Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody z udostępniania powierzchni reklamowej w programie można zaliczyć do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze i wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Reasumując stwierdzić należy, że osiągane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów, czyli przychody z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeśli w ustawowym terminie Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu prawa do dystrybucji (dalszej odsprzedaży) usługi/systemu telematycznego
Fragment:
Czy Spółka dokonując wypłat wynagrodzenia na rzecz spółki szwedzkiej z tytułu świadczenia usługi C. powinna pobierać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, dokonując wypłat wynagrodzenia na rzecz spółki szwedzkiej z tytułu świadczonej usługi C. nie powinna pobierać jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska. Zryczałtowany podatek dochodowy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). W odniesieniu do niektórych kategorii przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają na jej terytorium siedziby lub zarządu, ustawa o CIT przewiduje opodatkowanie w formie ryczałtowej, tj. w formie tzw. podatku u źródła. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1: „Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy (...)
2016
30
cze

Istota:
1. uznania za wypłatę, o której mowa w art. 26 ust. 7, zamiany zobowiązania z tytułu wyświadczonych usług, 2. określenia momentu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku zamiany zobowiązania z tytułu wyświadczonych usług, 3. sposobu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu świadczonych usług między spółkami z grupy w ramach wewnętrznego systemu rozliczeniowego.
Fragment:
(...) zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku zamiany zobowiązania z tytułu wyświadczonych usług – jest prawidłowe, sposobu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu świadczonych usług między spółkami z grupy w ramach wewnętrznego systemu rozliczeniowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uznania za wypłatę, o której mowa w art. 26 ust. 7, zamiany zobowiązania z tytułu wyświadczonych usług, określenia momentu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku zamiany zobowiązania z tytułu wyświadczonych usług, sposobu poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu świadczonych usług między spółkami z grupy w ramach wewnętrznego systemu rozliczeniowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. W. Spółka Akcyjna (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”) jest spółką z siedzibą dla celów podatkowych w Polsce (polskim rezydentem podatkowym), wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.
2016
30
cze

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do płatności z tytułu tantiem dokonywanych na rzecz podmiotu będącego rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki
Fragment:
W związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy licencji, Wnioskodawca od wypłacanych na rzecz Podmiotu X tantiem z tytułu udzielonych praw autorskich do przedstawienia pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10% kwoty należności licencyjnej brutto i przekazuje go na rachunek bankowy właściwego dla Podmiotu X organu podatkowego. W konsekwencji powyższego, Podmiot X otrzymuje powyższe należności pomniejszone o ten podatek. Wnioskodawca w dacie pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych posiadał ważny certyfikat rezydencji Podmiotu X dla celów podatkowych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, przychód Podmiotu X z tantiem podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej... Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawca był obowiązany pobrać od wypłacanych Podmiotowi X tantiem zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych... W opisanym powyżej stanie faktycznym, jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca był obowiązany pobrać od przychodów Podmiotu X uzyskiwanych z tantiem, które zostały wypłacone przez Wnioskodawcę... Ad. 1 Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
26
maj

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy o CIT Spółka jest zobowiązana do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego Pośrednikowi?
Fragment:
W związku z tym, że mamy do czynienia z podmiotem zagranicznym uzyskującym przychody w Polsce ze sprzedaży usług lotniczych (tj. podmiotem z ograniczonym obowiązkiem podatkowym), w stosunku do którego występuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezbędne staje się określenie podmiotu będącego płatnikiem tego podatku. Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 updop. Podmiotem, który dokonuje wypłat z tytułu zakupu usługi przelotu jest Wnioskodawca, który dokonuje płatności za usługę przelotu. Tym samym, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku od tych wypłat na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 updop, tj. w wysokości 10% przychodów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej updop, to w przedstawionym stanie faktycznym obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcę, gdyż wypłacone przez niego należności z tytułu zakupu usługi przelotu zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 4 updop. Jednocześnie należy wskazać, że Spółka nie posiadając certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego, nie może zastosować postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2016
20
maj

Istota:
Czy w świetle przepisów ustawy o CIT Spółka jest zobowiązana do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego Pośrednikowi?
Fragment:
W związku z tym, że mamy do czynienia z podmiotem zagranicznym uzyskującym przychody w Polsce ze sprzedaży usług lotniczych (tj. podmiotem z ograniczonym obowiązkiem podatkowym), w stosunku do którego występuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezbędne staje się określenie podmiotu będącego płatnikiem tego podatku. Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 updop. Podmiotem, który dokonuje wypłat z tytułu zakupu usługi przelotu jest Wnioskodawca, który dokonuje płatności za usługę przelotu. Tym samym, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku od tych wypłat na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 updop, tj. w wysokości 10% przychodów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej updop, to w przedstawionym stanie faktycznym obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcę, gdyż wypłacone przez niego należności z tytułu zakupu usługi przelotu zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 4 updop. Jednocześnie należy wskazać, że Spółka nie posiadając certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego, nie może zastosować postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2016
20
maj

