IPPB3/4510-349/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia (automatycznego lub przymusowego) udziałów dokonanego z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy, Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy („podatek u źródła”) od wypłaconego wynagrodzenia ?
IPPB3/4510-349/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. cena nabycia
 3. płatnik
 4. umorzenie automatyczne
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia (automatycznego lub przymusowego) udziałów dokonanego z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy, Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy („podatek u źródła”) od wypłaconego wynagrodzenia. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia (automatycznego lub przymusowego) udziałów dokonanego z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy, Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy („podatek u źródła”) od wypłaconego wynagrodzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z udziałowców Wnioskodawcy jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”). Objęcie udziałów Wnioskodawcy przez Spółkę nie nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a posiadanie udziałów przez Spółkę wynika z tytułu własności.

Zarówno Wnioskodawca jak i Spółka są polskimi spółkami kapitałowymi, podlegającymi w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Ani Wnioskodawca ani Spółka nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W przyszłości planowane jest umorzenie wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę we Wnioskodawcy w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego. Jednocześnie, wraz z umorzeniem udziałów dokonane zostanie obniżenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Wynagrodzenie należne Spółce z tytułu umorzenia zostanie wypłacone przez Wnioskodawcę z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy.

Umorzenie udziałów będzie skuteczne z momentem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy. Do momentu zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego, w tym również w dniu poprzedzającym zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego, a więc efektywnie do momentu umorzenia, Spółka będzie posiadała, nieprzerwanie i bezpośrednio przez okres co najmniej dwóch lat, udziały w kapitale Wnioskodawcy w wartości nie niższej niż 10% całości udziałów w kapitale Wnioskodawcy.

Dodatkowo, przed dokonaniem umorzenia Wnioskodawca uzyska od Spółki pisemne oświadczenie, że Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia (automatycznego lub przymusowego) udziałów dokonanego z chwilą rejestracji obniżenia jego kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy („podatek u źródła”) od wypłaconego wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia (automatycznego lub przymusowego) udziałów dokonanego z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy, Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy („podatek u źródła”) od wypłaconego wynagrodzenia ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wypłatą przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia (automatycznego lub przymusowego) udziałów dokonanego z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy przez sąd rejestrowy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik pobrać 19% zryczałtowanego podatku dochodowego („podatek u źródła”) od wypłaconego wynagrodzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do poboru podatku u źródła, bowiem w analizowanym zdarzeniu wszystkie warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z art. 22 ustawy o CIT zostaną spełnione i tym samym wynagrodzenie wypłacone Spółce przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na gruncie ustawy o CIT.

Zasady umarzania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały uregulowane w art. 199 § 1 -§ 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t. ze zm., dalej: KSH). Udział może podlegać umorzeniu m.in. bez zgody wspólnika (tzw. umorzenie przymusowe) albo w razie ziszczenia się określonego zdarzenia (tzw. umorzenie automatyczne).

W przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego, umorzenie udziałów wymaga odpowiedniej uchwały, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego udziałowcowi za umorzone udziały. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między udziałowców. Dodatkowo, uchwała taka powinna zawierać uzasadnienie umorzenia.

Umorzenie udziałów, połączone z obniżeniem kapitału zakładowego, staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału.

KSH nie reguluje natomiast momentu, w którym powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia udziałowcowi za umorzone udziały. Niemniej jednak, przyjmuje się, że udziałowcy nabywają roszczenie o wypłatę wynagrodzenia dopiero z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. Tym samym, wypłata przysługującego wynagrodzenia za umorzone udziały nie może nastąpić przed dokonaniem wpisu do rejestru.

Przychód z tytułu przymusowego (automatycznego) umorzenia udziałów został dla celów ustawy o CIT zakwalifikowany jako dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Tym samym, dochód (przychód) taki - co do zasady - podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, na podstawie którego podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1b ustawy o CIT przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, co jednak nie miało miejsca w przypadku Spółki.

Dodatkowo, w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych, m.in. w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Jednocześnie ustawa o CIT wprowadza możliwość zwolnienia omawianych dochodów (przychodów) z opodatkowania. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od opodatkowania dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • wypłacającym jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzyskującym dochód (przychód) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • spółka uzyskująca dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej,
 • spółka uzyskująca dochód (przychód) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Należy jednak zaznaczyć, że ustawa o CIT ustanawia dodatkowe warunki niezbędne do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, tj.:

 • podmiot uzyskujący dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinien posiadać udziały (akcje) w wysokości nie mniejszej niż 10% w kapitale spółki wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT), przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) może upłynąć po dniu uzyskania tych przychodów (art. 22 ust. 4b ustawy o CIT),
 • posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, a dochody uzyskane są z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione (art. 22 ust. 4d ustawy o CIT).

