnictwem w meczu, czy przeznacza na ten cel Kwotę Meczową lub jej część,
 • Wnioskodawca nie wie również, na pokrycie których kosztów Federacja lub Spółka przeznaczy otrzymaną Kwotę Meczową, ani w jakim stopniu je nimi pokryje.

W świetle powyższego X. stoi na stanowisku, iż uiszczana na rzecz Federacji czy Spółki Kwota Meczowa nie może być uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 20 Konwencji Modelowej (i odpowiadających im umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Podobny wniosek płynie także z indywidualnych interpretacji wydanych przez Ministra Finansów o sygnaturach: ILPB4/423-300/10-5/MC oraz ILPB4/423- 300/10-5/MC. Dotyczyły one, co prawda, kwot przekazywanych klubom zagranicznym za transfer zawodników, jednak zdaniem Wnioskodawcy sumy płacone na mocy umów transferowych powinny być kwalifikowane na potrzeby stosowania umów w sprawie unikania podwójnego analogicznie jak Kwota Meczowa - ich wypłata związana jest z działaniami organizacyjnymi związanymi z umożliwieniem występowania zawodnikom w Polsce, nie będąc równocześnie wynagrodzeniem za same występy. Co więcej, w przedmiotowych umowach zawieranych przez X. nie są wskazywane, nawet pośrednio, konkretne osoby, z których występem sportowym można by próbować Kwotę Meczową powiązać, określeni sportowcy, za których działalność (występ w meczu) taki dochód przypadać miałby Federacji czy Spółce.

Należy też zwrócić uwagę, iż komentarz OECD do Konwencji Modelowej wskazuje, iż zakres zastosowania jej art. 17 nie rozciąga się na dochód osiągany przez impresariów itp. za zorganizowanie występów artystów lub sportowców, jeśli nie jest dochodem osiąganym w imieniu tego artysty lub sportowca. Nie obejmuje też działań personelu administracyjnego i personelu pomocniczego, angażowanego w jakimś stopniu w organizację wstępu sportowców (tak też K. Bany w: „Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona”, Lipiec 2010 r.). Zdaniem Wnioskodawcy Kwota Meczowa w omawianej sytuacji stanowi właśnie taki dochód osiągany przez „impresaria” (Federację lub Spółkę), organizującego występ drużyny gości, przypadającego temu organizatorowi za jego działania. Federacja czy Spółka nie pobiera Kwoty Meczowej w imieniu konkretnych sportowców, czy też precyzyjnie określonej grupy sportowców w zamian za ich udział w spotkaniu piłkarskim. Zapłata tej sumy przez X. nie jest uzależniona ani od występu konkretnych osób, ani ich precyzyjnej liczby (międzynarodowe przepisy gry w piłkę nożną określają jedynie maksymalną liczbę zawodników, którzy mogą wystąpić w danym spotkaniu). Działania podejmowane przez Federację/Spółkę w ramach umowy obejmują również czynności personelu pomocniczego i administracyjnego, a Kwota Meczowa ma kompensować także ponoszone w związku z nimi wydatki. Wnioskodawca nie ma wpływu na sposób wykorzystania tych środków przez, odpowiednio, Federację lub Spółkę.

W świetle powyższej analizy Kwota Meczowa może być uznana za jeden z rodzajów przychodów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt . 2 Ustawy o PDOP. Jednak w sytuacji, kiedy Federacja/Spółka jest rezydentem podatkowym kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdą postanowienia tej umowy (pod warunkiem, iż Federacja/Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji). Zgodnie zaś z regulacjami właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (które odpowiadają przepisom Konwencji Modelowej), Kwota Meczowa powinna być traktowana jako:

 • tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Modelowej Konwencji OECD (oraz analogicznych regulacjach art. 7 właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) w przypadku, kiedy, odpowiednio, Federacja lub Spółka z innego kraju prowadzi działalność gospodarczą albo
 • tzw. „dochody z innych źródeł” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 21 Modelowej Konwencji OECD (oraz odpowiadających mu, analogicznych regulacjach właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) w sytuacji, gdy ta Federacja lub Spółka z nie wykonuje działalności gospodarczej.

W rezultacie, zdaniem X. Kwota Meczowa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, o ile Federacja/Spółka nie posiada na terytorium Polski zakładu lub przychód / zysk z tytułu Kwoty Meczowej nie będzie mógł być do tego zakładu przypisany zgodnie z zasadami wyrażonymi w tym przepisie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (gdyby taki zakład kontrahenta na terytorium Polski istniał).

