Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek dochodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek dochodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Na podstawie art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY (kwota kapitału zakładowego 4.200.000 zł), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY. Na podstawie art. 22 ust. 4, 4a, 4d, art. 22a, art. 22b, art. 26 ust. 1, 1c i 1f, art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Nadwyżka X przekroczy koszt objęcia udziałów przez XY, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XXY, pod warunkiem uzyskania oświadczenia iż odbiorca (XY) nie korzysta z zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania oraz posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji XY. Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wypłacanej na rzecz XY oraz XXY w wysokości 5% kwoty brutto, na podstawie art. 10 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką (...)
2016
5
gru

Istota:
Sposób postępowania w przypadku zakupów od zagranicznych kontrahentów dokonywanych za pośrednictwem sieci internet i odprowadzania należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów wypłat z własnych środków Wnioskodawcy
Fragment:
Praktycznie nie ma tu (z przyczyn technicznych), możliwości zastosowania się do przepisu art. 26 ust. 1 PDOPrU i pobrania przez kupującego – jako płatnika – zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wpłat (art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOPrU w zw. z art. 26 ust. 1 PDOPrU). W obu przypadkach Wnioskodawca postąpił zatem w następujący sposób: uznał, że uiszczona elektronicznie opłata z tytułu sprzedaży praw autorskich lub usług reklamowych stanowi kwotę pozostałą po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat o których mowa w art. 21 PDOPrU (kwotę netto), następnie ustalił kwotę brutto opłat i wartości zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat, tak ustalony podatek odprowadził do właściwego urzędu skarbowego z własnych (Wnioskodawcy) środków. Przykład matematyczny (wyliczenie z pkt 1): Wnioskodawca dokonuje za pomocą formularza internetowego zakupu na kwotę 4.596,72 zł. Jest to usługa, która powinna być opodatkowania podatkiem u źródła według stawki 20%. Teoretycznie, zgodnie z art. 26 ust. 1 PDOPrU należy pobrać 20% podatku od wartości brutto zakupu. Pomniejszenie kwoty przelewu przy zakupie przez internet jest niemożliwe ponieważ brak pełnej wpłaty spowoduje, że transakcja nie zostanie w ogóle zrealizowana. Zagraniczny kontrahent w ogóle nie przewiduje pobrania podatku według polskich przepisów.
2016
30
lis

Istota:
Czy z tytułu zapłaty składek ubezpieczeniowych przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczyciela, Wnioskodawca będzie zobowiązany, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Zatem o możliwości zaklasyfikowania usługi do świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wystarczające jest, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, ponieważ nabywane przez Spółkę usługi ubezpieczenia są od podmiotu mającego siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej oraz ww. usługi ubezpieczeniowe są usługami zbliżonymi do gwarancji, a źródło należności z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych znajduje się na terytorium Polski, Spółka zobowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zapłaty składek ubezpieczeniowych na rzecz Ubezpieczyciela, w myśl ww. art. 21 ust. 1 pkt 2a updop. Podsumowując, należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, w związku z którym, nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zapłaty składek ubezpieczeniowych na rzecz Ubezpieczyciela. Końcowo należy zaznaczyć, że Spółka wskazała interpretacje podatkowe odmiennie odnoszące się do tego samego zagadnienia prawnego. Nie oznacza to, że Organ nie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 14a Ordynacji podatkowej.
2016
29
lis

Istota:
Czy na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż może on przychód z wynajmowanej nieruchomości opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Reasumując stwierdzić należy, że osiągane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu najmu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5% jeśli w ustawowym terminie Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednocześnie tutejszy organ zastrzega, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
2016
28
lis

