2461-IBPB-1-2.4510.753.2016.1.BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy usługi nabywane przez Spółkę od zagranicznych Kontrahentów są objęte treścią art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy płatności te podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 25 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 2 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy usługi nabywane przez Spółkę od zagranicznych Kontrahentów są objęte treścią art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy płatności te podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy usługi nabywane przez Spółkę od zagranicznych Kontrahentów są objęte treścią art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy płatności te podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywa od zagranicznych kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą, będących osobami prawnymi, podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi, posiadających odpowiednio siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:„Kontrahenci”) m.in. następujące usługi:

  1. uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych i konferencjach;
  2. subskrypcji na dostęp do platform online, w tym zawierających treści o charakterze edukacyjnym np. szkolenia w formie elektronicznej przez Internet (e-learning, e-training), oraz zapewniających dostęp do materiałów, ćwiczeń, ebook’ów, testów/egzaminów certyfikujących (m.in. poprzez wykupienie dostępu do serwisu online jednorazowo, bądź też na zasadzie okresowego abonamentu);
  3. usługi przedłużenia on-line certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe na danym stanowisku pracy;
  4. dostępu do platform online umożliwiających przeprowadzanie ankiet lub głosowań (np. do oceny Spółki jako pracodawcy);
  5. udziału w zawodach branżowych, przebiegających on-line (tym samym, Spółka ponosi koszt opłaty z tytułu uczestnictwa pracowników Spółki w takich zawodach);
  6. dostępu do platform umożliwiających oglądanie prac zamieszczonych przez uczestników konkursów/zawodów organizowanych przez Spółkę.

Jednocześnie, w przypadku wykupionego przez Spółkę dostępu do platform/zasobów online, jest on wykorzystywany wyłącznie na użytek własny bez możliwości udostępniania podmiotom trzecim, jak również Spółka nie uzyskuje prawa do modyfikacji, sporządzania kopii, czy też dystrybucji w jakimkolwiek zakresie zasobów platform. Dostęp do platform online wiąże się często z uzyskaniem licencji w zakresie określonym przez operatora/kontrahenta, która nie przenosi na Spółkę uprawnień w powyższym zakresie, za wyjątkiem skorzystania z platformy przez określoną ilość wykupionych użytkowników na wyłączne potrzeby Spółki (jako tzw. użytkownika końcowego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisane w stanie faktycznym usługi, nabywane przez Spółkę od Kontrahentów, posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są objęte treścią art. 21 ust. 1 tej ustawy, i tym samym, czy płatności dokonywane przez Spółkę z omawianego tytułu, na rzecz zagranicznych kontrahentów podlegają w Polsce podatkowi u źródła? (stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym usługi nabywane przez Spółkę od kontrahentów posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są objęte treścią art. 21 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). W konsekwencji wypłata przez Spółkę wynagrodzenia za wskazane usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów nie skutkuje dla Spółki obowiązkiem poboru podatku u źródła na gruncie art. 26 ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na zasadzie istnienia ograniczonego obowiązku podatkowego).

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone m.in. w art. 21 ust. 1 updop.

Wskazany przepis art. 21 ust. 1 (a w szczególności pkt 1) oraz pkt 2a)) updop stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 przychodów:

1.z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), (...)

2a.z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

(...)

-ustala się w wysokości 20% przychodów.

Jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W ocenie Wnioskodawcy przytoczone powyżej regulacje art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a updop nie obejmują swoim zakresem płatności dokonywanych z tytułu usług przedstawionych w opisie stanu faktycznego tj.:

i.usług uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych i konferencjach;

ii. dostępu do platform online zawierających np. treści o charakterze edukacyjnym, w tym szkolenia realizowane w formie tzw. e-learning oraz zapewniających dostęp do materiałów, ćwiczeń, ebook’ów, testów/egzaminów certyfikujących (m.in. poprzez wykupienie dostępu do serwisu online lub platform szkoleniowych jednorazowo, bądź też na zasadzie okresowego abonamentu);

iii. usługi przedłużenia online certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe na danym stanowisku pracy;

iv. dostępu do platform online umożliwiających przeprowadzanie ankiet lub głosowań (np. do oceny Spółki jako pracodawcy);

v. dostępu do platform umożliwiających oglądanie prac zamieszczonych przez uczestników konkursów/zawodów organizowanych przez Spółkę;

vi. udziału w zawodach branżowych online.

