IBPBI/2/423-990/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
- obowiązku potracenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Wielkiej Brytanii wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną),
- obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Wielkiej Brytanii z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej.
IBPBI/2/423-990/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. agencja
 3. działalność artystyczna
 4. działalność kulturalna
 5. podatek dochodowy od osób prawnych
 6. teatr
 7. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. wynagrodzenia
 9. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 6 i 10 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku potracenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Wielkiej Brytanii wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną) (część pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1),
 • obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Wielkiej Brytanii z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku potracenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia artystów z Wielkiej Brytanii wypłacanego reprezentującej ich osobie prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną),
 • obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Wielkiej Brytanii z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 23 października 2014 r. Znak IBPBII/1/415-658/14/MCZ, IBPBII/1/415-659/14/MCZ,IBPBII/1/415-660/14/MCZ, BPBI/2/423-990/14/BG, IBPBI/2/423-991/14/BG, IBPBI/2/423-992/14/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 6 i 10 listopada 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Teatr (Wnioskodawca) w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem festiwalu teatralnego na terytorium Polski .Teatr będzie zawierał umowy o dzieło i wypłacał honoraria zagranicznym artystom - osobom fizycznym posiadającymi certyfikaty rezydencji z Wielkiej Brytanii. Dochody artystów związane z osobiście wykonywaną działalnością będą przypadać bezpośrednio artystom ale także na rzecz innej osoby (np. agencji, osoby fizycznej, która reprezentuje tych artystów oraz osoby prawnej, która reprezentuje tych artystów). W ramach w/w festiwalu będą również występować teatry (osoby prawne) posiadające certyfikaty rezydencji podatkowej z Wielkiej Brytanii.

Występy artystów i teatrów biorących udział w festiwalu nie będą wykonywane w ramach wymiany (współpracy) kulturalnej uzgodnionej między Polską a Wielką Brytanią. Pobyt artystów indywidualnych i zespołów teatralnych będzie sfinansowany całkowicie ze środków publicznych (dotacja podstawowa od Urzędu Miasta na działalność statutową i dofinansowanie z MKiDN) oraz Mechanizmu Finansowego EOG w ramach współpracy kulturalnej między Polska a Norwegią.

Teatry będą posiadały certyfikaty rezydencji i nie będą reprezentowane przez agencje lub osoby fizyczne; dochód będzie finansowany ze środków Urzędu Miasta, MKiDN oraz Mechanizmu Finansowego EOG - w ramach współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Norwegią. Pobyt artystów będzie sfinansowany z funduszy pochodzących z dotacji Urzędu Miasta, MKiDN oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Ponadto w odpowiedzi na wezwanie z 23 października 2014 r. Znak IBPBII/1/415-658/14/MCZ, IBPBII/1/415-659/14/MCZ, IBPBII/1/415-660/14/MCZ, IBPBI/2/423-990/14/BG, IBPBI/2/423-991/14/BG, IBPBI/2/423-992/14/BG, ujętej w uzupełnieniu do wniosku z 7 listopada 2014 r., Wnioskodawca wskazał, że agencja reprezentująca artystę na rzecz której będą przypadać dochody za działalność artystyczną osoby fizycznej może być osoba prawna albo osoba fizyczna. Środki finansowe z których będzie finansowany pobyt artysty z Wielkiej Brytanii w Polsce są funduszami publicznymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób będzie opodatkowane wynagrodzenie artystów z Wielkiej Brytanii jeżeli będzie uzyskiwane przez reprezentujące ich agencje artystyczne...

(część pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1)

Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Wielką Brytanią, powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów wypłacanych zagranicznej osobie prawnej (teatrowi) z tytułu działalności artystycznej na terenie Polski, na rzecz Teatru w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie wynagrodzenia artystów jest przeważnie uregulowane w art. 16 i 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Większość umów przewiduje, że bez względu na inne regulacje znajdujące się w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody artystów z osobiści wykonywanej w tym charakterze działalności, podlegają opodatkowaniu w tym z państw, w którym wykonują oni te czynności.

Jednakże wobec okoliczności, że wynagrodzenie artystów z którymi Teatr zawiera umowy na działalność artystyczną jest finansowane ze środków publicznych (dotacja dla samorządowej instytucji kultury, MKiDN oraz fundusze EOG), zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku artystów, którzy legitymują się rezydencją Wielkiej Brytanii wynagrodzenie ich jest zwolnione z podatku dochodowego i Teatr takiego podatku nie ma obowiązku odprowadzać.

Przepisy prawne nakazują analizę umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania - Teatr nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od dochodów wypłacanych innym teatrom (rezydentom Wielkiej Brytanii, którzy nie osiągają zysku poprzez zakład w Polsce). Interpretacja ta wynika z postanowień umów międzynarodowych, w sprawie zapobieżenia unikania podwójnego opodatkowania, które przewidują, że zyski z przedsiębiorstwa opodatkowane są w miejscu rezydencji czyli w państwie kontrahenta Wnioskodawcy. Takie postanowienie zawarte jest w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jego rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone m.in. w art. 21 ust. 1 updop.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 2 updop stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 updop, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie można pogodzić z umową.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W niniejszej sprawie zastosowanie będzie miała Konwencja zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, dalej „umowa polsko-brytyjska”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-brytyjskiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. Natomiast art. 7 ust. 7 umowy polsko-brytyjskiej stanowi, że jeżeli w zyskach mieszczą się dochody lub zyski majątkowe, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Konwencji, to postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia tego artykułu.