Istota:
Czy usługi nabywane przez Spółkę od zagranicznych Kontrahentów są objęte treścią art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy płatności te podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła
Fragment:
Oznacza to, że podmiot polski (Uczelnia) dokonujący wypłaty takich należności nie będzie obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego, jak również nie ma on obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotów zagranicznych od których dokonuje zakupu programów komputerowych wyłącznie na własne potrzeby. Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: Znak: ILPB3/423-45/09-4/MC z 31 marca 2009 r.; Znak: ILPB3/423-187/07-2/ŁM z 25 stycznia 2008 r. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, usługi wskazane w opisie stanu faktycznego nabywane przez Spółkę od Kontrahentów nie są objęte zakresem art. 21 ust. 1 updop, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do poboru i odprowadzenia w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych płatności na rzecz Kontrahentów w związku z nabyciem przedmiotowych usług, a w konsekwencji nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji Kontrahentów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
Czy usługi nabywane przez Spółkę od zagranicznych Kontrahentów są objęte treścią art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy płatności te podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła
Fragment:
Oznacza to, że podmiot polski (Uczelnia) dokonujący wypłaty takich należności nie będzie obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego, jak również nie ma on obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotów zagranicznych od których dokonuje zakupu programów komputerowych wyłącznie na własne potrzeby. Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przykładowo w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: Znak: ILPB3/423-45/09-4/MC z 31 marca 2009 r.; Znak: ILPB3/423-187/07-2/ŁM z 25 stycznia 2008 r. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, usługi wskazane w zdarzeniu przyszłym nabywane przez Spółkę od Kontrahentów nie są objęte zakresem art. 21 ust. 1 updop, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 updop, do poboru i odprowadzenia w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych płatności na rzecz Kontrahentów w związku z nabyciem przedmiotowych usług, a w konsekwencji nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji Kontrahentów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązek obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty należności na rzecz kontrahenta zagranicznego za wynajem jachtu
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest zobowiązana do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% od wynagrodzenia wypłacanego za czarter jachtu? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego za czarter jachtu. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., - dalej: „ u.p.d.o.p. ”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnicy podlegają zatem tzw. zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego, wynikającego z zasady źródła. Zasada źródła związana jest z opodatkowaniem dochodu powstałego na terytorium Polski bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba lub zarząd danego podatnika. Zatem pobór zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. od wypłacanego wynagrodzenia uzależniony jest od uzyskania przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot wynajmujący jacht z tytułów wymienionych w ustawie, które obejmują m.in. należności (...) za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej także „PDOP”), do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz Usługodawcy będącego fińskim rezydentem podatkowym, z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług zarządzania projektem ? 2. Czy na podstawie art. 26 ust. 1 PDOP, posiadając certyfikat rezydencji Usługodawcy będącego fińskim rezydentem, Spółka może zastosować przepisy art. 21 ust. 1 PDOP z uwzględnieniem umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej dnia 26.10.1977 roku pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Fińską i na podstawie art. 7 tej Umowy nie pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych Usługodawcy z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług zarządzania projektem ?
Fragment:
(...) zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych Usługodawcy z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług zarządzania projektem ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Na podstawie art. 21 ust. 1 PDOP opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20% przychodów podlegają dochody osób zagranicznych uzyskane z tyt. wykonanych przez nie na rzecz polskich podmiotów świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wynagrodzenie z tyt. świadczenia usług zarządzania projektem, zdaniem Spółki, mieści się w kategorii należności z tyt. wymienionych w powołanym przepisie. Spółka stoi na stanowisku, że będzie zobowiązana, na podstawie art. 21 ust 1 PDOP, do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz Usługodawcy będącego fińskim rezydentem podatkowym, z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług zarządzania projektem. Ad. 2 Wg zapisów art. 21 ust. 2 PDOP, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.
2016
26
lis

Istota:
Czy dochody z udostępniania powierzchni reklamowej w programie można zaliczyć do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze i wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Reasumując stwierdzić należy, że osiągane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów, czyli przychody z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeśli w ustawowym terminie Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu prawa do dystrybucji (dalszej odsprzedaży) usługi/systemu telematycznego
Fragment:
Czy Spółka dokonując wypłat wynagrodzenia na rzecz spółki szwedzkiej z tytułu świadczenia usługi C. powinna pobierać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, dokonując wypłat wynagrodzenia na rzecz spółki szwedzkiej z tytułu świadczonej usługi C. nie powinna pobierać jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska. Zryczałtowany podatek dochodowy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). W odniesieniu do niektórych kategorii przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają na jej terytorium siedziby lub zarządu, ustawa o CIT przewiduje opodatkowanie w formie ryczałtowej, tj. w formie tzw. podatku u źródła. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1: „Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy (...)
2016
30
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.