IBPB-1-3/4510-398/15/AB | Interpretacja indywidualna

Ustalenie właściwego kursu do przeliczania kwot wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
IBPB-1-3/4510-398/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. kurs walut
  2. różnice kursowe
  3. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 27 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia właściwego kursu do przeliczania kwot wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia właściwego kursu do przeliczenia kwot wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-398/15/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarczą rozlicza na podstawie ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi telewizji kablowej dla osób fizycznych i firm. Oferuje klientom programy stacji krajowych i zagranicznych. Z tego tytułu otrzymuje m.in. od kontrahentów zagranicznych faktury VAT za licencje z tytułu rozprowadzanych kanałów. Z każdą stacją telewizyjną podpisane ma szczegółowe umowy mówiące o sposobie naliczania opłat i okresach rozliczeniowych za dostarczane kanały. Przeważnie umowy zawarte są na czas nieokreślony. Na fakturach od kontrahentów zagranicznych kwoty opłat licencyjnych wystawiane są w euro lub w dolarach. W ewidencji VAT ujmowane były i są, jako import usług, na podstawie sporządzonych faktur wewnętrznych. Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-10) od wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, czyli w dniu zapłaty za fakturę od kontrahenta zagranicznego odprowadzić kwoty podatku w terminie 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z art. 26 ust. 1 pobrano podatek. Wnioskodawca z każdą stacją ma indywidualnie ustaloną kwotę zryczałtowanego podatku (CIT-10), udokumentowaną umową oraz uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji określającym miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych. Zryczałtowany podatek CIT-10 odprowadza w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek Urzędu Skarbowego. Na przelewie określa identyfikator miesiąca, w którym dokonano zapłaty za fakturę od kontrahenta zagranicznego. Wysokość podatku wylicza od kwoty ustalonej następująco: kurs waluty z dnia zapłaty faktury według banku, w którym dokonano zapłaty razy kwota z faktury VAT od kontrahenta zagranicznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaki prawidłowy kurs, do przeliczenia kwot zryczałtowanego podatku CIT-10, winien być używany; czy z dnia poprzedzającego według tabeli kursów średnich NBP, czy z dnia zapłaty za fakturę, według kursu walut z banku, w którym dokonano zapłaty...

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 października 2015 r., Wnioskodawca jednoznacznie sprecyzował własne stanowisko w sprawie. Zdaniem Wnioskodawcy, w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych płatnik zobowiązany jest do przeliczenia kwoty dokonanej wypłaty, stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, należności z tytułu opłat licencyjnych, zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). W związku z dokonywaniem wypłat wskazanych powyżej należności, Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Wynagrodzenie należne zagranicznym kontrahentom jest ustalane i wypłacane w walucie obcej, co oznacza, że Wnioskodawca musi dokonać przeliczenia kwot wypłacanych na rzecz kontrahenta zagranicznego na złote polskie.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, według jakiego kursu waluty powinien przeliczać na złote polskie kwoty wypłacane w obcych walutach kontrahentom zagranicznym, w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Jednocześnie przepis art. 21 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z umów tych może wynikać, że wypłacane należności będą całkowicie zwolnione od opodatkowania w Polsce lub przedsiębiorca pobierze niższy podatek wynikający z postanowień umowy. Jednakże, aby zastosować niższą stawkę lub nie pobierać podatku zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przedsiębiorca musi być w posiadaniu certyfikatu rezydencji beneficjenta należności.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Do przychodów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na to, że nie zostały określone szczególne zasady przeliczania tych przychodów w walucie obcej na złote zastosowanie znajduje ogólna zasada wynikająca z art. 12 ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dzień wypłaty należności nierezydentowi winien być więc potraktowany, jako dzień uzyskania przez niego przychodu.

Reasumując, Wnioskodawca do przeliczenia na złote kwoty przychodu stanowiącego wynagrodzenie na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.