ILPB4/423-354/14-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.
ILPB4/423-354/14-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. agent
 2. certyfikat rezydencji
 3. kontrahenci
 4. kontrahent zagraniczny
 5. obowiązek płatnika
 6. podmiot zagraniczny
 7. pośrednictwo
 8. płatnik
 9. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 10. usługi
 11. usługi o charakterze niematerialnym
 12. usługi pośrednictwa
 13. zryczałtowany podatek dochodowy
 14. świadczenie
 15. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży dóbr inwestycyjnych dla producentów rolnych, urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz produkcji proszku serwatkowego. Prowadząc sprzedaż na rynku na Białorusi Spółka korzysta z usług pośrednictwa handlowego świadczonych przez podmioty zagraniczne na podstawie umowy agencyjnej. Dający zlecenie posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z usług niezależnego agenta z siedzibą w Estonii, wykonującego usługi pośrednictwa na terenie m.in. Białorusi.

Usługi świadczone przez Pośrednika polegają na:

 1. poszukiwaniu klientów na terenie Białorusi chcących kupić towar Spółki,
 2. uczestniczeniu w negocjacjach, pomocy przy organizacji spotkań pomiędzy Klientem a Spółką,
 3. informowaniu klientów o warunkach dostawy, przekazaniu zamówień Klienta do Spółki,
 4. zebraniu informacji o wiarygodności Klienta.

Zgodnie z zawartą umową agencyjną od kontraktów realizowanych dla odbiorców na Białorusi Agentowi przysługuje wynagrodzenie określone w dodatkowych porozumieniach do umowy agencyjnej. Na kwotę prowizji Agent wystawia fakturę.

Dodatkowo Spółka uzyskała od Agenta certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce siedziby podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez firmę zagraniczną z siedzibą w Estonii świadczącą usługi pośrednictwa na terenie Białorusi podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym przepisem Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek od przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu świadczenia przez podmiot zagraniczny usług pośrednictwa handlowego nie podlega obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Treść w/w przepisu nie wymienia przychodów uzyskiwanych przez podmiot zagraniczny w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa handlowego (usługi wykonywane poza granicami Polski) jako tytułu do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W tym zakresie wydane zostały interpretacje zgodne ze stanowiskiem Spółki:

 1. postanowienie Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. sprawy nr 1473/843/KDO/423/57/06/ES z dnia 23 marca 2007 r.,
 2. postanowienie Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. sprawy nr RO/423-56/06 z dnia 25 października 2006 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszej regulacji wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Niezależnie od miejsca lokalizacji siedziby danego podmiotu – opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które w państwie tym powstały.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

Jeśli odbiorcą tych przychodów (wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy) jest rezydent podatkowy z kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas stawka potrącanego podatku u źródła wynika z tej umowy lub dochód taki może być na podstawie wspomnianej umowy zwolniony z opodatkowania.

W powołanym powyżej przepisie – art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – został określony konkretny katalog świadczeń, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Katalog ten nie jest wyczerpujący, jednakże nie ulega wątpliwości, że inne podlegające opodatkowaniu świadczenia muszą mieć charakter podobny do wskazanych w ustawie.

Wprawdzie katalog usług wskazanych w omawianej regulacji jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. O tym, czy dane świadczenie można zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym decydujące znaczenie ma treść uregulowania samej umowy oraz zakres faktycznie wykonanych czynności, a nie tylko jej nazwa.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższej regulacji wynika, że osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a omawianej ustawy mają obowiązek pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat. Zatem podmioty te pełnią funkcje płatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Spółka) – prowadząc działalność gospodarczą – w celu prowadzenia sprzedaży wyrobów na Białorusi korzysta z usług niezależnego agenta z siedzibą w Estonii wykonującego usługi pośrednictwa m.in. na Białorusi. Wnioskodawca zawarł z niezależnym agentem (dalej: Agent) umowę agencyjną, w oparciu o którą Agentowi przysługuje wynagrodzenie określone w dodatkowych porozumieniach do umowy agencyjnej (prowizja). Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji Agenta z Estonii. Usługi świadczone przez Agenta polegają na wyszukiwaniu klientów chcących kupić towary Wnioskodawcy, uczestniczeniu w negocjacjach, pomocy przy organizacji spotkań między Klientem a Spółką, informowaniu klientów o warunkach dostawy, przekazaniu zamówień Klienta do Spółki oraz zebraniu informacji o wiarygodności Klienta.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę opis sprawy należy wskazać, że głównym celem usługi świadczonej przez Agenta z Estonii jest możliwość zwiększenia sprzedaży przez Spółkę wyrobów na terenie Białorusi. Działania Agenta ukierunkowane są na zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków współpracy z przyszłymi Klientami Spółki i prawidłowego przebiegu dokonywanych transakcji sprzedaży wyrobów Spółki. Zatem świadczenie tego typu usług ma charakter usługi pośrednictwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie - usługi pośrednictwa handlowego (świadczone przez Agenta z Estonii) polegające na wyszukaniu odpowiednich klientów na towary produkowane przez Wnioskodawcę na terenie Białorusi nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.

Reasumując - usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez firmę zagraniczną z siedzibą w Estonii (Agenta) na terenie Białorusi nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka – dokonując płatności na rzecz Agenta – nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę pism, należy stwierdzić, że wydane one zostały w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.