US-I-415/8/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

US-I-415/8/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. pomoc bezzwrotna
 2. pomoc finansowa
 3. pomoc zagraniczna
 4. wykonawstwo
 5. środki pomocowe
 6. źródło finansowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów:

<
 • art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 226 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
 • art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

po rozpatrzeniu (...) podania pana Jana Ł. o udzielenie przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej za nieprawidłowe.

Pan Jan Ł. pismem z dnia 20.06.2006 r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. (...) Z przedstawionego w pismach stanu faktycznego wynika, że:

<
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zawarła dwa kontrakty na budowę autostrady A2 (...),
 • na podstawie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29.12.2004 r. projekt "Budowa autostrady A2, odcinek Konin-Emilia" otrzymał pomoc w zakresie Funduszu Spójności w wysokości 82% wartości projektu,
 • pan Jan Ł. jest pracownikiem firmy S. zatrudnionym przy realizacji budowy autostrady A2 (...) na czas nieokreślony.

Pan Jan Ł. na tle przedstawionego stanu faktycznego zwrócił się z zapytaniem, czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionej sprawie Pan Jan Łuczyszyn zajął następujące stanowisko - "moim zdaniem uzyskane dochody z pracy na kontrakcie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z części obejmującej bezzwrotną pomoc, tj. w 82 %".

Po przeanalizowaniu zebranego materiału Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu informuje, że nie podziela stanowiska wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy: zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zatem zwolnienie z opodatkowania dochodów stosownie do regulacji ustawowej ma zastosowanie w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

<
 1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w powołanym przepisie,
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w opisanej sprawie dysponentem środków pomocowych i jednocześnie podmiotem upoważnionym do ich rozdziału była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast bezpośrednimi realizatorami programu były: konsorcjum S. Z zebranych akt sprawy bezspornie wynika, że S. była podwykonawcą przedmiotowego projektu na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (...).

Przedmiotowe zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy i wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku, w którym podatnik - bezpośrednio realizujący cel programu - zlecił wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Zatem uzyskiwane przez pana dochody wypłacane przez S. nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.