IBPB-1-3/4510-390/15/PC | Interpretacja indywidualna

1) Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do pobierania podatku u źródła od Spółki z Seszeli, Spółki z Delaware z tytułu świadczenia na jego rzecz ww. usług?
2) Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do pobierania podatku u źródła od Spółki z Seszeli oraz Spółki z Delaware z tytułu świadczenia na jego rzecz usług pośrednictwa w zakresie ww. usług?
IBPB-1-3/4510-390/15/PCinterpretacja indywidualna
 1. należności licencyjne
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. który wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 9 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności wypłacanych na rzecz spółek zagranicznych:

 • usług wymienionych w pkt b, e, q - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

(pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych)

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu do tut. BKIP 20 lipca 2015 r.), wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności wypłacanych na rzecz spółek zagranicznych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z tytułu której rozlicza się na zasadach ogólnych (podatkowa książka przychodów i rozchodów). Jest również zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca ma zamiar nawiązać współpracę z kontrahentami zagranicznymi: spółką z siedzibą na Seszelach (dalej jako „Spółka z Seszeli”) oraz spółką z siedzibą w USA, w stanie Delaware (dalej jako „Spółka z Delaware”), które nie są oraz nie będą zarejestrowane dla celów VAT w Polsce.

Wnioskodawca rozważa nabywanie od ww. spółek:

 1. usług projektowania logo firmowego, banerów i podobnych elementów graficznych,
 2. licencji oprogramowania komputerowego,
 3. dostępu do platform online zawierających zasoby w formie cyfrowej z możliwością ich pobrania lub przeglądania online, w tym treści o charakterze edukacyjnym np. szkolenia w formie e-learning (m.in. poprzez wykupienie dostępu do serwisu online jednorazowo, bądź też na zasadzie miesięcznego abonamentu),
 4. prezentacji multimedialnych w formie elektronicznej,
 5. usług udostępniania zasobów serwera, w tym hostingu w celu utrzymywania stron internetowych i poczty e-mail Wnioskodawcy,
 6. domen internetowych,
 7. usług pisania postów, komentarzy i podobnych wypowiedzi na stronach internetowych, w tym na forach internetowych o charakterze ustalonym przez Wnioskodawcę,
 8. usług redagowania artykułów i innych treści w formie elektronicznej,
 9. usług świadczonych online o charakterze edukacyjnym lub wsparcia merytorycznego, np. przez czat, stronę internetową lub e-mail,
 10. usług pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług,
 11. usług polegających na poprawie widoczności strony internetowej Wnioskodawcy w wyszukiwarkach internetowych,
 12. usługi prowadzenia kampanii internetowych PPC („pay per click”, która jest rodzajem reklamy internetowej, polegającej na płatności za kliknięcie w link lub banner), w szczególności kampanii „Google AdWords”,
 13. usług przeprowadzenia audytu stron internetowych, w tym audytu pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych,
 14. usług zdalnego monitorowania i konserwacji systematów teleinformatycznych i komputerów w tym, sieci komputerowych oraz serwerów,
 15. usług zdalnego zarządzania danymi w formie cyfrowej, w tym: wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja, moderacja, segregacji i ocena danych, w tym treści w formie tekstu oraz treści multimedialnych,
 16. usług tworzenia i uaktualniania oraz rozbudowy stron WWW oraz kont lub profili na stronach WWW, w tym internetowych portalach społecznościowych,
 17. przestrzeni reklamowej, w szczególności banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych.

Wnioskodawca zamierza także w przyszłości dokonywać sprzedaży ww. usług na rzecz Spółki z Seszeli, oraz Spółki z Delaware.

Jednocześnie, Spółka z Seszeli oraz Spółka z Delaware, na podstawie pisemnych umów ze swoimi kontrahentami (zawierających szczegółowy zakres prac i zasady naliczania opłat opcjonalnie uzależnione od osiąganych efektów) będą pośredniczyły w świadczeniu ww. usług przez inne podmioty na rzecz Wnioskodawcy. Wyżej wymienione spółki będą pobierały stosowną opłatę za pośrednictwo od Wnioskodawcy oraz we własnym zakresie uregulują ewentualne należności z dostawcami ww. usług i towarów.

Wnioskodawca nie uzyska od w/w spółek właściwych certyfikatów rezydencji.

