IPPB5/423-721/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego wynagrodzenie prowizyjne, otrzymywane przez Spółkę A od Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek u źródła) i tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzenia prowizyjnego na rzecz Spółki A?
IPPB5/423-721/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. nierezydent
  2. podatek pobierany u źródła
  3. usługi pośrednictwa
  4. wynagrodzenie prowizyjne
  5. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług pośrednictwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług pośrednictwa.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) jest wiodącym producentem wyrobów z tworzyw sztucznych na rynku europejskim. W celu zintensyfikowania sprzedaży swoich towarów na terytorium Czech i Słowacji Wnioskodawca wykorzystuje spółkę z Czech (dalej: Spółka A), będącą odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Wnioskodawcę z Spółką A łączy tzw. „Ramowa umowa na wyłączność sprzedaży i przedstawicielstwo handlowe”, na mocy której Spółka A jest upoważniona do wyłącznej sprzedaży określonych towarów znajdujących się w asortymencie Wnioskodawcy, na terytorium Czech oraz Słowacji (dalej: terytorium umownym), a takie do wykonywania czynności związanych przedstawicielstwem handlowym, a w szczególności do negocjowania warunków umów sprzedaży oraz do rozwijania działalności promocyjnej i marketingowej dotyczącej określonych produktów Wnioskodawcy. Ponadto do obowiązków Spółki A zgodnie z w/w umową należy zaliczyć: przekazywanie Wnioskodawcy informacji o sytuacji na rynku obejmującym terytorium umowne oraz o wszystkich okolicznościach mających znaczenie dla interesów Wnioskodawcy, sprawdzenie potencjalnego klienta i uzyskanie informacji o jego zdolności płatniczej, a także współpraca w Wnioskodawcą przy ewentualnym dochodzeniu należności od klienta z terytorium umownego. Dodatkowo na mocy w/w umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia Spółce A, wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do pełnienia obowiązków przedstawiciela handlowego, tj. m.in. prospektów, katalogów i próbek wyrobów. Spółka A świadcząc w/w usługi nie wykonuje na terytorium Polski żadnych czynności.

W ramach powyższej umowy Spółka A działając w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy doprowadza do zawarcia umowy sprzedaży określonych produktów, której stronami są odbiorca końcowy z terytorium umownego i Wnioskodawca. W przypadku gdy dojdzie do zrealizowania w/w transakcji Spółce A przysługuje od Wnioskodawcy prowizja liczona jako określony procent od wartości każdego kontraktu, w zawarciu, którego Spółka A brała udział.

Prowizja za zrealizowanie w/w transakcji jest wypłacana Spółce A na podstawie wystawionej przez nią faktury. Na fakturze wyszczególniona jest tylko jedna pozycja, jako prowizja za przedstawicielstwo handlowe za poszczególny miesiąc danego roku.

Zaznaczyć należy, że głównym celem w/w umowy jest zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Wnioskodawcy, a zatem głównym elementem w/w umowy jest usługa pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego, a pozostałe usługi świadczone przez Spółkę A mają jedynie charakter pomocniczy względem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego.

Wnioskodawca jako dokonujący wypłat w/w wynagrodzenia prowizyjnego określanego w fakturze, pobiera jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadza go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Dodać należy, że Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej Spółki A, z którego wynika, że miejscem siedziby podatnika dla celów podatkowych są Czechy i tym sam Wnioskodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy stosując stawkę podatku wskazaną w łączącej Polskę i Czechy umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego wynagrodzenie prowizyjne, otrzymywane przez Spółkę A od Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatek u źródła) i tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzenia prowizyjnego na rzecz Spółki A...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego wynagrodzenie prowizyjne otrzymywane przez Spółkę od Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym i tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzenia prowizyjnego na rzecz Spółki A.

Artykuł 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej: ustawa o CIT) reguluje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym określonego katalogu przychodów osiąganych na terytorium RP przez podmioty podlegające tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy art. 21 ust. 1 powołanej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym przychody uzyskiwane przez Spółkę A należy zakwalifikować, jako przychody z tytułu pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego. Z kolei przychody z tytułu pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego nie mieszczą się w żadnym z przypadków wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w którym to został określony katalog należności wypłacanych przez polskie podmioty, podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązany do jego pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego jest podmiot polski. Jest to tzw. podatek u źródła.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, zgodnie z którym tzw. podatkiem u źródła są opodatkowane przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Przepis ten formułuje otwarty katalog przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła, na co wskazuje zapis „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. Jednakże należy podkreślić, że w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do świadczeń szczegółowo wymienionych w pkt 2a art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Oznacza to, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Istotne jest również to, że usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego charakteryzują się odmiennym celem od usług doradczych, czy też badania rynku. Zasadniczym bowiem celem usług pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego jest doprowadzenie do zawarcia umowy i jej realizacji (tutaj sprzedaży danych towarów), z kolei istotą usług doradczych, czy też badania rynku jest pozyskanie przez zlecającego określonych informacji, które będą mogły mieć zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Do wniosku, iż usług pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego nie można zaliczyć do świadczeń o podobnym charakterze, o których mowa powyżej, można również dojść dokonując analizy klasyfikacji statystycznych zawartych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza powyższych klasyfikacji statystycznych pozwala bowiem dojść do wniosku, że usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego zostały sklasyfikowane odrębnie od usług, o których mowa 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a tym samym przemawia to za ich odmiennością ekonomiczna i prawną.

