Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu dwóch lokali użytkowych, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
Stosownie do art. 9a ust. 6 u.p.d.o.f., dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2180, z późn. zm., dalej: u.z.p.d.), „osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 6 ust. 1a u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wyżej wymienione rozważania prowadzą zatem do wniosku, że przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu dwóch lokali użytkowych, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2017
24
maj

Istota:
Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane przez członków Kasy świadczenia stanowić będą dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten stosownie do regulacji art. 30 ust. 1 pkt 4b będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Na Kasie natomiast nie będzie ciążył obowiązek wystawiania członkom informacji PIT-8C, a kwota pobranego zryczałtowanego podatku zostanie wykazana w zbiorczej deklaracji PIT-8AR. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f) dodano art. 30 ust. 1 pkt 4b, zgodnie z którym, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia. W prawie podatkowym brak jest legalnej definicji pojęć: „ działania promocyjne ” lub „ promocja ”.
2017
16
maj

Istota:
Czy usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta, z tytułu ww. usługi?
Fragment:
Czy opisana usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, z tytułu usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów? Zdaniem Wnioskodawcy, do usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów, nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ updop ”), wobec czego usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech. Tym samym, na Spółce nie ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, z tytułu usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy, bez względu na fakt, czy Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta, czy też nie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązku obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Do obsługi stoiska wystawowego na targach w Dusseldorfie (Niemcy) Wnioskodawca zatrudnił nierezydenta z Niemiec. Osoba ta nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, nie prowadzi na terytorium Polski działalności gospodarczej i nie przedstawiła certyfikatu rezydencji podatkowej. Pismem z dnia 02.09.2013 r. (data wpływu 05.09.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.08.2013 r. nr IPPB1/415-589/13-2/KS Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny informując, iż nierezydent z Niemiec wykonywała powierzone mu zadanie związane z obsługą stoiska wystawowego w Dusseldorfie na podstawie umowy o dzieło. Pełniła ona funkcję hostessy obsługując klientów przy ladzie wystawowej w dniach od 19 do 27 stycznia 2013 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi zatrudnionemu do obsługi stoiska wystawowego w Niemczech? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciąży na nim obowiązek obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego honorarium osobie fizycznej nie mającej w Polsce miejsca zamieszkania i świadczącej usługę poza terytorium Polski.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego polskiemu pośrednikowi
Fragment:
Należy zatem uznać, że to kwestia dokonywania wypłaty środków z określonych w ustawie tytułów, ma zasadnicze znaczenie dla wskazania płatnika zobowiązanego do ewentualnego poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Mając powyższe na uwadze Spółka jest zdania, że w przypadku dokonywania zapłaty na konto polskiego biura podróży, które to z kolei jest zobowiązane do uiszczenia należności na konto zagranicznego przewoźnika, to biuro podróży będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ to ostatnie dokonuje fizycznego przelewu na konto zagranicznego przewoźnika. Ponadto Spółka nie posiada tytułu prawnego do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego przy dokonywaniu płatności wynagrodzenia na rzecz polskiego biura podróży, jeśli spełnia ono warunki definicji „ niezależnego przedstawiciela ”, o którym mowa w art. 5 Modelowej Konwencji, ponieważ nie jest ono zagranicznym przedsiębiorstwem żeglugi powietrznej. Tym samym nie musi być w posiadaniu certyfikatu rezydencji tego podmiotu. Jednocześnie należy tutaj nadmienić, iż w przypadku gdyby biuro podróży stanowiło zakład zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będąc jego stałą placówką lub też było jego „ zależnym przedstawicielem ”, o którym mowa w art. 5 Modelowej Konwencji, uniknięcie konieczności potrącania podatku dochodowego od wypłacanych należności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT bądź zastosowanie obniżonej stawki potrącanego podatku dochodowego byłoby możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 26 ust. 1d tejże ustawy.
2017
24
lut

