ILPB4/423-412/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
ILPB4/423-412/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat rezydencji
 2. immunitet podatkowy
 3. obowiązek płatnika
 4. organizacje międzynarodowe
 5. pobór podatku
 6. przywilej
 7. wypłata
 8. zryczałtowany podatek dochodowy
 9. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka jest polskim podatnikiem podatku CIT i VAT prowadzącym działalność w zakresie kopalnictwa rud miedzi, produkcji miedzi, metali szlachetnych oraz pozostałych metali nieżelaznych.

W związku z realizacją strategicznych projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę efektywności ciągu technologicznego oraz budowę zintegrowanego i przyjaznego dla środowiska naturalnego hutnictwa, Spółka realizuje inwestycyjne umożliwiające produkcje miedzi po 2016 r.

Z uwagi na wysokie nakłady finansowe konieczne do realizacji przedmiotowych inwestycji Spółka wystąpiła do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu (dalej: EBI) z wnioskiem o udzielenie pożyczki. W trakcie trwania procesu pozyskania finansowania z EBI, Spółka skompletowała i przekazała wszelką wymaganą dokumentację techniczną, środowiskową oraz finansową – a zatem spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do pozyskania finansowania.

Spółka zawarła z EBI umowę o finansowanie (dalej: Umowa), zgodnie z którą uzyskała od EBI pożyczkę na częściowe pokrycie nakładów inwestycyjnych na realizację wskazanych inwestycji.

W związku z pożyczką udzieloną Spółce przez EBI, Spółka będzie wypłacać na rzecz EBI odsetki – zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie.

EBI został utworzony na mocy art. 129 Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Obecnie podstawa prawna jego funkcjonowania zawarta jest w art. 308 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864/2; dalej: TFUE). Jako międzynarodowa, niekomercyjna instytucja Unii Europejskiej EBI finansuje projekty przyczyniające się do rozwoju regionalnego, przyjazne dla środowiska i promujące innowacyjne rozwiązania oraz poprawiające bezpieczeństwo i warunki pracy. Zgodnie ze statutem EBI „jego misją jest wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (UE). W związku z tym udziela pożyczek i gwarancji w celu ułatwienia finansowania projektów we wszystkich sektorach gospodarki”.

Z uwagi na fakt, że EBI nie podlega jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa, Spółka nie uzyska od EBI certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w powyżej opisanych okolicznościach Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego (o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT) od odsetek wypłacanych z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez EBI...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionych okolicznościach, Spółka wypłacając na rzecz EBI odsetki z tytułu udzielonej pożyczki nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku, EBI jest instytucją finansową, która z uwagi na swój międzynarodowy charakter oraz zakres funkcjonowania nie podlega administracji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Tym samym w praktyce nie ma możliwości uzyskania przez te instytucje certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek (...) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy o CIT osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. l, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać (...) w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższego uregulowania wynika, iż podmioty wypłacające podmiotom zagranicznym należności, o których mowa w art. 21 i art. 22 ustawy o CIT, w tym z odsetek, są obowiązane jako płatnicy do poboru podatku. Jeżeli chcą zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo nie pobierać podatku zgodnie z taką umową, muszą uzyskać od podatnika certyfikat rezydencji.

Zgodnie z art. 343 TFUE „Unia korzysta na terytorium Państw Członkowskich z przywilejów i immunitetów niezbędnych do wykonywania jej zadań, na warunkach określonych w Protokole z 8 kwietnia 1965 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Jest tak również w przypadku (...) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego”.

Natomiast zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864/4, dalej: „Protokół UE”) Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie są zwolnione z wszelkich podatków bezpośrednich. W myśl art. 21 Protokołu UE protokół ten stosuje się także do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, członków jego organów, jego pracowników i do przedstawicieli Państw Członkowskich biorących udział w jego działalności, bez uszczerbku dla postanowień Protokołu w sprawie statutu tego banku.

Dodatkowo Umowa Ramowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca działalności EBI w Polsce z dnia 1 grudnia 1997 r. (Dz.U. 2000 Nr 28, poz. 348; dalej: Umowa Ramowa), dotycząca działalności EBI w Polsce, w art. 3 postanawia, że „Odsetki i wszelkie należności Banku, wynikające z działalności przewidzianej na mocy mniejszej umowy, jak również aktywa i wpływy Banku związane z tą działalnością, będą zwolnione z opodatkowania. Żadne działanie Banku na terytorium Polski w związku z jakąkolwiek sprawą będącą przedmiotem niniejszej umowy nie spowoduje samoistnie obciążenia Banku lub jego aktywów podatkiem”.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego i wymogu posiadania certyfikatu rezydencji nie mają zastosowania w odniesieniu do EBI. Jest to bowiem międzynarodowa instytucja finansowa, która z mocy prawa posiada immunitet podatkowy oraz zwolniona jest z podatku dochodowego – a co za tym idzie żądanie certyfikatu rezydencji od tej instytucji jest bezzasadne.

W konsekwencji Spółka wypłacając odsetki na rzecz EBI nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT – bez konieczności uzyskania certyfikatu rezydencji odbiorcy odsetek.

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Ministra Finansów zawarte m.in. w interpretacji indywidualnej z 7 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1482/13/CzP), czy też w interpretacji z 2 lutego 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-1024/09-2/DS), w której potwierdzono, że „praktyka żądania przedstawienia certyfikatów rezydencji przez międzynarodowe banki lub inne instytucje finansowe jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na ich międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i podlegają one administracji podatkowej państw, w których one działają. Zatem przy wypłacie odsetek od pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy, udzielanych Spółce przez wskazane banki, nie ma ona obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również pomimo nie przedstawienia certyfikatu rezydencji tych instytucji”.

Również w Wyjaśnieniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2001 r. (sygn. PB7/033-1934/2001) kierowanym do izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowych Ministerstwo Finansów wyraziło stanowisko, iż „(...) zdarza się, że urzędy skarbowe żądają przedstawienia przez międzynarodowe banki lub inne instytucje finansowe, których Polska jest członkiem lub z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, certyfikatów wystawionych przez organy podatkowe państw, w których takie banki lub instytucje mają siedzibę. Taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na ich międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają one administracji podatkowej państw, w których one działają. Siedziba ich jest uregulowana w umowach międzynarodowych, na podstawie których zostały one utworzone. W związku z powyższym nie ma potrzeby żądania certyfikatów w szczególności od takich instytucji jak: (...) Europejski Bank Inwestycyjny”.

Dodatkowo brak konieczności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego wynika z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym „zwalnia się od podatku przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka wypłacając odsetki na rzecz EBI nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego – bez konieczności posiadania certyfikatu rezydencji EBI.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.