Istota:
Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji z innego państwa na X. ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ?
Fragment:
Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Litewskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ... Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Holenderskiej na X. Ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ... Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Holenderskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ... Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Federacji Serbskiej na X. ciążył będzie, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Federacja przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ... Czy w związku z zapłatą Kwoty Meczowej na rzecz Spółki Serbskiej na X. będzie ciążył, jako na płatniku, obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, kiedy ta Spółka przekaże Wnioskodawcy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej ...
2016
28
kwi

Istota:
Czy opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, należne spółdzielni mieszkaniowej, ponoszone przez najemcę i wpłacane bezpośrednio na konto Wnioskodawcy, stanowią składniki przychodu z tego najmu, jeśli z umowy wynika, że najemca jest obowiązany do ich ponoszenia, a Wnioskodawca w jego imieniu przekazuje te opłaty na konto spółdzielni mieszkaniowej?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2016 r. (data wpływu 10 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodu z najmu jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia przychodu z najmu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca posiada własny lokal mieszkalny, który wynajmuje. Uzyskiwane przychody z tytułu najmu opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie przygotowanej umowy, najemca pokrywa miesięczny czynsz w określonej wysokości, a oprócz tego, uiszcza opłatę należną spółdzielni mieszkaniowej (koszty użytkowania wynajmowanego lokalu, np. koszty zarządu nieruchomością, opłat za wodę, ścieki, wywóz odpadów itp.) na konto Wnioskodawcy, który w imieniu najemcy przekazuje na konto spółdzielni mieszkaniowej. Bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawcy, najemca zatem wpłaca czynsz za najem, a także opłaty stałe i eksploatacyjne, związane z użytkowaniem lokalu.
2016
21
kwi

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, można uznać, że:przychód z tytułu organizacji lotu jest osiągany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a co za tym idzie Wnioskodawca powinien jako płatnik uiścić podatek w wysokości 10% z tytułu przychodów osiąganych przez nierezydenta (spółkę z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych) jako zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 tej ustawy Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłaty przedmiotowych wypłaconych należności w wysokości 10% ich wartości. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód uzyskany przez spółkę z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (podatnika) z tytułu należności za czarter samolotu nie podlega w danym stanie faktycznym opodatkowaniu podatkiem z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów przez nierezydentów - należy uznać za nieprawidłowe. Na etapie przygotowania projektu niniejszej interpretacji Organ podatkowy dokonał analizy orzecznictwa zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych w podobnych sprawach (w tym powołanych przez Wnioskodawcę). Za dominującą należy uznać linię orzeczniczą, prezentującą analogiczne stanowisko jak powyższe stanowisko Organu podatkowego (co prawda w odniesieniu do dochodów z usług niematerialnych) świadczonych przez spółki mające siedzibę za granicą na rzecz podmiotów mających siedzibę w Polsce – w uzasadnieniach wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych: z 7 kwietnia 2011 r., III SA/Wa 2045/10 (WSA w Warszawie), z 6 czerwca 2007 r. I SA/Gd 118/07 (WSA w Gdańsku - wyrokiem z dnia 21 stycznia 2009 r., II FSK 1465/07 NSA oddalił skargę kasacyjną od tego wyroku) oraz z 19 stycznia 2009 r.
2016
20
kwi

Istota:
Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia należnego przewoźnikowi niemieckiemu za wynajem samolotu wraz z załogą + posiłki na pokładzie, X. powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (zwany dalej PDOP) w kwocie 10% wartości tego wynagrodzenia, czy też nie powinna X. pobierać tego PDOP, jeżeli posiada certyfikat rezydencji przewoźnika niemieckiego ?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia należnego przewoźnikowi niemieckiemu za wynajem samolotu wraz z załogą + posiłki na pokładzie, X. powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (zwany dalej PDOP) w kwocie 10% wartości tego wynagrodzenia, czy też nie powinna X. pobierać tego PDOP, jeżeli posiada certyfikat rezydencji przewoźnika niemieckiego ... Zdaniem Wnioskodawcy: X. uważa, iż nie powinna pobierać PDOP od wypłaty wynagrodzenia niemieckiemu przewoźnikowi. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 poz. 851, z późn. zm., zwanej dalej „ ustawą o CIT ”) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Z kolei na mocy art. 21 ust. 2 ustawy o CIT Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tak więc regułą powinno być tutaj pobranie podatku w wysokości 10%, chyba, że Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.
2016
20
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.