Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu samochodów ciężarowych od kontrahenta niemieckiego oraz od kontrahenta holenderskiego.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu 23 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu samochodów ciężarowych od kontrahenta niemieckiego – jest nieprawidłowe, obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu samochodów ciężarowych od kontrahenta holenderskiego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu samochodów ciężarowych od kontrahenta niemieckiego oraz od kontrahenta holenderskiego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (dalej również: Spółka) świadczy usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta holenderskiego. W celu wykonania tych usług wykorzystywane są samochody ciężarowe będące własnością Wnioskodawcy. Sporadycznie, w 2016 r., Spółka nabywała usługi najmu samochodów ciężarowych od kapitałowej spółki niemieckiej oraz od kapitałowej spółki holenderskiej. Samochody te były wykorzystywane do świadczenia usług za granicą i nie przyjeżdżały do Polski. Podmioty niemiecki i holenderski, od których nabywane były usługi, są osobami prawnymi (spółkami) podlegającymi w Niemczech i Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2017
10
lis

Istota:
W przypadku gdy płatność na rzecz podatnika chińskiego będzie realizowana z pominięciem jego zakładu w Polsce, czy od opłat z tytułu licencji na oprogramowanie SAP wypłacanych na rzecz chińskiego rezydenta podatkowego Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych? Czy podatek powinien być potrącany także z tytułu kosztów wdrożenia oprogramowania, a także późniejszych opłat związanych z utrzymaniem systemu (opłaty maintenance i za dzierżawę serwera)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W przypadku gdy płatność na rzecz podatnika chińskiego będzie realizowana z pominięciem jego zakładu w Polsce, czy od opłat z tytułu licencji na oprogramowanie SAP wypłacanych na rzecz chińskiego rezydenta podatkowego Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych? Czy podatek powinien być potrącany także z tytułu kosztów wdrożenia oprogramowania, a także późniejszych opłat związanych z utrzymaniem systemu (opłaty maintenance i za dzierżawę serwera)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od opłat z tytułu licencji na oprogramowanie SAP wypłacanych na rzecz chińskiego rezydenta podatkowego. Podatek ten nie powinien być potrącany także z tytułu kosztów wdrożenia oprogramowania, a także późniejszych opłat związanych z utrzymaniem. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ Ustawa CIT ”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie art. 21 ust. 1 Ustawy CIT stanowi, że podatek dochodowy z tytułu uzyskanych ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tych podatników (...)
2017
4
lis

Istota:
Ustalenie obowiązku poboru 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą Wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu nabycia udziałów w celu umorzenia.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy w związku z wypłatą Wspólnikowi wynagrodzenia za nabyte - w celu umorzenia - udziały własne Wnioskodawca powinien uznać, że dokonał wypłaty należności o której mowa w art. 22 ust. 1 i zgodnie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Jak wskazano wyżej dobrowolne umorzenie udziałów zostało wyłączone z kategorii czynności, które mogą powodować powstanie dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 updop. Wnioskodawca stwierdza, że zamierza nabyć własne udziały od Wspólnika celem ich dobrowolnego umorzenia w trybie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych przewidzianego przez umowę spółki. Skoro wynagrodzenia wypłacone Wspólnikowi za nabyte w celu umorzenia udziały własne, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie stanowi dochodów (przychodów) od osób prawnych, zatem w opisanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 26 ust. 1 updop, w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga tylko w zakresie objętym pytaniem Wnioskodawcy tj. kwestii obowiązku poboru przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od operacji opisanej we wniosku i odnosi się ściśle do przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego tego pytania.
2017
1
lis

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od stałego wynagrodzenia wypłacanego przejmującemu ryzyko z siedzibą na Malcie w ramach transakcji CDS
Fragment:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą na Malcie w ramach transakcji CDS? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z miejscem siedziby na Malcie w ramach zawieranych transakcji CDS nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. Stałe Wynagrodzenie w postaci premii za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS stanowi „ zysk przedsiębiorstwa ” w myśl art. 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2011 r. nr 283, poz. 1661; dalej UPO), w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2016 nr 1888 z dnia 24.11.2016 r. z późń. zm. dalej: „ ustawa CIT ”) w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy CIT i art. 7 ust. 1 UPO.
2017
19
paź

