ILPB1/415-1103/14-8/AG | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.
ILPB1/415-1103/14-8/AGinterpretacja indywidualna
  1. były pracodawca
  2. ryczałt ewidencjonowany
  3. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 26 września 2014 r.), uzupełnionym w dniach 2 i 3 października 2014 r. oraz w dniu 24 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu x września 2014 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Do wniosku dołączono wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pismem z dnia x września 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego – działając na podstawie art. 15 oraz art. 170 ustawy Ordynacja podatkowa - przekazał wniosek do rozpatrzeniu tut. Organowi zgodnie z właściwością.

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tut. Organu w dniu 26 września 2014 r.

Pismem z dnia 8 października 2014 r. nr ILPB1/415-1103/14-5/AG tut. Organ przekazał wniosek Zainteresowanego o wydanie interpretacji w trybie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściwemu dla Wnioskodawcy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 listopada 2014 r. znak ILPB1/415-1103/14-6/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 listopada 2014 r., a w dniu 24 listopada 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 22 listopada 2014 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W okresie od 3 marca 1996 r. do 3 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. na stanowisku tapicer. Do jego obowiązków pracowniczych należało m.in. wytwarzanie mebli z materiałów będących własnością pracodawcy. Umowa o pracę łącząca Wnioskodawcę ze spółką z o.o. została rozwiązana w dniu 31 sierpnia 2014 r. na mocy porozumienia stron.

W dniu 20 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie produkcji pozostałych mebli, pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz naprawy konserwacji mebli i wyposażenia domowego, do których to rodzajów działalności przyporządkowano w Polskiej Klasyfikacji Działalności kody - odpowiednio - 31.09.Z, 29.32.Z, 95.24.Z.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi związane z produkcją mebli do siedzenia i ich części oraz pozostałych mebli (PKWiU 31.00.9) w zakresie wykończania nowych mebli, z wyłączeniem tapicerowania krzeseł i pozostałych mebli do siedzenia; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli (PKWiU 31.09.9); usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych mebli (PKWiU 31.09.99) oraz usługi naprawy i konserwacji mebli i wyposażenia domowego (PKWiU 95.24).

W dniu 1 września 2014 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod firmą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Przekształcenie to odbyło się w trybie określonym w art. 551 § 1 następne oraz art. 575 Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 2 września 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze spółką z o.o. sp. k. umowę o współpracy, która ma polegać m.in. na wytwarzaniu przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mebli i akcesoriów meblowych z materiału powierzonego przez spółkę z o.o. sp. k.

Na tle opisanego powyższej stanu faktycznego pojawia się pytanie, czy Wnioskodawca może opodatkować przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (mebli) z materiału powierzonego przez zamawiającego w sposób określony w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy powstała w wyniku przekształcenia spółki z o.o. spółka sp. z o.o. sp.k. posiada przymiot „byłego pracodawcy” Wnioskodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930)...
  2. Czy Wnioskodawca ma prawo do zryczałtowanego opodatkowania przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez spółkę z o.o. sp.k. na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930)...

Pytania wynikają z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, może opodatkować przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (mebli) z materiału powierzonego przez spółkę z o.o. w sposób określony w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm., dalej jako „UZPD”). Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej wyżej sytuacji nie znajduje bowiem zastosowania przepis art. 8 ust. 1 pkt 6 UZDP.

Przepis art. 6 ust. 1 UZOP stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych spółki jawnej osób fizycznych. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) UZDP, w przypadku przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Stosownie jednak do treści art. 8 ust. 1 pkt 6 UZDP opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W literaturze podnosi się, że podmiot, który rozpoczyna działalność, czy to samodzielnie, czy to w formie spółki, nie jest bezwzględnie wyłączony z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nawet jeśli wykonuje te same czynności, które wcześniej, czy to w roku bieżącym, czy to w roku poprzednim, wykonywał w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy. Wyłączenie stosuje się bowiem wówczas, gdy podmiot ten świadczy usługi bądź sprzedaje towary - i są to czynności tożsame z wcześniejszymi obowiązkami pracowniczymi - na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy. Podatnik może wykonywać czynności - takie same, jakie wykonywał w ramach stosunku pracy - na rzecz podmiotów innych niż jego były lub obecny pracodawca. Nie traci wówczas prawa do opodatkowania ryczałtem (A. Bartosiewicz (w:) A. Bartosiewicz, R Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, LEX 2011, teza 60 do art. 8).

