PD-1/415-6/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody osób z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło realizujących funkcje dotyczące stanowisk koordynatora projektu, osoby odpowiedzialnej za obsługę dokumentacji i sprawozdawczości, osoby odpowiedzialnej za obsługę księgową, opiekuna szkoleń, osoby zajmującej się obsługą biurową, doradców zawodowych oraz trenera szkoleń miękkich w części sfinansowanej z bezzwrotnej pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.4 " Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi " są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

PD-1/415-6/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. źródła przychodu
  2. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2006 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.


UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19.01.2006 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że N. I. P. otrzyma dofinansowanie do projektu szkoleniowego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.4 " Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi". Ponadto zostanie podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w K., gdyż N. I. P. zostanie beneficjentem bezzwrotnej pomocy przeznaczonej do realizacji tego projektu i będzie bezpośrednim realizatorem projektu współfinansowanego ze środków przekazanych przez Unie Europejską. W celu prawidłowej realizacji projektu, na podstawie założeń ujętych w kosztorysie projektu N. I. P. podpisze umowy z osobami (umowy zlecenia i o dzieło), które to osoby również bezpośrednio będą zaangażowane w realizację projektu. Zawarte zostaną umowy o dzieło oraz umowy zlecenia związane z realizacją funkcji dotyczących następujących stanowisk:

� koordynator projektu

� osoba odpowiedzialna za obsługę dokumentacji i sprawozdawczości

� osoba odpowiedzialna za obsługę księgową

� opiekun szkoleń

� osoba zajmująca się obsługą biurową

� doradcy zawodowi

� trener szkoleń miękkich.

Skierowane przez Jednostkę pytanie:

� czy dochody osób z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło realizujących funkcje dotyczące stanowisk koordynatora projektu, osoby odpowiedzialnej za obsługę dokumentacji i sprawozdawczości, osoby odpowiedzialnej za obsługę księgową, opiekuna szkoleń, osoby zajmującej się obsługą biurową, doradców zawodowych oraz trenera szkoleń miękkich w części sfinansowanej z bezzwrotnej pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.4 " Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Jednostki powyższe dochody wypłacone z tytułu wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło na rzecz osób ww. będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, bezpośrednio realizujących cele projektów szkoleniowych współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w części sfinansowanej ze środków pomocowych na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powołany przepis wprowadza przedmiotowo - podmiotowe przesłanki zwolnienia (pochodzenia dochodów z określonych źródeł oraz bezpośrednie realizowanie celu programu finansowego z tych źródeł). Aby zatem powyższe zwolnienie przedmiotowe mogło mieć zastosowanie - konieczne jest łączne spełnienie warunków zawartych pod lit. a) i b).

Przy analizowaniu warunku określonego w cyt. przepisu ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych bezpośrednio realizowały cel programu.

Jak wynika z pisma cel projektu bezpośrednio wpisuje się w działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, którym jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy poprzez zmiany kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia.

W przypadku realizowania programu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 współfinansowanie następuje z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi". Projekt ten dofinansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z krajowych środków publicznych.
Złożona struktura organizacyjna i proceduralna udzielania pomocy pociąga za sobą również skomplikowany system przepływów finansowych, przy czym w większości przypadków środki finansowe są prefinansowane z budżetu państwa. W tej sytuacji, nie można twierdzić, iż środki otrzymane przez beneficjentów ostatecznych, pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy (a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, m. in. na wynagrodzenia wypłacane w ramach wsparcia kadrowego dla Instytucji Pośredniczących ZPORR, oraz Beneficjentów Końcowych (Instytucji Wdrażającej) w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli finansowej, stanowią refundację wcześniej poniesionych przez ww. wydatków na realizację projektu otrzymanych na zasadzie dotacji państwa lub innych środków publicznych.

Zatem zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może mieć zastosowania do przychodów finansowanych ze środków pochodzących- z funduszy strukturalnych, jakim jest m.in. Europejski Fundusz Społeczny.


Powyższa interpretacja :

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących ;
- nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika /płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N. za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.