PUS.I/415/27/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenia osób fizycznych (pracowników i osób wykonujących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) realizujących cele Programu "Leonardo da Vinci" i z niego finansowane korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

PUS.I/415/27/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc bezzwrotna
  2. pomoc zagraniczna
  3. środki pomocowe
  4. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie:

<
  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 31.10.2005 r.), uzupełnionego na wezwanie urzędu w dniu 9.11.2005 r., w sprawie udzielenia na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w zapytaniu nr 2 stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż W. realizuje w ramach II fazy programu "Leonardo da Vinci - programu działań Wspólnot Europejskich na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego" projekt pt. "Zastosowanie teorii wielopłaszczyznowej inteligencji celem zwiększenia efektywności nauczania na odległość, procesów rekrutacji oraz internetowych mechanizmów wyszukujących", finansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej za pośrednictwem Fundacji będącej Krajową Agencją Programu Leonardo do Vinci. W trakcie realizacji ww. programu osoby fizyczne wykonują różne czynności związane z programem na podstawie umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych zawartych z wnioskodawcą. Środki na sfinansowanie kosztów realizacji programu w tym wynagrodzeń ww. osób w wysokości (cyt.) "74 % całkowitych kosztów kwalifikowanych" pochodzą z funduszy przekazywanych przez Komisję Europejską. Pozostałą część finansują podmioty realizujące projekt. Przedmiotem wniosku jest rozstrzygnięcie, czy wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło, finansowane ze środków Wspólnoty Europejskiej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy przychody (w części pochodzącej z ww. krajowej agencji programu) osób fizycznych (pracowników i osób wykonujących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) uzyskiwane przez nich w ramach projektu "Zastosowanie teorii wielopłaszczyznowej inteligencji celem zwiększenia efektywności nauczania na odległość, procesów rekrutacji oraz internetowych mechanizmów wyszukujących" na rzecz W. i z tego projektu finansowane, będą objęte zakresem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia:

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochody osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na mocy ww. przepisu zwolnione od podatku są dochody, które są otrzymywane przez podatnika, jeżeli bezpośrednio realizuje on cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy. Jednocześnie w ustawie zaznaczono, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Redakcja tego przepisu wprowadza zatem szeroki krąg osób, które mogą korzystać z takiego zwolnienia podatkowego. Dochody pochodzące z bezzwrotnej pomocy będą zwolnione z podatku nie tylko wówczas, gdy trafią do pierwszego uprawnionego i korzystającego podatnika. Zwolnienie podatkowe rozciąga się także na dochody finansowane ze środków pomocowych, jeżeli przychody będą otrzymywane przez pracowników lub inne osoby, które bezpośrednio realizują program objęty pomocą. Z tego też względu zarówno pracownicy, jak i osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych są uprawnieni do otrzymywania należnego wynagrodzenia bez konieczności potrącania podatku dochodowego, jeżeli tylko wynagrodzenie tego typu będzie finansowane ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy, a wykonawca prac bezpośrednio realizuje program, który jest objęty taką pomocą. W sytuacji, gdy czynności pomocnicze będą finansowane ze środków pomocowych, ale podatnik, który realizuje bezpośrednio cel programu, zleci dodatkowe wykonanie określonych prac innym osobom czy podmiotom, to zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania. Otrzymane środki pieniężne przez osoby wykonujące takie dodatkowe czynności podlegają wtedy opodatkowaniu na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stany faktycznego wynika, iż środki pieniężne niezbędne do realizacji przedmiotowego projektu pochodzą w zdecydowanej większości (74 % kosztów) ze środków przekazanych przez Komisję Europejską przekazywanych za pośrednictwem Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego w toku postępowania ustalił, iż przedmiotowy program jest zarządzany na poziomie Unii Europejskiej, a na poziomie krajowym przez Krajowe Agencje Programu, utworzone w każdym z państw uczestniczących. Propozycje projektów mogą składać instytucje i organizacje prywatne, publiczne lub niepubliczne zaangażowane w dziedzinę kształcenia i szkolenia zawodowego tj. wyłącznie osoby prawne. Z treści pisma nie wynika jednoznacznie czy przedmiotowe wynagrodzenia dotyczą pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy w sposób bezpośredni realizują cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, czy też osób, które wykonują czynności o charakterze pomocniczym.

Mając powyższe na uwadze, wynagrodzenia ww. osób z tytułu realizacji ww. Programu, z niego finansowane w wysokości 74 % całkowitych kosztów projektu, korzystają w tej części ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że osoby zatrudnione przez wnioskodawcę przy realizacji programu na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych będą bezpośrednio realizować cele przedmiotowego projektu. Zwolnienie to nie obejmie wynagrodzeń osób, które wykonują prace o charakterze pomocniczym.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.