0112-KDIL3-1.4011.178.2018.1.IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika – kwota – wynagrodzenie – wypłacone za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na badaniu rynku i opinii publicznej (przedmiot przeważającej działalności Wnioskodawcy mieści się w kodzie PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej). W przeważającej mierze Wnioskodawca prowadzi badania przez Internet tj. przez panel internetowy Wnioskodawcy, stanowiący bazę osób fizycznych (panelistów) zarejestrowanych w panelu i uczestniczących w badaniach prowadzonych przez Wnioskodawcę. Paneliści z tytułu wypełnienia ankiet, otrzymują od Wnioskodawcy punkty, które są zamieniane przez panelistów (wg ich wyboru): na bony pieniężne, wpłaty na cel charytatywny, wypłaty na konto bankowe, nagrody rzeczowe.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić akcję promocyjną wśród panelistów uczestniczących w badaniach. Akcja ta polegałaby na tym, że w zamian za rejestrację nowej osoby (nowego panelisty) w panelu oraz wypełnienie przez taką osobę pierwszej ankiety, która nie byłaby ankietą rejestracyjną, dotychczasowy panelista, który polecił nowemu paneliście rejestrację w panelu, otrzymywałby nagrodę pieniężną (zwaną premią) w wysokości 3 zł za każdego nowego panelistę, który zarejestrował się w panelu i wypełnił co najmniej jedną ankietę. Premie byłyby kumulowane w okresie miesiąca kalendarzowego, a następnie byłyby wypłacane uczestnikom akcji. Otrzymywane przez panelistów nagrody nie stanowiłyby przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca planuje ustanowić regulamin akcji promocyjnej, który określałby powyższe warunki uczestnictwa w niej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. w wysokości 10% nagrody, od dokonywanych podatnikom wypłat do kwoty 2000 zł, z uwagi na to, że kwota pieniężna wypłacona uczestnikowi akcji (paneliście, który polecił rejestrację w panelu nowej osobie, która się zarejestrowała i wypełniła ankietę) będzie stanowiła nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług, która na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. jest zwolniona spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (o ile jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłacenia uczestnikowi akcji kwoty pieniężnej, za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby, która się zarejestrowała i wypełniła ankietę, kwota taka będzie stanowiła nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług, która na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. jest zwolniona spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł. W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. nie będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagrody pieniężnej, o ile kwota tej nagrody nie będzie przekraczać 2000 zł.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. z tytułu m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. W takiej sytuacji - zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. - Wnioskodawca jako podmiot wypłacający nagrodę, jest płatnikiem, mającym obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanych nagród pieniężnych. Jednakże zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, przysługuje zwolnienie od podatku wartości nagród związanych ze sprzedażą premiową usług. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f pozwała więc na zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, które w przeciwnym wypadku podlegałyby opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem według stawki 10%.

Zdaniem Wnioskodawcy kwota (nagroda) wypłacona uczestnikowi akcji, za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby, która się zarejestrowała i wypełniła ankietę, nie będzie stanowiła dla podatnika przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., z tytułu którego - zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f. - Wnioskodawca zobowiązany byłby, do sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (PIT-8C).