Zatem Wnioskodawca w takich sytuacjach nie jest zobowiązany do pobierania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanej Kwoty Meczowej i wpłacania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 26 ustawy o PDOP).

W uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca doprecyzował swoje stanowisko, wskazując, że

Ad. 1

Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Czeskiej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji piłkarskiej Czech lub Spółki Czeskiej, powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Czeskiej. W rezultacie Kwota Meczowa nie podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Spółka Czeska nie posiada (jak wskazano powyżej) na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Czeskiej oraz
 • X. dysponuje aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Spółki Czeskiej.

Zatem X. nie jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Czeskiej na podstawie zawartej z tą Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Czeskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Czeskiej. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 19 Konwencji Polsko-Czeskiej, w tym także art. 16 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Czeskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej a art. 16 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Czeskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Czeskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego w całej rozciągłości. Potwierdza ona brak po stronie Wnioskodawcy obowiązku pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Czeskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Spółki Czeskiej - z tytułu przekazania Spółce Czeskiej Kwoty Meczowej. Kwota ta stanowi bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Czeskiej.

Ad. 2

Kwota Meczowa wypłacana na podstawie zawartej umowy na rzecz Spółki Islandzkiej, prowadzącej działalność gospodarczą, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji piłkarskiej Islandii lub Spółki Islandzkiej powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Islandzkiej. W rezultacie Kwota Meczowa nie podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Spółka Islandzka nie posiada, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu w Konwencji Polsko-Islandzkiej oraz
 • X. dysponuje aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Spółki Islandzkiej.

Zatem X. nie jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Islandzkiej na podstawie zawartej z tą Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Islandzkiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Islandzkiej. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 20 Konwencji Polsko-Islandzkiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Islandzkiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej a art. 16 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Islandzkiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Islandzkiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego w całej rozciągłości. Potwierdza ona brak po stronie Wnioskodawcy obowiązku pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Islandzkiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Spółki Islandzkiej - z tytułu przekazania Spółce Islandzkiej Kwoty Meczowej. Kwota ta stanowi bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Islandzkiej.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Fińskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Federację w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji piłkarskiej Finlandii, powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Federacja Fińska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Fińskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Federacji Fińskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Fińskiej na podstawie zawartej z tą Federacją umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Fińskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 19 Konwencji Polsko-Fińskiej, w tym także art. 16 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, a art. 16 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Fińskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Fińskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego w całej rozciągłości. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Fińskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Federacji Fińskiej - z tytułu przekazania Federacji Fińskiej Kwoty Meczowej. Kwota ta stanowią będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej w związku z tym, iż Federacja; Fińska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Fińskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Spółki Fińskiej lub Federacji piłkarskiej Finlandii powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Spółka Fińska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Fińskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Spółki Fińskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Fińskiej na podstawie zawartej z tą Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Fińskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej, w związku z tym, że Spółka Fińska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 19 Konwencji Polsko- Fińskiej, w tym także art. 16 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, , a art. 16 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Fińskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Fińskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma w całości zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Fińskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Spółki Fińskiej - z tytułu przekazania Kwoty Meczowej Spółce Fińskiej. Kwota ta stanowiła będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Fińskiej, gdyż Spółka Fińska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Litewskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Federację w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji piłkarskiej Litwy, powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Federacja Litewska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Litewskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Federacji Litewskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Litewskiej na podstawie zawartej z tą Federacją umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Litewskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej, w związku z tym, że Federacja Litewska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 21 Konwencji Polsko-Litewskiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, a art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Litewskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Litewskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego w całej rozciągłości. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Litewskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Federacji Litewskiej - z tytułu przekazania Federacji Litewskiej Kwoty Meczowej. Kwota ta stanowiła będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej, ponieważ Federacja Litewska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 6

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Litewskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Spółki Litewskiej lub Federacji piłkarskiej Litwy powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym, gdy:

 • Spółka Litewska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Litewskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Spółki Litewskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Litewskiej na podstawie zawartej z tą Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Litewskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej w związku z tym, iż Spółka Litewska prowadzi działalność gospodarczą. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 21 Konwencji Polsko-Litewskiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, a art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Litewskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Litewskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma w całości zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Litewskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Spółki Litewskiej - z tytułu przekazania Kwoty Meczowej Spółce Litewskiej. Kwota ta stanowiła będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Litewskiej, gdyż Spółka Litewska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Holenderskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Federację w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji piłkarskiej Holandii, powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Federacja Holenderska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Holenderskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Federacji Holenderskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Holenderskiej na podstawie zawartej z tą Federacją umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Holenderskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej w wyniku tego, że Federacja Holenderska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 21 Konwencji Polsko-Holenderskiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, j, a art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Holenderskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko- Holenderskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w niniejszym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego w całej rozciągłości. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Holenderskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Federacji Holenderskiej - z tytułu przekazania Federacji Holenderskiej Kwoty Meczowej. Kwota ta stanowiła będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej, ponieważ Federacja Holenderska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 8

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Holenderskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Spółki Holenderskiej lub Federacji piłkarskiej Holandii powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Spółka Holenderska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Holenderskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Spółki Holenderskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Holenderskiej na podstawie zawartej z tą Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Holenderskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej, w wyniku tego, że Spółka Holenderska prowadzi działalność gospodarczą. Nie móże być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 21 Konwencji Polsko-Holenderskiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, a art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Holenderskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko- Holenderskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma w całości zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Holenderskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Spółki Holenderskiej - z tytułu przekazania Kwoty Meczowej Spółce Holenderskiej. Kwota ta stanowiła będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej, gdyż Spółka Holenderska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 9

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Serbskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Federację w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Federacji piłkarskiej Serbii, powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Konwencji Polsko-Serbskiej), która ma zastosowanie w relacjach podatkowych pomiędzy Polską a Serbią.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy:

 • Federacja Serbska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, zakładu na terytorium Polski w rozumieniu Konwencji Polsko-Serbskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Federacji Serbskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany do pobrania, jako płatnik i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Serbskiej na podstawie zawartej z tą Federacją umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Federacji Serbskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej, w efekcie tego, że Federacja Serbska prowadzi działalność gospodarczą. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 21 Konwencji Polsko-Serbskiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, , a art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Serbskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Serbskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w tym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego w całej rozciągłości. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Serbskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Federacji Serbskiej - z tytułu przekazania Federacji Serbskiej Kwoty Meczowej. Kwota ta stanowiła będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej, gdyż Federacja Serbska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

Ad. 10

Zdaniem Wnioskodawcy, Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Serbskiej na podstawie zawartej umowy, stanowiąca kompensatę kosztów ponoszonych przez tę Spółkę w związku z przyjazdem delegacji gości na mecz towarzyski z reprezentacją Polski oraz działań organizacyjnych i osobistych przedstawicieli bądź pracowników Spółki Serbskiej lub Federacji piłkarskiej Serbii powinna być traktowana jako tzw. „zyski przedsiębiorstw” i podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej.

W rezultacie Kwota Meczowa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym gdy:

 • Spółka Serbska nie będzie posiadała, jak wskazano powyżej, na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Konwencji Polsko-Serbskiej oraz
 • X. dysponował będzie aktualnym, wydanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy certyfikatem rezydencji podatkowej Spółki Serbskiej.

Zatem X. nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przekazania Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Serbskiej na podstawie zawartej z tą Spółką umowy dotyczącej rozegrania towarzyskiego spotkania piłkarskiego.

W ocenie Wnioskodawcy Kwota Meczowa wypłacana na rzecz Spółki Serbskiej w niniejszym przypadku powinna być zakwalifikowana do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej, w wyniku tego, iż Spółka Serbska prowadzi działalność gospodarczą. Nie może być bowiem uznana za dochód związany z działalnością osobiście wykonywaną przez osoby fizyczne. Co za tym idzie, nie może być do niej stosowany żaden z artykułów od 14 do 21 Konwencji Polsko-Serbskiej, w tym także art. 17 tej Konwencji.

