IBPB-1-3/4510-399/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy w powyżej opisanych okolicznościach Spółka jest zobowiązana, niezależnie od posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej X., do pobierania - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako „ustawa o CIT”) - zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu Usług świadczonych przez X. na rzecz Spółki?
IBPB-1-3/4510-399/15/IZinterpretacja indywidualna
  1. certyfikat rezydencji
  2. immunitet podatkowy
  3. miedzynarodowa instytucja finansowa
  4. obowiązek płatnika
  5. organizacje międzynarodowe
  6. pobór podatku
  7. zryczałtowany podatek dochodowy
  8. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 16 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu Usług świadczonych przez X. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu Usług świadczonych przez X.. Uzupełnienia wniosku dokonano 16 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji produktów leczniczych dostępnych bez recepty, suplementów diety, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Przedmiotem działalności Spółki są również badania i analiza związane z jakością żywności.

Spółka na potrzeby prowadzonej działalności nabywa w wersji elektronicznej (online) usługi dostępu do Farmakopei Europejskiej - urzędowego spisu produktów farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Europie, oraz obwarowanego tymi samymi zastrzeżeniami spisu surowców służących do sporządzania niektórych z tych produktów.

Spółka nabywa również usługi szkoleń dla pracowników Spółki w zakresie korzystania z zasobów i interpretowania informacji zawartych w Farmakopei Europejskiej. Opisane powyżej świadczenia nabywane przez Spółkę w dalszej części dokumentu łącznie będą nazywane jako „Usługi”. Powyższe Usługi są świadczone na rzecz Spółki przez Europejską Dyrekcję ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (The European Directorate for the Quality of Medicines Healthcare, dalej zwaną jako „X.”) z siedzibą w Strasburgu (Francja).

X. jest jednostką organizacyjną Rady Europy, powołaną w celu realizacji zadań Rady Europy w zakresie polityki zdrowotnej. Jej celem jest ochrona zdrowia publicznego poprzez umożliwienie rozwoju, wspieranie wdrażania i kontroli stosowania norm jakości bezpiecznych leków i ich bezpiecznego stosowania. Niekwestionowanym dorobkiem Rady Europy, w tym X. jest opracowanie Farmakopei Europejskiej. Obecnie X. m.in. publikuje nowe wydania Farmakopei Europejskiej w oficjalnych językach Rady Europy - w języku angielskim i francuskim.

Powstanie X. wiąże się z przyjęciem przez Radę Europy Konwencji w sprawie opracowania Farmakopei Europejskiej, umożliwiającej międzynarodową współpracę na rzecz opracowania wspólnej farmakopei w Europie (Convention on the Elaboration of a European Pharmacopeia/Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, 22.07.1964 r., Rada Europy, ETS No. 050, CETS 50; Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopeia/Protokół do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, 16.11.1989 r., ETS No. 134; oba akty prawne dalej łącznie będą nazywane jako „Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej”).

Na podstawie art. 9 powyższej Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, został utworzony Sekretariat Europejskiej Farmakopei (the European Pharmacopeia Secretariat) - obecnie dyrektoriat Rady Europy zwany X..

W 1996 r. Sekretariat Europejskiej Farmakopei zmienił nazwę na Europejską Radę Oceny Jakości Produktów Medycznych (European Department for the Quality of Medicines - X.) (decyzja przyjęta na 560 Zgromadzeniu Delegatów Ministrów (spotkanie odbyło się w Strasburgu 12 marca 1996) - Decyzje przyjęte/560th meeting of the Ministers Deputies (held in Strasbourg on 12 March 1996) - Decisions adopted, CM/Del/Dec(96)560E); Współpraca między Radą Europy i Unią Europejską (sierpień grudzień 1995): sprawozdania Sekretarza Generalnego/Cooperation between the Council of Europe and the European Union (August December 1995): report by the Secretary General, CM(96)41, 26 February 1996).

X. jeszcze dwukrotnie zmienił nazwę swojej struktury, by ostatecznie przyjąć nazwę jako Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (The European Directorate for the Quality of Medicines HealthCare).

Zgodnie z art. 8 powołanej powyżej Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, siedzibą X. jest Strasburg (Francja).

Z informacji pisemnych otrzymanych od X. wynika, że X. jako dyrektoriat Rady Europy korzysta z przywilejów przyznanych Radzie Europy.

Rada Europy posiada przywileje i immunitety na mocy Porozumienia Ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z dnia 2 września 1949 r. oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia Ogólnego z dnia 6 listopada 1952 r. (Dz.U. 2001 r. Nr 23, poz. 270, dalej zwane jako „Porozumienie Ogólne”).

