IPPB5/423-1011/14-5/PS | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, iż usługi pośrednictwa handlowego (finansowego) nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 1-2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą na terytorium Gibraltaru z tytułu przedmiotowych usług nie będzie obowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 updop do pobrania od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego.
IPPB5/423-1011/14-5/PSinterpretacja indywidualna
 1. pożyczka
 2. płatnik
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. zarząd
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data nadania 17 grudnia 2014 r., data wpływu 19 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 9 grudnia 2014 r. Nr IPPB5/423-1011/14-3/PS (data nadania 9 grudnia 2014 r., data doręczenia 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nabycia przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa finansowego od dostawcy z terytorium Gibraltaru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 23 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nabycia przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa finansowego od dostawcy z terytorium Gibraltaru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej; „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie kompleksowego pośrednictwa finansowego. Zgodnie z planem biznesowym Spółki, główną grupą klientów, do których ma być skierowana oferta Spółki, będą spółki udzielające pożyczek osobom fizycznym poza sektorem bankowym (dalej odpowiednio; „klient”, „Usługobiorca”). Spółka planuje świadczyć usługi na rzecz Usługobiorców z Polski, innych krajów Unii Europejskiej lub podmiotów z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

Oferta Spółki ma polegać na zapewnieniu Usługobiorcy kompleksowej obsługi w zakresie pozyskiwania Klientów oraz obsługi większej części procesu udzielania pożyczki. Spółka nie wyklucza także, że jeżeli takie będzie zapotrzebowanie Usługobiorcy, Spółka zapewni Usługobiorcy platformę informatyczną (m.in. stronę internetową) służącą do obsługi procesu udzielania pożyczki, pozyskiwania klientów lub oferowania im produktów Usługobiorcy.

Spółka będzie wyposażona w odpowiednie zaplecze personalne i techniczne umożliwiające dostarczanie usług na rzecz Usługobiorców, niezbędne ze względu na zakres działalności Spółki.

Wnioskodawca nie wyklucza także, że w celu rozwoju skali swojej działalności, jeżeli zaplecze posiadane przez Spółkę nie będzie wystarczające, by spełnić oczekiwania Usługobiorcy lub Usługobiorców, Spółka będzie korzystała z usług podwykonawców. W tym celu – jak poinformowała Spółka w piśmie z dnia 17 grudnia (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) - zawrze umowę pośrednictwa finansowego z podmiotem z terytorium Gibraltaru, który będzie w stanie zapewnić zaplecze personalne i techniczne, jak również posiadać odpowiednie doświadczenie, niezbędne by w pełni spełnić oczekiwania Usługobiorcy („Dostawca”) (Pełnomocnik Spółki podał, że na chwilę obecną Wnioskodawca wynegocjował warunki z dostawcą z Gibraltaru dotyczące pośrednictwa finansowego). Jednakże, nawet w przypadku zaangażowania Dostawcy jako podwykonawcy, w stosunku do Usługobiorcy to nadal Spółka będzie występować jako podmiot świadczący usługę pośrednictwa finansowego.

Przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, w przypadku, gdy Spółka zaangażuje Dostawcę w świadczenie usług na rzecz Usługobiorców, a Dostawca ma siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Gibraltaru, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W ramach usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Spółki, Dostawca może zaopatrywać Spółkę w usługę pośrednictwa finansowego obsługując tym samym część procesu udzielania i obsługi pożyczki. Usługi świadczone przez Dostawcę będą rozpoczynać się na etapie pozyskiwania klienta i będą trwać przez kolejne etapy procesu pożyczkowego, tzn. znalezienie klienta, generowanie wniosku o pożyczkę, wstępne rozpatrzenie wniosku, obsługę posprzedażową.

Usługa pośrednictwa finansowego świadczona przez Dostawcę będzie obejmować następujące czynności:

 1. podejmowanie aktywnych działań mających na celu pozyskiwanie nowych Klientów zainteresowanych uzyskaniem pożyczki;
 2. podejmowanie aktywnych działań mających na celu zainteresowanie istniejących Klientów nowymi produktami finansowymi Usługobiorcy;
 3. przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki od potencjalnych Klientów;
 4. pozyskiwanie od Klientów informacji niezbędnych do wydania decyzji o udzieleniu pożyczki, analiza takich informacji;
 5. sprawdzanie Klientów na podstawie podanych przez nich informacji, ich wiarygodności finansowej;
 6. korespondencja z Klientami informująca o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) pożyczki, ewentualnie wskazanie innego produktu finansowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Usługobiorcę - informowanie Klienta o akceptacji wniosku;
 7. wsparcie w obliczaniu prowizji lub dodatkowych opłat od pożyczki na podstawie stawek ustalonych przez danego Usługobiorcę,
 8. przygotowywanie umowy pożyczki lub podobnej pomiędzy Usługobiorcą a Klientem,
 9. czynności związane z rozliczeniem i rozwiązaniem (np. wygaśnięcie, wypowiedzenie) oraz przedłużeniem umowy pożyczki,
 10. bieżąca aktualizacja informacji przekazywanych potencjalnym Klientom, tj. zapewnienie,że nowe rodzaje pożyczek oraz aktualizacje już istniejących usług, są uwzględniane w aktualnych formularzach wniosków o pożyczkę i umowach pożyczki
 11. aktualizację treści dokumentów wzorów umów z klientami zgodnie z instrukcjami Spółki.