W związku z tym, iż art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej odpowiada regulacji art. 7 Konwencji Modelowej, a art. 16 ust. 1 i 2 Konwencji Polsko-Serbskiej jest analogiczny do art. 17 ust. 1 i 2 Konwencji Modelowej, zaś pozostałe artykuły Konwencji Polsko-Serbskiej, które mogłyby mieć zastosowanie w omawianym przypadku, są zbieżne z odpowiadającymi im postanowieniami Konwencji Modelowej, zdaniem Wnioskodawcy argumentacja zaprezentowana we Wniosku (w tym wynikająca z przywołanych orzeczeń, interpretacji podatkowych i komentarzy) ma w całości zastosowanie do uzasadnienia stanowiska X. w odniesieniu do przedmiotowego zdarzenia przyszłego. Potwierdza ona brak obowiązku pobrania i odprowadzenia przez X. na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - na mocy postanowień Konwencji Polsko-Serbskiej i pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę aktualnego certyfikatu rezydencji Spółki Serbskiej - z tytułu przekazania Kwoty Meczowej Spółce Serbskiej. Kwota ta stanowić będzie bowiem tzw. „zyski przedsiębiorstw”, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej, gdyż Spółka Serbska prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1-10 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółki i federacje, z którymi Wnioskodawca zawarł lub planuje zawrzeć stosowne umowy, będące podstawą wypłat „kwot meczowych” osiągają lub będą osiągać przychody z działalności sportowej (organizowanej za pośrednictwem osoby prawnej – Wnioskodawcy).

Jednocześnie, zgodnie z opisem przedstawionym przez Wnioskodawcę, Federacja bądź Spółka (w zależności od państwa) jest z kolei odpowiedzialna za:

 • zarezerwowanie i opłacenie podróży (najczęściej przelotów) delegacji gości do i z Polski,
 • zapewnienie udziału w meczu towarzyskim właściwej reprezentacji danego kraju, w miarę możliwości, w aktualnie najsilniejszym składzie; umowa nie wskazuje jednak nazwisk konkretnych graczy, którzy mają wystąpić, nawet w formie alternatywnej, ani też wskazania graczy, których udział w meczu byłby preferowany,
 • zapewnienie i opłacenie ubezpieczenia dla wszystkich członków delegacji gości,
 • opłacenie wszelkich dodatkowych kosztów hotelowych związanych z pobytem delegacji gości w hotelu, takich jak koszty rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń zamawianych w hotelu w czasie pobytu (np. napoje i dodatkowe posiłki).

Z powyższego wynika, że istotną cześć poniesionych kosztów przez daną Federację lub Spółkę stanowią koszty osobowe udziału graczy (piłkarzy) w widowisku sportowym (meczu towarzyskim).

Podkreślić przy tym należy, że kwota meczowa, z uwagi na jej ryczałtowy charakter i brak uregulowania w umowie przeznaczenia środków pieniężnych, nie może zostać uznana za zwrot poniesionych wydatków w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 6a updop (zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C-498/10 dotyczącym opodatkowania u źródła kwot wypłaconych osobie prawnej (niewypłaconych zawodnikom) w związku z meczami towarzyskimi piłki nożnej: „o ile ograniczenie swobodnego świadczenia usług wynikające z uregulowania krajowego takiego jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym wypływa z obowiązku dokonania poboru u źródła ze względu na to, iż oznacza dodatkowe obciążenie administracyjne i związane z nim ryzyka w dziedzinie odpowiedzialności, o tyle ograniczenie to może być uzasadnione koniecznością zapewnienia skutecznego poboru podatku i nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, nawet biorąc pod uwagę możliwości wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących podatków stwarzane przez dyrektywę Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków, zmienioną dyrektywą Rady 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r.

Tym samym TSUE potwierdził zgodność z prawem UE regulacji zmierzających do opodatkowania u źródła przychodów nierezydentów z tytułu udziału w meczu towarzyskim piłki nożnej.

Stosownie do treści art. 21 ust. 2 updop przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 991, Dz. U. z 2015 r. poz. 1976, dalej: „Konwencja Polsko-Czeska”) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Stosownie do treści art. 7 ust. 7 Konwencji Polsko-Czeskiej, jeżeli zyski zawierają dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Umowy, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

W myśl art. 16 ust. 1 Konwencji Polsko-Czeskiej bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w tym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 16 ust. 2 Konwencji Polsko-Czeskiej jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r. (Dz. U. 1999 r. Nr 79, poz. 890, dalej: „Konwencja Polsko-Islandzka”) z Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane takiemu zakładowi.

Stosownie do treści art. 7 ust. 7 Konwencji Polsko-Islandzkiej jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu.

