PF-I/41171-0022/06/NK | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kwestia zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników, współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

PF-I/41171-0022/06/NK

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. Europejski Fundusz Społeczny
 2. fundusz pomocowy
 3. pomoc bezzwrotna
 4. umowa o pracę
 5. źródło finansowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 września 2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 11 września 2006r. Nr PDI/415-50/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 lipca 2006 r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Z przedstawionego we wniosku oraz piśmie uzupełniającym z dnia 26 lipca 2006r. stanu faktycznego wynika, iż w dniu 14 lipca 2006r. została zawarta Umowa pomiędzy Urzędem Pracy jako "Instytucją Wdrażającą", a Spółką, zwaną w umowie "Beneficjentem", o dofinansowanie Projektu "Nowe kwalifikacje szansą na pracę poza sektorem rolniczym" Nr .../06 w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - finansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25% z budżetu państwa. Z określonych w umowie warunków wynika, iż instytucja wdrażająca przekazuje beneficjentowi środki finansowe na realizację ww. projektu. Celem projektu jest przeszkolenie na kursach zawodowych rolników i członków ich rodzin zamieszkałych na wsi i w miasteczkach do 20.000 mieszkańców, które umożliwią im podjęcie zatrudnienia i wykonywanie nowego zawodu poza sektorem rolniczym, w związku z procesami restrukturyzacji rolnictwa. Ponadto we wniosku Jednostka nadmienia, że zawarte umowy dotyczą przeprowadzenia wykładów przez instruktorów zajęć praktycznych, egzaminatorów, doradców zawodowych, koordynatora oraz asystenta koordynatora projektu, obsługi księgowej, kierowników kursów oraz pracowników obsługi projektu.

Zdaniem Spółki wynagrodzenia na podstawie umów o pracę i umów zlecenia dokonywane w czasie realizacji projektu, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają zwolnieniu od podatku w myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 11 września 2006 r. Nr PDI/415-50/06 uznał stanowisko Spółki w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym za nieprawidłowe.

Zachowując ustawowy termin w dniu 19 września 2006 r., Spółka złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu zażalenie na postanowienie organu podatkowego I instancji, w którym podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie, podkreślając, iż jako "Beneficjent" realizujący bezpośrednio cel programu nie ma obowiązku dociekać skąd podmiot upoważniony do rozdziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego czerpie środki. Realizując projekt współfinansowany w 75% ze środków EFS, beneficjent ma świadomość, że otrzymał środki z bezzwrotnej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej. Mając powyższe na uwadze Spółka w zażaleniu wnosi o jednoznaczną interpretację przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyjaśnienie komu i w którym momencie służy ten przepis.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Oznacza to, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych przez podmioty, które:

 1. otrzymały bezzwrotne środki pomocowe bezpośrednio od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych lub
 2. są beneficjentami pomocy - którzy otrzymali w/w środki za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Nadto podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Jednocześnie przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników zatrudnionych przez w/w podmioty, a także wynagrodzeń i świadczeń kolejnych osób, np. fizycznych, którym podmioty te, bezpośrednio realizujące cel programu - bez względu na rodzaj umowy - zlecają wykonanie określonych prac w związku z wykonywanym programem.
Powyższe oznacza odnosząc się jednocześnie do argumentów zażalenia, że aby zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy mogło być możliwe powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia już choćby jednego z nich uniemożliwia skorzystanie przez osobę fizyczną ze zwolnienia dochodów od podatku.
Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych.

Na wstępie wyjaśnić trzeba, że Regionalny Program Operacyjny - w ramach tego programu realizowano Projekt "Nowe kwalifikacje szansą na pracę poza sektorem rolniczym" w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"- to program służący realizacji Narodowego Planu Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej (zob. załącznik nr 10), służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w celu realizacji Planu tworzy się:

<
 1. sektorowe programy operacyjne;
 2. regionalne programy operacyjne;
 3. inne programy operacyjne;
 4. strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Programy, o których mowa w pkt 1-3, są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych - o czym stanowi art. 8 ust. 2 ustawy. Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi w takim przypadku ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. Innymi słowy finansowanie wydatków ponoszonych w ramach ZPORR dokonywane jest ze źródeł krajowych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego.
W związku z tym nie jest to dla beneficjenta pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a jedynie takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że Spółka na podstawie umowy realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Nowe kwalifikacje szansą na pracę poza sektorem rolniczym" w zakresie Priorytetu II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Działanie: "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa".
Wymieniony Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za zarządzanie w/w programem w Polsce odpowiada Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz. 2051) dotacja środków unijnych następuje po wykonaniu określonego projektu lub jego etapu, po przedstawieniu dowodów świadczących o poniesionych przez beneficjenta wydatkach.
Takie też postanowienie zawiera § 5 ust. 10 w/w umowy z dnia 14 lipca 2006r. Nr .../06.
Zatem powyższe potwierdza, że pomoc, jaką otrzymuje beneficjent, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych, a więc nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie - przy spełnieniu również warunku określonego w pkt 46 lit. b przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...) - uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

W związku z powyższym wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie dla pracowników podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach.

Powyższe stanowisko potwierdza również wyjaśnienie Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006 r. znak: DD 6-8213-8/06/DZ/412.

W przedmiotowej sprawie, należy uznać rozstrzygnięcie organu I instancji za prawidłowe.
W opisanym stanie faktycznym i prawnym sprawy mając na uwadze powyższe ustalenia orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270) służy Spółce prawo zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Skargę w dwóch egzemplarzach wnosi się do Sądu za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.