Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu sprzedaży Pakietów Kompleksowych dotyczących świadczeń związanych z udziałem w konferencjach.

Fragment:

W konsekwencji przychody uzyskiwane przez Organizatorów z tytułu sprzedaży Pakietów Kompleksowych Spółce nie podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, a co za tym idzie Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik, do poboru tego zryczałtowanego podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036; dalej: „ ustawa o CIT ”) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2018
8
lis

Istota:

W zakresie braku obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku nieudokumentowania przez Pośrednika jego miejsca siedziby certyfikatem rezydencji.

Fragment:

Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje lub dyskwalifikuje daną usługę jako należącą lub nie do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Wśród przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest przychodów z tytułu usług o charakterze pośrednictwa. Usługi pośrednictwa nie można zaliczyć także do „ świadczeń o podobnym charakterze ”, wymienionych w tym przepisie. W przeciwieństwie bowiem do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop usług, tj. doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązania dwóch podmiotów, usługa pośrednictwa polega na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. Usługi pośrednictwa także bezpośrednio wypełniają inne cele od usług wymienionych w otwartym katalogu usług określonym w analizowanym przepisie. W szczególności należy zauważyć, że zasadniczym celem usługi pośrednictwa jest doprowadzenie do zawarcia kontraktu i jego realizacji w przeciwieństwie do usług doradczych, czy też badania rynku, gdzie za istotę tych usług należy uznać pozyskanie przez zlecającego określonych informacji mających zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

2018
2
lis

Istota:

Kwestia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą należności na rzecz niemieckiej spółki z tytułu dostarczenia i implementacji Systemu (wraz z usługą dostępu w chmurze obliczeniowej oraz objęcie go rękojmią i gwarancją oraz usługami wsparcia serwisowego w zakresie korzystania z Systemu).

Fragment:

(...) zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ? W jaki sposób - w celu określenia wartości części wypłaconego wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem u źródła - określić wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za udzielenie na rzecz Wnioskodawcy licencji ? Czy w przedstawionym stanie faktycznym - w zakresie metodologii określenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - określona wartość wynagrodzenia odpowiadającego kwocie wynagrodzenia za udzieloną Wnioskodawcy licencję stanowi kwotę brutto, w której zawarta jest kwota zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ? Ww. pytania oznaczone nr 3 i nr 4 w brzmieniu nadanym pismem z dnia 16 października 2018 r. (Wnioskodawca przeformułował ww. pytania w uzupełnieniu wniosku ORD-IN oraz wskazał, że pytania oznaczone nr 3-4 są uzależnione - analogicznie jak pytanie oznaczone nr 2 - od uznania przez Organ interpretacyjny, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego). Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej (...)

2018
28
paź

Istota:

Kwestia skutków podatkowych świadczenia usług faktoringowych oraz „usług serwisowych”.

Fragment:

(...) prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna), przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym: przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki, przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, przychody spółki dzielonej; przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego; inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym: przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia, przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów; przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną; przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych; przychody: z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio (...)

2018
25
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca, który działa w imieniu Gminy, wypłacając na rzecz podmiotów zagranicznych należności z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest odrębnym od Gminy płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, w rozumieniu art. 26 ust. 1 tej ustawy, zobowiązanym do wypełnienia obowiązków płatnika, posługując się w tym celu numerem identyfikacji podatkowej NIP nadanym Wnioskodawcy?

Fragment:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W świetle powyższej regulacji należy stwierdzić, że płatnikiem może być zarówno osoba prawna jak i jej jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Rozstrzygające znaczenie dla przypisania statusu płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego ma to, kto dokonuje wypłaty należności, czyli rozstrzygać powinien aspekt organizacyjny. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wypłacając należności z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 updop – Wnioskodawca jako jednostka organizacyjna Gminy nieposiadająca osobowości prawnej, jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 26 ust. 1 updop, zobowiązanym do wypełnienia obowiązków płatnika, posługując się w tym celu numerem identyfikacji podatkowej NIP nadanym Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe stanowisko znajduje poparcie w otrzymanym przez Urząd Miasta piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego z 4 stycznia 2017 r., będące odpowiedzią na pytanie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta, dotyczące rozstrzygnięcia jakimi danymi identyfikacyjnymi należy się posłużyć składając deklaracje oraz informacje dotyczące 2016 r.