W opinii Wnioskodawcy, wypłacona kwota będzie nagrodą, zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., o ile oczywiście jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2000 zł. Powyższe wynika z faktu, że opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe w postaci planowanej akcji promocyjnej, mieści się w kategorii sprzedaży premiowej usług, w ramach której uczestnicy otrzymywać będą nagrody pieniężne. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym (np. wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. II FSK 256/14) regulacja art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. dotyczy każdego rodzaju stosunku gospodarczego, w którym profesjonalny przedsiębiorca oferuje konsumentom pewne dodatkowe nagrody, tj. wykraczające poza zasadnicze świadczenie.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym są spełnione powyższe wymagania. Stosunkiem gospodarczym, w ramach którego przedsiębiorca (Wnioskodawca) oferuje konsumentom (uczestnikom akcji) dodatkowe nagrody, będzie stosunek prawny, w ramach którego uczestnicy akcji jako paneliści wypełniają poprzez panel internetowy ankiety. Zasadniczym świadczeniem będą więc punkty (wymienne m.in. na bony, nagrody pieniężne), które otrzymuje uczestnik akcji. Natomiast dodatkową nagrodą dla uczestników akcji będzie otrzymana przez nich kwota za każdą dodatkową osobę, która zarejestrowała się w panelu internetowym i wypełniła ankietę. Należy zauważyć, że w powyższej relacji (stosunku prawnym), Wnioskodawca będzie przedsiębiorcą, natomiast uczestnicy akcji będą posiadać status konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Planowana akcja promocyjna spełniać będzie kryterium sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie sądowym (np. wyrok NSA z dnia 3 września 2015 r. II FSK 1666/13) pojęcie „sprzedaży premiowej” zostało zaczerpnięte z języka potocznego, dlatego też jego rozumienie dla wykładni art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. należy przyjąć w takim potocznym znaczeniu, jako sprzedaż towarów i usług związanych z otrzymaniem nagrody (tutaj - przez panelistę konsumenta polecającego uczestnictwo w panelu innym osobom). Przyznawana przez Wnioskodawcę premia (nagroda) będzie też spełniać zakładany cel, a więc zachęcenie do zachowania się przez nagrodzonego w sposób pożądany przez nagradzającego, co także jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. (zob. np. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2015 r., II FSK 232/13). Celem nagrody jest bowiem zachęcenie do jak najszerszego uczestnictwa w panelu i wypełnianie ankiet, przez jak największą ilość osób.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, wypłacane panelistom nagrody pieniężne za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby, która się zarejestrowała i wypełniła ankietę, będą stanowiły nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług, która na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. jest zwolniona spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł. W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f., nie będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagrody pieniężnej, o ile kwota tej nagrody nie będzie przekraczać 2000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania.

W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (PIT-8C).

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na badaniu rynku i opinii publicznej. W przeważającej mierze Wnioskodawca prowadzi badania przez Internet, tj. przez panel internetowy Wnioskodawcy, stanowiący bazę osób fizycznych (panelistów) zarejestrowanych w panelu i uczestniczących w badaniach prowadzonych przez Wnioskodawcę. Paneliści z tytułu wypełnienia ankiet, otrzymują od Wnioskodawcy punkty, które są zamieniane przez panelistów (wg ich wyboru): na bony pieniężne, wpłaty na cel charytatywny, wypłaty na konto bankowe, nagrody rzeczowe. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić akcję promocyjną wśród panelistów uczestniczących w badaniach. Akcja ta polegałaby na tym, że w zamian za rejestrację nowej osoby (nowego panelisty) w panelu oraz wypełnienie przez taką osobę pierwszej ankiety, która nie byłaby ankietą rejestracyjną, dotychczasowy panelista, który polecił nowemu paneliście rejestrację w panelu, otrzymywałby nagrodę pieniężną (zwaną premią) w wysokości 3 zł za każdego nowego panelistę, który zarejestrował się w panelu i wypełnił co najmniej jedną ankietę. Premie byłyby kumulowane w okresie miesiąca kalendarzowego, a następnie byłyby wypłacane uczestnikom akcji. Otrzymywane przez panelistów nagrody nie stanowiłyby przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę” (internetowa wersja Słownika Języka Polskiego PWN).

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). I tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (internetowy Słownik języka polskiego, PWN). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wypłacane nagrody pieniężne – premie, będą stanowiły nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług, która na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile jej jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność polegającą na badaniu rynku i opinii publicznej zatem w odniesieniu do panelistów nie prowadzi sprzedaży towarów lub usług, w związku z powyższym zwolnienie zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy nie będzie miało zastosowania.

W przedmiotowej sprawie w ramach akcji promocyjnej wśród panelistów uczestniczących w badaniach za rejestrację nowej osoby w panelu oraz wypełnienie przez taką osobę pierwszej ankiety, dotychczasowy panelista otrzymałby nagrodę pieniężną - premię, zatem osoba te nie będzie otrzymywać nagrody pieniężnej – premii w zamian za samo dokonanie zakupu towarów lecz za pozyskanie nowego panelisty, a co za tym idzie nie wystąpi w tej sytuacji sprzedaż premiowa. Ponadto z wniosku wynika, że panelista, otrzymywałby nagrodę pieniężną w wysokości 3 zł za każdego nowego panelistę, który zarejestrował się w panelu i wypełnił co najmniej jedną ankietę, zatem będzie to wynagrodzenie za konkretną czynność, wykonaną przez panelistę a nie sprzedaż premiowa.

Zdaniem tutejszego organu należy uznać, że wartość nagród pieniężnych - premii będą stanowiły przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku obliczenia, poboru i odprowadzenia od tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast zobowiązany będzie dla każdej z osób nagrodzonych w planowanych promocjach sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, zgodnie z art. 42a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.