IBPBI/2/423-992/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
-obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Rosji wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną),
- obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Rosji z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej.
IBPBI/2/423-992/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. Rosja
 2. agencja
 3. działalność artystyczna
 4. działalność kulturalna
 5. podatek dochodowy od osób prawnych
 6. teatr
 7. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. wynagrodzenia
 9. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 6 i 10 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Rosji wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną) (część pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1) – jest prawidłowe,
 • -obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Rosji z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Rosji wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną),
 • obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Rosji z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 23 października 2014 r. Znak IBPBII/1/415-658/14/MCZ, IBPBII/1/415-659/14/MCZ, IBPBII/1/415-660/14/MCZ, IBPBI/2/423-990/14/BG, IBPBI/2/423-991/14/BG, IBPBI/2/423-992/14/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 6 i 10 listopada 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Teatr (Wnioskodawca) w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem festiwalu teatralnego na terytorium Polski. Teatr będzie zawierał umowy o dzieło i wypłacał honoraria zagranicznym artystom - osobom fizycznym posiadającym certyfikaty rezydencji z Rosji. Dochody artystów związane z osobiście wykonywaną działalnością będą przypadać bezpośrednio artystom ale także na rzecz innej osoby (np. agencji, osoby fizycznej, która reprezentuje tych artystów oraz osoby prawnej, która reprezentuje tych artystów). W ramach w/w festiwalu będą również występować teatry (osoby prawne) posiadające certyfikaty rezydencji podatkowej z Rosji.

Występy artystów i teatrów biorących udział w festiwalu nie będą wykonywane w ramach wymiany (współpracy) kulturalnej uzgodnionej między Polską a Rosją. Pobyt artystów indywidualnych i zespołów teatralnych będzie sfinansowany całkowicie ze środków publicznych (dotacja podstawowa od Urzędu Miasta na działalność statutową i dofinansowanie z MKiDN) oraz Mechanizmu Finansowego EOG w ramach współpracy kulturalnej między Polską a Norwegią.

Teatry będą posiadały certyfikaty rezydencji i nie będą reprezentowane przez agencje lub osoby fizyczne; dochód będzie finansowany ze środków Urzędu Miasta, MKiDN oraz Mechanizmu Finansowego EOG - w ramach współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Norwegią. Pobyt artystów będzie sfinansowany z funduszy pochodzących z dotacji Urzędu Miasta, MKiDN oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Ponadto w odpowiedzi na wezwanie z 23 października 2014 r. Znak IBPBII/1/415-658/14/MCZ, IBPBII/1/415-659/14/MCZ, IBPBII/1/415-660/14/MCZ, IBPBI/2/423-990/14/BG, IBPBI/2/423-991/14/BG, IBPBI/2/423-992/14/BG, ujętej w uzupełnieniu do wniosku z 7 listopada 2014 r., Wnioskodawca wskazał, że agencja reprezentująca artystę na rzecz której będą przypadać dochody za działalność artystyczną osoby fizycznej może być osobą prawną albo osoba fizyczna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób będzie opodatkowane wynagrodzenie artystów z Rosji jeżeli będzie uzyskiwane przez reprezentujące ich osoby prawne (w tym agencje artystyczne)... (część pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1)

Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Rosją, powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów wypłacanych zagranicznej osobie prawnej (teatrowi) z tytułu działalności artystycznej na terenie Polski, na rzecz Teatru w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie wynagrodzenia artystów jest przeważnie uregulowane w art. 16 i 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Większość umów przewiduje, że bez względu na inne regulacje znajdujące się w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody artystów z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności, podlegają opodatkowaniu w tym z państw, w którym wykonują oni te czynności. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku artystów z Rosji wynagrodzenie będzie opodatkowane w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawne nakazują analizę umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania - Teatr nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od dochodów wypłacanych innym teatrom (rezydentom Rosji, którzy nie osiągają zysku poprzez zakład w Polsce). Interpretacja ta wynika z postanowień umów międzynarodowych, w sprawie zapobieżenia unikania podwójnego opodatkowania, które przewidują, że zyski z przedsiębiorstwa opodatkowane są w miejscu rezydencji, czyli w państwie kontrahenta Wnioskodawcy. Takie postanowienie zawarte jest w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rosją.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jego rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone m.in. w art. 21 ust. 1 updop.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 2 updop stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 updop, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie można pogodzić z umową.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W niniejszej sprawie zastosowanie będzie miała Umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 22 maja 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 125, poz. 569 dalej „umowa polsko-rosyjska”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy polsko-rosyjskiej, zyski osiągane w jednym Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w pierwszym Państwie tylko wówczas, gdy dane zyski są osiągane przez położony w tym Państwie zakład i tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Natomiast art. 5 ust. 6 umowy polsko-rosyjskiej stanowi, że jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.

