1061-IPTPB1.4511.3.2016.2.AP | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
1061-IPTPB1.4511.3.2016.2.APinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. oprogramowanie
  3. stawki ryczałtu
  4. zryczałtowany podatek dochodowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.3.2016.1.AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 marca 2016 r. (data doręczenia 9 marca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.), nadanym dnia 15 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wskazała, że art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera stawkę 17%. Dotyczy ona świadczenia pewnych usług. Wymieniona jest tam również usługa „Pakiety oprogramowania użytkowego” PKWiU 58.29.2 i „Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu” 58.29.32.0. Jak wynika z objaśnień Urzędu Statystycznego w ...grupowania 58.29.2 oraz 58.29.32.0 zawierają zarówno usługi jak i produkcję (wyroby).

Definicje:

Usługa - to wytworzenie produktu na indywidualne zamówienie klienta.

Produkcja (wytwórczość) - to wytworzenie produktu według własnego pomysłu dla nieznanych odbiorców.

Program komputerowy napisany na indywidualne zamówienie klienta jest usługą. Ten sam program komputerowy napisany dla nieznanych, być może dla masowych odbiorców jest produkcją.

Podobnie szewc produkując buty na miarę, dla indywidualnego odbiorcy, świadczy usługi. Ten sam szewc produkując te same buty w wielu egzemplarzach i sprzedając je w sklepach jest producentem.

Wnioskodawczyni jest producentem wyrobów w postaci programów komputerowych do drukowania świadectw i producentem programu komputerowego do blokowania pornografii internetowej.

Programy te zostały utworzone według własnego pomysłu i są sprzedawane nieznanym odbiorcom, głównie za pośrednictwem strony internetowej.

W piśmie z dnia 14 marca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że działalność gospodarczą prowadzi od 1 października 2013 r. Formą opodatkowania był podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Wnioskodawczyni w dniu 18 stycznia 2016 r. złożyła zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze na 2016 r. - formy opodatkowania - na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Został dokonany odpowiedni wpis do CEIDG. Do chwili złożenia uzupełnienia wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję sprzedaży, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia. Korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Działalność opiera się na produkcji i sprzedaży programu do blokowania pornografii internetowej i programów do drukowania świadectw szkolnych. Programy te są przeznaczone dla placówek oświatowych, które po złożeniu zamówienia otrzymują fakturę. Należność jest przyjmowana wyłącznie na konto bankowe. 99% transakcji w całości ma charakter on-line. Szkoła składa zamówienie przez stronę internetową, e-mailem lub telefonicznie. Na e-maila szkoła otrzymuje fakturę i klucz do programu, program pobiera on-line ze strony internetowej. Sporadycznie zdarza się, że szkoła prosi o przesłanie programu pocztą na płycie. Programy zostały wytworzone według własnego pomysłu dla nieznanych odbiorców, a każdy odbiorca otrzymuje taki sam program, który w żaden sposób nie jest dostosowywany do jego wymagań. Żaden z programów nie został utworzony w formie usługi pod zamówienie usługobiorcy. Celem wytworzenia programów była ich sprzedaż w sposób zorganizowany i ciągły z zamiarem uzyskania przychodów. Programy te zostały napisane przez dwie różne osoby, z którymi łączyła Wnioskodawczynię umowa o dzieło. W myśl pisemnej umowy autorzy zachowali niezbywalne osobiste prawa autorskie, Wnioskodawczyni zaś stała się właścicielem autorskich praw majątkowych. Zapytanie dotyczy roku podatkowego 2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy tworzenie oprogramowania komputerowego - sklasyfikowanego jako PKWiU 58.29.2 lub PKWiU 58.29.32.0, według własnego pomysłu, dla nieznanych masowych odbiorców bez uwzględniania ich specyficznych wymagań, w przypadku zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych jest opodatkowane jako usługa stawką 17%, czy też jako działalność wytwórcza stawką 5,5%...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w art. 12 ust. 1 pkt 2, odnośnie stawki podatkowej 17% użyte jest sformułowanie „17% przychodów ze świadczenia usług”. Tak więc wszystkie wymienione pod tym punktem litery a)-r), w tym również litera „f)”, dotyczą tylko i wyłącznie usług świadczonych dla konkretnych klientów, nie dotyczą zaś wyrobów (produktów, wytworów). W wyżej wymienionej ustawie w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a), ustawodawca przewiduje stawkę 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej.

Sprawa sprowadza się do definicji pojęć: wyrób, wytwór, produkt oraz do analizy różnicy między wytwarzaniem (produkowaniem) a świadczeniem usług. Klasyfikacja PKWiU nie rozstrzyga tego zagadnienia, ani nie definiuje tych pojęć. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym również tego nie robi. W art. 4 ust. 1 pkt 4 jest użyte jedynie sformułowanie „działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika”.

W Słowniku Języka Polskiego PWN udostępnionym na stronie http://sjp.pwn.pl słowo „wytwarzanie” zostało zdefiniowane jako «zrobić, wyprodukować coś», a słowo „wytwór” jako 1) «to, co zostało wytworzone» i 2) «coś niematerialnego, powstałego w ludzkim umyśle».

