Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Użyte w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy pojęcie „rozwiązanie umowy o pracę przed upływem terminu, na który została zawarta” dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem stwierdzenie, że rozwiązanie umowy nastąpiło przed terminem, na jaki została zawarta. Z istoty umowy zawartej na czas nieokreślony wynika natomiast, że zawarto ją bez wyznaczania terminu jej trwania, jest więc umową bezterminową. Stąd też nie można jej rozwiązać przed upływem terminu, na który została zawarta, gdyż taki termin nie istnieje. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego według stawki 70% z tytułu wypłaty odpraw lub odszkodowań wynikających ze skrócenia okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 1992 i 2299) od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na rozszerzeniu katalogu przychodów (dochodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o nowe tytuły (pkt 15 i 16). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. Na podstawie natomiast art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70% objęte są dochody (przychody) z tytułu określonych (...)
2017
11
sty

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz polskiego pośrednika
Fragment:
W związku z faktem, że jest to podmiot zagraniczny uzyskujący przychody w Polsce (tj. podmiot z ograniczonym obowiązkiem podatkowym), w stosunku do którego występuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezbędne staje się określenie płatnika tego podatku. Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 ustawy o pdop. Podmiotem, który dokonuje wypłaty z tytułu wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop jest w tej sytuacji Wnioskodawca, regulujący należność za usługę wypożyczenia samochodu. Tym samym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku od tych wypłat na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, tj. w wysokości 20% przychodów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, to w przedstawionym stanie faktycznym obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcę, gdyż wypłacone przez niego należności z tytułu usługi wynajmu samochodów jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 1 updop. Jednocześnie należy wskazać, że Spółka nie posiadając certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego, nie może zastosować postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta szwajcarskiego z tytułu nabycia „praw radiowych” (praw transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych) oraz związanych z nimi opłat technicznych/koordynacyjnych
Fragment:
Czy wobec przedstawienia przez EBU certyfikatu rezydencji podatkowej na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, płatności za opisane w stanie faktycznym „ nabycie praw radiowych ” i związanych z nimi opłat technicznych/koordynacyjnych, podlegają w Polsce podatkowi dochodowemu „ u źródła ” i czy Wnioskodawca jest zobowiązany - jako płatnik - do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym powyżej i przedstawione w pytaniu opłaty na rzecz EBU, nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym u źródła. Nie podlegają one opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), w przypadku, kiedy wypłacane są na rzecz podmiotu mającego ustawowo udokumentowaną siedzibę w Szwajcarii. W rezultacie zaś Wnioskodawca nie jest zobowiązany - jako płatnik - do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat gdyż: na zasadzie pierwszeństwa przed art. 21 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy, stosuje się do nich odpowiednio postanowienia Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a nie są one jednocześnie należnościami licencyjnymi w rozumieniu art. 12 ust. 3 tej Konwencji, jak również nie są należnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, z jakiegokolwiek innego tytułu wynikającego z cytowanej Konwencji lub z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z dokonywanymi płatnościami na rzecz nierezydenta.
Fragment:
Reasumując, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od należności wypłacanych na rzecz Kontrahenta ze Szwajcara posiadając ważny certyfikat rezydencji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r. poz. 718).
2016
17
gru

Istota:
Opisany przez Wnioskodawcę dochód spółki estońskiej będzie się mieścił w katalogu dochodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, a dokładnie pkt 2a tego ustępu - jako dochód z tytułu świadczenia o podobnym charakterze do gwarancji lub poręczenia. Brak obowiązku pobrania podatku u źródła będzie natomiast wynikał z odmiennych przesłanek, niż przedstawione przez Wnioskodawcę – w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 2 updop i art. 7 ust. 1 UPO.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS ? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii w ramach zawieranych transakcji CDS nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Podstawy prawne Stałe Wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS nie stanowi odsetek w myśl art. 11 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 77, poz. 388, dalej: „ UPO ”), w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 851, z poźn. zm. dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT podatek (...)
2016
16
gru

