IBPBI/2/423-1111/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wypłaty zysków (w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA w okresie przed przekształceniem w Spółkę z o.o.), jaka może zostać dokonana przez Wnioskodawcę w okresie po połączeniu ze Spółką z o.o. na rzecz swoich udziałowców, Wnioskodawca nie będzie obowiązany pobrać podatku CIT u źródła, od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (dywidend) - pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT?
IBPBI/2/423-1111/14/SDinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. przejęcie spółki
 3. zryczałtowany podatek dochodowy
 4. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty zysków, w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA przed przekształceniem w spółkę z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty zysków, w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA przed przekształceniem w spółkę z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka”) jest podmiotem należącym do Grupy. Większościowym udziałowcem Spółki jest Spółka A spółka komandytowa (która obecnie jest w trakcie przekształcenia w spółkę z o.o.). Podstawowa działalność Spółki obejmuje żywienie zbiorowe i catering; w powyższym zakresie największym odbiorcą usług świadczonych przez Spółkę jest Spółka B; niemniej, zakres działalności przewidziany w ramach wpisu do KRS jest bardzo szeroki oraz obejmuje także działalność dodatkową m.in. w zakresie obrotu nieruchomościami/pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wynajmu i zarządzania nieruchomościami. W powyższym zakresie Spółka uzyskuje także przychody z wynajmu nieruchomości własnych.

W celu realizacji ww. działalności dodatkowej Spółka utworzyła spółkę o charakterze spółki celowej (została zarejestrowana w KRS w listopadzie 2013 r). Jako przedmiot działalności ww. spółki celowej wskazano obrót/pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Ww. spółka celowa została utworzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako „SKA”). Wnioskodawca uzyskał status akcjonariusza w ww. spółce celowej. Komplementariuszem w ww. spółce celowej jest osoba prawna – Spółka C. Niemniej, działalność operacyjna SKA (z uwagi na fakt, że określone założenia biznesowe nie zostały zrealizowane), uległa ograniczeniu i obecnie praktycznie nie jest prowadzona.

Rok obrotowy SKA (rozpoczęty w listopadzie 2013 r.) ma trwać dłużej niż 12 miesięcy (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), tj. jego zakończenie przypada na 31 grudnia 2014 r.

W międzyczasie podjęte zostały kroki w celu przekształcenia SKA w spółkę z o.o. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), byt prawny SKA będzie kontynuowany po przekształceniu, spółka przekształcana (SKA) stanie się spółką przekształconą (dalej: „Spółka z o.o.”) z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, a majątek SKA (w tym zyski wypracowane przed dniem przekształcenia) stanie się w całości majątkiem Spółki z o.o., która pozostanie spółką handlową w zmienionej formie prawnej. W szczególności, majątek Spółki z o.o. nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do majątku SKA, tj. nie dojdzie do wniesienia aportu lub dodatkowych wkładów przez wspólników w związku z przekształceniem. Natomiast majątek Spółki z o.o. ulegnie zmniejszeniu o wkład wspólnika - dotychczasowego komplementariusza, który nie weźmie udziału w spółce przekształconej. Planowane przekształcenie zostanie przeprowadzone i zarejestrowane przez sąd rejestrowy przed zakończeniem bieżącego roku obrotowego SKA tj. przed 31 grudnia 2014 r. (ok. listopada 2014 r.).

Z chwilą przekształcenia Wnioskodawca stanie się udziałowcem Sp. z o.o., natomiast wspólnik będący dotychczasowym komplementariuszem nie weźmie udziału w spółce przekształconej, natomiast zostanie spłacony. Po przekształceniu, wkłady akcjonariusza SKA oraz/lub inne fundusze/kapitały SKA staną się kapitałem zakładowym oraz pozostałymi kapitałami spółki przekształconej (Spółka z o.o.). Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem w Spółce z o.o.