Postanowienia w zakresie dochodu uzyskiwanego przez artystów zostały szczegółowo uregulowane w art. 16 umowy polsko-brytyjskiej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 umowy polsko-brytyjskiej, bez względu na postanowienia art. 7 i 14 niniejszej Konwencji, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Art. 16 ust. 2 umowy polsko-brytyjskiej stanowi, że jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada na rzecz tego artysty lub sportowca, lecz innej osobie, wówczas taki dochód, bez względu na postanowienia art. 7 i 14 niniejszej Konwencji, może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodu powstającego w związku z wykonywaniem działalności artysty lub sportowca w Umawiającym się Państwie, jeżeli pobyt w tym Państwie jest całkowicie lub głównie mierze finansowany z funduszy publicznych jednego lub obu Umawiających się Państw, jego jednostki terytorialnej, organu lokalnego lub instytucji rządowej. (art. 16 ust. 3 umowy polsko-brytyjskiej).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) umowy polsko-brytyjskiej, określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób i nie obejmuje spółek osobowych.

Dokonując interpretacji postanowień umowy polsko-brytyjskiej należy zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak również brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

W komentarzu OECD do art. 17 w pkt 11 wskazano, że „Ustęp 1 artykułu 17 dotyczy dochodu osiąganego przez artystów i sportowców z działalności wykonywanej przez nich osobiście. Ustęp 2 dotyczy sytuacji, w których dochód z ich działalności przypada innym osobom. Jeżeli dochód artysty lub sportowca przypada innej osobie i państwo źródła nie ma ustawowego prawa do „prześwietlenia” osoby uzyskującej dochód w celu opodatkowania go jako dochodu wykonawcy, to wówczas ust. 2 stanowi, że część dochodu, od której nie może być opodatkowany artysta lub sportowiec, może być opodatkowana jako dochód osoby, która go uzyskuje. Jeżeli osoba uzyskująca dochód jest przedsiębiorstwem, wówczas państwo źródła może go opodatkować, nawet gdy dochód nie może być przypisany zakładowi położonemu w tym państwie (...). W przypadku gdy np. „drużyna, zespół teatralny, orkiestra itp. posiadają osobowość prawną. Dochody ze spektakli lub występów sportowych mogą być wypłacone takiej jednostce. Członkowie drużyny lub zespołu teatralnego będą opodatkowani indywidualnie, zgodnie z ust. 1, w państwie, w którym odbył się spektakl lub występ sportowy; podatek dotyczy każdego wynagrodzenia uzyskiwanego za udział w spektaklu i występie sportowym. Jednakże jeżeli członkowie zespołu lub drużyny otrzymują stałe wynagrodzenie okresowe i trudno jest przypisać część tego stałego wynagrodzenia okresowego konkretnemu występowi, wówczas państwa członkowskie mogą zdecydować jednostronnie lub dwustronnie o nieopodatkowaniu takiej osoby. Zysk osiągnięty przez osobę prawną z tytułu konkretnego występu lub spektaklu podlega opodatkowaniu zgodnie z ust. 2.

W komentarzu OECD do art. 17 w pkt 14 wskazano, że „Niektóre państwa mogą uznać za celowe wyłączenie z zakresu działania artykułu przedstawień i występów subsydiowanych z funduszów publicznych. Takie państwa mają prawo zamieszczać odpowiednie klauzule, lecz zwolnienie od podatku powinno być oparte na kryteriach obiektywnych i łatwych do ustalenia, tak aby było przyznane wyłączenie zgodnie z zamierzoną intencją”.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Teatr w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem festiwalu teatralnego na terytorium Polski. W ramach festiwalu będą występować grupy teatralne (osoby prawne) m.in. z Wielkiej Brytanii. Pobyt artystów będzie sfinansowany z funduszy publiczny (dotacja podstawowa od Urzędu Miasta na działalność statutową i dofinansowanie z MKiDN). Dochody mogą przypadać także na rzecz innej osoby np. agencji artystycznej mogącej być osoba prawną. Teatr będzie posiadał certyfikat rezydencji.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów tut. Organ stoi na stanowisku, że Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 updop podatku dochodowego od należności wypłacanych teatrowi z Wielkiej Brytanii, zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-brytyjskiej w związku z treścią art. 16 ust. 3 tej umowy, gdyż pobyt artystów będzie finansowany z funduszy publicznych. Podobnie będzie w sytuacji, gdy dochód artysty (osoby fizycznej) będzie uzyskany za pośrednictwem reprezentującej go osoby prawnej (w tym agencji artystycznej będącej osobą prawną). Dochód z tytułu występów artystów na terytorium Polski uzyskany przez teatr z Wielkiej Brytanii albo uzyskany przez reprezentującą artystę agencję artystyczną, sfinansowany z funduszy publicznych nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego osób prawnych będących rezydentami Finlandii i Rosji oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.