PD-1/415-17/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy wynagrodzenie koordynatorów projektów w części refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,
2. Jak należy postąpić z informacją PIT - 11 za 2005 r. dla ww. pracowników tj. czy sporządzic korektę informacji PIT-11 w pozycji "Przychód" i "Dochód" pomniejszonej o kwotę podlegającą refundacji, a zaliczkę pobraną przez płatnika pozostawić bez zmiany, gdyż w takiej wysokości zaliczka została odprowadzona do Urzędu Skarbowego?.

PD-1/415-17/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. źródła przychodu
  2. źródło finansowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2006 r. data wpływu (9 marca 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 8 marca 2006 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miasto jest beneficjentem, a realizatorem Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Miasta otrzymująca środki na wydatki bieżące z budżetu Miasta. Na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjant ma prawo do otrzymania refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatorów projektu. W przypadku Jednostki jest to wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Refundacja dokonywana jest sukcesywnie, po zatwierdzeniu wniosku beneficjanta o płatność przez Instytucje Wdrażającą, na rachunek bankowy Miasta. Podlegające refundacji wydatki zwracane są po upływie kilku miesięcy od ich poniesienia, np. w 2006 r. dokonano refundacji części wydatków za 2005 r. Kwalifikowane wydatki na wynagrodzenia koordynatorów zajmujących się realizacją projektów ponoszone są z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy i rozliczane są przez Powiatowy Urząd Pracy we wniosku beneficjenta o płatność jako nierefundowany ze środków unijnych wkład własny (dla SPO RZE działanie 1.2a stanowi to 27,43% poniesionych wydatków) oraz refundowana część wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dla SPO RZL 1.2a stanowi to 72,57% poniesionych wydatków), co w sumie daje 100% wydatków kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniem i składką ZUS koordynatorów projektów, którzy są pracownikami Urzędu i którym powierzono obowiązki koordynatora.

Skierowane przez Jednostkę pytanie:
� czy wynagrodzenie koordynatorów projektów w części refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,
� jak należy postąpić z informacją PIT - 11 za 2005 r. dla ww. pracowników tj. czy sporządzić korektę informacji PIT - 11 w pozycji "Przychód" i "Dochód" pomniejszonej o kwotę podlegającą refundacji, a zaliczkę pobraną przez płatnika pozostawić bez zmiany, gdyż w takiej wysokości zaliczka została odprowadzona do Urzędu Skarbowego?.

Zdaniem Jednostki koordynatorzy projektów w 100% swój czas pracy poświęcają realizacji danego projektu, dlatego od części refundowanego wynagrodzenia nie powinno się pobierać i odprowadzać podatku dochodowego, gdyż to wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast od części wynagrodzenia niekwalifikowanego i nierefundowanego, stanowiącego wkład własny (dla SPO RZL działanie 1.2a - 27,43% wydatku) należy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informację o dochodach za rok 2005 (ponieważ projekty realizowane są od maja 2005 r.) należy skorygować, tj. kolumnę "Przychód " i " Dochód " pomniejszyć o kwotę należnej za rok 2005 refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż w 2005 r. wynagrodzenia zostały wypłacone bez względu na fakt otrzymania w tym roku należnej refundacji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powołany przepis wprowadza przedmiotowo - podmiotowe przesłanki zwolnienia (pochodzenia dochodów z określonych źródeł oraz bezpośrednie realizowanie celu programu finansowego z tych źródeł). Aby zatem powyższe zwolnienie przedmiotowe mogło mieć zastosowanie - konieczne jest łączne spełnienie warunków zawartych pod lit. a i b.

Przy analizowaniu warunków określonego w cyt. przepisie ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych bezpośrednio realizowały cel programu.

W przypadku realizowania na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjent ma prawo do otrzymania refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatorów projektu.
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wypłacane w ramach wsparcia kadrowego dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (Instytucji Wdrażających)związane z zatrudnieniem koordynatorów projektu stanowią refundację wcześniej poniesionych przez ww. wydatków na realizację projektu otrzymanych na zasadzie dotacji z budżetu państwa lub innych środków publicznych.
Należy zatem rozumieć, że przychody ze stosunku pracy otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji tego projektu finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystaj ą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym, od wypłaconych przychodów ze stosunku pracy, płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, na zasadach określonych w art. 32 ww. ustawy. W myśl art. 39 ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.
Uwzględniając stan faktyczny i ww. uregulowania prawne należy stwierdzić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 nie może mieć zastosowania do przychodów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jakim jest m. in. Europejski Fundusz Społeczny.

W dacie złożenia wniosku nie toczło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.
Powyższa interpretacja:
Zgodnie z art 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa mniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N. za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.