Sprawozdanie SKA sporządzone w związku z przekształceniem będzie wykazywało zysk za bieżący rok obrotowy (zakończony na dzień poprzedzający przekształcenie). Po przekształceniu oraz ww. uproszczeniu struktury udziałowej planowane jest dokonanie restrukturyzacji struktury „holdingowej” pomiędzy Spółką z o.o. a Wnioskodawcą w ten sposób, że planowane jest połączenie przez przejęcie Wnioskodawcy ze Spółką z o.o. (w której jedynym udziałowcem będzie Wnioskodawca). Połączenie to zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w zw. z art. 515 § 1 KSH. W konsekwencji, dojdzie do przeniesienia całego majątku Spółki z o.o. (spółki przejmowanej) na Wnioskodawcę (spółkę przejmującą). Majątek ten zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki przejmującej (nie dojdzie do podniesienia kapitału zakładowego Wnioskodawcy). Spółka przejmowana zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 KSH, tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

W ocenie Wnioskodawcy, planowane połączenie jest uzasadnione ekonomicznie. Spółka jest świadoma, że wystąpienie uzasadnienia ekonomicznego nie jest przedmiotem oceny w ramach interpretacji indywidulanej (i nie wnosi o tę ocenę), niemniej pragnie wyjaśnić, że ww. uzasadnienie ekonomiczne występuje i wynika z intencji ograniczenia kosztów, spłaszczenia struktury holdingowej (z uwagi na niezrealizowanie założeń biznesowych, jakie legły u podstaw założenia spółki celowej SKA w 2013 r.), koncentracji działalności w zakresie dotyczącym nieruchomości (np. w zakresie wynajmu nieruchomości) Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku wypłaty zysków (w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA w okresie przed przekształceniem w Spółkę z o.o.), jaka może zostać dokonana przez Wnioskodawcę w okresie po połączeniu ze Spółką z o.o. na rzecz swoich udziałowców, Wnioskodawca nie będzie obowiązany pobrać podatku CIT u źródła, od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (dywidend) - pod warunkiem spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków w okresie po połączeniu ze Spółką z o.o. na rzecz swoich udziałowców (w ramach których to zysków będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA - z okresu sprzed przekształcenia), nie będzie wiązać się z obowiązkiem pobrania przez Wnioskodawcę podatku CIT u źródła, od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT).

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1 oraz 4-4b ustawy o podatku CIT, przychody z tytułu udziału w zyskach danej osoby prawnej – Spółki z o.o. po połączeniu (zasadniczo dywidenda) będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT przy spełnieniu określonych warunków - zasadniczo pod warunkiem posiadania co najmniej 10% udziałów przez udziałowców Wnioskodawcy przez okres co najmniej dwóch lat (warunek ten będzie spełniony m.in. w odniesieniu do większościowego udziałowca Spółki).

W ocenie Wnioskodawcy, na powyższy wniosek odnośnie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT nie będzie mieć znaczenia fakt, że ww. przychody mogą obejmować zyski wypracowane pierwotnie przez SKA przed jej przekształceniem (w roku obrotowym rozpoczętym w listopadzie 2013 r. i który zakończy się w związku z przekształceniem w 2014 r. przed 31 grudnia 2014 r). Wniosek ten uzasadnia poniżej w oparciu o przepisy ustawy nowelizującej. Wnioskodawca wskazuje na następujące przepisy tej ustawy:

1.Przepisy art. 7 ustawy nowelizującej:

 • ust. 1 zgodnie z którym, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 (ustawy o CIT; uwaga Spółki) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza,
 • ust. 2 zgodnie z którym, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o CIT; uwaga Spółki) ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 • ust. 3 zgodnie z którym, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
 • ust. 4 zgodnie z którym, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

2.Przepis art. 8 ustawy nowelizującej, w myśl którego przez następcę prawnego, o którym mowa w (...) art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

3.Ponadto zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (...) oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (...) przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, (...) w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 (....; ustawy o CIT; uwaga Spółki) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W ocenie Wnioskodawcy, ww. przepisy przejściowe z art. 7 nie mają zastosowania do jego sytuacji; powyższe wynika z faktu, że SKA - korzystając z możliwości przedłużenia roku obrotowego (na podstawie przepisu art. 4 ustawy nowelizującej oraz art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości), przedłużyła okres, w którym mają do niej zastosowanie „stare” zasady opodatkowania, tj. zasady opodatkowania dla spółek osobowych (z uwzględnieniem wykładni prezentowanej w tym zakresie przez orzecznictwo sądowe w odniesieniu do zasad opodatkowania akcjonariusza w SKA), tj. zasady, w oparciu o które SKA nie jest traktowana dla celów podatku dochodowego jak osoba prawna. W efekcie, do momentu przekształcenia nie wystąpiła w żadnym momencie przesłanka, w oparciu o którą SKA mogłaby zostać uznana za podatnika podatku CIT; w efekcie, nie ziściła się hipoteza przepisu art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, zgodnie z którą SKA miałaby stać się „podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”. W efekcie, nie można stosować do sytuacji Spółki wskazanego w art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej domniemania, że najpierw są wypłacane zyski wypracowane przez SKA, w stosunku do których - zgodnie z ust. 2 - nie można stosować zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4.