Powyższe oznacza, że w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, do wynagrodzenia z tytułu umorzonych udziałów powinno mieć zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, o ile są łącznie spełnione wyżej wymienione warunki.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata wynagrodzenia przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie zwolniona z opodatkowania dla celów ustawy o CIT, ponieważ spełnione zostaną wszystkie warunki omawianego zwolnienia, mianowicie:

 • wynagrodzenie; stanowiące-dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacone zostanie przez Wnioskodawcę: (będącego polskim rezydentem podatkowym) do Spółki (będącej polskim rezydentem podatkowym), która jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (tym samym warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy o CIT zostaną spełnione),
 • Spółka posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy nieprzerwanie przez okres przekraczający 2 lata (tym samym warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 oraz art. 22 ust. 4a ustawy o CIT zostaną spełnione),
 • posiadanie udziałów we Wnioskodawcy wynika z tytułu własności (tym samym warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4d ustawy CIT zostanie spełniony).

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, dla zastosowania powyższego zwolnienia bez znaczenia pozostanie fakt, że Spółka uzyska faktycznie wynagrodzenie z tytułu umorzenia w momencie, gdy udziały we Wnioskodawcy, w związku z którymi wynagrodzenie zostanie wypłacone, nie będą już istnieć i w konsekwencji, uzyska dochód (przychód) w dacie, kiedy formalnie nie będzie właścicielem umarzanych udziałów.

Jak wspomniano, przyjmuje się, że wypłata wynagrodzenia możliwa jest dopiero z chwilą skutecznej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów. Tym samym, wcześniejszy termin wypłaty, z formalno-prawnego punktu widzenia, nie jest możliwy.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia udziałów warunki określone w art. 22 ustawy o CIT powinny być spełnione do momentu zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego, a więc efektywnie do momentu umorzenia udziałów, a nie w chwili wypłaty wynagrodzenia z tytułu ich umorzenia. Fakt, iż w chwili wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały Spółka nie będzie już formalnie posiadała co najmniej 10% udziałów we Wnioskodawcy, nie powinien pozbawić Spółki, zdaniem Wnioskodawcy, możliwości skorzystania ze zwolnienia, jeśli na dzień poprzedzający dzień wpisu umorzenia udziałów do rejestru i do momentu skutecznego obniżenia będzie w odpowiedni sposób powiązany kapitałowo z Wnioskodawcą i spełni warunek dotyczący minimalnego okresu posiadania udziałów Spółek we Wnioskodawcy.

Przyjęcie odmiennego stanowiska, tj. że warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania miałyby zostać spełnione w chwili faktycznej wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały prowadziłoby, zdaniem Wnioskodawcy, do konkluzji, że przychody z umorzenia wszystkich posiadanych przez udziałowca udziałów nie mogłyby nigdy korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdyż warunek posiadania udziałów nigdy nie mógłby zostać spełniony (udziały takie nigdy nie istnieją w chwili wypłaty wynagrodzenia wskutek umorzenia). Co więcej, taki wniosek powodowałby, iż aby skorzystać z omawianego zwolnienia możliwe byłoby jedynie umorzenie takiej wielkości udziałów, wskutek której udziałowiec zachowałby po umorzeniu co najmniej 10% ogółu udziałów istniejących w spółce. Tym samym, całkowite umorzenie udziałów byłoby zawsze opodatkowane dla celów ustawy o CIT. Powodowałoby to nieuzasadnione oraz nierówne traktowanie udziałowców umarzających udziały w zależności od liczby udziałów nieumorzonych. Nierówności takiej nie da się wywieść z obowiązujących przepisów prawa, ani też z zasad wykładni prawa. Dodatkowo, istniejące interpretacje podatkowe w zakresie umorzenia udziałów za wynagrodzeniem nie uzasadniają zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT od terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-827/13-2/IŚ).

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu wszystkie warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z art. 22 ustawy o CIT zostaną spełnione i tym samym, wynagrodzenie wypłacone Spółce przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na gruncie ustawy o CIT i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła z powyższego tytułu (Wnioskodawca uzyska również od Spółki pisemne oświadczenie, że spełnione zostały warunki z art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT co stanowi formalny warunek określony w art. 26 ust. lf, aby nie pobierać podatku u źródła).

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w znanej jej interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2009 r., sygn. IBPBII/2/423-3/09/NG oraz z 30 grudnia 2011 r., sygn. IBPBII/2/423-38/11/HS (dotyczącej konsekwencji podatkowych na poziomie podatnika w sytuacji umorzenia udziałów). Ponadto, zdaniem Spółki, przyjęcie stanowiska odmiennego od zaprezentowanego powyżej, prowadziłoby do zakwestionowania dotychczasowej praktyki władz skarbowych dotyczącej zastosowania zwolnienia z opodatkowania z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT do wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umorzenia udziałów, która nie odnosi się do terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.