IBPBI/2/4510-53/15/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Według jakiego kursu waluty Spółka powinna przeliczać na złote polskie wypłacane osobom prawnym, które nie mają siedziby na terytorium Polski, tj. podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania właściwego kursu do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania właściwego kursu do przeliczenia na złote polskie kwot wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm. – winno być Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o PDOP”), należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP.

W związku z dokonywaniem wypłat wskazanych powyżej należności może się zdarzyć, że Spółka będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o PDOP, do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) oraz przekazania pobranego podatku u źródła na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Wynagrodzenie należne zagranicznym kontrahentom jest ustalane i wypłacane w walucie obcej, co oznacza, że może się zdarzyć, że Wnioskodawca aby móc wywiązać się z nałożonych na niego wspomnianych wyżej obowiązków płatnika, będzie musiał dokonać przeliczenia kwoty dochodu (przychodu) uzyskanego przez danego kontrahenta zagranicznego (stanowiącej podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych) na złote polskie.

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość według jakiego kursu waluty powinna przeliczać na złote polskie wynagrodzenie wypłacane w obcych walutach nierezydentom w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Według jakiego kursu waluty Spółka powinna przeliczać na złote polskie wypłacane osobom prawnym, które nie mają siedziby na terytorium Polski, tj. podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacając w walutach obcych na rzecz nierezydentów, osób prawnych, które nie mają siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, Wnioskodawca w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, jest zobowiązany do przeliczania kwoty dokonanej wypłaty stosując kurs średni Narodowego Banku Polskiego (dalej: „NBP”) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, przychody uzyskane przez podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z odsetek i innych należności wskazanych w tym przepisie są, co do zasady, opodatkowane 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień z opodatkowania przewidzianych w ust. 3 i następnych tego artykułu.

Mając z kolei na uwadze treść art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od tych wypłat. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o PDOP, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Z kolei za datę powstania przychodu uważa się, co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W tym miejscu Spółka pragnie zauważyć, że żaden przepis ustawy o PDOP nie stanowi wprost o sposobie przeliczania przez płatników na złote polskie należności będących podstawą opodatkowania na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Z przywołanych przepisów oraz praktyki gospodarczej, wynika, że przychód osób prawnych, co do zasady, ustalany jest na zasadzie memoriałowej w oderwaniu od daty fizycznej zapłaty za wykonanie świadczenia. Stąd też w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, który sam oblicza i wpłaca do urzędu swój podatek, właściwym kursem dla przeliczenia podstawy opodatkowania na złote polskie będzie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę powstania przychodu, ustaloną w oparciu o, co do zasady, art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP.

W ocenie Wnioskodawcy w taki sam sposób nie można jednak podejść do tej kwestii w przypadku płatników. Przepisy art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP stanowią bowiem o nałożonym na nich obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności z tytułu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, nie zaś od przychodów z tych tytułów uzyskanych przez nierezydentów. Podatek ten, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, podmioty dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP obowiązane są jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty. Przepis ten zatem ustanawia po stronie płatnika obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych „w dniu dokonania wypłaty”.

W związku z tym, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych potrącany jest przez wypłacającego w momencie wypłaty, to dniem uzyskania przychodu przez nierezydenta, powinien być w tym przypadku dzień dokonania wypłaty. W świetle powyższego, Spółka wypłacając w walutach obcych na rzecz nierezydentów, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązana będzie do przeliczania kwoty dokonanej wypłaty stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz nierezydenta.

Stanowisko Spółki jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe i znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 czerwca 2012 r., nr IPTPB3/423-113/12-2/IR, w której organ podatkowy stwierdził, że (...) dzień wypłaty należności Nierezydentowi powinien być potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu. Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych spółek z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia i pobrania kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych powinien zastosować kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty. Podobnie stanowi interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 kwietnia 2012 r., nr IPPB5/423-18/12-2/IŚ, w której organ podatkowy uznał, że (...) niezależnie zatem od chwili powstania obowiązku podatkowego związanego z wykonaniem umowy, pobór zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika powstaje dopiero w momencie dokonania wypłaty należności z tytułu zawartej umowy (...). W art. 12 ust. 2 updop wyrażona została generalna zasada, zgodnie z którą przychody w walutach obcych przelicza się na złotówki po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W rozpatrywanej sprawie jednak decydujący jest art. 26 ust. 1 updop, zgodnie z którym Spółka dokonując wypłat za należności licencyjne, o których mowa w art. 21 updop jest zobowiązana, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Dzień wypłaty należności nierezydentowi musi być potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu, w konsekwencji czego należy zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone również w szeregu innych interpretacji indywidualnych. Tylko tytułem przykładu wskazać można m.in. interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 października 2011 r., nr ITPB3/423-329/11/MK czy chociażby interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2013 r., nr IPPB5/423-105/13-2/IŚ, w której organ podatkowy zaaprobował stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym na potrzeby poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych jako dzień uzyskania przychodu przez nierezydenta należy przyjąć dzień wypłaty przez płatnika należności na rzecz tego nierezydenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W związku z dokonywaniem wypłat wskazanych powyżej należności, może się zdarzyć, że Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Wynagrodzenie należne zagranicznym kontrahentom jest ustalane i wypłacane w walucie obcej, co oznacza, że Wnioskodawca będzie musiał dokonać przeliczenia kwoty dochodu (przychodu) uzyskanego przez danego kontrahenta zagranicznego na złote polskie.

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość według jakiego kursu waluty powinna przeliczać na złote polskie wynagrodzenie wypłacane w obcych walutach nierezydentom w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Jednocześnie przepis art. 21 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z umów tych może wynikać, że wypłacane należności będą całkowicie zwolnione od opodatkowania w Polsce lub przedsiębiorca pobierze niższy podatek wynikający z postanowień umowy. Jednakże, aby zastosować niższą stawkę lub nie pobierać podatku zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przedsiębiorca musi być w posiadaniu certyfikatu rezydencji beneficjenta należności.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Do przychodów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na to, że nie zostały określone szczególne zasady przeliczania tych przychodów w walucie obcej na złote zastosowanie znajduje ogólna zasada wynikająca z art. 12 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dzień wypłaty należności nierezydentowi winien być więc potraktowany jako dzień uzyskania przez niego przychodu.

Reasumując, Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.