IPPB5/423-965/14-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Kwestia obowiązku potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi brazylijskiemu za wykonanie animacji oraz od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, a także określenia wysokości stawki podatku u źródła i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji Wykonawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2014 r. (data nadania 1 października 2014 r., data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

  • obowiązku potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi brazylijskiemu za wykonanie animacji - jest prawidłowe,
  • obowiązku potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi brazylijskiemu z tytułu przeniesienia praw autorskich- jest prawidłowe,
  • określenia wysokości stawki podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi brazylijskiemu z tytułu przeniesienia praw autorskich - jest prawidłowe,
  • obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji Wykonawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentowi brazylijskiemu za wykonanie animacji oraz od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, a także określenia wysokości stawki podatku u źródła i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji Wykonawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej jako Wnioskodawca lub Spółka), zlecił wykonanie określonego dzieła (utworu) spółce będącej rezydentem Brazylii (dalej jako Wykonawca).

Wykonawca to spółka działająca pod firmą P. LTDA na podstawie prawa obowiązującego w Brazylii (używająca również w obrocie handlowym nazwy L.), a ponadto według informacji uzyskanych od reprezentantów tej spółki, spółka jest rezydentem podatkowym Brazylii. Forma prawna to „Ltda”, co według wiedzy Wnioskodawcy oznacza formę odpowiadającą formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Według wiedzy Wnioskodawcy, Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiot i warunki umowy określa pisemna umowa o wykonanie animacji podpisana przez Spółkę i Wykonawcę (dalej również jako Umowa). Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła (utworu), które polega na wykonania animacji z użyciem określonej postaci, a także przeniesienie na rzecz Wnioskodawcy praw do tego utworu w zakresie oraz na zasadach określonych w Umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy dzieło zostanie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami przedstawianymi Wykonawcy przez Spółkę w postaci w szczególności scenariusza, wytycznych, briefa lub instrukcji. Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac i kosztorysem, stanowiącymi załączniki do umowy. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności mające na celu przeprowadzenie prac przygotowawczych i następnie realizację utworu. Wykonawca zapewni Spółce możliwość sprawowania nadzoru nad przebiegiem produkcji utworu. Następnie utwór zostanie przedstawiony Spółce do akceptacji. Spółka poinformuje w terminie określonym umową, czy przyjmuje dzieło, czy też uzależnia jego przyjęcia od dokonania w nim poprawek wynikających z wykonania dzieła przez Wykonawcę w sposób niezgodny z przyjętymi ustaleniami.

W świetle Umowy Spółka jest producentem dzieła w rozumieniu art. 70 ust. 1 oraz wideogramów w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z chwilą przyjęcia dzieła, Wykonawca przeniesie na Spółkę autorskie prawa majątkowe do dzieła i prawa pokrewne związane z dziełem i w nim wykorzystywane, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy, znanych w chwili wejścia w życie Umowy. Osoby, które wniosą twórczy wkład w realizację Utworu, zobowiązane będą do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu wobec Spółki, jak również osób, których upoważni ona do korzystania z utworu. Wykonawca upoważnia i wyraża zgodę - w ramach wynagrodzenia określonego w umowie - na dokonywanie przez Spółkę w dowolnym zakresie przeróbek i modyfikacji dzieła oraz poszczególnych utworów stanowiących elementy dzieła. W razie, gdy przeróbki i modyfikacje dzieła stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 wskazanej ustawy, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Spółkę. Spółka nabywa prawo własności egzemplarzy utworu (nośnika, na którym utwór będzie utrwalony), które zostaną przekazane Spółce w wykonaniu Umowy, zgodnie z ustaleniami stron, z chwilą ich przekazania.