Istota:
Czy w związku ze zleceniem prowadzenia prac B+R zagranicznemu podmiotowi powstaje obowiązek zapłaty podatku, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zlecenia przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 października 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 2 stycznia 2017 r. (data wpływu 5 stycznia 2017 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zlecenia przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego. Spółka prowadzi działalność w obszarze nowoczesnych technologii. W ramach tego obszaru ma zamiar zlecić do wykonania prace badawczo-rozwojowe (dotyczące opracowania nowych metod/algorytmów itp.). Wynikiem prac będą opracowania zawierające opis przeprowadzonych prac badawczych i płynące z nich wnioski. W tym kontekście Spółka zastanawia się nad możliwością nabycia ww. usługi od podmiotu zagranicznego (jednostki naukowej) oraz obowiązku uiszczenia podatku u źródła (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zdaniem Spółki, obowiązek taki nie powstanie, jednakże biorąc pod uwagę przewidywaną wartość inwestycji w kolejnych latach, Spółka chce upewnić się, że jej stanowisko jest prawidłowe.
2017
9
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy płatności dokonywane na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA z tytułu zawartej umowy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Fragment:
(...) zryczałtowanym podatkiem dochodowym – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy płatności dokonywane na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA z tytułu zawartej umowy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 1 lipca 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, działalności wspomagającej edukację, działalność związaną z doradztwem w zakresie zarządzania, nauki języków obcych w formie pozaszkolnej, szkoleń w branży lotniczej. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozlicza podatek dochodowy zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W bieżącym roku w celu rozszerzenia zakresu swojej działalności Wnioskodawca uzyskał status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych - ATC IATA. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (dalej: „ IATA ”) posiada swoją siedzibę w Kanadzie, nie posiada w Polsce zakładu.
2017
9
lut

Istota:
Użyte w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy pojęcie „rozwiązanie umowy o pracę przed upływem terminu, na który została zawarta” dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem stwierdzenie, że rozwiązanie umowy nastąpiło przed terminem, na jaki została zawarta. Z istoty umowy zawartej na czas nieokreślony wynika natomiast, że zawarto ją bez wyznaczania terminu jej trwania, jest więc umową bezterminową. Stąd też nie można jej rozwiązać przed upływem terminu, na który została zawarta, gdyż taki termin nie istnieje. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego według stawki 70% z tytułu wypłaty odpraw lub odszkodowań wynikających ze skrócenia okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1992 i 2299) od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na rozszerzeniu katalogu przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o nowe tytuły (pkt 15 i 16). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. Na podstawie natomiast art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70% objęte są dochody (przychody) z tytułu określonych (...)
2017
11
sty

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz polskiego pośrednika
Fragment:
W związku z faktem, że jest to podmiot zagraniczny uzyskujący przychody w Polsce (tj. podmiot z ograniczonym obowiązkiem podatkowym), w stosunku do którego występuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezbędne staje się określenie płatnika tego podatku. Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 ustawy o pdop. Podmiotem, który dokonuje wypłaty z tytułu wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop jest w tej sytuacji Wnioskodawca, regulujący należność za usługę wypożyczenia samochodu. Tym samym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku od tych wypłat na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, tj. w wysokości 20% przychodów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, to w przedstawionym stanie faktycznym obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcę, gdyż wypłacone przez niego należności z tytułu usługi wynajmu samochodów jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 1 updop. Jednocześnie należy wskazać, że Spółka nie posiadając certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego, nie może zastosować postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta szwajcarskiego z tytułu nabycia „praw radiowych” (praw transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych) oraz związanych z nimi opłat technicznych/koordynacyjnych
Fragment:
Czy wobec przedstawienia przez EBU certyfikatu rezydencji podatkowej na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, płatności za opisane w stanie faktycznym „ nabycie praw radiowych ” i związanych z nimi opłat technicznych/koordynacyjnych, podlegają w Polsce podatkowi dochodowemu „ u źródła ” i czy Wnioskodawca jest zobowiązany - jako płatnik - do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym powyżej i przedstawione w pytaniu opłaty na rzecz EBU, nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym u źródła. Nie podlegają one opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), w przypadku, kiedy wypłacane są na rzecz podmiotu mającego ustawowo udokumentowaną siedzibę w Szwajcarii. W rezultacie zaś Wnioskodawca nie jest zobowiązany - jako płatnik - do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat gdyż: na zasadzie pierwszeństwa przed art. 21 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy, stosuje się do nich odpowiednio postanowienia Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a nie są one jednocześnie należnościami licencyjnymi w rozumieniu art. 12 ust. 3 tej Konwencji, jak również nie są należnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, z jakiegokolwiek innego tytułu wynikającego z cytowanej Konwencji lub z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.