Postanowienia w zakresie dochodu uzyskiwanego przez artystów zostały szczegółowo uregulowane w art. 17 umowy polsko-rosyjskiej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 umowy polsko-rosyjskiej, bez względu na postanowienia art. 12 i 13 niniejszej umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Art. 17 ust. 2 umowy polsko-rosyjskiej stanowi, że jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością takiego artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia art. 5, 12 i 13 niniejszej umowy - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d umowy polsko-rosyjskiej, określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inne zrzeszenie osób utworzone zgodnie z ustawodawstwem Umawiającego się Państwa i które jest traktowane jako osoba prawna dla celów podatkowych w tym Państwie.

Dokonując interpretacji postanowień umowy polsko-rosyjskiej należy zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak również brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

W komentarzu OECD do art. 17 w pkt 11 wskazano, że „Ustęp 1 artykułu 17 dotyczy dochodu osiąganego przez artystów i sportowców z działalności wykonywanej przez nich osobiście. Ustęp 2 dotyczy sytuacji, w których dochód z ich działalności przypada innym osobom. Jeżeli dochód artysty lub sportowca przypada innej osobie i państwo źródła nie ma ustawowego prawa do „prześwietlenia” osoby uzyskującej dochód w celu opodatkowania go jako dochodu wykonawcy, to wówczas ust. 2 stanowi, że część dochodu, od której nie może być opodatkowany artysta lub sportowiec, może być opodatkowana jako dochód osoby, która go uzyskuje. Jeżeli osoba uzyskująca dochód jest przedsiębiorstwem, wówczas państwo źródła może go opodatkować, nawet gdy dochód nie może być przypisany zakładowi położonemu w tym państwie (...). W przypadku gdy np. „drużyna, zespół teatralny, orkiestra itp. posiadają osobowość prawną. Dochody ze spektakli lub występów sportowych mogą być wypłacone takiej jednostce. Członkowie drużyny lub zespołu teatralnego będą opodatkowani indywidualnie, zgodnie z ust. 1, w państwie, w którym odbył się spektakl lub występ sportowy; podatek dotyczy każdego wynagrodzenia uzyskiwanego za udział w spektaklu i występie sportowym. Jednakże jeżeli członkowie zespołu lub drużyny otrzymują stałe wynagrodzenie okresowe i trudno jest przypisać część tego stałego wynagrodzenia okresowego konkretnemu występowi, wówczas państwa członkowskie mogą zdecydować jednostronnie lub dwustronnie o nieopodatkowaniu takiej osoby. Zysk osiągnięty przez osobę prawną z tytułu konkretnego występu lub spektaklu podlega opodatkowaniu zgodnie z ust. 2.

W tym miejscu wskazać należy, że zawarte w art. 17 ust. 1 i ust. 2 umowy polsko-rosyjskiej sformułowanie, że dochód „może być opodatkowany” nie oznacza możliwości wyboru, w którym państwie dochód ten podlega opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza, że państwo, w którym działalność artysty jest wykonywana (tj. Polska) ma prawo opodatkować takie dochody, jeżeli na podstawie polskich przepisów dochody te podlegają w Polsce opodatkowaniu. Używane w umowach bilateralnych słowo „mogą” należy zatem rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznają więc państwu będącemu stroną umowy prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj dochodu (przychodu) - a taki obowiązek nakłada art. 21 ust. 1 pkt 2 updop.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Teatr w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem festiwalu teatralnego na terytorium Polski. W ramach festiwalu będą występować grupy teatralne (osoby prawne) m.in. z Rosji. Pobyt artystów (teatru) będzie sfinansowany ze środków publicznych (dotacja podstawowa od Urzędu Miasta na działalność statutową i dofinansowanie z MKiDN).

Dochody mogą przypadać także na rzecz innej osoby np. agencji artystycznej mogącej być osobą prawną. Teatr będzie posiadał certyfikat rezydencji. Teatr również będzie zawierał umowy o dzieło i wypłacał honoraria zagranicznym artystom - osobom fizycznym posiadającym certyfikaty rezydencji z Rosji.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów wskazać należy, że możliwość niepobrania podatku od wypłat należności z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 2 updop, musi wynikać z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w niniejszej sprawie z postanowień umowy polsko-rosyjskiej.

Zdaniem tut. Organu Wnioskodawca ma zatem obowiązek pobrania podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 updop od należności wypłacanych teatrowi z Rosji, gdyż zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 umowy polsko-rosyjskiej dochód rosyjskiego rezydenta podatkowego (teatru rosyjskiego) z tytułu działalności artystycznej wykonywanej na terytorium Polski, podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce. Podobnie będzie w sytuacji, gdy dochód artysty (osoby fizycznej) będzie uzyskany za pośrednictwem reprezentującej go osoby prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną). Oznacza to, że na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki związane z poborem i odprowadzeniem zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • obowiązku potracenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Rosji wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną) – jest prawidłowe,
 • obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Rosji z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego osób prawnych będących rezydentami Wielkiej Brytanii i Finlandii oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.