0111-KDIB2-3.4010.21.2018.1.KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to czy po uzyskaniu przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji od kontrahenta z Chin (Firmy Inspekcyjnej), mając na uwadze art. 7 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej: „Umowa polsko-chińska”), będzie można odstąpić od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z 26 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Wnioskodawcę podmiotom z Chin będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2018 r., wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Wnioskodawcę podmiotom z Chin będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2. Wniosek powyższy nie zawierał prawidłowego adresu elektronicznego w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie e-puap dlatego też pismem z 19 marca 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4010.21.2018.1.KB, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 26 marca 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 29 marca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka „X” Spółka akcyjna (dalej jako: „Wnioskodawca”, „Spółka”) nawiązała współpracę z kontrahentami (osobami prawnymi) w Chinach (dalej jako: „Firma Inspekcyjna” lub „Firmy Inspekcyjne”).

Na podstawie stosownych umów, Firma Inspekcyjna świadczy dla Spółki usługi szeroko pojętej inspekcji i badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z wcześniej dostarczonymi wzorcami.

W ramach świadczonych usług Firma Inspekcyjna wykonuje na rzecz Spółki następujące czynności:

 1. Weryfikacja zgodności z fakturą zamówionych towarów;
 2. Pakowanie oraz znakowanie towarów;
 3. Weryfikacja towarów w kontekście ich zgodności z tabelą wymiarową;
 4. Weryfikacja ich wykonania wg standardu AQL 2.5;
 5. Weryfikacja materiału (waga, typ, kolor) oraz ociepliny (waga) towarów;
 6. Badanie zgodności z przesłanym wzorem nadruków/aplikacji towarów (jakość, kolor, wielkość i umiejscowienie);
 7. Badanie działania akcesoriów (np. czy zamki działają);
 8. Weryfikacja kodów kreskowych (np. czy są widoczne);
 9. Badanie przechowywania towarów;
 10. Wykonanie zdjęć produktów;
 11. Wykonanie dodatkowych punktów wymienionych w formularzu kontroli.

Proces zlecania inspekcji wygląda następująco.

 1. Producent wysyła do Wnioskodawcy dwa identyczne wzory inspekcyjne z produkcji.
 2. Wnioskodawca porównuje czy wzory są identyczne oraz tworzy komentarz do tego wzoru.
 3. Wnioskodawca zleca Firmie Inspekcyjnej przeprowadzenie inspekcji. W tym celu wysyła do nich:
  1. jedną sztukę wzoru inspekcyjnego;
  2. komentarz do tego wzoru.
 4. Firma Inspekcyjna przesyła wycenę inspekcji. Wycena składa się z dwóch części:
  1. ilość roboczodni x ustalona stawka za roboczodzień;
  2. koszty dojazdu inspektorów.
 5. Wnioskodawca akceptuje koszty i potwierdza datę inspekcji.
 6. Po wykonaniu inspekcji Firma Inspekcyjna przesyła raport inspekcyjny.
 7. Na podstawie raportu inspekcyjnego oraz komentarza do wzoru inspekcyjnego kupiec podejmuje decyzję o odbiorze towaru.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to czy po uzyskaniu przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji od kontrahenta z Chin (Firmy Inspekcyjnej), mając na uwadze art. 7 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej: „Umowa polsko-chińska”), będzie można odstąpić od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin nie powinny podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej jako: „Ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle powyższej regulacji, decydujące znaczenie ma miejsce osiągania dochodów, nie zaś miejsce świadczenia usług. Podmioty zagraniczne - w tym przypadku Firmy Inspekcyjne z Chin są podatnikami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, tj. niemającymi siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającymi w Polsce obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które zostały osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W stosunku do niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, ustala się w wysokości 20% tych przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeśli odbiorcą tych przychodów (wymienionych w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT) jest rezydent podatkowy z kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas stawka potrącanego podatku u źródła wynika z tej umowy lub dochód taki może być na podstawie wspomnianej umowy zwolniony z opodatkowania.

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Płatnik może więc, na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie pobierać zryczałtowanego podatku w ogóle, bądź też pobierać go w niższej stawce wynikającej z umowy. Koniecznym warunkiem, który należy spełnić jest udokumentowanie dla celów podatkowych siedziby podatnika uzyskanym od niego certyfikatu rezydencji.

Zatem, jeżeli świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, są wykonywane na rzecz polskiego podmiotu (polskiego rezydenta podatkowego) dochodzi wówczas do osiągnięcia przez nierezydentów dochodów na terenie Polski. W art. 21 Ustawy o CIT, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski.

Katalog usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze uznaje się świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, iż aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, iż dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. O tym, czy dane świadczenie można zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym decydujące znaczenie ma treść uregulowania samej umowy oraz zakres faktycznie wykonanych czynności.

W związku z powyższym katalog czynności wykonywanych przez Firmy Inspekcyjne z Chin na rzecz Wnioskodawcy w istocie nie odpowiada charakterowi usług wymienionych w treści analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT. Usługi inspekcji towarów, badanie ich zgodności z opisanymi wzorcami, czy weryfikacja miejsca ich przechowywania nie są wymienione wprost we wskazanym artykule, ani nie są usługami o podobnym charakterze.