W piśmie z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 11 listopada 2014 r.) Pełnomocnik Spółki wskazał, że z uwagi na zmianę planów biznesowych może się zdarzyć, że czynności wymienione w pkt 9 powyżej, tj. czynności związane z rozliczeniem i rozwiązaniem (np. wygaśnięcie, wypowiedzenie) oraz przedłużeniem umowy pożyczki, nie będą świadczone przez Spółkę. Powyższe zależeć będzie każdorazowo od indywidualnych potrzeb kontrahenta zgłoszonych Spółce. Jeżeli okaże się, że nie będzie on potrzebował tej czynności, to Wnioskodawca nie będzie jej świadczył na jego rzecz.

Zatem Spółka będzie świadczyć usługę pośrednictwa finansowego:

 1. w zakresie wszystkich czynności wymienionych w punktach 1-11 powyżej albo
 2. w zakresie czynności wymienionych w punktach 1-8 oraz 10-11.

Z perspektywy Klienta pożyczkodawcą będzie zawsze Usługobiorca. Wszelkie czynności będą wykonywane będą przez Dostawcę lub Spółkę w imieniu i na rzecz Usługobiorcy na podstawie stosownego upoważnienia. Zatem z perspektywy typowego Klienta wszelkie czynności będą odbierane tak, jakby były wykonywane przez Usługobiorcę.

W przypadku zaangażowania przez Spółkę Dostawcy, Spółka będzie upewniać się czy usługi świadczone przez Dostawcę są zgodne z jej zaleceniami (otrzymanymi uprzedniood Usługobiorcy). Może także dawać wskazówki co do ogólnych kierunków akwizycji klientów przez Dostawcę. Może także dokonywać wstępnej weryfikacji wniosków o pożyczkę przygotowanych przez Dostawcę - całościowo albo wybiórczo (w tym dokonywać sprawdzenia wiarygodności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców), kontaktować się z potencjalnymi klientami w celu ustalenia powodów, dla których nie złożyli wniosku pożyczkowego, kontaktować się z klientami, którym nie została przyznana pożyczka, lub oferowanie klientom dodatkowych produktów, albo produktów innych pożyczkodawców. Spółka będzie świadczyć usługi na rzecz podmiotów z różnych krajów, oferujących różne produkty, stąd weryfikacja i ulepszanie czynności wykonywanych przez Dostawcę jest niezbędne w celu przedstawienia Usługobiorcy kompleksowej usługi pośrednictwa finansowego.

Z uwagi na potencjalnie dużą dywersyfikację terytorialną beneficjentów usług pośrednictwa finansowego (spółki pożyczkowe z siedzibami w różnych krajach świata), świadczenie przez Spółkę kompleksowych usług pośrednictwa finansowego bez wsparcia ze strony Dostawcy będzie utrudnione i będzie prowadziło do powstania ryzyka, iż usługi które nie przejdą powtórnej weryfikacji i odpowiedniego dopasowania nie będą efektywnie wspierać procesu udzielania pożyczek w poszczególnych krajach działalności Usługobiorcy. Usługi świadczone przez Dostawcę będą stanowiły integralny element świadczenia usługi pośrednictwa finansowego, a dopasowanie i ulepszenie jej przez Spółkę będzie skutkować usprawnieniem procesu udzielania i obsługi pożyczek przez spółki pożyczkowe korzystające z tych Usług.

Ze względu na terytorialne rozproszenie spółek i wynikające z tego odmienne cechy wpływające na rynek pożyczek i kształtujące go, usługa taka jest niezbędna do prawidłowego, skutecznego i efektywnego procesu udzielania pożyczek. Ponadto, z uwagi na to, że Spółka docelowo zamierza współpracować z różnymi Usługobiorcami, w przypadku, gdy Klient nie uzyska pożyczki od jednego Usługobiorcy, Spółka może zaoferować Klientowi pożyczkę oferowaną przez innego Usługobiorcy.

Z tytułu wykonywania powyższych usług Dostawca będzie wynagradzany przez Spółkęw formie pieniężnej. Przedmiotowe wynagrodzenie będzie ustalane jako kwota stała lub będzie kalkulowane w oparciu od wielkości lub jakości akcji sprzedażowej Dostawcy, np. ilości umów (produktów) zawartych przez poszczególnych Usługobiorców z Klientami.

Spółka nie będzie podmiotem powiązanym z Usługobiorcą, ani Spółka nie będzie podmiotem powiązanym z Dostawcą, w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu płatności dokonywanych na rzecz Dostawcy posiadającego siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Gibraltaru, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu płatności dokonywanych na rzecz Dostawcy posiadającego siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Gibraltaru, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przepisie tym, wyrażona jest tzw. zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności, będącej źródłem tego przychodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy CIT.

