ILPB1/415-1164/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
ILPB1/415-1164/14-2/ANinterpretacja indywidualna
  1. czynsz
  2. media
  3. najem
  4. opodatkowanie przychodu
  5. opłata
  6. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która planuje od dnia 1 października 2014 r. oddać w najem lokal mieszkalny, do którego ma prawo. Zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne strony ustaliły czynsz miesięczny (obejmujący również czynsz uiszczany do wspólnoty mieszkaniowej z tytułu utrzymania przedmiotowego lokalu) przedmiotu najmu lokalu mieszkalnego na łączną kwotę 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) z czego kwota 600,00 zł (słowne sześćset złotych) stanowi miesięczny czynsz uiszczany do wspólnoty mieszkaniowej a kwota 1.800,00 zł (słownie jeden tysiąc osiemset złotych) stanowi wysokość czynszu najmu. Kwota 2.400,00 zł stanowiąca opłaty tj. czynsz uiszczany do wspólnoty mieszkaniowej i czynsz najmu, płatna będzie do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc z góry na konto wynajmującego tj. podatnika. Podatnik sam będzie przekazywał opłatę w wysokości 600,00 zł (słownie sześćset złotych) na konto wspólnoty mieszkaniowej z tytułu utrzymania lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca rozliczając się z najmu w formie ryczałtu 8,5 % oblicza podatek od faktycznej kwoty przychodu z najmu czy też od łącznej kwoty otrzymanej za najem... Czy podatek w formie ryczałtu 8,5 % powinien być wyliczony z kwoty 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyliczony podatek za najem lokalu w formie ryczałtu 8,5 % Wnioskodawca powinien wyliczyć faktycznie od kwoty przychodu tj. 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), a nie od kwoty łącznego wpływu na rachunek bankowy, ponieważ pozostałą kwotę tj. 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) musi przekazać do Wspólnoty Mieszkaniowej jako czynsz za utrzymanie lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Uwzględniając powyższe, uznać należy, że podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest umowa, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego. W zależności od różnego skonstruowania stosunku prawnego umowy najmu w zakresie pokrywania przez najemcę pewnych płatności (świadczeń) związanych z przedmiotem najmu, różne będą skutki podatkowe. Jeśli strony umowy najmu określiły wysokość wynagrodzenia z tytułu najmu (czynsz), to otrzymana przez Wynajmującego kwota jest jego przychodem. Fakt, że z tej kwoty opłaca wydatki związane z wynajmowanym lokalem nie ma wpływu na wysokość podstawy opodatkowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w umowie najmu lokalu mieszkalnego, którą zawarł Wnioskodawca ustalono cenę najmu w wysokości 2.400 zł miesięcznie. Składają się na nią kwota czynszu i odstępnego. Wskazano również, że Wnioskodawca sam odprowadza czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Z tak zawartej umowy najmu wynika zatem bezsprzecznie, że kwota za jaką Wnioskodawca zgodził się odstąpić lokal najemcy to 2.400 zł, na którą jedynie składa się kwota czynszu i kwota odstępnego. Skoro tak, to właśnie ta kwota, tj. 2.400 zł stanowiąca cenę najmu jest dla Wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia pozostaje fakt, w jaki sposób ta cena została skalkulowana i co się na nią składa. Przy takiej treści umowy obowiązek zapłaty czynszu do wspólnoty spoczywa na wynajmującym czyli na Wnioskodawcy, na najemcy spoczywa natomiast obowiązek zapłaty kwoty 2.400 zł, która jest należnością za wynajem. Na taką kwotę umówiły się bowiem strony.

W aspekcie powyższego – w świetle przedstawionego stanu faktycznego – przyjąć należy, że skoro koszt czynszu odprowadzanego do Wspólnoty Mieszkaniowej ponosi Wnioskodawca z kwoty otrzymanej przez najemcę, przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie cała kwota określona w umowie najmu tj. kwota 2.400 zł miesięcznie, w momencie jej otrzymania (postawienia do dyspozycji).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.