W odniesieniu do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a updop należy uznać, że katalog usług w nim wskazanych jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. Niemniej jednak za „świadczenia o podobnym charakterze” w rozumieniu tego przepisu należy uznać wyłącznie świadczenia równorzędne do wymienionych w ustawie. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, nabywane przez Spółkę od Kontrahentów usługi, wskazane w opisie stanu faktycznego, nie są objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Usługi te nie są bowiem usługami wskazanymi w tym przepisie (tj. nie stanowią usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń), jak również nie można ich uznać za usługi o charakterze podobnym do usług wskazanych w tym katalogu.

W ocenie Spółki argumentacja ta analogicznie powinna być zastosowana do wszelkich form szkoleń/usług o walorze edukacyjnym, w tym także realizowanych w ramach dostępu do platform internetowych/elektronicznych, gdyż celem korzystania z takich usług jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestników takich szkoleń/kursów, czy też subskrybentów korzystających z informacji, do których dostęp został wykupiony przez Spółkę (np. poprzez dostęp do tzw. książek/opracowań elektronicznych (e-book’ów).

Warto zwrócić uwagę, że stanowisko takie znajduje poparcie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe dotyczących płatności dokonywanych na rzecz nierezydentów z tytułu nabycia szeroko pojmowanych usług szkoleniowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lutego 2013 r., Znak: IBPB1/2/423-1482/12/BG stwierdzono: Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przeprowadzane przez firmę słowacką specjalistyczne usługi szkoleniowe a także prowadzenie kampanii informacyjnej przez podmiot turecki (nie związanej z reklamą) nie jest objęte zakresem przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Usługi świadczone przez te podmioty nie są bowiem usługami wskazanymi w tym przepisie jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Nie podlegają one opodatkowaniu u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego oraz nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji ww. kontrahentów.

Analogiczne stanowisko w odniesieniu do usług szkoleniowych i konferencyjnych zajęli również:

Dodatkowo, należy zauważyć, że analogicznie za brakiem możliwości zaliczenia usług w zakresie dostępu do platform online do zakresu przedmiotowego art. 21 ust. 1 updop opowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach:

W ocenie Wnioskodawcy, uzyskiwane przez Kontrahentów przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki nie mieszczą się również w katalogu należności licencyjnych, zdefiniowanych w updop, w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, jako, że jak wskazano w opisie stanu faktycznego w związku z nabyciem powyższych usług nie następuje przeniesienie na Spółkę praw autorskich, a dostępy do platform elektronicznych, szkoleń on-line, e-book’ów, itp. są wykorzystywane wyłącznie na użytek własny bez możliwości udostępniania ich podmiotom trzecim, jak również bez prawa do ich modyfikacji, sporządzania kopii, czy też dystrybucji. W konsekwencji, Wnioskodawca dokonując płatności na rzecz Kontrahentów z omawianych tytułów, nie będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego, jak również nie będzie zobowiązany do posiadania certyfikatu rezydencji danego Kontrahenta.

Na potwierdzenie takiego stanowiska Wnioskodawca pragnie przywołać przykładowo interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lipca 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-629/10/BG, w odniesieniu do opłat z tytułu nabycia programów komputerowych wraz z licencją, w której stwierdzono: Biorąc pod uwagę powyższe Uczelnia nabyła prawa do użytkowania programów komputerowych na własne potrzeby, będąc jednocześnie końcowym użytkownikiem tych programów. W przedstawionym stanie faktycznym nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani do przekazania praw do używania praw autorskich, a zatem płatności dokonywane przez Uczelnię na rzecz kontrahentów zagranicznych z USA, Niemiec, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii nie będą objęte dyspozycją art. 21 i 26 updop. Oznacza to, że podmiot polski (Uczelnia) dokonujący wypłaty takich należności nie będzie obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego, jak również nie ma on obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotów zagranicznych od których dokonuje zakupu programów komputerowych wyłącznie na własne potrzeby.

Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, usługi wskazane w opisie stanu faktycznego nabywane przez Spółkę od Kontrahentów nie są objęte zakresem art. 21 ust. 1 updop, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do poboru i odprowadzenia w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych płatności na rzecz Kontrahentów w związku z nabyciem przedmiotowych usług, a w konsekwencji nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji Kontrahentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że niniejsza interpretacja zgodnie z zakresem wniosku jaki wskazał Wnioskodawca, dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym dotyczy wyłącznie skutków podatkowych dotyczących nabywania usług od kontrahentów będących osobami prawnymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.