2018
6
paź

Istota:

Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi niemieckiemu?

Fragment:

Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem determinującym daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Przepis art. 21 ust. 2 updop stanowi, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie można pogodzić z umową. Zasady ustalania podatku, wynikające z art. 21 updop, będą miały zatem zastosowanie w przypadku braku takich umów, albo wtedy, gdy umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, której Polska jest stroną, zawarta z krajem, na którego terytorium podatnik ma siedzibę, nie stanowi inaczej niż polska ustawa.

2018
22
wrz

Istota:

Kwestia prawa do odliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend, od kwoty podatku dochodowego wynikającego z innych dochodów spółki przejmującej w przypadku przejęcia spółki zależnej.

Fragment:

S.A.) prawo do odliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend, od kwoty podatku dochodowego od innych dochodów w kolejnych latach podatkowych. Zapis powyższy nie wprowadza jakiegokolwiek ograniczenia (w tym czasowego) w zakresie odliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od dywidend. Należy ponadto zwrócić uwagę, iż opisane powyżej prawo do odliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego jest odrębną i szczególną instytucją w prawie podatkowym. Pomimo podobieństwa z instytucją nadpłaty, prawo do odliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego nie może być z nią identyfikowane. Zgodnie z art. 72 i kolejnymi ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłatą jest w szczególności kwota nadpłaconego lub zapłaconego nienależnie podatku (podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej niż należnej). W opisanym stanie faktycznym, zryczałtowany podatek dochodowy, pobrany był w oparciu o istniejącą podstawę prawną (tj. art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i pobrany był w należnej, prawidłowej wysokości. Tak więc, w tym przypadku nie występuje sytuacja pobrania podatku bez podstawy prawnej (tj. podatku pobranego nienależnie) lub sytuacja pobrania podatku w wysokości wyższej niż należna (tj. nadpłaconego podatku).

2018
12
wrz

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez zagranicznego kontrahenta

Fragment:

Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Innymi słowy, dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z opisem sprawy realizacja ww. usługi odbywa się poprzez szukanie producentów przyczep i naczep w dostępnych rejestrach, dostarczaniu im informacji o asortymencie, który produkuje Wnioskodawca, a następnie na prowadzeniu rozmów z zainteresowanymi klientami oraz przedstawianiu im szczegółów oferty. W opinii Organu usługi te jako świadczenia o podobnym charakterze do usług badania rynku i reklamowych mieszczą się w katalogu objętym regulacją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy. Powyższe należy odnieść również do pozostałych usług (...)

2018
1
wrz

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku w kontekście opodatkowania u źródła w Polsce płatności przekazywanych przez Wnioskodawcę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami.

Fragment:

Czy płatności otrzymywane przez Spółkę od pożyczkobiorców z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła, a na Spółce nie będą w związku z tym ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) ? Zdaniem Wnioskodawcy, płatności otrzymywane przez Spółkę od pożyczkobiorców z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła, a na Spółce nie będą w związku z tym ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła). Zdaniem Wnioskodawcy, płatności otrzymywane przez Spółkę od dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV, będącej nierezydentem podatkowym w Polsce, w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych (tzw. podatkowi u źródła), przy założeniu, że Spółka będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji SPV potwierdzającego, że SPV jest rezydentem podatkowym Luksemburga, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika tego podatku. Podstawowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
18
sie

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego (związanych z obsługą procesu udzielania pożyczek i administrowaniem płatnościami przez Wnioskodawcę).

Fragment:

Podsumowując, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego Partnerowi w związku ze świadczeniem na jej rzecz Usług przez Partnera. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego (związanych z obsługą procesu udzielania pożyczek i administrowaniem płatnościami przez Wnioskodawcę) – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036; dalej: „ ustawa o CIT ”) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.