ILPB4/4510-1-411/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
ILPB4/4510-1-411/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. certyfikat rezydencji
  2. pobór podatku
  3. przywilej
  4. zryczałtowany podatek dochodowy
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej prze pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej lub „Spółka”) realizuje przedsięwzięcie, w ramach którego Spółka wybuduje od podstaw, wyposaży i odda do użytku zakład produkcyjny na potrzeby produkcji samochodu dostawczego.

W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Spółka zaciągnie pożyczkę w międzynarodowej instytucji finansowe, tj. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (dalej jako „Bank”).

Spółka będzie z tytułu zaciągniętej pożyczki wypłacała odsetki od pożyczki na rzecz Banku zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie pożyczki.

Bank został utworzony na mocy umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r. i jego członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju został przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona przez Polskę oraz uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych oraz ma być niezmiennie zachowywana.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w zakresie jego działalności urzędowej Bank, jego aktywa, własność i dochody będą zwolnione z wszystkich podatków bezpośrednich.

Z uwagi na fakt, że Bank nie podlega jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa, Spółka nie uzyska od Banku certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w powyżej opisanych okolicznościach, Spółka będzie zobowiązana do pobierania – zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy o CIT zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych od pożyczki, jaką udzieli Spółce Bank...
  2. Czy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i przesłania informacji IFT-2 na podstawie przepisu art. 26 ust. 3-3d Ustawy o CIT w stosunku do wypłat odsetek dokonywanych na rzecz Banku...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionych okolicznościach, Spółka wypłacając na rzecz Banku odsetki z tytułu udzielonej pożyczki nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku Bank jest instytucją finansową, która z uwagi na swój międzynarodowy charakter oraz zakres funkcjonowania nie podlega administracji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Tym samym w praktyce nie ma możliwości uzyskania przez tę instytucję certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek (...) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższego uregulowania wynika, iż podmioty wypłacające podmiotom zagranicznym należności, o których mowa w art. 21 i art. 22 ustawy o CIT, w tym z odsetek, są obowiązane jako płatnicy do poboru podatku. Jeżeli chcą zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo nie pobierać podatku zgodnie z taką umową, muszą uzyskać od podatnika certyfikat rezydencji.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 53 ust. 1 umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w zakresie jego działalności urzędowej Bank, jego aktywa, własność i dochody będą zwolnione z wszystkich podatków bezpośrednich.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego i wymogu posiadania certyfikatu rezydencji nie mają zastosowania w odniesieniu do Banku. Jest to bowiem międzynarodowa instytucja finansowa, która z mocy prawa posiada immunitet podatkowy oraz zwolniona jest z podatku dochodowego – a co za tym idzie żądanie certyfikatu rezydencji od tej instytucji jest bezzasadne.

W konsekwencji Spółka wypłacając odsetki na rzecz Banku nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT – bez konieczności uzyskania certyfikatu rezydencji odbiorcy odsetek.

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Ministra Finansów zawarte m.in. w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn.IBPBI/2/423-1482/13/CzP), czy też w interpretacji z 2 lutego 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-1024/09-2/DS), w której stwierdzono, że „praktyka żądania przedstawienia certyfikatów rezydencji przez międzynarodowe banki lub inne instytucje finansowe jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na ich międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i podlegają one administracji podatkowej państw, w których one działają. Zatem przy wypłacie odsetek od pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy, udzielanych Spółce przez wskazane banki, nie ma ona obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również pomimo nie przedstawienia certyfikatu rezydencji tych instytucji”.

Dodatkowo należy wskazać, że również w Wyjaśnieniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2001 r. (sygn. PB7/033-1934/2001) kierowanym do izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowych Ministerstwo Finansów wyraziło stanowisko, iż „(...) zdarza się, że urzędy skarbowe żądają przedstawienia przez międzynarodowe banki lub inne instytucje finansowe, których Polska jest członkiem lub z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, certyfikatów wystawionych przez organy podatkowe państw, w których takie banki lub instytucje mają siedzibę. Taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na ich międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają one administracji podatkowej państw, w których one działają. Siedziba ich jest uregulowana w umowach międzynarodowych, na podstawie których zostały one utworzone. W związku z powyższym nie ma potrzeby żądania certyfikatów w szczególności od takich instytucji jak: (...) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)”.

Ponadto brak konieczności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego wynika z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym „zwalnia się od podatku przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, Spółka wypłacając odsetki na rzecz Banku nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego – bez konieczności posiadania certyfikatu rezydencji Banku.

Ponadto mając na względzie powyższe, jak również fakt, że przychód z odsetek otrzymywanych przez Bank ze względu na jego status i zwolnienie podatkowego wynikające z przepisu art. 53 ust. 1 umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w ogóle nie jest opodatkowany w Polsce, Spółka nie jest również zobowiązana do sporządzania i przesyłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w przepisie art. 26 ust. 3-3d ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.