Polska przystąpiła do powyższych aktów prawnych w 1993 r. (wejście w życie w dniu 16 marca 1993 r.).

Rada Europy nie podlega administracji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Zgodnie z art. 7 wyżej wymienionego Porozumienia Ogólnego - Rada Europy, jej aktywa, dochody i innego rodzaju majątek są zwolnione m.in. od wszelkich podatków bezpośrednich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w powyżej opisanych okolicznościach Spółka jest zobowiązana, niezależnie od posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej X., do pobierania - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako „ustawa o CIT”) - zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu Usług świadczonych przez X. na rzecz Spółki...

Zdaniem Spółki, w związku z wypłatą wynagrodzeń z tytułu Usług świadczonych przez X. na rzecz Spółki, Spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, także w przypadku, gdy Spółka nie posiada certyfikatu rezydencji potwierdzającego siedzibę X. dla celów podatkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT, z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów m.in. z praw autorskich lub praw pokrewnych, świadczeń o podobnym charakterze do usług niematerialnych wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, ustala się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodów, przy czym zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie zaś do treści art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT, są obowiązane, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższego uregulowania wynika, że podmioty wypłacające podmiotom zagranicznym należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT, są obowiązane jako płatnicy do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Jeżeli płatnicy chcą zastosować stawki podatku wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo nie pobierać podatku zgodnie z taką umową, muszą uzyskać od podatnika zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie, wydane dla celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji).

Certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, jest dokumentem wydanym przez właściwą dla odbiorcy należności administrację podatkową, potwierdzającym jego siedzibę dla celów podatkowych. Wymóg przedłożenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody i podlega tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku nieprzedstawienia płatnikowi takiego certyfikatu kwoty wypłacane odbiorcy należności - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT - obciążone będą podatkiem zryczałtowanym w wysokości określonej w ustawie.

Powyższych przepisów prawa podatkowego nie stosuje się w stosunku do X.. Z informacji pisemnych otrzymanych przez Spółkę od X. wynika bowiem, że instytucja ta posiada z mocy prawa immunitet podatkowy, co oznacza, że nie podlega jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Jako dyrektoriat Rady Europy X. korzysta z przywilejów i immunitetów przysługujących Radzie Europy na mocy Porozumienia Ogólnego.

Zgodnie z art. 7 powołanego powyżej Porozumienia Ogólnego Rada Europy, jej aktywa, dochody i innego rodzaju majątek są zwolnione m.in. od wszelkich podatków bezpośrednich.

Polska przystąpiła do Porozumienia Ogólnego w 1993 r. (wejście w życie w dniu 16 marca 1993 r.). W związku z powyższym, jakiekolwiek przychody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez X. jako jednostkę organizacyjną Rady Europy nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Powyższe dotyczy również przypadku, gdy Spółka nie otrzymała od X. certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. Wymóg przedstawienia certyfikatu rezydencji nie dotyczy bowiem międzynarodowych instytucji, co zostało przedłożone w Wyjaśnieniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2001 r., sygn. PB7/033-1934/2001, skierowanym do izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowych.

W powyższym piśmie Ministerstwo Finansów wyraziło stanowisko, że (...) zdarza się, że urzędy skarbowe żądają przedstawienia przez międzynarodowe banki lub inne instytucje finansowe, których Polska jest członkiem lub z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, certyfikatów wystawionych przez organy podatkowe państw, w których takie banki lub instytucje mają siedzibę. Taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na ich międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają one administracji podatkowej państw, w których one działają. Siedziba ich jest uregulowana w umowach międzynarodowych, na podstawie których zostały one utworzone.

W Wyjaśnieniach Ministra Finansów zostały wymienione przykładowe międzynarodowe instytucje, od których - zdaniem Ministerstwa Finansów - nie ma potrzeby żądania certyfikatu rezydencji. Została wymieniona m.in. instytucja Rady Europy - Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank).

Biorąc pod uwagę powyższe, X. nie ma możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o CIT ze względu na to, że jako jednostka administracyjna Rady Europy nie podlega pod jurysdykcję podatkową jakiegokolwiek państwa, a miejsce jego siedziby zostało uregulowane na mocy umowy międzynarodowej (wspomniana powyżej Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej).

Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach podatkowych:

Podsumowując, w ocenie Spółki, przy wypłacie wynagrodzeń z tytułu Usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a ustawy o CIT świadczonych przez X., Spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, także w przypadku, gdy Spółka nie posiada certyfikatu rezydencji potwierdzającego siedzibę X. dla celów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że kwestia korzystania przez X. z przywilejów jakie zostały przyznane Radzie Europy stanowi element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku i nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.