Zdaniem Spółki wskazane przepisy nie znajdują zastosowania w omawianym stanie faktycznym, gdyż nie obejmują pośrednictwa handlowego świadczonego przez podmiot zagraniczny.

W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zdaniem Spółki, art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT nie znajduje zastosowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego. W szczególności usługa pośrednictwa finansowego nie może zostać uznana za świadczenie usług o podobnym charakterze" do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT. Mimo, że katalog świadczeń wskazanych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a CIT ma charakter otwarty(na co wskazuje wyrażenie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”), aby określone świadczenia mogły zostać: uznane za objęte zakresem niniejszego przepisu, muszą mieć charakter podobny cło tych, które zostały w nim wymienione. Nie jest przy tym wystarczające, aby dane usługi miały po prostu charakter niematerialny. Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy było opodatkowanie u źródła wszelkich świadczeń niematerialnych, zgodnie z zasadą racjonalnego ustawodawcy, takie właśnie brzmienie miałby przepis art. 21 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z definicją słownikową (Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN), przez pojęcie „pośrednictwo” rozumie się: „działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron”, „kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż usługi pośrednictwa finansowego świadczone na rzecz Spółki przez Dostawcę nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, gdyż nie mają podobnego charakteru do wymienionych tam świadczeń, tym samym brak jest konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz Dostawcy.

Fakt, iż art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, nie obejmuje swym zakresem usług pośrednictwa znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2010 r. (sygn. IPPB3/423-87/10-4/AG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „usługi pośrednictwa, którymi są usługi dystrybucyjne świadczone na rzecz Spółki przez Dystrybutora, nie można uznać za usługi podobne do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób (...). Tym samym, Spółka nie jest obowiązana do poboru i wpłaty podatku dochodowego od wypłacanego Dystrybutorowi wynagrodzenia.

Podobnie, w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, (sygn. IBPBI/2/423-588/11/SD) stwierdził, że „W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż usługi pośrednictwa handlowego świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez zagranicznego przedsiębiorcę nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy, gdyż nie mają podobnego charakteru do wymienionych tam świadczeń, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia w postaci kosztów ryczałtowych i późniejszych prowizji.

Także w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-117/12-2/AJ) uznał, iż „W rezultacie należy stwierdzić, iż usługi pośrednictwa handlowego nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 1-2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie nabycia przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa finansowego od dostawcy z terytorium Gibraltaru uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. . 3 ust . 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej także: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie na mocy art. . 26 ust . 1 powołanej ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. . 21 ust. 1 oraz art . 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust . 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. . 22 ust . 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Przedmiotowy wniosek dotyczy sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę usługi pośrednictwa finansowego od dostawcy z terytorium Gibraltaru.

Podkreślić należy, że Polski nie łączy z Gibraltarem żadna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Gibraltar jako terytorium zależne Wielkiej Brytanii nie jest objęty postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20.07.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).

W ww. art. 3 ust. 2 updop, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

W stosunku do niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 tej ustawy przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W art. 21 updop wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potracenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „u źródła” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 updop.

Wprawdzie katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a) updop jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, winno ono spełnić takie same przesłanki jak wskazane w nim usługi.

Dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o pdop po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. O tym, czy dane świadczenie można zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym decydujące znaczenie ma treść uregulowania samej umowy oraz zakres faktycznie wykonanych czynności, a nie tylko jej nazwa.

Tut. Organ podatkowy zgadza się z Wnioskodawcą, że usługi polegające na wyszukiwaniu klientów oraz doprowadzeniu do zawarcia transakcji należy zakwalifikować jako usługi pośrednictwa.

Zgodnie bowiem z definicją słownikową pośrednictwo jest to działalność określonej osoby mająca na celu porozumienie między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron (Mały słownik języka polskiego, PWN).

Wśród wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop brak jest usług pośrednictwa handlowego. Usługi pośrednictwa handlowego nie można zaliczyć także do „świadczeń o podobnym charakterze”, wymienionych w tym przepisie. W przeciwieństwie bowiem do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop usług, tj. doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa handlowego polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. Usługi pośrednictwa także bezpośrednio wypełniają inne cele od usług wymienionych w otwartym katalogu usług określonym w analizowanym przepisie.

W szczególności należy zauważyć, że zasadniczym celem usługi pośrednictwa handlowego (finansowego) jest doprowadzenie do zawarcia kontraktu i jego realizacji w przeciwieństwie do usług doradczych, czy też badania rynku, gdzie za istotę tych usług należy uznać pozyskanie przez zlecającego określonych informacji mających zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Nadto, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) oraz Polską Klasyfikacją Działalności stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), usługi pośrednictwa zostały sklasyfikowane odrębnie od usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, co także przemawia za ich ekonomiczną i prawną odmiennością.

W rezultacie należy stwierdzić, iż usługi pośrednictwa handlowego (finansowego) nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 1-2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.

Oznacza to, że Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą na terytorium Gibraltaru z tytułu przedmiotowych usług nie będzie obowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 updop do pobrania od tych należności zryczałtowanego podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.