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia na rzecz Przejmującego Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Estonii w ramach transakcji CDS? Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wypłaty Stałego Wynagrodzenia Przejmującemu Ryzyko z miejscem siedziby w Estonii w ramach zawieranych transakcji CDS, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego. Stałe Wynagrodzenie w postaci premii za przejęcie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorców w ramach transakcji CDS nie stanowi „ odsetek ” w myśl art. 11 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Tallinie dnia 9 maja 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 77, poz. 388, dalej: „ UPO ”) tylko „ zysk przedsiębiorstwa ” w myśl art. 7 UPO, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2016 nr 1888 z dnia 2016.11.24 z późń. zm. dalej: „ CIT ”) w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 ustawy CIT i art. 7 ust. 1 UPO.
2017
30
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązany będzie, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat dokonywanych za bilety lotnicze nabyte od pośrednika, który jest polskim rezydentem podatkowym?
Fragment:
Reasumując - Spółka nie będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - firm mających siedzibę na terytorium RP - w związku z zakupem biletów lotniczych zagranicznych przewoźników., interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2016 r., nr IPPB5/4510-513/16-2/PW , zgodnie z którą: (...) jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której biuro podróży jest przedstawicielem niezależnym, to w takim przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 czerwca 2016 r., nr IPPB5/4510-443/16-4/MK . zgodnie z którą: należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym Spółka nie jest zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (...)
2017
5
wrz

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) zryczałtowanego podatku dochodowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 lutego 2013 r., IBPBI/2/423-1552/12/CzP wskazał, że: „ Usługi pośrednictwa handlowego nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Zatem Spółka dokonując przedmiotowych wypłat wynagrodzenia (prowizji) na rzecz podmiotów zagranicznych, nie jest zobowiązana jako płatnik (na podstawie art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.) do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 6 czerwca 2011 r., IBPBI/2/423-245/11/BG , dotyczącej oceny zasad opodatkowania umowy agencyjnej ze spółką z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych potwierdził stanowisko podatnika, że wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz polskiej spółki nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Podatnik nie jest zatem zobowiązany do pobierania jako płatnik zryczałtowanego podatku od wypłat dokonywanych zagranicznej spółce będącej agentem.
2017
29
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmiot zagraniczny usługi ”. Mając na uwadze powyższe, przychody uzyskiwane przez agenta, ze świadczeń przedstawionych przez Spółkę w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie mieszczą się w katalogu przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, a tym samym przychody te nie podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru tego zryczałtowanego podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
29
sie

Istota:
W zakresie podlegania opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usług świadczonych przez zagraniczny podmiot
Fragment:
Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje lub dyskwalifikuje daną usługę jako należącą lub nie do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Usługi jakie podmiot zagraniczny świadczy na rzecz Wnioskodawcy, to usługi o charakterze pośrednictwa handlowego (poszukiwanie potencjalnych klientów, kojarzenie ich z Wnioskodawcą, podejmowanie działań mających na celu nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a zagranicznymi podmiotami, finalizacja umów, jak również szeroko rozumiane koordynowanie działań Wnioskodawcy na danym rynku). Wśród przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop brak jest przychodów z tytułu usług o charakterze pośrednictwa handlowego. Nie sposób tego typu czynności zakwalifikować do świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz do świadczeń o podobnym charakterze.
2017
24
sie

Istota:
1. Czy podatek dochodowy płaci tylko Spółka w wysokości 19% od kwoty pozostałej po likwidacji spółki kapitałowej, pomniejszone o koszty nabycia unicestwionej Spółki, czyli od kwoty 31000 zł?
2. Czy dodatkowo opodatkowani są wspólnicy spółki, jako osoby fizyczne – podatkiem dochodowym od całości kapitału, pomniejszonego o koszty nabycia, czyli 100000 2000 zł, czyli 98000 zł, czy od kwoty netto uzyskanej po likwidacji spółki kapitałowej?
Fragment:
Z uwagi na to, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, traktowana jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - należy uznać, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega nadwyżka pomiędzy wartością majątku otrzymanego przez udziałowców, a wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów poniesionymi przez udziałowców w likwidowanej spółce z o.o. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się więc od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału, pomniejszonej o poniesione wydatki na nabycie udziałów. W konsekwencji, z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W przedmiotowej sprawie, w sytuacji zwrotu wspólnikom tylko części wniesionych na kapitał zakładowy wkładów, dochód do opodatkowania nie wystąpi. Reasumując, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka (ewentualnie wspólnicy - osoby fizyczne) uzyskuje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
9
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.