Pdf 415/39/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kwota dofinansowania wolna jest od podatku dochodowego, a koszty poniesione na realizację projektu w wysokości kwoty dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu mojej firmy?

Pdf 415/39/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Europejski Fundusz Społeczny
  2. dotacja
  3. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione przez pana we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 4.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2006 r.) zwrócił się pan do tutejszego Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że O. w dniu 1.08.2006 r. podpisał z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej umowę na realizację projektu (szkolenia i konsultacje) w ramach działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kwota dofinansowania w wysokości 99 % wartości projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład własny O. wynosi 1 % wartości projektu. Według założeń programowych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich firma realizująca projekt nie może osiągnąć z tego tytułu żadnego dochodu, natomiast osoby zatrudnione do realizacji projektu na podstawie umów o pracę czy umów zlecenia są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zwrócił się pan z pytaniem czy kwota dofinansowania wolna jest od podatku dochodowego, a koszty poniesione na realizację projektu w wysokości kwoty dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu mojej firmy. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdził pan, że kwota dofinansowania wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, a więc nie stanowi przychodu firmy, a koszty poniesione na realizację projektu w wysokości kwoty dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu firmy, tj. O.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie stwierdza, co następuje:

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2.03.2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z umową, o dofinansowanie Projektu: "Kobieta na rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którą zawarł pan w dniu 1.08.2006 r. w Warszawie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zwanym w umowie "Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą)" - pan jako strona tej umowy zwany jest dalej w tej umowie "Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem)".

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatków dochodowych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki pomocowe w części współfinansowanej z budżetu nie mogą być uznane za pomoc pochodzącą z dotacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2005 r., jak i w przepisach art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), obowiązującej od dnia 1.01.2006 r. A zatem, w tej części pomoc otrzymana przez beneficjenta również nie jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ zwolnieniu podlegają tylko dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie zawartej umowy pan jako "Ostateczny Odbiorca (beneficjent)" w istocie rzeczy jest wykonawcą określonych w umowie świadczeń za odpłatnością, a więc "usług", których wykonanie zlecił odpowiedzialny za ich realizację beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca). Środki otrzymane przez pana z tytułu wykonanych świadczeń (usług) na rzecz Instytucji Wdrażającej stanowią pana przychody stosownie do postanowień art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z uwagi na powyższe otrzymane kwoty stanowić będą przychód z działalności gospodarczej. Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Równocześnie zauważa się, że warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie między nim, a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Wydatek ten więc musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności. Na podatniku spoczywa obowiązek wykazania tego związku. Przy spełnieniu ww. warunków, poniesione wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodów.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.