Wnioskodawca nie uzyska od w/w spółek dokumentacji czy informacji dotyczących faktycznych dostawców/wykonawców ww. usług lub towarów. W imieniu Wnioskodawcy z faktycznymi dostawcami/wykonawcami ww. usług lub towarów kontaktować będą się w/w spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do pobierania podatku u źródła od Spółki z Seszeli, Spółki z Delaware z tytułu świadczenia na jego rzecz ww. usług... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)
 2. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do pobierania podatku u źródła od Spółki z Seszeli oraz Spółki z Delaware z tytułu świadczenia na jego rzecz usług pośrednictwa w zakresie ww. usług... (pytanie oznaczone we wniosku numerem 3)

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie obowiązany do pobierania podatku u źródła tylko i wyłącznie z tytułu świadczonych przez Spółkę z Seszeli oraz Spółkę z Delaware, usług prowadzenia kampanii reklamowych PPC oraz AdWords (lit. l. powyżej) oraz zaprojektowania i przeniesienia na niego praw autorskich do logo, banerów oraz elementów graficznych (lit. a. powyżej).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, przychodów m.in. z tytułu świadczeń: z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, a także z tytułu świadczeń doradczych, czy też usług reklamowych, zarządzania i kontroli oraz świadczeń o podobnym charakterze, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy art. 21 ust. 1 ustawy CIT, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie jednak z art. 26 ust. 1 zd. drugie ustawy CIT, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca nie uzyska od Spółki z Seszeli, oraz Spółki z Delaware, certyfikatu rezydencji, zastosowanie w przedmiotowej transakcji będą miały wyłącznie przepisy ustawy CIT.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca będzie obowiązany do pobrania podatku u źródła wyłącznie od usług świadczonych przez Spółkę w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych PPC („pay per click”) oraz „AdWords” (wskazanych pod lit. l. powyżej), z tytułu zaprojektowania i przeniesienia na niego praw autorskich do logo, banerów oraz elementów graficznych (wskazanych pod lit. a. powyżej). Pozostałe usługi nie będą mieścić się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 ustawy CIT i Wnioskodawca nie będzie obowiązany pobierać od nich podatku u źródła.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie obowiązany do pobierania podatku u źródła z tytułu pośrednictwa Spółki z Seszeli, Spółki z Delaware w zakresie świadczenia ww. usług przez inne podmioty.

Jak wskazano powyżej, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, przychodów m.in. z tytułu świadczeń: z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, a także z tytułu świadczeń doradczych, czy też usług reklamowych, zarządzania i kontroli oraz świadczeń o podobnym charakterze, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, żaden z elementów katalogu zawartego w art. 21 ust. 1 ustawy CIT, nie ma zastosowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług pośrednictwa. W szczególności, usługa pośrednictwa nie może zostać uznana za „świadczenie o podobnym charakterze” do świadczeń reklamowych oraz doradczych, z uwagi na fakt, że podmiot zajmuje się jedynie jej zleceniem oraz organizacją, nie podejmując przy tym żadnych czynności mających charakter takich usług.

Usługi pośrednictwa nie są objęte dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 ustawy CIT, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego kontrahentom.

Potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 lutego 2013 r. (znak IBPBI/2/423-1552/12/CzP).

Tym samym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek pobrania podatku u źródła z tytułu świadczenia na jego rzecz usług wskazanych powyżej (lit. a. do q.).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że w odniesieniu do pytania nr 2, Organ przyjął, że usługi jakie będą świadczone przez Spółki z Seszeli i z Delawere są usługami pośrednictwa (kwestia ta jako element opisu zdarzenia przyszłego, nie podlegała ocenie przez tut. Organ), w związku z powyższym interpretacja w tym zakresie dotyczy wyłącznie wynagrodzenia wypłaconego zagranicznym kontrahentom z tytułu pośrednictwa w zawieranych transakcjach.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jego rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone m.in. w art. 21 ust. 1 updop.

Przepis art. 21 ust. 1 updop stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
 2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

-ustala się w wysokości 20% przychodów.

W odniesieniu do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a updop zauważyć należy, że katalog usług w nim wskazanych jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. W ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy jednakże uznać wyłącznie świadczenia równorzędne do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, winno ono spełnić takie same przesłanki, albo winny wynikać z niego takie same prawa i obowiązki dla stron jak ze świadczeń wymienionych w cytowanym przepisie. Innymi słowy, lista ta obejmuje również świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane. Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a–1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Reasumując, mimo że usługi opisane we wniosku mogą być świadczone są przez usługodawców na rzecz Wnioskodawcy poza terytorium Polski, to po stronie usługodawców powstanie ograniczony obowiązek podatkowy na gruncie art. 3 ust. 2 updop, w zakresie wynagrodzenia za świadczone usługi uiszczanego na ich rzecz przez Wnioskodawcę, gdyż krajem źródła dla przychodów usługodawców z tytułu świadczonych usług jest terytorium Polski. Zatem, do przychodów usługodawców z tytułu wynagrodzenia za świadczenie niektórych z ww. usług znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a tej ustawy.