W myśl art. 17 ust. 1 Konwencji Polsko-Islandzkiej bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Islandzkiej jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki, bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 37, poz. 205, dalej: „Konwencja Polsko-Fińska”) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowanie w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Stosownie do treści art. 7 ust. 6 Konwencji Polsko-Fińskiej jeżeli zyski zawierają dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Konwencji, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

W myśl art. 16 ust. 1 Konwencji Polsko-Fińskiej Bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 16 ust. 2 Konwencji Polsko-Fińskiej jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca lecz innej osobie, wówczas dochód ten, bez względu na postanowienia artykułów 7 i 14, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277, Dz. U. z 2008 r. Nr 80, poz. 483, dalej: „Konwencja Polsko-Litewska”) Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane:

 1. takiemu zakładowi lub
 2. sprzedaży w tym drugim Państwie dóbr lub towarów takiego samego lub podobnego rodzaju za pośrednictwem takiego zakładu lub
 3. innej działalności gospodarczej, prowadzonej w tym drugim Państwie, takiego samego lub podobnego rodzaju, jak prowadzona za pośrednictwem takiego zakładu.

W myśl art. 17 ust. 1 Konwencji Polsko-Litewskiej bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Litewskiej jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, to dochód taki, bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 261, poz. 2120, dalej: „Konwencja Polsko-Holenderska”) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Stosownie do treści art. 7 ust. 7 Konwencji Polsko-Holenderskiej, jeżeli w zyskach mieszczą się części dochodów, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu.

W myśl art. 17 ust. 1 Konwencji Polsko-Holenderskiej bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Na mocy art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Holenderskiej jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi lecz innej osobie, to dochód taki bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1137, z późn. zm., dalej: „Konwencja Polsko-Serbska”) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez zakład tam położony. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w wyżej wymieniony sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, lecz tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Stosownie do treści art. 7 ust. 7 Konwencji Polsko-Serbskiej jeżeli w zyskach mieszczą się części dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu.

W myśl art. 17 ust. 1 Konwencji Polsko-Serbskiej bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15 dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 17 ust. 2 jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością takiego artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki, bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15, podlega opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Z powołanych wyżej postanowień umownych wynika wprost, że uregulowania dotyczące opodatkowania dochodu sportowca (w niniejszym przypadku piłkarza) wypłacanego innej osobie (w analizowanym przypadku danej federacji lub spółce) stanowią normę szczególną (lex specialis) w stosunku do reguł opodatkowania dotyczących zysków przedsiębiorstw określonych w art. 7 ww. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W odniesieniu do interpretacji postanowień ww. umów należy zastosować dyrektywy wykładni prawa międzynarodowego.

Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z zasadą autonomiczności prawa podatkowego ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych co do zasady dokonuje samodzielnej kwalifikacji prawnopodatkowej określonych dochodów, jednakże z uwagi na okoliczność, że opisane stany faktyczne oraz zdarzenia przyszłe dotyczą dochodów uzyskiwanych przez podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Polski przedmiotowy obowiązek podatkowy może zostać zmodyfikowany postanowieniami odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zespołem norm kolizyjnych mających na celu rozgraniczenie praw dwóch jurysdykcji podatkowych do opodatkowania danego przysporzenia. Umowy takie nie kreują jednak samodzielnie obowiązku podatkowego, są natomiast aktami normatywnymi należącymi do prawa międzynarodowego publicznego, które posiadają własne, odrębne i dla siebie swoiste dyrektywy wykładni prawa (por. np.: L. Ehrlich, Interpretacja traktatów, Warszawa 1957, s. 75 i n.; A. Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 2002, s. 25 i n.,). Dyrektywy te zostały częściowo zawarte w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439, dalej w skrócie: KWPT).

W myśl art. 31 ust. 1 ww. Konwencji traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. Zatem odmiennie niż w porządku prawa krajowego, dyrektywy wykładni umów międzynarodowych nakazują w procesie wykładni uwzględnić zawsze nie tylko wykładnię językową, ale nawet w sytuacji językowej jasności postanowień umowy, sięgnąć po wykładnię funkcjonalną (por. wyroki II FSK 1398/10, II FSK 917/08)

Treść danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy interpretować zgodnie z ww. wskazówkami wymienionymi w ww. art. 31 KPWT.

Przy wykładni użytych w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pojęć nie można nadto pomijać m.in. innych odpowiednich norm prawa międzynarodowego, które mają zastosowanie w stosunkach między stronami umowy (art. 31 ust. 3 lit. c KPWT).