Podobny charakter usług ma znaczenie ze względu na fakt, że przy interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, tak jak zostało wspomniane wcześniej, należy mieć na uwadze, że ta regulacja znajduje zastosowanie nie tylko do expressis verbis wymienionych w nim świadczeń, lecz także do wymienionych wyżej „świadczeń o podobnym charakterze” i co za tym idzie wykładnia językowa tego unormowania prowadzi do wniosku, iż katalog wymienionych w nim usług o charakterze niematerialnym jest katalogiem otwartym. Jednak ograniczenie tej „otwartości” stanowi podobieństwo pomiędzy świadczeniami wprost w nim wymienionymi a świadczeniami analizowanymi w danym przypadku. Ponadto liczne orzeczenia sądów administracyjnych wskazują, że błędem interpretacyjnym jest twierdzenie, iż ten przepis obejmuje w swoim zakresie wszystkie kategorie usług niematerialnych (wyrok WSA w Warszawie z 27 marca 2015 r., III SA/Wa 1758/14). Mając na uwadze wskazane orzecznictwo oraz wykładnię językową ww. unormowania można stwierdzić, że jedyne podobieństwo pomiędzy usługami świadczonymi przez Firmę Inspekcyjną na rzecz Wnioskodawcy a usługami wymienionymi w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, jest ich niematerialność, która nie jest wystarczającą przesłanką do uznania ich za usługi o podobnym charakterze.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie prawne, usługi inspekcji nie są wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT, ani też nie są usługami o podobnym charakterze. W związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu świadczeń wymienionych w stanie faktycznym usług inspekcji i podobnych.

Ad. 2

W przypadku udzielenia przez organ twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dysponowania przez niego certyfikatem rezydencji chińskiego kontrahenta, mając na uwadze art. 7 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej: „Umowa polsko- chińska”), Wnioskodawca będzie mógł odstąpić od opodatkowania wynagrodzenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”.

Mając na uwadze art. 21 ust. 2 Ustawy o CIT, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65; dalej: „Umowa polsko – chińska”).

Umowa polsko - chińska nie wymienia bezpośrednio jako źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług inspekcji czy usług badania towarów w kontekście ich zgodności z danym wzorcem. Zatem do źródeł przychodów tych należy zastosować postanowienia art. 7 umowy polsko - chińskiej.

W myśl art. 7 ust. 1 Umowy polsko-chińskiej, zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Tym samym, opłaty jakie uzyskiwać będą podmioty z Chin należy kwalifikować jako „zyski przedsiębiorstw”.

Z uwagi na fakt, iż w świetle powyższych regulacji, przedmiotowe wynagrodzenia wypłacane Firmom Inspekcyjnym z Chin, stanowić będą zyski tych przedsiębiorstw opodatkowanych w Chinach. Spółka, aby odstąpić od poboru podatku u źródła od tych wynagrodzeń, zobowiązana będzie posiadać certyfikaty rezydencji tych podmiotów.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada certyfikaty rezydencji Firm Inspekcyjnych z Chin wówczas nie jest on zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu świadczeń wymienionych w stanie faktycznym usług inspekcji i podobnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały w szczególności określone w art. 21 ust. 1 updop.

Stosownie do art. 21 ust. 1 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a)z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

-ustala się w wysokości 20% przychodów;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera

-ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 updop).

W odniesieniu do treści art. 21 ust. 1 pkt 2a updop zauważyć należy, że katalog usług w nim wskazanych jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. W ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy jednakże uznać wyłącznie świadczenia równorzędne do wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, winno ono spełnić takie same przesłanki, albo winny wynikać z niego takie same prawa i obowiązki dla stron jak ze świadczeń wymienionych w cytowanym przepisie. Innymi słowy, lista ta obejmuje również świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane. Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nawiązała współpracę z kontrahentami w Chinach – Firmami Inspekcyjnymi. Na podstawie stosownych umów, Firma Inspekcyjna świadczy dla Spółki usług szeroko pojętej inspekcji i badania zmówionych towarów w kontekście ich zgodności z wcześniej dostarczonymi wzorcami. Proces zlecania inspekcji wygląda następująco: producent wysyła do Wnioskodawcy dwa identyczne wzory inspekcyjne z produkcji. Wnioskodawca porównuje czy wzory są identyczne oraz tworzy komentarz do tego wzoru. Wnioskodawca zleca Firmie Inspekcyjnej przeprowadzenie inspekcji. W tym celu wysyła do nich: jedną sztukę wzoru inspekcyjnego, komentarz do tego wzoru. Firma Inspekcyjna przesyła wycenę inspekcji. Wycena składa się z dwóch części: ilość roboczodni x ustalona stawka za roboczodzień, koszty dojazdu inspektorów. Wnioskodawca akceptuje koszty i potwierdza datę inspekcji. Po wykonaniu inspekcji Firma Inspekcyjna przesyła raport inspekcyjny. Na podstawie raportu inspekcyjnego oraz komentarza do wzoru inspekcyjnego kupiec podejmuje decyzję o odbiorze towaru.

Z treści wyżej przytoczonych przepisów art. 21 ust. 1 updop wynika, że przychody z tytułu usług inspekcji oraz usług związanych z badaniem zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem nie zostały w nim literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „u źródła”, jak również nie sposób uznać je za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu tych usług nie są objęte zakresem przedmiotowym ww. przepisu.

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop. W przedstawionym stanie faktycznym nie obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcy, gdyż wypłacone przez niego należności za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem nie zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie ww. art. 21 updop. Zatem, dokonując wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów zagranicznych za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z Chin, na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 updop.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem zdarzenia podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie, tut. Organ wskazuje, że w związku z uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, zgodnie z którym wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin nie powinny podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, bezprzedmiotowe stało się rozstrzyganie w kwestii dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 2, odnoszącego się do ustalenia czy po uzyskaniu przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji od kontrahenta z Chin (Firmy Inspekcyjnej), mając na uwadze art. 7 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej: „Umowa polsko-chińska”), będzie można odstąpić od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.