Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz nierezydenta z tytułu zawieranych transakcji kredytowych instrumentów pochodnych typu swap
Fragment:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii w ramach zawieranych transakcji CDS nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Stałe Wynagrodzenie w postaci premii za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS stanowi „ zysk przedsiębiorstwa ” w myśl art. 7 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 77, poz. 388, dalej: „ UPO ”), w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2014, poz. 851, z poźn. zm, dalej: „ ustawa CIT ”) w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 w związku z art. 21. ust 2 ustawy CIT i art. 7 ust. 1 UPO.
2017
20
lip

Istota:
Możliwość opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Fragment:
(...) zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „ spółką ”. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie podlegania opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usług świadczonych prze zagraniczny podmiot
Fragment:
Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje lub dyskwalifikuje daną usługę jako należącą lub nie do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Usługi jakie podmiot zagraniczny świadczy na rzecz Wnioskodawcy, to usługi o charakterze pośrednictwa handlowego (poszukiwanie inwestorów, nawiązywanie relacji biznesowych, finalizacja umów, koordynowanie działań Wnioskodawcy na rynku zagranicznym) Wśród przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest przychodów z tytułu usług o charakterze pośrednictwa handlowego. Nie sposób tego typu czynności zakwalifikować do świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz do świadczeń o podobnym charakterze. W świetle powyższego należy stwierdzić, że usługi o charakterze pośrednictwa handlowego nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ”, jak również nie sposób uznać ich za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.
2017
15
cze

Istota:
W zakresie podlegania opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynagrodzenia wypłacanego Zleceniobiorcy za usługi opisane we wniosku oraz obowiązków płatnika związanych z wypłatą wyżej wymienionych wynagrodzeń
Fragment:
Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje lub dyskwalifikuje daną usługę jako należącą lub nie do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Usługi jakie U. świadczy na rzecz podmiotów z konsorcjum E., w tym na rzecz P. (Wnioskodawcy), to działania pomocnicze o charakterze techniczno-administracyjnym (gromadzenie dokumentacji, koordynacja, komunikacja z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie sprawozdań, organizacja spotkań, administrowanie stroną internetową, opracowywanie informatora, przekazywanie dokumentów). Wśród przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest przychodów z tytułu usług o charakterze techniczno-administracyjnym. Nie sposób tego typu czynności zakwalifikować do świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz do świadczeń o podobnym charakterze. Zgodnie z (...)
2017
15
cze

Istota:
1. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Niemiec?
2. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Słowacji?
3. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Hiszpanii?
Fragment:
Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Niemiec? 5. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Słowacji? 6. Czy Spółka, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Hiszpanii? Zdaniem Wnioskodawcy: Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłaty należności za opóźnienia w zwrocie Opakowań, wypłacanych na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, z rezydencją podatkową na terenie Niemiec.
2017
7
cze

Istota:
Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu dwóch lokali użytkowych, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
Stosownie do art. 9a ust. 6 u.p.d.o.f., dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2180, z późn. zm., dalej: u.z.p.d.), „osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W myśl art. 6 ust. 1a u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Wyżej wymienione rozważania prowadzą zatem do wniosku, że przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię z tytułu wynajmu dwóch lokali użytkowych, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2017
24
maj

Istota:
Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane przez członków Kasy świadczenia stanowić będą dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten stosownie do regulacji art. 30 ust. 1 pkt 4b będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Na Kasie natomiast nie będzie ciążył obowiązek wystawiania członkom informacji PIT-8C, a kwota pobranego zryczałtowanego podatku zostanie wykazana w zbiorczej deklaracji PIT-8AR. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f) dodano art. 30 ust. 1 pkt 4b, zgodnie z którym, z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia. W prawie podatkowym brak jest legalnej definicji pojęć: „ działania promocyjne ” lub „ promocja ”.
2017
16
maj

Istota:
Czy usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta, z tytułu ww. usługi?
Fragment:
Czy opisana usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka powinna, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, z tytułu usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów? Zdaniem Wnioskodawcy, do usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów, nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ updop ”), wobec czego usługa kwalifikacji Spółki jako dostawcy produktów nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu należności regulowanych na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech. Tym samym, na Spółce nie ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności na rzecz kontrahenta z siedzibą w Niemczech, z tytułu usługi kwalifikacji Spółki jako dostawcy, bez względu na fakt, czy Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta, czy też nie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie obowiązku obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Do obsługi stoiska wystawowego na targach w Dusseldorfie (Niemcy) Wnioskodawca zatrudnił nierezydenta z Niemiec. Osoba ta nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, nie prowadzi na terytorium Polski działalności gospodarczej i nie przedstawiła certyfikatu rezydencji podatkowej. Pismem z dnia 02.09.2013 r. (data wpływu 05.09.2013 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.08.2013 r. nr IPPB1/415-589/13-2/KS Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny informując, iż nierezydent z Niemiec wykonywała powierzone mu zadanie związane z obsługą stoiska wystawowego w Dusseldorfie na podstawie umowy o dzieło. Pełniła ona funkcję hostessy obsługując klientów przy ladzie wystawowej w dniach od 19 do 27 stycznia 2013 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi zatrudnionemu do obsługi stoiska wystawowego w Niemczech? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciąży na nim obowiązek obliczenia i pobrania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego honorarium osobie fizycznej nie mającej w Polsce miejsca zamieszkania i świadczącej usługę poza terytorium Polski.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego polskiemu pośrednikowi
Fragment:
Należy zatem uznać, że to kwestia dokonywania wypłaty środków z określonych w ustawie tytułów, ma zasadnicze znaczenie dla wskazania płatnika zobowiązanego do ewentualnego poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Mając powyższe na uwadze Spółka jest zdania, że w przypadku dokonywania zapłaty na konto polskiego biura podróży, które to z kolei jest zobowiązane do uiszczenia należności na konto zagranicznego przewoźnika, to biuro podróży będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, ponieważ to ostatnie dokonuje fizycznego przelewu na konto zagranicznego przewoźnika. Ponadto Spółka nie posiada tytułu prawnego do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego przy dokonywaniu płatności wynagrodzenia na rzecz polskiego biura podróży, jeśli spełnia ono warunki definicji „ niezależnego przedstawiciela ”, o którym mowa w art. 5 Modelowej Konwencji, ponieważ nie jest ono zagranicznym przedsiębiorstwem żeglugi powietrznej. Tym samym nie musi być w posiadaniu certyfikatu rezydencji tego podmiotu. Jednocześnie należy tutaj nadmienić, iż w przypadku gdyby biuro podróży stanowiło zakład zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będąc jego stałą placówką lub też było jego „ zależnym przedstawicielem ”, o którym mowa w art. 5 Modelowej Konwencji, uniknięcie konieczności potrącania podatku dochodowego od wypłacanych należności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT bądź zastosowanie obniżonej stawki potrącanego podatku dochodowego byłoby możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 26 ust. 1d tejże ustawy.
2017
24
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.