PD/415-14/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, pokryte z otrzymanej dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodu?

PD/415-14/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Europejski Fundusz Społeczny
  2. dotacja
  3. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 08 grudnia 2006r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wydatków związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą finansowanych jednorazową dotacją inwestycyjną udzieloną w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą -AUTO-NAPRAWA- opodatkowaną na zasadach ogólnych i w dniu 31 lipca 2006r. zawarł umowę z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny pełniącą rolę Beneficjneta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w postaci wsparcia kapitałowego na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wkład własny Podatnika wynosi 25%, natomiast 75% wartości inwestycji stanowią środki przekazane przez Instytucję Wdrażającą, w tym 75% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 25% z krajowych środków publicznych. Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w części sfinansowanej środkami pochodzącymi z uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz odpisy amortyzacyjne od zrefundowanej wartości inwestycji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 02 marca 2001r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Pomoc finansowaną z funduszy strukturalnych ze względu na kierunki jej przeznaczenia można podzielić na środki, z których finansowane są programy: inwestycyjne, o charakterze społecznym i edukacyjnym.Kierując się takim podziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, do otrzymanej przez beneficjentów ostatecznych pomocy finansowanej z tych środków, obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego stosuje się w zależności od celu, na jaki przeznaczone są te środki.

W przypadku otrzymania przez beneficjentów ostatecznych, pomocy przeznaczonej na inwestycje, wydatki poniesione na przedsięwzięcia objęte wsparciem finansowym nie są kosztami uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a otrzymane środki pomocowe, jako zwrot tych wydatków nie będą przychodami zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odpisy amortyzacyjne od części wartości inwestycji, która została zrefundowana nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów – stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 45 w/w ustawy. Zatem stanowisko zawarte we wniosku o interpretację stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.