Istota:
Opisany przez Wnioskodawcę dochód spółki estońskiej będzie się mieścił w katalogu dochodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, a dokładnie pkt 2a tego ustępu - jako dochód z tytułu świadczenia o podobnym charakterze do gwarancji lub poręczenia. Brak obowiązku pobrania podatku u źródła będzie natomiast wynikał z odmiennych przesłanek, niż przedstawione przez Wnioskodawcę – w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 2 updop i art. 7 ust. 1 UPO.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS ? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii w ramach zawieranych transakcji CDS nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Podstawy prawne Stałe Wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS nie stanowi odsetek w myśl art. 11 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 77, poz. 388, dalej: „ UPO ”), w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 851, z poźn. zm. dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT podatek (...)
2016
16
gru

Istota:
Opisany przez Wnioskodawcę dochód spółki estońskiej będzie się mieścił w katalogu dochodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop, a dokładnie pkt 2a tego ustępu - jako dochód z tytułu świadczenia o podobnym charakterze do gwarancji lub poręczenia. Brak obowiązku pobrania podatku u źródła będzie natomiast wynikał z odmiennych przesłanek, niż przedstawione przez Wnioskodawcę – w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 2 updop i art. 7 ust. 1 UPO.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS ? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii w ramach zawieranych transakcji CDS nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Podstawy prawne Stałe Wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS nie stanowi odsetek w myśl art. 11 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 77, poz. 388, dalej: „ UPO ”), w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 851, z poźn. zm. dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT podatek (...)
2016
16
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Na podstawie art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY (kwota kapitału zakładowego 4.200.000 zł), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY. Na podstawie art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XXY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY. Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY oraz XXY w wysokości 5% kwoty brutto, na podstawie art. 10 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką (...)
2016
5
gru

Istota:
Sposób postępowania w przypadku zakupów od zagranicznych kontrahentów dokonywanych za pośrednictwem sieci internet i odprowadzania należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów wypłat z własnych środków Wnioskodawcy
Fragment:
Praktycznie nie ma tu (z przyczyn technicznych), możliwości zastosowania się do przepisu art. 26 ust. 1 PDOPrU i pobrania przez kupującego – jako płatnika – zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wpłat (art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOPrU w zw. z art. 26 ust. 1 PDOPrU). W obu przypadkach Wnioskodawca postąpił zatem w następujący sposób: uznał, że uiszczona elektronicznie opłata z tytułu sprzedaży praw autorskich lub usług reklamowych stanowi kwotę pozostałą po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat o których mowa w art. 21 PDOPrU (kwotę netto), następnie ustalił kwotę brutto opłat i wartości zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat, tak ustalony podatek odprowadził do właściwego urzędu skarbowego z własnych (Wnioskodawcy) środków. Przykład matematyczny (wyliczenie z pkt 1): Wnioskodawca dokonuje za pomocą formularza internetowego zakupu na kwotę 4.596,72 zł. Jest to usługa, która powinna być opodatkowania podatkiem u źródła według stawki 20%. Teoretycznie, zgodnie z art. 26 ust. 1 PDOPrU należy pobrać 20% podatku od wartości brutto zakupu. Pomniejszenie kwoty przelewu przy zakupie przez internet jest niemożliwe ponieważ brak pełnej wpłaty spowoduje, że transakcja nie zostanie w ogóle zrealizowana. Zagraniczny kontrahent w ogóle nie przewiduje pobrania podatku według polskich przepisów.
2016
30
lis

Istota:
Czy z tytułu zapłaty składek ubezpieczeniowych przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczyciela, Wnioskodawca będzie zobowiązany, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Zatem o możliwości zaklasyfikowania usługi do świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wystarczające jest, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, ponieważ nabywane przez Spółkę usługi ubezpieczenia są od podmiotu mającego siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej oraz ww. usługi ubezpieczeniowe są usługami zbliżonymi do gwarancji, a źródło należności z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych znajduje się na terytorium Polski, Spółka zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zapłaty składek ubezpieczeniowych na rzecz Ubezpieczyciela, w myśl ww. art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Podsumowując, należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, w związku z którym, nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zapłaty składek ubezpieczeniowych na rzecz Ubezpieczyciela. Końcowo należy zaznaczyć, że Spółka wskazała interpretacje podatkowe odmiennie odnoszące się do tego samego zagadnienia prawnego. Nie oznacza to, że Organ nie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 14a Ordynacji podatkowej.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.