W tym kontekście należy podkreślić, iż wątpliwość interpretacyjna występująca w niniejszej sprawie sprowadza się do pytania, czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, można mówić, że w ramach umowy zawartej z tą ostatnią Wnioskodawca wykonuje czynności tożsame z wcześniejszymi obowiązkami pracowniczymi na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy, skoro stosunek pracy ze spółką z o.o. ustał przed dniem przekształcenia. W ocenie Wnioskodawcy na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco, ponieważ z chwilą przekształcenia jego były pracodawca przestał istnieć (art. 552 KSH) a Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz innego podmiotu, powstałego wprawdzie w wyniku przekształcenia byłego pracodawcy, ale nie tożsamego z tym pracodawcą.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako „KSH”). Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Taki stan prawny pozwała jednoznacznie stwierdzić, iż skutkiem procesu przekształcenia się spółek jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego (tak np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 914/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W interpretacjach podatkowych podkreślono również, iż w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową powstaje nowy podmiot prawa - pozbawiony osobowości prawnej. Trudno tu mówić o tożsamości podmiotów, bowiem przed przekształceniem istniała spółka kapitałowa, osoba prawna, wyposażona we wszystkie atrybuty podmiotu prawa a po przekształceniu mamy do czynienia ze spółką osobową, jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, ale nieposiadającą osobowości prawnej (postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2006 r.OG-005/188/PDI-423/23-1/20050).

Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego niniejszej sprawy nie sposób uznać, że Wnioskodawca świadczy na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy usługi obejmujące czynności tożsame z wcześniejszymi obowiązkami pracowniczymi. Wnioskodawca był bowiem związany umową o pracę ze spółką kapitałową, która utraciła podmiotowość prawną z chwilą przekształcenia. W ocenie Wnioskodawcy nie zmienia tego okoliczność, iż z mocy art. 553 KSH co do zasady spółce komandytowej przysługują prawa byłego pracodawcy Wnioskodawcy. Spółka komandytowa nie wstąpiła bowiem w prawa i obowiązki wynikające z zawartej z Wnioskodawcą umowy o pracę, gdyż ta rozwiązała się przed dniem powstania tej spółki. Wskutek tego rozwiązania doszło więc do wygaszenia wynikających z niej praw i obowiązków, a tym samym przestały one przysługiwać spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 31 sierpnia br. Tym samym, spółka komandytowa, powstała w dniu 1 września br. nie mogła wstąpić w te prawa, skoro nie przysługiwały one spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że wskutek przekształcenia spółki z o.o. nastąpiła utrata podmiotowości prawnej przez byłego pracodawcę Wnioskodawcy, natomiast spółka z o.o. sp.k., która uzyskała podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego nie może być uznana za byłego lub obecnego pracodawcę Wnioskodawcy. Tym samym świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz sp. z o.o. sp.k. usług obejmujących czynności tożsame z wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy ze spółką z o.o. nie pozbawia go prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach określonych w UZDP.

Podobny pogląd wyrażano w interpretacjach podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów na gruncie regulacji zawartej w art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako „UPDOF”), która wykazuje daleko idące analogie do art. 8 ust. 1 pkt 6 UZPO. Ten pierwszy wyłącza bowiem z możliwości skorzystania z opodatkowania wg stawki 19% podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał lub wykonuje na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W tym kontekście należy wskazać, iż w interpretacji z dnia 27 maja 2013 r., znak: ITPB1/415-281/13/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozpatrywał przypadek podatnika, mającego być wspólnikiem spółki komandytowej, która ma powstać w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. w której jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, a jednocześnie - jako osoba fizyczna - prowadzi działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki cywilnej, którą rozlicza na zasadzie podatku liniowego 19%. Organ podatkowy uznał, że skoro po przekształceniu podatnik nie będzie zatrudniony w spółce przekształconej (komandytowej), lecz - działając w ramach spółki cywilnej - będzie świadczył usługi na rzecz spółki przekształconej (komandytowej), to taka sytuacja nie mieści się w dyspozycji art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślił bowiem, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową przestanie istnieć.

Podobnie na gruncie art. 9 ust. 3a UPDOF wypowiedzieli się Dyrektorzy Izby Skarbowej w Bydgoszczy i Warszawie, stwierdzając, że z momentem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową ten pierwszy podmiot przestaje istnieć (zob. interpretację z dnia z 10 lipca 2008 r, sygn. ITPB1/415-252/b/08/WM oraz interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2008 r., sygn. IPPB1/415-880/08-2/JK). Tym samym przestaje istnieć pracodawca, na rzecz którego wykonywane były określone czynności w ramach stosunku pracy.

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na zbieżność rationes legis powołanego art. 9 ust. 3a UPDOF i art. 8 ust. 1 pkt 6 UZDP, poglądy wyrażone na gruncie tych pierwszych należy stosować również na gruncie tego ostatniego. W tym stanie rzeczy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przysługuje mu prawo do zryczałtowanego opodatkowania przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez spółkę z o.o. sp.k.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tut. Organ zaznacza, że w przedmiotowej interpretacji nie odniósł się do kwestii dotyczącej zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, poruszanej przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie, ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem zadanego we wniosku pytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.