Zaprezentowane wyżej stanowisko zostało potwierdzone między innymi w następujących interpretacjach indywidualnych:

  1. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 26.02.2013 r. sygn. akt IBPBI/2/423-1552/12/CzP, w której stwierdzono, iż: „Usługi pośrednictwa handlowego nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Zatem Spółka dokonując przedmiotowych wypłat wynagrodzenia (prowizji) na rzecz podmiotów zagranicznych, nie jest zobowiązana jako płatnik (na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a updop) do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego”,
  2. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 02.12.2008 r. sygn. akt ILPB3/423-549/08-3/MM, w której stwierdzono, iż: „Zatem, dokonywanie przez Spółkę wypłat wynagrodzeń na rzecz podmiotów zagranicznych, nieposiadających zakładu na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ww. ustawy, z tytułu nabywanych usług pośrednictwa, nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy. Wnioskodawca nie ma obowiązku potrącenia podatku u źródła od płatności na rzecz zagranicznego usługodawcy ani uzyskania od niego certyfikatu rezydencji podatkowej. Reasumując, wypłacanie przez Spółkę wynagrodzeń na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu usług pośrednictwa, nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”,
  3. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 21.03.2008 r. Sygn. akt IPPB3/423-115/08-2/JB, w której stwierdzono, iż: „Reasumując, Spółka dokonując wypłat na rzecz podmiotu zagranicznego z tytułu pośrednictwa handlowego, nie jest zobowiązana na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a wymienionej ustawy do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego”.

Powyższego stanowiska nie zmienia również fakt, że Spółka A poza usługami pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego świadczy usługi dodatkowe takie jak: prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej dotyczącej produktów Wnioskodawcy, dostarczanie informacji o danym kliencie z terytorium umownego oraz o sytuacji na rynku. Należy bowiem zaznaczyć, że głównym celem łączącej Wnioskodawcę i Spółkę A tzw. ramowej umowy na wyłączność sprzedaży i przedstawicielstwo handlowe - jest zwiększenie lub w ogóle możliwość sprzedaży określonych towarów Wnioskodawcy na terytorium umownym. Z kolei w/w usługi dodatkowe mają jedynie charakter uboczny względem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego, bowiem prowadząc usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego niezbędne jest prowadzenie działalności promocyjnej danych towarów, jak również uzyskanie informacji o kliencie lub też o sytuacji na rynku. Tym samym w/w usługi dodatkowe mające charakter uboczny, pomocniczy stanowią jedynie dopełnienie głównej działalności jaką jest pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Spółka A otrzymuje od Wnioskodawcy wynagrodzenie prowizyjne, które jest charakterystyczne dla umów pośrednictwa, w przeciwieństwie bowiem do usług doradczych lub badania rynku. Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdzona została również w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19.05.2010 r., sygn. akt IPPB5/423-133/10-4/AJ, w której stwierdzono, iż: „Przyjmuje się, iż w przypadku umów „mieszanych” (które obejmują usługi, czynności niejednorodnym charakterze) należy - opierając się na danych zawartych w umowie lub drogą analizy logicznej - dokonać rozbicia całej kwoty wynagrodzenia na oddzielne elementy i do każdego z nich zastosować odrębne zasady opodatkowania. Jeżeli jednak jeden z elementów świadczenia stanowi pozycję główną kontraktu, a pozostałe elementy są uboczne lub mają raczej znikome znaczenie, to normę stosowaną do głównego elementu należy stosować do całości wynagrodzenia. W opinii tut. organu podatkowego, biorąc pod uwagę opis przedstawiony przez Wnioskodawcę, zgodnie z którym głównym celem przedmiotowych umów jest zwiększenie lub w ogóle możliwość sprzedaży oraz prowizyjny charakter wynagrodzenia charakterystyczny dla umów pośrednictwa (w przeciwieństwie do usług doradczych, czy badania rynku), należy uznać, iż świadczenie usług pośrednictwa handlowego stanowi element główny przedmiotowych umów, a świadczenie usług zbliżonych do badania rynku oraz usługi doradczych, informacyjnych ma charakter uboczny, pomocniczy. W tym stanie rzeczy należy uznać, iż o prawnopodatkowej kwalifikacji wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom na podstawie umów pisemnych decydować będzie kwalifikacja głównego elementu, czyli usługi pośrednictwa handlowego. Zatem również w przypadku umów pisemnych należy stwierdzić, iż szeroko rozumiane usługi pośrednictwa handlowego (obejmujące także czynności o charakterze zbliżonym do usług doradczych i badania rynku) nie mieszczą się w katalogu określonym wart, 21 ust. 1 pkt 2a updop”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.