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym za wykonanie dzieła oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieło, a także wykonanie zobowiązań określonych powyżej, Spółka zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w Umowie, Wynagrodzenie zostało określone odrębnie za wykonanie przedmiotu umowy oraz za przeniesienie prawa autorskich do utworu. Zgodnie z Umową wynagrodzenie w części dotyczącej przeniesienia praw autorskich pokrywa również koszt nośnika, na którym Utwór będzie utrwalony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wynagrodzenie za wykonanie animacji, które zostanie wypłacone rezydentowi Brazylii na podstawie umowy o wykonanie animacji opisanej w niniejszym wniosku, stanowić będzie przychód, od którego Spółka jako płatnik jest zobowiązana potrącić zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) na podstawie art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „ustawa CIT”), a w szczególności czy powstaje obowiązek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...
  2. Czy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na podstawie umowy o wykonanie animacji opisanej w niniejszym wniosku, stanowić będzie przychód, od którego Spółka jako płatnik jest zobowiązana potrącić zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności czy powstaje obowiązek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...
  3. Czy uwzględniając stanowisko Wnioskodawcy w świetle którego należność wypłacana Wykonawcy będącemu rezydentem podatkowym Brazylii z tytułu wykonania animacji nie podlega podatkowi u źródła w Polsce, zaś Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia podatku u źródła od tej części wynagrodzenia, która jest należna Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw autorskich, prawidłowym będzie stanowisko Wnioskodawcy w świetle którego od części wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich Wnioskodawca powinien pobrać podatek w wysokości 20% przychodu Wykonawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT ...
  4. Czy uwzględniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, 2, 3, prawidłowym jest stanowisko, że na potrzeby dokonania rozliczeń w Wykonawcą i pobrania podatku u źródła, o którym mowa w pyt. 2, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do posiadania certyfikatu rezydencji Wykonawcy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. i 2.

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich zgodnie z opisaną umową podlega podatkowi u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest producentem utworu audiowizualnego w rozumieniu art. 70 Prawa autorskiego i producentem wideogramu w rozumieniu art. 94 Prawa autorskiego. Wnioskodawca ponosi koszty wytworzenia utworu i ryzyko jego eksploatacji oraz organizuje techniczne i rzeczowe przesłanki produkcji utworu audiowizualnego jako całości. W tym celu zawiera z wykonawcami umowy na realizację poszczególnych elementów utworu audiowizualnego. Z brazylijskim wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie animacji określonej postaci (filmowej). Producentowi przysługiwać będą majątkowe prawa autorskie do utworu audiowizualnego jako całości. Prawa te na podstawie umowy zostaną przeniesione na Wnioskodawcę, a zatem zostaną spełnione przesłanki powstania obowiązku w podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wynagrodzenie w tej części, która jest należna - zgodnie z umową - za wykonanie animacji, nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności w opisanym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie animacji określonej postaci dla celów stworzenia dzieła audiowizualnego. Wykonanie animacji nie kwalifikuje się w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako tzw. usługa niematerialna lub inna, podobna do niej. Wprawdzie katalog usług „niematerialnych” określony w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest otwarty i nie jest wyczerpujący, jednakże nie ulega wątpliwości, że inne podlegające opodatkowaniu świadczenia muszą mieć charakter podobny do wskazanych w ustawie i konieczne jest w każdym przypadku wykazanie, do którego ze świadczeń i w jakim zakresie analizowana usługa jest podobna. Wykonanie animacji postaci, czyli utrwalenie pewnej sekwencji ruchowej postaci, nie wykazuje żadnego podobieństwa do usług wymienionych w katalogu w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonanie dzieła nie jest w szczególności usługą reklamową ani inną usługą o podobnym charakterze. Wykonawca nie świadczy usługi reklamowej ani innej podobnej, której celem byłaby promocja Wnioskodawcy ani innego podmiotu.

W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że przychód rezydenta Brazylii wypłacony tytułem wykonania animacji nie podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż przedmiot ten nie odpowiada zakresowi przedmiotowemu art. 21 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Ad. 3.

Mając na uwadze przedstawione powyżej stanowisko, jak również treść art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia podatku u źródła od tej części wynagrodzenia, która jest należna Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw autorskich, w wysokości 20% przychodu Wykonawcy.

Ad. 4.

Wnioskodawca, będący płatnikiem wynagrodzenia, nie jest zobowiązany do posiadania certyfikatu rezydencji odbiorcy należności, gdyż obowiązek taki nie wynika z obowiązujących przepisów, w szczególności nie znajduje zastosowania art. 26 ust. 1 zd. 4 ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Certyfikat rezydencji ma zatem za zadanie wykazać, iż dany podmiot objęty jest zakresem przedmiotowym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. uprawniony jest do skorzystania z niższych, preferencyjnych stawek opodatkowania ewentualnie do zwolnienia z podatku w państwie źródła. Przepis nie nakłada obowiązku w sytuacji, gdy brak jest umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Brazylią, a rezydentami tych państw są odpowiednio Wnioskodawca i Wykonawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego w zakresie pytań oznaczonych nr 1-4 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1  Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.