PD-1-415-28-06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sporządzając rozliczenie roczne można starać się o zwrot wpłaconej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę przy realizacji takiego projektu w takiej części w jakiej pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

PD-1-415-28-06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. źródła przychodu
  2. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 25.04.2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Od sierpnia 2005 r. zatrudniona jest Pani na podstawie umowy o pracę jako pracownik merytoryczny w Fundacji I. K. przy realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach: Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Projekt jest współfmansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz ze środków budżetu państwa (25%). Fundacja realizując ww. projekt pobierała od całości Pani wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy.
Skierowane przez Panią pytanie:
- Czy sporządzając rozliczenie roczne może Pani starać się o zwrot wpłaconej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę przy realizacji takiego projektu w takiej części w jakiej pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
Pani zdaniem dochody pracowników uzyskiwane na podstawie umów o pracę jaki i umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenie), zawartych z podmiotem który otrzymał bezzwrotną pomoc, a której przedmiotem jest bezpośrednia realizacja celu programu, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w takiej części w jakiej pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a zwrot jest możliwy po spełnieniu określonych warunków.
Art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca- bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.Z brzmienia cytowanego powyżej przepisu wynika, że zwolnieniem z opodatkowania objęte są dochody podatników, jeżeli dochody te spełniają łącznie przesłanki wymienione w lit. a i b. Istotne jest zatem pochodzenie dochodów z określonych źródeł oraz bezpośrednie realizowanie celu programu finansowanego z tych źródeł. Tak więc ze zwolnienia będą korzystały dochody osób fizycznych wykonujących bezpośrednio czynności merytoryczne przewidziane w programie. Natomiast zwolnienie niedotyczy dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj umowy, co wynika z zastrzeżenia zawartego w lit. b cytowanego przepisu.
Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, którą wyraża treść art 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl postanowień tego przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcą w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy lub od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.
Wynagrodzenia pracowników należą do źródła przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy <...> i podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach. Wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych należą natomiast do źródeł przychodów o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, a podstawę prawną do poboru przez płatnika zaliczek na podatek stanowi art. 41 ust. 1 ustawy.
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, m. in. na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, wypłacane dla poszczególnych instytucji zaangażowanych w ramach działania 2.6 ZPORR stanowią refundację wcześniej poniesionych przez ww. wydatków na realizację projektu otrzymanych na zasadzie dotacji z budżetu państwa lub innych środków publicznych. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot 75% wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilą źródło finansowania krajowego. Zatem przychody ze stosunku pracy otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji ZPORR finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystają ze zwolnienia od podatku.
Uwzględniając stan faktyczny i ww. uregulowania prawne należy stwierdzić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do przychodów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jakim jest m. in. Europejski Fundusz Społeczny. W związku z powyższym Pani płatnik prawidłowo pobierał na przestrzeni 2005 r. zaliczki na podatek dochodowy od całości wynagrodzenia i nie może ubiegać się Pani o zwrot nadpłaty na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z których to przepisów wynika, iż kwoty podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej uważa się za nadpłatę.
W dacie złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albopostępowanie przed sądem administracyjnym.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznegoprzedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dlawnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarboweji może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N. za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.