IBPB-1-2/4510-503/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, wypłacając z uzyskanego zysku dywidendę na rzecz jedynego wspólnika Miasta, obowiązany jest jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-2/4510-503/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. dywidendy
  2. gmina
  3. udziałowiec
  4. wypłata
  5. zryczałtowany podatek dochodowy
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wypłaty dywidendy udziałowcowi Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wypłaty dywidendy udziałowcowi Spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednoosobową spółką prawa handlowego, w której wszystkie udziały posiada Miasto. W związku z prowadzoną działalno¬ścią gospodarczą osiąga on dochody, które po pomniejszeniu o podatek dochodowy, w tym podatek odroczony, stanowią zysk netto. Stosownie do art. 231 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) decyzja odnośnie podziału uzyskiwanego zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie też z podejmowanymi przez to Zgromadzenie uchwałami, część uzyskiwanego zysku jest przeznaczana do wypłaty na rzecz jedynego wspólnika jako dywidenda.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wypłacając z uzyskanego zysku dywidendę na rzecz jedynego wspólnika - Miasta, obowiązany jest jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przycho¬dów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Jednocześnie w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy przedmiotem opodatkowania jest przychód. Ponadto w myśl art. 22 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Natomiast stosownie do art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku docho¬dowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. lale. Jak wynika zatem z przytoczonych regulacji prawnych, co do zasady, wypłata dywidendy na rzecz osoby prawnej, a taką jest Miasto, rodzi po stronie wypłaca¬jącego obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

W rozpatrywanym przypadku podnieść jednak wypada, że Miasto zalicza się do jednostek samorządu terytorialnego, a te natomiast, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione są od podatku w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Według wskazanego przepisu wypłacana przez Wnioskodawcę dywidenda na rzecz Miasta korzysta ze zwolnienia od opodatko¬wania o tyle, o ile mieści się w katalogu dochodów określonych w przepisach przywołanej wyżej ustawy. Biorąc też pod uwagę tak zakreślony przedmiot zwolnienia zważyć trzeba, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513, ze zm.) do źródeł dochodów wła¬snych gminy zalicza się dochody z majątku gminy. Niewątpliwie też w poczet takiego ma¬jątku zaliczają się posiadane przez jednostkę samorządu terytorialnego udziały w spółkach prawa handlowego. W konsekwencji uzyskiwane w związku z tymi udziałami dochody, są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o docho¬dach jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na to zwolnienie Wnioskodawca wypłacając z uzyskanego zysku dywidendę na rzecz jedynego wspólnika Miasta, nie jest obowiązany jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na marginesie powyższego wskazać również wypada, że stanowisko zbieżne z powyższym w sprawie, o zbliżonym stanie faktycznym zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2013 r., nr IPTPB3/423-28/13-2/KJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) uregulowane zostały skutki podatkowe odnoszące się do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Zawarta w art. 10 ust. 1 updop definicja dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych precyzuje, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...). Klasycznym przykładem dochodu z udziału w zyskach osób prawnych jest niewątpliwie dywidenda.

Na podstawie art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Jak wynika z powyższego, dochód z udziału w zyskach osób prawnych jest opodatkowany „u źródła”, tzn. należny podatek oblicza, pobiera i odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego podmiot wypłacający te należności, w trybie i na zasadach wskazanych w ww. art. 26 updop.

Z danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednoosobową spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Miasto. W związku z powyższym po podjęciu uchwały przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników o wypłacie dywidendy, zostanie ona wypłacona na rzecz ww. jedynego udziałowca Spółki.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnieniem z podatku objęte są dochody gminy określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.), źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy.

Zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ma charakter podmiotowy, bezwzględny i obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania, czy przeznaczenia zwolnionych środków.

W związku z powyższym, ponieważ majątkiem Miasta są udziały otrzymane w zamian za wniesione do Spółki mienie, uzyskane przez Miasto na ich podstawie dochody z tytułu dywidendy w świetle ww. przepisów będą stanowić dochód z majątku Miasta, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że wypłata dywidendy właścicielowi spółki komunalnej, jakim jest Miasto, nie rodzi skutków w postaci obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.