Wnioskodawczyni staje na stanowisku, że różnica między wytwórczością a świadczeniem usług sprowadza się do tego, że usługa dotyczy wykonania pewnych czynności na rzecz konkretnego klienta, pod jego zamówienie i z racji tego musi spełniać jego specyficzne wymagania. Klient niejako uczestniczy w planowaniu przyszłego produktu, który będzie zaspokajał jego potrzeby.

Działalność wytwórcza polega natomiast na wytworzeniu odpowiedniego dobra według własnego pomysłu dla klienta masowego, klienta nieznanego, klienta który nie uczestniczy w formułowaniu jego cech. Klient bierze produkt takim jaki jest, a jest taki sam dla wszystkich klientów.

Żaden z programów nie został utworzony w formie usługi pod zamówienie usługobiorcy. Tak więc, program komputerowy zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 58.29.2 lub PKWiU 58.29.32.0, będzie usługą, jeżeli zostanie sporządzony na zamówienie konkretnego klienta w celu zaspokojenia jego specyficznych potrzeb i wówczas przychód będzie opodatkowany stawką 17%. Program komputerowy zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 58.29.2 lub PKWiU 58.29.32.0, wytworzony według własnego pomysłu i wystawiony na sprzedaż dla wielu nieznanych odbiorców, nieuwzględniający ich specyficznych wymagań jest wyrobem (produktem, wytworem) i będzie opodatkowany stawką 5,5% - i tak jest w przypadku Wnioskodawczyni.

Takie samo stanowisko zajął Urząd Statystyczny w ... na załączonym do wniosku dokumencie (Załącznik nr 2) zaklasyfikował tego typu wyroby do PKWiU 58.29.32.0 „Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu” i PKWiU 58.29.2 „Pakiety oprogramowania użytkowego” - w przypadku dostarczenia klientowi programu na płycie. W piśmie Urząd statystyczny w ...zrobił adnotację, cyt. „(...) wymienione w piśmie tworzenie oprogramowania użytkowego, na które firma sprzedająca posiada autorskie prawa majątkowe i które nie uwzględnia specyficznych wymagań klienta (tzn. nie jest pisane na jego zlecenie), należy traktować jako produkcję a powstały wyrób (program) klasyfikować w grupowaniach (....)”.

Takie stanowisko zajęła również Izba Skarbowa w Rzeszowie - interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie IS.I/1-415/113/04.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% dla przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem m.in:

  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line.

Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z powyższego wynika, że usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego PKWiU 58.29.2, jak również usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu PKWiU ex 58.29.3, podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 17%. Natomiast usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5%.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w... Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni są usługi związane z pakietami oprogramowania użytkowego PKWiU 58.29.2 i oprogramowaniem użytkowym pobieranym z Internetu 58.29.32.0. Wnioskodawczyni jest producentem wyrobów w postaci programów komputerowych do drukowania świadectw i producentem programu komputerowego do blokowania pornografii internetowej. Programy te zostały utworzone według własnego pomysłu i są sprzedawane nieznanym odbiorcom, głównie za pośrednictwem strony internetowej. Programy te są przeznaczone dla placówek oświatowych, które po złożeniu zamówienia otrzymują fakturę. Należność jest przyjmowana wyłącznie na konto bankowe. 99% transakcji w całości ma charakter on-line. Programy zostały wytworzone według własnego pomysłu dla nieznanych odbiorców, a każdy odbiorca otrzymuje taki sam program, który w żaden sposób nie jest dostosowywany do jego wymagań. Żaden z programów nie został utworzony w formie usługi pod zamówienie usługobiorcy. Celem wytworzenia programów była ich sprzedaż w sposób zorganizowany i ciągły z zamiarem uzyskania przychodów. Programy te zostały napisane przez dwie różne osoby, z którymi łączyła Wnioskodawczynię umowa o dzieło. W myśl pisemnej umowy autorzy zachowali niezbywalne osobiste prawa autorskie, Wnioskodawczyni zaś stała się właścicielem autorskich praw majątkowych. Wnioskodawczyni złożyła zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze na 2016 r. - formy opodatkowania - na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z wniosku, wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, mieszczą się w zakresie dyspozycji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f) ppkt 4 i w związku z tym mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wprawdzie grupowanie PKWiU 58.29.3, o którym mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawczynię usługi, sklasyfikowane pod symbolem 58.29.32.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie „ex” oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem komputerowym pobieranym z Internetu.

Natomiast, wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi związane z pakietami oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2) są usługami związanymi z oprogramowaniem i w związku z tym podlegają opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, usługi wykonywane przez Wnioskodawczynię związane z wydawaniem:

  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, że 99% transakcji w całości ma charakter on-line),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2) oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3) - (dla transakcji, które nie mają charakteru on-line), podlegają opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f) ww. ustawy.

Ponadto, nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Końcowo wskazać należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego, gdyż w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych prowadzonego na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.