Wniosku w powyższym zakresie nie zmienia również fakt, że SKA zostanie przekształcona w trakcie 2014 r. w spółkę kapitałową – Spółkę z o.o. - która będzie następcą prawnym SKA (na gruncie Ordynacji podatkowej). Mimo, że w rozumieniu ust. 4 art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej Spółka z o.o., następnie zaś Wnioskodawca po połączeniu, będą następcami prawnymi SKA, wciąż nie zmienia to faktu, że nie zostanie spełniona przesłanka z ust. 3 art. 7, tj. przesłanka, że SKA uzyskała (chociażby na chwilę) status podatnika podatku CIT.

Z uwagi na fakt, że po 31 grudnia 2014 r, kiedy dla SKA zaczęłyby mieć zastosowanie przepisy ustawy o podatku CIT, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (tj. od 1 stycznia 2015 r.), SKA nie będzie funkcjonować już w obrocie prawnym (z uwagi na jej przekształcenie), nie powinno budzić wątpliwości, że nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 1.

W ocenie Wnioskodawcy, ww. przepisy art. 7 ust. 2 i 3 ustawy nowelizującej, miałyby znaczenie w sytuacji, w której SKA uzyskałaby status podmiotu osoby prawnej (np. SKA z 1 stycznia 2015 r. - gdyby nie wystąpiło przekształcenie) i kiedy ww. SKA dokonywałaby wypłaty zysków wypracowanych przed tym dniem; ponadto, przepisy te miałyby zastosowanie, gdyby ww. zyski (wypracowane przed 1 stycznia 2014 r. przez SKA) byłyby wypłacane przez następcę prawnego SKA, po tym jak SKA uzyskałaby z 1 stycznia 2015 r. status osoby prawnej, następnie zaś zostałaby np. przekształcona w spółkę kapitałową/połączona ze spółką kapitałową (wystąpiłaby sukcesja uniwersalna na gruncie Ordynacji podatkowej).

W efekcie, w przypadku wypłaty zysków przez Wnioskodawcę po połączeniu ze Spółką z o.o., nie będzie obowiązywać Wnioskodawcę nakaz zastosowania domniemania, że najpierw wypłacane są zyski wypracowane w przeszłości przez SKA, w stosunku do których nie stosuje się zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. SKA w żadnym momencie podczas swojego istnienia nie uzyska bowiem statusu podatnika podatku CIT, co jest warunkiem zastosowania przepisu art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej. Stąd też uznanie Wnioskodawcy jako następcy prawnego SKA nie powinno rodzić wobec niego obowiązku opodatkowania podatkiem CIT u źródła zysków wypracowanych przez SKA wypłacanych na rzecz udziałowców Wnioskodawcy (pod warunkiem spełniania warunków wskazanych w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ustawa o CIT”), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W myśl art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust 4d ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1.jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2.w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

 • własności,
 • innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Podkreślić należy, że aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, wszystkie wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Rozpatrując możliwość skorzystania ze zwolnienia należy również wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i ich wspólników (dalej: „ustawa zmieniająca”).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej (art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Z powyższych przepisów wynika po pierwsze, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Po drugie – zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy nie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy wypłata dywidendy dotyczy zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przepisy te dotyczą następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

W świetle powyższego, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę - jako podmiotu o którym mowa w art. 8 ustawy zmieniającej - zysków w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA w okresie przed przekształceniem, a więc w okresie w którym SKA nie posiadała statusu podatnika na gruncie ustawy o CIT, zastosowanie znajdzie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej. Oznacza to, że dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz swoich udziałowców, odpowiadająca zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA, nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o CIT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.