Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
wrz

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez zagranicznego kontrahenta

Fragment:

Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Innymi słowy, dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. Zgodnie z opisem sprawy realizacja ww. usługi odbywa się poprzez szukanie producentów przyczep i naczep w dostępnych rejestrach, dostarczaniu im informacji o asortymencie, który produkuje Wnioskodawca, a następnie na prowadzeniu rozmów z zainteresowanymi klientami oraz przedstawianiu im szczegółów oferty. W opinii Organu usługi te jako świadczenia o podobnym charakterze do usług badania rynku i reklamowych mieszczą się w katalogu objętym regulacją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy. Powyższe należy odnieść również do pozostałych usług (...)

2018
1
wrz

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku w kontekście opodatkowania u źródła w Polsce płatności przekazywanych przez Wnioskodawcę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami.

Fragment:

Czy płatności otrzymywane przez Spółkę od pożyczkobiorców z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła, a na Spółce nie będą w związku z tym ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) ? Zdaniem Wnioskodawcy, płatności otrzymywane przez Spółkę od pożyczkobiorców z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały podatkowi u źródła, a na Spółce nie będą w związku z tym ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła). Zdaniem Wnioskodawcy, płatności otrzymywane przez Spółkę od dłużników z tytułu spłaty Wierzytelności, które będą przekazywane przez Spółkę do SPV, będącej nierezydentem podatkowym w Polsce, w wykonaniu umowy o administrowanie Wierzytelnościami, nie będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych (tzw. podatkowi u źródła), przy założeniu, że Spółka będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji SPV potwierdzającego, że SPV jest rezydentem podatkowym Luksemburga, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika tego podatku. Podstawowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
18
sie

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego (związanych z obsługą procesu udzielania pożyczek i administrowaniem płatnościami przez Wnioskodawcę).

Fragment:

Podsumowując, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego Partnerowi w związku ze świadczeniem na jej rzecz Usług przez Partnera. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów zagranicznych należności z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego (związanych z obsługą procesu udzielania pożyczek i administrowaniem płatnościami przez Wnioskodawcę) – jest prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036; dalej: „ ustawa o CIT ”) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

2018
20
cze

Istota:

Kwestia braku obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta euroobligacji zapisanych na zagranicznych rachunkach papierów wartościowych w przypadku braku danych osób uprawnionych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1036; dalej: „ updop ”) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy czym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 updop podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów. W myśl art. 26 ust. 2a updop w przypadku gdy wypłata należności (...)

2018
7
cze

Istota:

Obowiązki płatnika – kwota – wynagrodzenie – wypłacone za polecenie rejestracji w panelu nowej osoby.

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. nie będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagrody pieniężnej, o ile kwota tej nagrody nie będzie przekraczać 2000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. z tytułu m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody. W takiej sytuacji - zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. - Wnioskodawca jako podmiot wypłacający nagrodę, jest płatnikiem, mającym obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanych nagród pieniężnych. Jednakże zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, przysługuje zwolnienie od podatku wartości nagród związanych ze sprzedażą premiową usług. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f pozwała więc na zwolnienie od podatku dochodowego przychodów, które w przeciwnym wypadku podlegałyby opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem według stawki 10%. Zdaniem Wnioskodawcy kwota (nagroda) wypłacona uczestnikowi akcji, za polecenie (...)

2018
30
maj

Istota:

Czy w opisanej sytuacji należy pobierać podatek zryczałtowany czy zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ustawy). Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27(art. 30 ust. 8 cyt. ustawy). Analiza normy wyrażonej w powołanym przepisie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy: przychody są osiągane z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9, suma należności określona w umowie zawartej ze świadczeniobiorcą nie przekracza kwoty 200 zł, umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mieć zatem zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane w tym przepisie. Mając zatem na uwadze, że komisja rozwiązywania problemów alkoholowych jest powoływana zarządzeniem Wójta, z jej członkami Wnioskodawca nie zawiera umów cywilnoprawnych, natomiast wynagrodzenie - wypłacane im co miesiąc po odbytym posiedzeniu komisji - wynika z programu przyjętego uchwałą Rady Gminy, uznać należy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku nie znajduje zastosowania wskazany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz art. 41 ust. 1 tej ustawy.

2018
22
maj

Istota:

Możliwość zastosowania postanowień umowy polsko-amerykańskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Fragment:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 UPDOF, na rzecz spółki A LLC z siedzibą w USA, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólnika (udziałowca) będącego polskim rezydentem podatkowym, Spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 29 UPDOF. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 UPDOP, na rzecz spółki A LLC z siedzibą w USA, Spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 UPDOP. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 UPDOF, na rzecz zagranicznego podmiotu B LLC, którego dochody są opodatkowane na poziomie wspólników (udziałowców), Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub też zwolnienia z opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach ww. podmiotu jego wspólników (udziałowców), których rezydencja podatkowa potwierdzona zostanie certyfikatem rezydencji lub zbiorowym certyfikatem rezydencji.

2018
17
maj

Istota:

Kwestia opodatkowania u źródła wartości wynagrodzenia wypłaconego za usługi świadczone przez Porównywarki cenowe oraz obowiązku pobrania podatku przez płatnika z tego tytułu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.; dalej: „ updop ”). osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a updop podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2016 r., II FSK 2369/15 w aktualnym brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a updop świadczenia w nim wymienione można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą świadczenia mające podobny charakter do świadczeń nazwanych.

2018
27
kwi

Istota:

1. Czy wynagrodzenie za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to czy po uzyskaniu przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji od kontrahenta z Chin (Firmy Inspekcyjnej), mając na uwadze art. 7 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej: „Umowa polsko-chińska”), będzie można odstąpić od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła”?

Fragment:

Obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop. W przedstawionym stanie faktycznym nie obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcy, gdyż wypłacone przez niego należności za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem nie zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie ww. art. 21 updop. Zatem, dokonując wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów zagranicznych za usługi inspekcji oraz badania zamówionych towarów w kontekście ich zgodności z przesłanym wzorcem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z Chin, na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 updop. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
16
kwi

Istota:

Na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach, loteriach oraz sprzedaży premiowej otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

Fragment:

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka organizuje, na zlecenie oraz koszt przedsiębiorców (Zleceniodawcy), różnego rodzaju akcje promocyjne (Akcje Promocyjne) skierowane do konsumentów oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (Klienci), których celem jest zwiększenie przychodów realizowanych przez Zleceniodawców. Wśród Akcji Promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), w tym konkursy, sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, loterie audioteksowe a także inne akcje promocyjne z nagrodami.