Dokonując kwalifikacji prawno podatkowej należności licencyjnych oprogramowania komputerowego należy zauważyć, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim”) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności, zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

W myśl art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Stosownie do treści art. 74 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 tej ustawy, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, obejmują prawo do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
 • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Łączna subsumcja art. 21 ust. 1 pkt 1 updop oraz powołanych przepisów prawa autorskiego nie pozostawia wątpliwości, że opłaty z tytułu licencji oprogramowania komputerowego co do zasady podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła.

Odnosząc się do usług udostępniania zasobów serwera, w tym hostingu w celu utrzymywania stron internetowych i poczty e-mail Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że polskie przepisy podatkowe nie definiują pojęcia urządzenia przemysłowego.

Zatem, aby wyjaśnić sens tego pojęcia, należy sięgnąć do języka potocznego wyrażonego w określeniach słownikowych. I tak, według „Słownika Języka Polskiego” (PWN Warszawa 1996 r. tom III, str. 575), urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe. Przymiotnik „przemysłowy” oznacza natomiast dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, stosowany w przemyśle (Mały słownik języka polskiego; PWN Warszawa 1995 r.).

W efekcie, można postawić tezę, że pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć maksymalnie szeroko, ma ono bowiem charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych. Nie można go zatem zawężać do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji. Jednocześnie, należy zauważyć, że szerokie rozumienie „urządzenia przemysłowego” prowadzi do wniosku, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się wszelkie wytwory przemysłowe.

W świetle zaprezentowanego rozumienia omawianego terminu, uzasadniony jest pogląd, że serwer jest zespołem elementów i służy do wykonywania określonych czynności, tym samym, należy traktować go jako urządzenie przemysłowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop.

Tym samym przychody uzyskane przez zagranicznych usługodawców z tytułu świadczenia na rzecz Wnioskodawcy opisanych we wniosku usług tj.:

 • licencji oprogramowania komputerowego,
 • usług udostępniania zasobów serwera, w tym hostingu w celu utrzymywania stron internetowych i poczty e-mail Wnioskodawcy,
  (pkt b i e), jako że są one wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop;
 • projektowania logo firmowego, banerów i podobnych elementów graficznych,
 • usług prowadzenia kampanii internetowych PPC („pay per click”, która jest rodzajem reklamy internetowej, polegającej na płatności za kliknięcie w link lub banner), w szczególności kampanii „Google AdWords” oraz
 • przestrzeni reklamowej, w szczególności banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych
  (pkt a, l i q), jako że są one wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Pozostałe usługi świadczone przez Spółkę z Seszeli oraz Spółkę w Delevere, wymienione we wniosku, nie zostały literalnie wymienione w art. 21 ust. 1 updop, jako podlegające opodatkowaniu „u źródła”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu tych usług nie są objęte zakresem przedmiotowym ww. przepisu.

Odnośnie natomiast świadczenia usług pośrednictwa jakie świadczyć będą Spółka z Seszeli oraz Spółka z Delaware na rzecz Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że wśród wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, brak jest usług pośrednictwa. Usług pośrednictwa nie można również zaliczyć do świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Zgodnie z definicją słownikową (Słownik Języka Polskiego,...) „pośrednictwo” to:

 • działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 • kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

W przypadku zatem pośrednictwa (z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie) dochodzi do zdarzeń gospodarczych pomiędzy trzema podmiotami: zleceniodawcą, zleceniobiorcą oraz podmiotem trzecim zawierającym, w efekcie usługi pośrednictwa, umowę ze zleceniodawcą.

Zatem, jak wskazano powyżej, usługi pośrednictwa nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Wnioskodawca dokonując wypłat wynagrodzenia (prowizji) z tyt. pośrednictwa na rzecz podmiotów zagranicznych, nie jest zobowiązany jako płatnik (na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 updop) do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności wypłacanych na rzecz spółek zagranicznych:

 • usług wymienionych w pkt b, e, q – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerem 1 i 4 (tj. pytań dotyczących podatku od towarów i usług) zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

należności licencyjne
IPPB5/4510-369/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPB-2-1/4511-414/15/BJ | Interpretacja indywidualna

zryczałtowany podatek dochodowy
ILPB4/4510-1-185/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.