W tym przypadku należy zatem uwzględnić, że Polska jest stroną Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wraz z Protokołami dodatkowymi nr 1 i 2 do tej konwencji, stanowiącymi jej integralną część, sporządzonych w Paryżu dnia 14 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 76, poz. 490). Zgodnie z art. 5 lit. b tej Konwencji Organizacja ta może przedkładać zalecenia swoim członkom. Jedno z nich- Rady OECD z dnia 21 września 1995 r. dotyczące Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku - zaleca, aby organy podatkowe państw-sygnatariuszy tej Konwencji przestrzegały Komentarza do artykułów Modelowej Konwencji przy interpretowaniu postanowień umów dwustronnych, opartych na jej artykułach. Tym samym dokonując wykładni umowy polskie organy podatkowe mają nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek stosowania reguł interpretacyjnych zamieszczonych w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD.

Nadto należy zauważyć, że postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie należy traktować jako wyłącznie obowiązujących Polskę norm międzynarodowego prawa publicznego, gdyż ze względu na szczególny charakter są one przede wszystkim powszechnie obowiązującymi normami naszego wewnętrznego ustawodawstwa podatkowego, których prawidłowe stosowanie wymaga również odniesienia do ustalonych w międzynarodowej pragmatyce zasad, wyrażonych w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (por. J. Banach, Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000).

Zgodnie z Uaktualnieniem Komentarza do art. 17 ust. 9 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku z 15 lipca 2014 r. (ang. 2014 Update to the OECD Model Tax Convention, publ. oecd.org), gdy nie ma bezpośredniego związku między dochodem a spektaklem publicznym wykonywanym przez artystę lub sportowca w danym państwie znajdują zwykle zastosowanie postanowienia innych artykułów. Taki ścisły związek będzie mógł zaistnieć, gdy nie będzie można logicznie stwierdzić, że dochód byłby osiągnięty w przypadku braku udziału w występie.

Jednocześnie zgodnie z ust. 11 lit. b) Komentarza do art. 17 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku zysk osiągnięty przez osobę prawną z tytułu konkretnego występu lub spektaklu podlega opodatkowaniu z zgodnie z ust. 2, tj. w państwie w którym ten występ miał miejsce.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że stosownie do treści ust. 7 Komentarza do art. 17 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku nie wchodzi w zakres tego artykułu dochód osiągany przez impresariów itp. za organizowanie występów artysty lub sportowca, natomiast objęty jest tym artykułem wszelki dochód osiągany w imieniu artysty lub sportowca.

Z Komentarza do art. 17 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku wynika także, że w przypadku wypłaty należności obejmującej różne elementy wynagrodzenia należy dokonać jego stosownego podziału.

Ponieważ zgodnie z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać odpowiedniego podziału wynagrodzenia na część, która jest wypłacana zawodnikom przez zagraniczną spółkę lub federację (podlegającą opodatkowaniu w Polsce) oraz na część, która stanowi dochód danej spółki lub federacji jako agenta, organizatora, administratora, impresaria itp. - Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku od całości wypłaconego wynagrodzenia.

Należy przy tym zaznaczyć, że celem ww. Konwencji nie jest umożliwienie nieopodatkowania dochodu lecz zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania, co wynika wprost z ich preambuły.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe (w odniesieniu do wszystkich spółek i federacji) z uwagi na błędną kwalifikację wypłacanego przychodu jako zysków przedsiębiorstw (określonych w art. 7 ust. 1 analizowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) zamiast jako dochodów sportowców przypadających danej spółce lub federacji określonych w:

 • w art. 16 ust. 2 Konwencji Polsko-Czeskiej,
 • w art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Islandzkiej,
 • w art. 16 ust. 2 Konwencji Polsko-Fińskiej,
 • w art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Litewskiej,
 • w art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Holenderskiej,
 • w art. 17 ust. 2 Konwencji Polsko-Serbskiej.

Oczywiście, dana federacja lub spółka dysponująca stosownymi dokumentami potwierdzającymi udział dochodu piłkarzy w całości dochodu uzyskanego w Polsce będzie mogła wystąpić o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym w zakresie tej części wynagrodzenia ryczałtowego, która może nie podlegać opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 7 ust. 1 odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. pozostałej części dochodu po wyłączeniu dochodu przypadającego sportowcom-piłkarzom).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.