IPPB5/4510-1094/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia należnego przewoźnikowi niemieckiemu za wynajem samolotu wraz z załogą + posiłki na pokładzie, X. powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (zwany dalej PDOP) w kwocie 10% wartości tego wynagrodzenia, czy też nie powinna X. pobierać tego PDOP, jeżeli posiada certyfikat rezydencji przewoźnika niemieckiego ?
IPPB5/4510-1094/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. płatnik
 3. transport powietrzny
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. usługi
 6. wynajem statków powietrznych
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz kontrahenta niemieckiego z tytułu wynajmu samolotu wraz z załogą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz kontrahenta niemieckiego z tytułu wynajmu samolotu wraz z załogą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Klub Piłkarski X. Spółka Akcyjna (zwana dalej X.) jest klubem sportowym występującym w rozgrywkach Y. Same rozgrywki piłkarskie (liga piłkarska) są prowadzone przez spółkę Y. SA w której X. jest jednym z akcjonariuszy (akcjonariuszami s ą wszystkie zespoły grające aktualnie w Y., czyli na tę chwilę 16 drużyn, oraz V.).

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej często zachodzi konieczność odbycia podróży służbowych zagranicę przez zarząd spółki, zawodników, pracowników. Podróże te wiążą się z:

 1. Braniem udziału przez X. w rozgrywkach zagranicznych, organizowanych przez UEFA - np. Lidze Europejskiej,
 2. Uczestnictwem w obozach treningowych,
 3. Innymi przypadkami.

W związku z tym X. odbywa podróże zagraniczne samolotami. Podczas tych podróży zagranicznych samolotami X. korzysta z usług zagranicznych przewoźników powietrznych, na przykład przewoźników z siedzibą w Niemczech. Wynajmuje wówczas cały samolot wraz z obsługą (piloci, obsługa osobowa na pokładzie, posiłki) za co płaci oczywiście przewoźnikowi zagranicznemu stosowne wynagrodzenie. Przewoźnicy powietrzni dostarczają X. na jej żądanie certyfikaty rezydencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia należnego przewoźnikowi niemieckiemu za wynajem samolotu wraz z załogą + posiłki na pokładzie, X. powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (zwany dalej PDOP) w kwocie 10% wartości tego wynagrodzenia, czy też nie powinna X. pobierać tego PDOP, jeżeli posiada certyfikat rezydencji przewoźnika niemieckiego ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

X. uważa, iż nie powinna pobierać PDOP od wypłaty wynagrodzenia niemieckiemu przewoźnikowi. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 poz. 851, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o CIT”) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Z kolei na mocy art. 21 ust. 2 ustawy o CIT Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tak więc regułą powinno być tutaj pobranie podatku w wysokości 10%, chyba, że Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 90, zwana dalej „Umową”) stanowi inaczej. Na mocy artykułu 8 ust. 1 Umowy zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Na mocy art. 8 ust. 5 lit. a) Umowy w rozumieniu niniejszego artykułu do zysków osiąganych z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych zalicza się zyski osiągane z dzierżawy statków morskich lub statków powietrznych bez załogi jeżeli taka dzierżawa lub takie użytkowanie, utrzymywanie lub wynajem, stanowi działalność uboczną w stosunku do eksploatacji statków morskich lub powietrznych w transporcie międzynarodowym. Regułą na gruncie art. 8 ust. 1 Umowy jest to, że zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Czyli w rozpatrywanym przykładzie zyski wypłacane niemieckiemu przewoźnikowi byłyby opodatkowane (tylko) w Niemczech. Niewątpliwie w tym pojęciu mieści się także wynajem samolotu z załogą + posiłki. To wynika także z komentarza do tzw. Modelowej Konwencji OECD. Tego nie zmienia fakt, że w ust. 5 lit. a) art. 8 Umowy wymieniono zyski osiągane z dzierżawy statków powietrznych bez załogi (co by mogło teoretycznie sugerować, że nie ma tutaj dzierżawy/najmu statku powietrznego wraz z załogą, co by mogło oznaczać dalej, że to nie są zyski z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych).

Otóż dzierżawa statku powietrznego bez załogi jest zaliczana do zysków osiąganych z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych tylko wtedy, gdyby ma charakter uboczny (art. 8 ust. 5 lit. a) Umowy wyraźnie tak stanowi). Gdy stanowi to główny charakter działalności są to zyski przedsiębiorstw ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z kolei dzierżawa statku powietrznego wraz z załogą zawsze stanowi zysk z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych - bez względu na to, czy stanowi to główny czy poboczny przedmiot działalności przedsiębiorstwa. Na marginesie można tylko dodać, że gdyby rozważać wyłączenie dzierżawy statku powietrznego wraz z załogą z zysków z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych (czy wyłączyć to z art. 8 Umowy) to wtedy z kolei byłyby to zyski przedsiębiorstwa, znowu opodatkowane w omawianym przykładzie w Niemczech (art. 7 Umowy), co jest jednak niezasadne bo to są na pewno zyski z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych. Wobec powyższego skoro art. 8 ust. 1 Umowy zalicza omawiane zyski z dzierżawy statku powietrznego wraz z załogą do zysków z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych, a te winny być opodatkowane tylko w Niemczech, to wyklucza z kolei ich opodatkowanie PDOP w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT, ponieważ na mocy art. 21 ust. 2 ustawy o CIT Umowa jest tutaj lex specialis. To przesądza kwestie braku opodatkowania omawianych przychodów PDOP w Polsce. Ponadto X. spełniać tutaj warunek niepobrania PDOP w Polsce, ponieważ posiada certyfikat rezydencji powietrznego przewoźnika, czego wymaga art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.