IPPB1/415-989/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Od jakiej kwoty Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy czy od wszystkich otrzymanych pieniędzy tj. czynszu za wynajem mieszkania wraz z opłatami dodatkowymi związanymi z eksploatacją przedmiotu u najmu (tj. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz koszty użytej energii elektrycznej), czy tylko od czynszu najmu, czyli przychodu tj. od kwoty 1.500 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z tytułu najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z tytułu najmu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w niedługiej przyszłości planuje wynająć mieszkanie, które zakupiła wraz z mężem w trakcie trwania związku małżeńskiego i które jest ich wspólną własnością. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną. Przychód z najmu planuje opodatkować 8,5% podatkiem ryczałtowym. Zapis umowy najmu dotyczący opłat jest następujący:

§ 3

Czynsz najmu i inne obciążenia

 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 1500 zł miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
 2. Najemca będzie wpłacał czynsz najmu na następujący rachunek bankowy Wynajmującego.
 3. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca jest obowiązany do terminowego pokrywania następujących kosztów związanych z eksploatacją Lokalu:
  • kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów centralnego ogrzewania, w tym opłaty stałej, kosztów związanych z używaniem zimnej i ciepłej wody,
  • odprowadzaniem ścieków, funduszu na remonty i modernizacje oraz opłaty za usuwanie nieczystości, na podstawie zawiadomienia wystawionego przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  • kosztów za zużytą ciepłą i zimną wodę oraz ogrzewanie ponad zużycie normatywne zawarte w zawiadomieniu w lit a) wg stawek wskazanych przez Wspólnotę Mieszkaniową.
  • kosztów związanych z używaniem energii elektrycznej wg stawek wskazanych na rachunkach wystawionych przez dostawcę energii.
 4. Należności wymienione w ust. 3 Najemca będzie płacić Wynajmującemu na podstawie dostarczonego zawiadomienia Wspólnoty Mieszkaniowej oraz kopii faktur lub rachunków wystawionych przez dostawcę energii elektrycznej w terminie do pięciu dni roboczych od daty powiadomienia Najemcy, nie później jednak niż w terminie dwa dni przed upływem terminu płatności - na rachunek Wynajmującego wskazany w ust. 2 § 3 niniejszej umowy.
 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 § 3.
 6. W przypadku zwłoki w płatności czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych Lokalu, Najemca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości oraz odsetek stosowanych przez dostawców.
 7. W przypadku zainstalowania w Lokalu urządzeń ułatwiających korzystanie (np. telefon, telewizja kablowa, internet) Najemca zobowiązuje się opłacać wszelkie koszty wynikające z ich instalacji, funkcjonowania oraz ewentualnej de instalacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Od jakiej kwoty Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy czy od wszystkich otrzymanych pieniędzy tj. czynszu za wynajem mieszkania wraz z opłatami dodatkowymi związanymi z eksploatacją przedmiotu u najmu (tj. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz koszty użytej energii elektrycznej), czy tylko od czynszu najmu, czyli przychodu tj. od kwoty 1.500 zł.

Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek powinien zostać zapłacony od kwoty czynszu najmu (1500 zł), który stanowi jej przychód. Pieniądze otrzymane na rzecz opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu nie stanowią jej przychodu. Dokonując opłat samodzielnie Wnioskodawczyni ma pewność, że na jej koncie nie powstają żadne zadłużenia wobec wspólnoty mieszkaniowej oraz dostawców mediów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przychodem w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia ww. art. 11 ustawy.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.